เอกสารหมายเลข 6

385 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
385
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เอกสารหมายเลข 6

  1. 1. หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือนและเงินไดอื่นจากทางราชการ/หนวยงาน (สําหรับผูค้ําประกัน/ทายาทตามกฎหมาย ยินยอมใหหักเงินเดือน เพื่อชําระหนี้แทนผูกู ที่ไมมีหนวยจายเงินเดือน) สถานที่ ………………………….………........ วันที่.............เดือน..............................พ.ศ................. เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา................................... เขต ....................... ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต .............................. ผูบังคับบัญชาตนสังกัด........................................................................................................................................... ผูจัดการ / ผูอํานวยการ (สถานศึกษาเอกชน)........................................................................................................ ขาพเจา ……..............................................…………..……….…..ตําแหนง.……...........................................………....หนวยงาน/สถานศึกษา.........................................…ตําบล/แขวง….………..………อําเภอ/เขต.......................จังหวัด.........................ไดรับเงินเดือนเดือนละ…….....…….บาท มีเงินไดอื่นจากทางราชการ/หนวยงาน เดือนละ ..…......…….….บาท รวมเงินไดรายเดือนจากทางราชการทังสิ้น..........….......….….บาท มีอายุราชการคงเหลือ...…......ป………เดือน (นับจากวันที่ยนขอกู) ้ ื่ ไดตกลงยินยอมใหหักเงินแทนผูกู ชื่อ...…................................................……...……........................……………..อยางลูกหนี้รวม โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด หักเงินเดือนและเงินไดอื่นใด ที่ขาพเจามีสทธิไดรับจากทางราชการ/ ิหนวยงานที่ขาพเจาสังกัด เพื่อชําระหนี้แทนผูกู ใหแกธนาคารออมสินตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น ถาธนาคารผอนเวลาใหแกผูกูเพื่อชําระหนี้โดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหขาพเจาทราบก็ตาม ขาพเจายอมตกลงดวย กับการใหผอนเวลานันทุกครั้งไป ้และยอมมิใหถือเอาการใหผอนเวลาเชนวานั้นเปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของขาพเจา เปนอันขาด ทั้งนี้ ขาพเจายอมสละสิทธิขอตอสูที่จะใหผูใหกูทําการเรียกรองเอาจากผูกูกอนดวย และในกรณีที่ขาพเจาเปลี่ยนแปลงหนวยงาน ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดใหมหักเงินเดือน และเงินไดอื่นใดจากทางราชการ/ หนวยงานที่มีสิทธิไดรับจากหนวยงานทีสังกัดใหม ่เพื่อชําระหนี้ดังกลาวใหธนาคารตอไป จนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น ลายมือชื่อ………………….……………………….. ผูใหความยินยอม (ผูค้ําประกัน / ทายาทตามกฎหมาย) (………………………….…………………….) คํารับรองในการหักเงินเดือนและเงินไดอื่นใดของหนวยงานตนสังกัด ขอรับรองวา จะดําเนินการหักเงินเดือนและเงินไดอืนใดของผูใหความยินยอมเพื่อชําระหนี้ ใหกับธนาคารออมสิน ่ ตลอดไป จนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 1. ลายมือชื่อ………………………….…..…….……เจาหนาที่การเงิน ………..…………..……….……………) 2. ลายมือชื่อ…………….….……….…..….………หัวหนาหนวยจายเงินเดือน ** (.………..………...….…….…………….) หมายเหตุ ** ผูลงนาม สําหรับ 1. ขาราชการ / ขาราชการบํานาญ สังกัด สพป. / สพม. ใหผูบังคับบัญชาระดับเขตที่สังกัด เปนผูลงนาม 2. กรณีสังกัดสถานศึกษาเอกชน ใหผูบริหารสถานศึกษา เปนผูลงนามและประทับตราสถานศึกษา 3. สังกัดหนวยงานอื่น ใหหัวหนาหนวยงาน เปนผูลงนาม

×