Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EEN GEDEELDE ONTWERPAGENDAVOOR VLAANDEREN
10 URGENTE OPGAVEN80+ ONTWERPVRAGEN
1 RUIMTE VOOR MORGENBevolkingsgroei, droogte, overstromingen,vergrijzing, migratie, energieschaarste… De groteuitdagingen ...
1 RUIMTE VOOR MORGENWelke nieuwe woonmodellen enwoonomgevingen moeten weontwikkelen om op de toekomstigewoonwens in te spe...
eenheden, voor Gent met 20.000 eenheden.1 RUIMTE VOOR MORGEN                               ...
1 RUIMTE VOOR MORGENWelke nieuwe woonmodellen enwoonomgevingen moeten weontwikkelen om op de toekomstigewoonwens in te spe...
1 RUIMTE VOOR MORGEN                                                   ...
1 RUIMTE VOOR MORGENWelke nieuwe woonmodellen enwoonomgevingen moeten weontwikkelen om op de toekomstigewoonwens in te spe...
1 RUIMTE VOOR MORGEN                                                   ...
2 RECONVERSIEPROJECTAls we de ruimte verder blijven consumeren zoalsvandaag, vergroten we elke dag de problemen.Enkel als ...
2 RECONVERSIEPROJECTHoe kan de reconversie van stukkenlintbebouwing de schaalvergroting vande landbouw of de restoratie va...
2 RECONVERSIEPROJECT
2 RECONVERSIEPROJECTHoe kan de reconversie van stukkenlintbebouwing de schaalvergroting vande landbouw of de restoratie va...
2 RECONVERSIEPROJECT
2 RECONVERSIEPROJECTHoe kan de reconversie van stukkenlintbebouwing de schaalvergroting vande landbouw of de restoratie va...
2 RECONVERSIEPROJECT  the energy [r]evolution |                figure 1.3: the smart-grid vision for the e...
3 WINST DOOR DELENDe Vlaamse ruimte is opgedeeld en elke hectare istoegewezen aan een bepaalde bestemming. Omde beperkte r...
3 WINST DOOR DELENHoe kunnen collectieve ingrepen hetverstedelijkte gebied meer energie-efficiënt maken?
3 WINST DOOR DELEN  1Strategisch saneren vanhet stadsweefsel metgrondgebonden en nieuwevormen van collectief wonen
3 WINST DOOR DELENHoe kunnen collectieve ingrepen hetverstedelijkte gebied meer energie-efficiënt maken?Hoe stemmen we vis...
3 WINST DOOR DELENHoe kunnen collectieve ingrepen hetverstedelijkte gebied meer energie-efficiënt maken?Hoe stemmen we vis...
3 WINST DOOR DELEN
4 MAATSCHAPPELIJKE RUIMTEWe interpreteren de verspreide bebouwing inVlaanderen vaak als de fysieke neerslag van eenindivid...
4 MAATSCHAPPELIJKE RUIMTEHoe kan het groen-blauwe systeem alseen publiek netwerk kwaliteitintroduceren in het verstedelijk...
4 MAATSCHAPPELIJKE RUIMTE
4 MAATSCHAPPELIJKE RUIMTEHoe kan het groen-blauwe systeem alseen publiek netwerk kwaliteitintroduceren in het verstedelijk...
4 MAATSCHAPPELIJKE RUIMTE
5 KRINGLOPEN SLUITENDe spreiding van gebouwen en functies in hetVlaamse landschap is oorzaak van vele actueleproblemen. Ma...
5 KRINGLOPEN SLUITENHoe kunnen landbouw en industrie winsthalen uit de uitwisseling van water,warmte, mest en andere restp...
5 KRINGLOPEN SLUITENHoe kunnen landbouw en industrie winsthalen uit de uitwisseling van water,warmte, mest en andere restp...
5 KRINGLOPEN SLUITENHoe kunnen landbouw en industrie winsthalen uit de uitwisseling van water,warmte, mest en andere restp...
6 PRODUCTIEF LANDSCHAPDe open ruimte staat economisch minder sterkdan de bebouwde ruimte. In de verstedelijkteomgeving kom...
6 PRODUCTIEF LANDSCHAPHoe kan de open ruimte de toekomstigeverstedelijking actief sturen?
6 PRODUCTIEF LANDSCHAP
6 PRODUCTIEF LANDSCHAPHoe kan de open ruimte de toekomstigeverstedelijking actief sturen?Hoe kan een netwerk van trage weg...
6 PRODUCTIEF LANDSCHAPHoe kan de open ruimte de toekomstigeverstedelijking actief sturen?Hoe kan een netwerk van trage weg...
7 RUIMTELIJKE PROJECTEN EN ALLIANTIESDe voorbije decennia hebben de‘stadsvernieuwing’ (voor de steden) en de‘landinrichtin...
7 RUIMTELIJKE PROJECTEN EN ALLIANTIESWelke ruimtelijke processen kunnen werealiseren met nieuwe instrumentenzoals de stede...
7 RUIMTELIJKE PROJECTEN EN ALLIANTIESWelke ruimtelijke processen kunnen werealiseren met nieuwe instrumentenzoals de stede...
7 RUIMTELIJKE PROJECTEN EN ALLIANTIES
7 RUIMTELIJKE PROJECTEN EN ALLIANTIESWelke ruimtelijke processen kunnen werealiseren met nieuwe instrumentenzoals de stede...
8 INNOVATIEVE RUIMTEDe laatste decennia lag de focus van deruimtelijke planning op de ontplooiing van dekennis- en dienste...
8 INNOVATIEVE RUIMTE
8 INNOVATIEVE RUIMTEHoe kan een ruimtelijke ingreep dekleinschalige creatieve activiteiten zokoppelen dat een nieuwe econo...
8 INNOVATIEVE RUIMTE
8 INNOVATIEVE RUIMTEHoe kan een ruimtelijke ingreep dekleinschalige creatieve activiteiten zokoppelen dat een nieuwe econo...
8 INNOVATIEVE RUIMTE
8 INNOVATIEVE RUIMTEHoe kan een ruimtelijke ingreep dekleinschalige creatieve activiteiten zokoppelen dat een nieuwe econo...
9 TERRITORIALE SOLIDARITEITOndanks de strikte planologische opdeling instedelijke gebieden en buitengebieden heeft eraltij...
9 TERRITORIALE SOLIDARITEITHoe kunnen steden en randgemeentensamen omgaan met de demografischegroei?
9 TERRITORIALE SOLIDARITEIT
9 TERRITORIALE SOLIDARITEITHoe kunnen steden en randgemeentensamen omgaan met de demografischegroei?Hoe kunnen we zorgvoorz...
Jaar                  van aantal 65-plussers in 2008-20179 TERRITORIALEADSEI, SVR-bewerking; SVR-Bevolki...
9 TERRITORIALE SOLIDARITEIT
9 TERRITORIALE SOLIDARITEITHoe kunnen steden en randgemeentensamen omgaan met de demografischegroei?Hoe kunnen we zorgvoorz...
10 DELTAMETROPOOLVlaanderen voert vandaag één ruimtelijk beleidvoor zijn hele grondgebied. Het beleid moetechter tegelijk ...
10 DELTAMETROPOOL
10 DELTAMETROPOOLWelke bijdrage kunnen de verschillendedelen van Vlaanderen leveren aan deontwikkeling van de Deltametropo...
10 DELTAMETROPOOL
10 DELTAMETROPOOLWelke bijdrage kunnen de verschillendedelen van Vlaanderen leveren aan deontwikkeling van de Deltametropo...
De gedeelde ontwerpagenda vat de conclusiesvan een proces samen, maar is ook een platformvoor verdere ontwikkeling.De ontw...
Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen_ Joachim Declerck_deel 2
Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen_ Joachim Declerck_deel 2
Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen_ Joachim Declerck_deel 2
Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen_ Joachim Declerck_deel 2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen_ Joachim Declerck_deel 2

546 views

Published on

Op 8 januari vond de studiedag ‘Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen’ plaats. Er werd die dag een programma van gezamenlijke acties gepresenteerd die Vlaanderen stapsgewijs naar een duurzame regio moeten transformeren. Het programma met gezamenlijke actiepunten kwam tot stand tijdens workshops die voorafgaand aan de studiedag werden georganiseerd. Op die workshops waren beleidssectoren, belangengroepen en academici uitgenodigd. De verschillende actoren die de Vlaamse ruimte delen (landbouw, natuur, industrie,…), verdedigen al sinds jaar en dag onverzettelijk hun eigen domein, terwijl de Vlaamse ruimte gewoon dichtslibt. Met het oog op de radicale gevolgen van de klimaatverandering en de verwachte bevolkingsexplosie is dat een nefaste ingesteldheid.
De workshops wilden een positieve dialoog stimuleren: wat zijn de raakvlakken tussen de sectoren? Hoe kunnen synergieën tot stand worden gebracht? Hoe kan bijvoorbeeld de restwarmte van de industrie of de serrelandbouw gebruikt worden om woonwijken, dorpen en stadsdelen te verwarmen?
Hoe kan er een nieuwe dynamiek komen die de noodzakelijke omvorming van de Vlaamse ruimte mogelijk maakt zonder dat er nieuwe ruimte moet worden geconsumeerd? Door met de belanghebbende actoren gebiedsgerichte oplossingen te ontwikkelen, kunnen nieuwe, gedeelde inzichten en methodes worden gevonden om de ruimte beter te benutten.
De VRP verleende haar medewerking aan de workshops en de studiedag.
Organisatie: Architecture Workroom Brussels, team Vlaams Bouwmeester, Vlaams Architectuurinstituut.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen_ Joachim Declerck_deel 2

 1. 1. EEN GEDEELDE ONTWERPAGENDAVOOR VLAANDEREN
 2. 2. 10 URGENTE OPGAVEN80+ ONTWERPVRAGEN
 3. 3. 1 RUIMTE VOOR MORGENBevolkingsgroei, droogte, overstromingen,vergrijzing, migratie, energieschaarste… De groteuitdagingen van de toekomst zijn vandaag reedsgekend. Vele daarvan hebben ruimtelijkeoorzaken en/of gevolgen. We moeten dan ookdringend ruimtelijke antwoorden formuleren opdeze lange-termijntransities.
 4. 4. 1 RUIMTE VOOR MORGENWelke nieuwe woonmodellen enwoonomgevingen moeten weontwikkelen om op de toekomstigewoonwens in te spelen?
 5. 5. eenheden, voor Gent met 20.000 eenheden.1 RUIMTE VOOR MORGEN Ook het aantal private huishoudens zal naar verwach- ting verder stijgen, zij het aan een langzaam afzwakkend groeiritme: van 2,58 miljoen in 2008 tot 2,8 miljoen in 2018 tot 2,9 miljoen in 2028. De toename zal zich vooral voor- doen bij een- en tweepersoonshuishoudens. 1.59 Bevolkingsprojectie Geprojecteerde procentuele verandering van het aantal inwoners in 2018 ten opzicht van de stand in 2008, per gemeente. +10 - 15% (24) +5 - 10ù (123) +0 - 5% (137) -5 - 0% (21) -10 - 5% (3) Bron: Willems & Lodewijckx, 2011. DEMOGRAFISCHE CONTEXT 53
 6. 6. 1 RUIMTE VOOR MORGENWelke nieuwe woonmodellen enwoonomgevingen moeten weontwikkelen om op de toekomstigewoonwens in te spelen?Hoe en waar kunnen systemen voorwaterretentie de voedselproductievrijwaren in tijden van droogte?
 7. 7. 1 RUIMTE VOOR MORGEN De gegevens worden op kaart gepresenteerd volgens een standaard kleuren/symbolen patroon. Het bestaat uit een combinatie van het percentiel (kleurcode) en de stijghoogtewaardering (driehoek symbool). De geografische spreiding wordt vooral gekarakteriseerd door de afwezigheid van hoge stijghoogtes in het westelijk deel van Vlaanderen: in Oost- en West-Vlaanderen zijn de stijghoogtes vooral lager dan normaal en normaal, op één plaats na (Hamme) zijn er geen hoger dan normale of zeer hoge stijghoogtes waargenomen (Figuur 3)."Wereldwijd veel meer landbouwgrond nodig" - Nieuws - De Morgen 18/04/12 16:46 venster sluiten Denk aan het milieu. Denk na voor je print! "Wereldwijd veel meer landbouwgrond nodig" Bewerkt door: Astrid Snoeys 17/04/12 - 15u38 Bron: belga.be © reuters. Er is wereldwijd rond het jaar 2050 zon 70 tot 100 procent meer landbouwgrond nodig, de technologische verbeteringen in de landbouw ten spijt. Dat concludeerden onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. De onderzoekers keken naar de ontwikkeling van de hoeveelheid landbouwgrond in de afgelopen 46 jaar. Die gegevens koppelden ze aan de voorspelde bevolkingsgroei, technologische vooruitgang en de groeiende wereldbevolking. Bovendien kunnen steeds meer mensen zich een rijk dieet met bijvoorbeeld veel vlees veroorloven. Volgens de onderzoekers kan de technologie die ontwikkeling niet bijbenen en moet er meer landbouwgrond worden voorzien. "Die extra landbouwgrond is er wel. Wereldwijd zijn er grote gebieden begraasd grasland zoals steppen en savannes. Die kan je omvormen tot landbouwgrond en inzaaien, al moeten daarvoor wel mensen met tractoren daar gaan wonen", legt onderzoekster Sanderine Nonhebel uit. Importeren "In dichtbevolkte landen als India en China is er relatief weinig landbouwgrond beschikbaar per hoofd van de bevolking. Zij zullen dus, wanneer ze daar geld voor hebben, voedsel gaan Figuur 3 : Overzichtskaart maand oktober 2011 : stijghoogteveranderingen en relatievehttp://www.demorgen.be/dm/nl/983/2012/article/print/detail/1424756/Wereldwijd-veel-meer-landbouwgrond-nodig.dhtml Pagina 1 van 2 stijghoogte.
 8. 8. 1 RUIMTE VOOR MORGENWelke nieuwe woonmodellen enwoonomgevingen moeten weontwikkelen om op de toekomstigewoonwens in te spelen?Hoe en waar kunnen systemen voorwaterretentie de voedselproductievrijwaren in tijden van droogte?Hoe ziet de Fabriek van de toekomster echt uit en waar wordt ze het bestgebouwd?
 9. 9. 1 RUIMTE VOOR MORGEN DONDERDAG 27 SEPTEMBER 2012 / € 4,- JAARGANG 136 NUMMER 39 BP De nieuwe Een Europees bedrijf op vijf overweegt vertrek uit China - Economie - De Morgen 30/05/12 11:09 venster sluiten industriële revolutie Denk aan het milieu. Denk na voor je print! Een Europees bedrijf op vijf overweegt vertrek uit China Door: redactie 29/05/12 - 09u22 Bron: belga.be Binnenkort heeft iedereen zijn eigen fabriek © ap. Ruim een op de vijf Europese bedrijven (22 procent) die momenteel aanwezig zijn in groeieconomie China, overweegt zijn investeringen daar weg te halen en die elders in opkomende markten in te plannen. Redenen zijn de stijgende loonkosten en een onzeker juridisch kader. Dat blijkt uit een enquête van de Kamer van Koophandel van de Europese Unie in China, beantwoord door 557 bedrijven. "China wordt strategisch een almaar belangrijkere markt voor Europese bedrijven, maar een significant aantal bedrijven zou zijn investeringen kunnen heroriënteren en China, dat almaar duurder wordt, verlaten", zo luiden de resultaten, die dinsdag gepubliceerd werden. Hoewel 78 procent optimistisch is over zijn groeikansen in China tijdens de komende twee jaar, denkt slechts 36 procent dat ze in China ook effectief meer winst zullen maken. Om te groeien in China denkt 52 procent van de respondenten dat een expansie naar regios waar men nog niet aanwezig is, zoals het binnenland, een goede strategie is. De drie grootste bekommernissen van bedrijven in China zijn de economische vertraging (voor 65 pct van de bedrijven), de stijgende loonkosten (63 pct) en wereldwijde economische vertraging (62 pct). Wat betreft de stijgende arbeidskosten in China, is 59 procent van de ondervraagde bedrijven pessimistisch over de nabije toekomst. Tot slot worden veel bedrijven benadeeld door regelgeving die Chinese bedrijven bevoordeelt, zegt Davide Cucino van de Europese Kamer van Koophandel. "Er is weinig vooruitgang geboekt in het regelgevend kader", aldus Cucino. http://www.demorgen.be/dm/nl/996/2012/article/print/detail/1445369/Een-Europees-bedrijf-op-vijf-overweegt-vertrek-uit-China.dhtml Pagina 1 van 2 Het Stedelijk is open! Als Romney wint is dat Een wonder dat Salman Nu nog een visie een ramp voor de VS Rushdie niet cynisch is
 10. 10. 2 RECONVERSIEPROJECTAls we de ruimte verder blijven consumeren zoalsvandaag, vergroten we elke dag de problemen.Enkel als elke nieuwe ruimtelijke ontwikkeling ookeen integraal antwoord biedt op de bestaandeproblemen en uitdagingen, bouwen we gestaagaan een duurzamer Vlaanderen zonder extraruimte te consumeren. Dat kan als we Vlaanderenbeschouwen als één groot reconversieproject.
 11. 11. 2 RECONVERSIEPROJECTHoe kan de reconversie van stukkenlintbebouwing de schaalvergroting vande landbouw of de restoratie vanecologische netwerken mogelijk maken?
 12. 12. 2 RECONVERSIEPROJECT
 13. 13. 2 RECONVERSIEPROJECTHoe kan de reconversie van stukkenlintbebouwing de schaalvergroting vande landbouw of de restoratie vanecologische netwerken mogelijk maken?Hoe kunnen we slecht gelegenwoongebieden een andere functie gevenzonder totaal verlies van waarde?
 14. 14. 2 RECONVERSIEPROJECT
 15. 15. 2 RECONVERSIEPROJECTHoe kan de reconversie van stukkenlintbebouwing de schaalvergroting vande landbouw of de restoratie vanecologische netwerken mogelijk maken?Hoe kunnen we slecht gelegenwoongebieden een andere functie gevenzonder totaal verlies van waarde?Hoe kunnen we de bestaande netwerkenvoor elektriciteit en gas gebruiken omlokaal opgewekte energie ook lokaal tegebruiken?
 16. 16. 2 RECONVERSIEPROJECT the energy [r]evolution | figure 1.3: the smart-grid vision for the energy [r]evolution SMART GRIDS A VISION FOR THE FUTURE – A NETWORK OF INTEGRATED MICROGRIDS THAT CAN MONITOR AND HEAL ITSELF. HOUSES WITH SOLAR PANELS ISOLATED MICROGRID OFFICES WITH SOLAR PANELS WIND FARM CENTRAL POWER PLANT INDUSTRIAL PLANT • • PROCESSORS EXECUTE SPECIAL PROTECTION SCHEMES IN MICROSECONDS SENSORS ON ‘STANDBY’ – DETECT FLUCTUATIONS AND DISTURBANCES, AND CAN SIGNAL FOR AREAS TO BE ISOLATED • SENSORS ‘ACTIVATED’ – DETECT FLUCTUATIONS AND DISTURBANCES, AND CAN SIGNAL FOR AREAS TO BE ISOLATED SMART APPLIANCES CAN SHUT OFF IN RESPONSE TO FREQUENCY FLUCTUATIONS
 17. 17. 3 WINST DOOR DELENDe Vlaamse ruimte is opgedeeld en elke hectare istoegewezen aan een bepaalde bestemming. Omde beperkte ruimte beter te benutten, moeten wede scheiding van functies en sectoren overstijgen.Door de ruimte te delen en synergieën tot stand tebrengen tussen de verschillende programma’s,kunnen we de diverse belangen, problemen enkansen aan elkaar koppelen. Dankzij eengemeenschappelijk beheer van de ruimte kunneneconomische, ecologische en sociale winstenworden geboekt.
 18. 18. 3 WINST DOOR DELENHoe kunnen collectieve ingrepen hetverstedelijkte gebied meer energie-efficiënt maken?
 19. 19. 3 WINST DOOR DELEN 1Strategisch saneren vanhet stadsweefsel metgrondgebonden en nieuwevormen van collectief wonen
 20. 20. 3 WINST DOOR DELENHoe kunnen collectieve ingrepen hetverstedelijkte gebied meer energie-efficiënt maken?Hoe stemmen we visies voor het delenvan ruimte af op stevige financiële,fiscale en juridische principes?
 21. 21. 3 WINST DOOR DELENHoe kunnen collectieve ingrepen hetverstedelijkte gebied meer energie-efficiënt maken?Hoe stemmen we visies voor het delenvan ruimte af op stevige financiële,fiscale en juridische principes?Hoe en waar kan gezamenlijkwaterbeheer de verweving tussenlandbouw en natuur versterken?
 22. 22. 3 WINST DOOR DELEN
 23. 23. 4 MAATSCHAPPELIJKE RUIMTEWe interpreteren de verspreide bebouwing inVlaanderen vaak als de fysieke neerslag van eenindividualistische maatschappij. Als we hetbestaande nederzettingenpatroon omvormen toteen gedeelde ruimte, ontstaat sociale uitwisselingtussen de verschillende ruimtegebruikers enbewoners. De gedeelde ruimte wordt eenmaatschappelijke ruimte.
 24. 24. 4 MAATSCHAPPELIJKE RUIMTEHoe kan het groen-blauwe systeem alseen publiek netwerk kwaliteitintroduceren in het verstedelijktelandschap?
 25. 25. 4 MAATSCHAPPELIJKE RUIMTE
 26. 26. 4 MAATSCHAPPELIJKE RUIMTEHoe kan het groen-blauwe systeem alseen publiek netwerk kwaliteitintroduceren in het verstedelijktelandschap?Welke strategie kan samen metlokale consumenten wordenontwikkeld voor de inplanting vanhernieuwbare energiesystemen?
 27. 27. 4 MAATSCHAPPELIJKE RUIMTE
 28. 28. 5 KRINGLOPEN SLUITENDe spreiding van gebouwen en functies in hetVlaamse landschap is oorzaak van vele actueleproblemen. Maar de nabijheid en diversiteit vanfuncties vormen tegelijk ook kansen om functiesen programma’s met elkaar te verweven. Zokunnen we bovendien korte, gesloten enduurzame verbruikerscycli van energie, warmte ofwater realiseren, met individuele en collectievewinsten tot gevolg.
 29. 29. 5 KRINGLOPEN SLUITENHoe kunnen landbouw en industrie winsthalen uit de uitwisseling van water,warmte, mest en andere restproducten?
 30. 30. 5 KRINGLOPEN SLUITENHoe kunnen landbouw en industrie winsthalen uit de uitwisseling van water,warmte, mest en andere restproducten?Hoe kunnen we de kleinschaligeproductie-economie en vakmanschapeen plaats geven in het stedelijkeweefsel?
 31. 31. 5 KRINGLOPEN SLUITENHoe kunnen landbouw en industrie winsthalen uit de uitwisseling van water,warmte, mest en andere restproducten?Hoe kunnen we de kleinschaligeproductie-economie en vakmanschapeen plaats geven in het stedelijkeweefsel?Hoe en op welke schaal kunnen weenergie en warmte delen als we de kostvan de nodige infrastructuuraanvaardbaar willen houden?
 32. 32. 6 PRODUCTIEF LANDSCHAPDe open ruimte staat economisch minder sterkdan de bebouwde ruimte. In de verstedelijkteomgeving komt ze daarom vaak in de verdrukking.Die logica moeten we omkeren. Zoals parkenkwaliteit brengen in steden, zo kan de open ruimtenoodzakelijke diensten leveren aan de omliggendeverstedelijking. In plaats van de open ruimte tebeschermen tegen de verstedelijking, moeten wede verstedelijking sturen vanuit de mogelijkhedenvan het productieve landschap.
 33. 33. 6 PRODUCTIEF LANDSCHAPHoe kan de open ruimte de toekomstigeverstedelijking actief sturen?
 34. 34. 6 PRODUCTIEF LANDSCHAP
 35. 35. 6 PRODUCTIEF LANDSCHAPHoe kan de open ruimte de toekomstigeverstedelijking actief sturen?Hoe kan een netwerk van trage wegenlangs het fijnmazige waternetwerk deverspreide woonomgevingenherstructureren?
 36. 36. 6 PRODUCTIEF LANDSCHAPHoe kan de open ruimte de toekomstigeverstedelijking actief sturen?Hoe kan een netwerk van trage wegenlangs het fijnmazige waternetwerk deverspreide woonomgevingenherstructureren?Waar kunnen de ondergrond en hetlandschap mee energie opwekken?
 37. 37. 7 RUIMTELIJKE PROJECTEN EN ALLIANTIESDe voorbije decennia hebben de‘stadsvernieuwing’ (voor de steden) en de‘landinrichting’ (voor de open ruimte) eenprojectmatige en gebiedsgerichte aanpakontwikkeld. In alliantie met publieke en privateactoren, en met de inzet van ontwerp alsintegrerend instrument, hebben ze sterkeresultaten geboekt. Als we die expertise vertalennaar het verstedelijkte Vlaamse landschap,ontstaat de mogelijkheid om de reconversie vanVlaanderen actief te sturen en te begeleiden.
 38. 38. 7 RUIMTELIJKE PROJECTEN EN ALLIANTIESWelke ruimtelijke processen kunnen werealiseren met nieuwe instrumentenzoals de stedelijke ruilverkaveling ofverhandelbare bouwrechten?
 39. 39. 7 RUIMTELIJKE PROJECTEN EN ALLIANTIESWelke ruimtelijke processen kunnen werealiseren met nieuwe instrumentenzoals de stedelijke ruilverkaveling ofverhandelbare bouwrechten?Hoe kunnen we nieuwe vervoerslijnentussen de steden aangrijpen om deruimtegebruiken beter op elkaar af testemmen?
 40. 40. 7 RUIMTELIJKE PROJECTEN EN ALLIANTIES
 41. 41. 7 RUIMTELIJKE PROJECTEN EN ALLIANTIESWelke ruimtelijke processen kunnen werealiseren met nieuwe instrumentenzoals de stedelijke ruilverkaveling ofverhandelbare bouwrechten?Hoe kunnen we nieuwe vervoerslijnentussen de steden aangrijpen om deruimtegebruiken beter op elkaar af testemmen?Hoe doorbreken we via een strategischgrondbeleid de speculatie oplandbouwgrond?
 42. 42. 8 INNOVATIEVE RUIMTEDe laatste decennia lag de focus van deruimtelijke planning op de ontplooiing van dekennis- en diensteneconomie. Vandaag weten wedat innovatie slechts kan plaatsvinden alshersenen en handen aan elkaar gekoppeldworden. Het ruimtelijke reconversieproject voorVlaanderen moet daarom ook een plaats gevenaan de innovaties en transformaties binnen delandbouw en de maakindustrie.
 43. 43. 8 INNOVATIEVE RUIMTE
 44. 44. 8 INNOVATIEVE RUIMTEHoe kan een ruimtelijke ingreep dekleinschalige creatieve activiteiten zokoppelen dat een nieuwe economischedynamiek ontstaat?
 45. 45. 8 INNOVATIEVE RUIMTE
 46. 46. 8 INNOVATIEVE RUIMTEHoe kan een ruimtelijke ingreep dekleinschalige creatieve activiteiten zokoppelen dat een nieuwe economischedynamiek ontstaat?Hoe transformeren we voormaligeindustriële gebieden in steden en langswaterwegen om ruimte te bieden aan deindustrie van de toekomst?
 47. 47. 8 INNOVATIEVE RUIMTE
 48. 48. 8 INNOVATIEVE RUIMTEHoe kan een ruimtelijke ingreep dekleinschalige creatieve activiteiten zokoppelen dat een nieuwe economischedynamiek ontstaat?Hoe transformeren we voormaligeindustriële gebieden in steden en langswaterwegen om ruimte te bieden aan deindustrie van de toekomst?Hoe kan het groeiende aantalcoöperaties van landbouwbedrijvenworden vertaald in een ruimtelijkeontwikkelingsvisie?
 49. 49. 9 TERRITORIALE SOLIDARITEITOndanks de strikte planologische opdeling instedelijke gebieden en buitengebieden heeft eraltijd al een sterke interactie bestaan tussen destedelijke kernen en hun hinterland. Ze zijn opelkaar aangewezen voor diensten, handel,werkgelegenheid, wonen, recreatie en natuur. Degroeiende economische en sociale kloof tussen desteden en hun hinterland maakt het echternoodzakelijk om nieuwe, positieve ruimtelijkevisies te ontwikkelen. Die moeten de kansencentraal stellen die stad en hinterland enkelsamen kunnen grijpen.
 50. 50. 9 TERRITORIALE SOLIDARITEITHoe kunnen steden en randgemeentensamen omgaan met de demografischegroei?
 51. 51. 9 TERRITORIALE SOLIDARITEIT
 52. 52. 9 TERRITORIALE SOLIDARITEITHoe kunnen steden en randgemeentensamen omgaan met de demografischegroei?Hoe kunnen we zorgvoorzieningen beterafstemmen op de spreiding van dezorgbehoefte?
 53. 53. Jaar van aantal 65-plussers in 2008-20179 TERRITORIALEADSEI, SVR-bewerking; SVR-Bevolkingsprojecties 2009-2030. Bron: SOLIDARITEIT Kaart 5.6 geeft het totaalbeeld van de gemeentelijke variatie inzake de verandering in de populatie 65-plussers tussen 2008 en 2018. Kaart 5.6 Geprojecteerde verandering van het aantal 65-plussers per gemeente, 2008-2018, procentuele verandering en verandering van het aantal eenheden, uitgedrukt ten opzichte van 2008 + 40-50% (10) 10 + 30-40% (48) 100 + 20-30% (92) 1.000 + 10-20% (122) + 0-10% (36) Bron: ADSEI, SVR-bewerking; SVR-Bevolkingsprojecties 2009-2030. 105
 54. 54. 9 TERRITORIALE SOLIDARITEIT
 55. 55. 9 TERRITORIALE SOLIDARITEITHoe kunnen steden en randgemeentensamen omgaan met de demografischegroei?Hoe kunnen we zorgvoorzieningen beterafstemmen op de spreiding van dezorgbehoefte?Welk aangepast regionaal distributie-systeem kan de lokale voedselproductiesterker koppelen aan de lokale markt?
 56. 56. 10 DELTAMETROPOOLVlaanderen voert vandaag één ruimtelijk beleidvoor zijn hele grondgebied. Het beleid moetechter tegelijk inzetten op zowel een lager als eenhoger schaalniveau. Op een lager schaalniveau,om de specifieke kwaliteiten van de verschillendeeconomische, sociale en ecologische gebiedenvan Vlaanderen ten volle te benutten. Op eenhoger schaalniveau, opdat de verschillendegebieden elk maximaal hun specifieke bijdragekunnen leveren aan de grotere ruimtelijkestructuur waartoe Vlaanderen behoort: deDeltametropool. Enkel op die manier kanVlaanderen zich ten volle inschrijven in demondiale, metropolitane dynamiek.
 57. 57. 10 DELTAMETROPOOL
 58. 58. 10 DELTAMETROPOOLWelke bijdrage kunnen de verschillendedelen van Vlaanderen leveren aan deontwikkeling van de Deltametropool?
 59. 59. 10 DELTAMETROPOOL
 60. 60. 10 DELTAMETROPOOLWelke bijdrage kunnen de verschillendedelen van Vlaanderen leveren aan deontwikkeling van de Deltametropool?Hoe en waar kan de specifiekegeomorfologie van Vlaanderen dereconversie van bepaalde gebiedenstructureren?
 61. 61. De gedeelde ontwerpagenda vat de conclusiesvan een proces samen, maar is ook een platformvoor verdere ontwikkeling.De ontwerpagenda is dan ook een oproep aanverschillende maatschappelijke actoren enontwerpers om allianties te vormen rond deontwerpvragen, en samen te werken aan eennieuwe toekomst voor een welvarend enduurzaam Vlaanderen.

×