Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

8 juni 2015_VRP-WOONCONGRES_Tom Raes_INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

684 views

Published on

Het VRP-Wooncongres is een wake-up call, want ondanks de stedelijke revival gaat in Vlaanderen per dag nog altijd zes hectare open ruimte op de schop voor lintbebouwing en verkavelingen, terwijl bestaande huizen en villa’s nauwelijks verkocht raken en files almaar dieper in de ‘groene’ rand kerven. Weinigen lijken te beseffen dat ons ruimtelijk woonmodel van versnipperd bouwen, suburbaan wonen en verkavelen onhoudbaar is en een zware hypotheek legt op welvaart en levenskwaliteit. Daar bovenop zien we dat er nauwelijks ruimte is voor kansarme groepen. De woningmarkt dreigt op een structurele crisis af te stevenen. Het VRP-wooncongres (8 juni 2015, Gent) ging met plenaire sessies en themaworkshops dieper op verschillende woonvraagstukken waar Vlaanderen de komende decennia mee geconfronteerd zal worden.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

8 juni 2015_VRP-WOONCONGRES_Tom Raes_INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

 1. 1. Voorbeelden van samenwerking Ruimtelijk Woonbeleid VRP Wooncongres 8 juni 2015 1. Vlaams-Brabant in notendop 2. Huisvestingsinitiatieven Vl.-Br. vanuit ruimtelijk perspectief →PRUP weekendverblijven →Kleinschalig wonen 3. Intergemeentelijk lokaal →woonbeleid IGS-projecten →woningdelen
 2. 2. 1. Vlaams-Brabant in een notendop probleemstelling en uitdagingen / woningmarkt Vl.-Brabant in evolutie •gewijzigde vraag: gezinsverdunning, vergrijzing, ... •aanbod: grenzen aan potentieel woonuitbreiding •mismatch vraag en aanbod •onderbezetting en onderbenutting van bestaande woningen •betaalbaarheid / bepaalde groep eigenwoningbezit onhaalbaar •krimpende private huurmarkt en slechte kwaliteit •uitbreiding sociale huisvesting noodzakelijk, maar hinkt achterop (ca. 3 %) •ca. 3.000 gezinnen wonen op campings en in weekendverblijven •streefnormen woningkwaliteit en energieprestatie •… … … zie publicatie ‘Wonen in Vlaams-Brabant’ www.vlaamsbrabant.be
 3. 3. 1. Vlaams-Brabant in een notendop beleidsverklaring Provincie Vlaams-Brabant (januari 2013) ‘zwaartepunt provinciale werking is grondgebonden’… ‘wonen’ . inwoners stimuleren en financieel steunen om hun woning te isoleren of aan te passen aan hun zorgnoden’ . lagere segmenten huurmarkt . intergemeentelijke samenwerking . OCMW… kansengroepen . PRUP kans om betaalbaar kleinschalig wonen te realiseren . experimenteren vernieuwende concepten betaalbaar wonen . en woningdelen . Vlabinvest
 4. 4. 2. Huisvestingsinitiatieven Vlaams-Brabant vanuit ruimtelijk perspectief Terzijde: provinciaal ondersteuningsbeleid sociale huisvesting & sociale-verhuurkantoren - aangroeisubsidie voor 179 bijkomende sociale huurwoningen in 2014 154 (2013) - renteloze renovatieleningen voor 440 sociale huurwoningen in 2014 = verbetering kwaliteit/energieprestatie 469 huurwoningen in (2013) - Provinciaal grond & pandenbeleid bv. PIVO-woonproject provinciale grond in erfpacht (86 sociale woongelegenheden) Bv. Vlabinvest (grondverwerving)
 5. 5. 2. Huisvestingsinitiatieven Vlaams-Brabant vanuit ruimtelijk perspectief PRUP Kleinschalig wonen ca. 3000 gezinnen wonen permanent op campings of in weekendverblijven In Vlaams-Brabant ca. 120 clusters in Vlaams-Brabant taakstelling provincie (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 2009) → zoektocht ruimtelijke oplossingen (dienst RO trekker) → projecten kleinschalig wonen (dienst wonen trekker)
 6. 6. 2. Huisvestingsinitiatieven Vlaams-Brabant vanuit ruimtelijk perspectief PRUP Kleinschalig wonen Bindend Sociaal Objectief (BSO) = probleem ! 8.073 in totaal bijkomend te realiseren sociale huurwoningen 43 veelal landelijke gemeenten een bijkomende inhaalbeweging 55 moesten motiveringsnota schrijven (monotoring Vlaanderen) PRUP = opportuniteit ! WE en camping dé sociale huisvesting buitengebiedgemeenten → omzetting naar zones voor kleinschalig wonen een opportuniteit om het BSO in die gemeenten te realiseren → BSO + permanent wonen + (inter)gemeentelijk woonoverleg = het gesprek wordt aangegaan... eigendommen en projectmogelijkheden komen op tafel
 7. 7. 2. Huisvestingsinitiatieven Vlaams-Brabant vanuit ruimtelijk perspectief PRUP Kleinschalig wonen
 8. 8. 2. Huisvestingsinitiatieven Vlaams-Brabant vanuit ruimtelijk perspectief PRUP Kleinschalig wonen PRUP weekendverblijven / camping (dienst RO / dienst wonen / dienst toerisme) MB 8 okt. 2013 keurde 17 provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen goed fase 1 Kortenberg, Bertem, Huldenberg, Scherpenheuvel-Zichem, Leuven, Holsbeek, Bever, Halle, SP-Leeuw, Ternat, Lennik → bilateraal overleg gemeentebesturen ifv uitvoering draaiboeken, realisatie individueel woonrecht en woonprojecten kleinschalig wonen → opportuniteit voor projecten kleinschalig wonen / gesprekken projectuitvoerders (SVK, SHM, …) en gemeentebesturen
 9. 9. 2. Huisvestingsinitiatieven Vlaams-Brabant vanuit ruimtelijk perspectief PRUP Kleinschalig wonen PRUP afweging 3 criteria: -ruimtelijk -juridisch -maatschappelijk Resultaat: ca. 1/3 omzetting woonzone ‘kleinschalig wonen’ (max. 80 m² / 240 m³) 1/3 blijft recreatief, 1/3 open ruimtebestemming = mogelijk door veel overleg instanties, agentschappen en lokale besturen fase 2 & 3 Aarschot, Rotselaar en Tielt-Winge (Begijnendijk, Oud-Heverlee, Tremelo treden uit provinciaal planproces) PR definitieve aanvaarding → goedkeuring MB
 10. 10. 2. Huisvestingsinitiatieven Vlaams-Brabant vanuit ruimtelijk perspectief PRUP Kleinschalig wonen
 11. 11. 2. Huisvestingsinitiatieven Vlaams-Brabant vanuit ruimtelijk perspectief PRUP Kleinschalig wonen OPEN OPROEP Kleinschalig Wonen organisatie provincie Vl.-Brabant ism VMSW → lancering Open Oproep eind 2014 Opdracht: “ontwerp kleinschalige wooneenheden van max. 80 m² / 240 m³ en 50 m² / 160 m³ vaste en verplaatsbare constructies die beantwoorden aan volgende vereisten: -normen en voorschriften PRUP -kwaliteits-, oppervlakte- en bezettingsnormen Vlaamse Wooncode (VWC) -EPB-normen (Energie Prestatie en Binnenklimaat) -tegen een betaalbare prijs van max. 80.000 euro (1.000 / m²)
 12. 12. 2. Huisvestingsinitiatieven Vlaams-Brabant vanuit ruimtelijk perspectief PRUP Kleinschalig wonen OPEN OPROEP Kleinschalig Wonen → indiendatum 4 mei 2015 → beoordeling door: Agentschap Wonen Vlaanderen Agentschap RO Vlaanderen Provincie Vlaams-Brabant Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen en Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Woonpunt Zennevallei (SHM) Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting SHM) RISO Vlaams-Brabant … … … → Referentie catalogus najaar 2015 → Studiedag 30 november 2015
 13. 13. 2. Huisvestingsinitiatieven Vlaams-Brabant vanuit ruimtelijk perspectief PRUP Kleinschalig wonen Pilootprojecten kleinschalig wonen → voorbereiding projecten sociale groepswoningbouw Sint-Pieters-Leeuw (777) (grond verworven) Halle (Luna) (grond verworven) Zemst (afspraken bouw 10 entiteiten) Huldenberg (afspraken bouw 10 entiteiten) → voorbereiding grondverwerving Sint-Pieters-Leeuw (700/700B) Scherpenheuvel-Zichem → nieuwe projecten PRUP fase 2 &3 Rotselaar en Aarschot
 14. 14. 3. Intergemeentelijk lokaal woonbeleid IGS-projecten Provinciaal ondersteuningsbeleid intergemeentelijke samenwerking: •stimuleren (inter)gemeentelijk woonoverleg •beleid ondersteuning tot stand komen IGS-project + dossiervorming •(mede)financiering IGS-projecten door provincie loonkost 15 % + werkingskosten (Vlaanderen 65 %, gemeente 15 %) •actieve deelname provinciale dienst wonen op het terrein •Provincie hand in hand met buitendienst Wonen Vlaanderen
 15. 15. 3. Intergemeentelijk lokaal woonbeleid IGS-projecten
 16. 16. 3. Intergemeentelijk lokaal woonbeleid Woningdelen Initiatief dienst wonen diensten RO, welzijn, leefmilieu/duurzaamheid maken deel uit van beoordelingscommissie Provinciale ambitie: •stimuleren pilootprojecten •ondersteuning financieel en inhoudelijk •organiseren gesprekstafels & uitwisseling projecten / betrokken gemeenten •formuleren beleidsaanbevelingen •sensibiliseren •… … …
 17. 17. 3. Intergemeentelijk lokaal woonbeleid Woningdelen 1ste OPEN OPROEP Woningdelen 34 aanvragen 7 geselecteerde projecten •Paviljoen Maria OCMW Zemst •De Okelaar Wolvertem •Abbeyfield Machelen •Hertoginnedal Tervuren •Casa Cura OCMW Leuven •De Koningsmolen Landen •Beleidsplan gemeente Bierbeek 2de Open Oproep (afgesloten 28/02/2015)
 18. 18. 3. Intergemeentelijk lokaal woonbeleid Woningdelen
 19. 19. 3. Intergemeentelijk lokaal woonbeleid Woningdelen
 20. 20. Voorbeelden van samenwerking Ruimtelijk Woonbeleid Provincie Vlaams-Brabant Conclusie •oplossingen wonen vraagt bovengemeentelijke aanpak •Provincie Vlaams-Brabant brengt instanties, verschillende beleidsniveaus, en woonactoren samen rond diverse ruimtelijke/woonthema’s •verkokering kan doorbroken worden •gezamenlijk wegwerken van structurele hinderpalen en formuleren van beleidsaanbevelingen
 21. 21. Bedankt voor uw aandacht ! Tom RAES diensthoofd wonen Provincie Vlaams-Brabant provincieplein 1 3010 Leuven tel. 016-26 73 17 fax.016-26 73 18 tom.raes@vlaamsbrabant.be www.vlaamsbrabant.be

×