Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dinamiques de grup

446 views

Published on

Published in: Travel, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dinamiques de grup

  1. 1. Dinàmica de grup Concentració-cooperació El conte desordenat
  2. 2. Objectius <ul><li>Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat d’aprenentatge i ús de les llengües. </li></ul><ul><li>Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència. </li></ul><ul><li>Afavorir les relacions entre els companys. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Utilitzar la lectura com a font de plaer i enriquiment personal i apropar-se a obres de tradició literària. </li></ul><ul><li>Expressar-se oralment, adequant les formes i el contingut als diferents contextos i situacions comunicatives i mostrant una actitud respectuosa i de col·laboració. </li></ul>
  4. 4. Continguts <ul><li>Participació activa i col·laborativa en interacció amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula i l’escola, respectant les normes. </li></ul><ul><li>Interès, respecte i audició reflexiva davant les intervencions dels altres. </li></ul><ul><li>Ús d’estratègies lectores adequades en la lectura individual silenciosa o en veu alta amb el professorat. </li></ul><ul><li>Adquisició de l’hàbit de lectura. </li></ul><ul><li>En la lectura en veu alta fer atenció a la pronunciació, al to de veu i a l’entonació perquè tots ho entenguin </li></ul>
  5. 5. Disposició inicial <ul><li>Els nens en rotllana asseguts a la cadira. </li></ul><ul><li>Es deixa una cadira buida a la dreta del mestre. </li></ul><ul><li>Es reparteix una frase del conte a cada nen. </li></ul>
  6. 7. Es tracta que mentre el mestre va explicant el conte, els nens escolten atentament i quan un nen té la frase que diu el mestre, diu: “jo la tinc” i s’asseu a la cadira buida al costat dret del mestre. Els altres nens han de desplaçar-se per deixar la cadira de la dreta del nen que acaba de seure buida perquè hi segui el següent.
  7. 8. Quan s’acaba el conte, han de ser capaços de tornar-lo a llegir entre tots. Per ordre cadascun la seva frase.
  8. 9. Material <ul><li>Un conte </li></ul><ul><li>Frases del conte fotocopiades i retallades per repartir als alumnes. </li></ul><ul><li>Espai per fer rotllana amb cadires </li></ul>

×