Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

8 juni 2015_VRP-WOONCONGRES_Peggy Totté_WOONBEHOEFTE EN RUIMTELIJKE KWALITEIT

824 views

Published on

Het VRP-Wooncongres is een wake-up call, want ondanks de stedelijke revival gaat in Vlaanderen per dag nog altijd zes hectare open ruimte op de schop voor lintbebouwing en verkavelingen, terwijl bestaande huizen en villa’s nauwelijks verkocht raken en files almaar dieper in de ‘groene’ rand kerven. Weinigen lijken te beseffen dat ons ruimtelijk woonmodel van versnipperd bouwen, suburbaan wonen en verkavelen onhoudbaar is en een zware hypotheek legt op welvaart en levenskwaliteit. Daar bovenop zien we dat er nauwelijks ruimte is voor kansarme groepen. De woningmarkt dreigt op een structurele crisis af te stevenen. Het VRP-wooncongres (8 juni 2015, Gent) ging met plenaire sessies en themaworkshops dieper op verschillende woonvraagstukken waar Vlaanderen de komende decennia mee geconfronteerd zal worden.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

8 juni 2015_VRP-WOONCONGRES_Peggy Totté_WOONBEHOEFTE EN RUIMTELIJKE KWALITEIT

 1. 1. WOONSTUDIE TIENEN 19 DECEMBER 2014
 2. 2. 356578 9:;2<#$"$= </#"$4,#(#/">< =#;"#() ='#$4 ;"><&-#$(# ?&&$=#;"#(#$
 3. 3. 111111111 222222222 333333333 444444444 333333333 555555555 333333333 666666666 444444444 222222222 111111111 777777777 Research / Afbakening kleinstedelijk gebied TienenSum Kaart 8 Situering potentiële woongebieden Provincie Vlaams-Brabant 6049/ kpy / mei 2012 Woonuitbreidingsgebied Bufferzone Agrarisch gebied 1. Breisemveld 2. Watertorenwijk 3. Houtemveld 4. Spanuit 5. Lunevillelaan 6. Spanuit 7. Soldatenveld Strategische projecten 1. Arena 2. Anemonen 3. Zorgwijk zuster passionisten 4. Lyceum - ziekenhuis
 4. 4. B Oplinter Aarschot Aarschot Sint-Truiden Sint-Truiden Leuven Brussel Hannut Landen Aarschot Leuven Sint-Truiden Oplinter Diest Liège Jodoigne N29 N 29 E40 E40 N3 N3 N223 N64 R27 SumResearch / Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen Provincie Vlaams-Brabant 6049/kpy/mei 2012 Kaart 7 Hypothese van gewenste ruimtelijke structuur kleinstedelijk gebied Tienen Centrum : verdichting via stedelijke woonprojecten Stadsrand : hogere dichtheden realiseren Woonuitbreidingsgebieden aansnijden Stedelijk woongebied ontwikkelen Nieuw te bestemmen bedrijventerrein / Reservegebied bijkomende bedrijvigheid (lange termijn) Bestendige perifere grootschalige detailhandel Noordelijke ring onderzoeken Oostelijke ring aanleggen Herprofileren vesten Grootschalig sportcomplex / recreatie Kernwinkelgebied voor kleinhandel, horeca en diensten Ontwikkelingspool voor bezoekersintensieve functies Verbeteren verbinding k - stationernwinkelgebied Woongebieden in buitengebied verder afwerken Duurzaam beheer bestaande bedrijventerreinen Reservegronden ontwikkelen Vliegveld Uitbouw netwerk van groene ruimtes Groene vingers in perifeer landschap Getevallei / vallei van de Mene Verbinden van valleigebieden Buffer Bedrijventerrein in parksfeer Groene verbinding via spoorbermen Grote GeteGrote Gete Tiens Broek Tiens Broek Hakendover Wulversom Sint-Margriete-Houtem Viander Bost Spanuit Suikerfabriek Bosch Grimde Vesten Tienen CentrumTienen Centrum Nieuw Overlaar Nieuw Overlaar Grijpen Station Houtemveld Grote Gete Tiens Broek Hakendover Wulversom Sint-Margriete-Houtem Viander Bost Militair vliegveld Spanuit Suikerfabriek Bosch Grimde Vesten Tienen Centrum Nieuw Overlaar Grijpen Station Houtemveld
 5. 5. 9%96GH5 B2,'&&$ .2$ 4,2(4='&#" "$ (# $&&'('2$() IJ 1&&$/"$,#$ /2$=4 (# H,##$?#=#$K LJ MB.+//"$= .2$ (# =#;"#(#$ ,+44#$ (# H,##$?#=#$
 6. 6. 356578 @'"$A"B# ='&#$# ."$=#'4 #$ ;#='#$C"$= B&,#$,"D/# ?&&$=#;"#(#$) E&#<#$ $22' :F4"#<# ;#,#<#$"4 .2$ (# ='&#$# ."$=#'4
 7. 7. N7H75 %MMP8P9%8 !75%5% ,&B&='2:"#
 8. 8. 9%96GH5 MB=2.# .&&' (# $&&'('2$( !"#$#$
 9. 9. N7H75 %MMP8P9%8 !75%5% Q'&$,#$ 22$ R#, /2$(4AR2B
 10. 10. N7H75 %MMP8P9%8 !75%5%
 11. 11. NIEUWE PLANKAART IN CONTEXT
 12. 12. STATUUT VAN DE CENTRALE RUIMTE, OPEN GRASVLAKTE MET OVERGANG NAAR HET BOSJE referenties van centrale ruimte in amby!
 13. 13. AANTALLEN WONINGEN VS EIGENDOMSTRUCTUUR grondgebonden appartementen SWAL 124 80 OCMW 40 STAD 81 INTERLEUVEN 124 30 = 369 110
 14. 14. • *&+,#-.#/(
 15. 15. .2$ H,##$?#= ,&, N#4,#$) =##$ '#/2,"# -#, ,+44#$=#;"#(
 16. 16. C"AR, "$ #$ ,&#=2$= $22' R#, ,+44#$=#;"#( .2$2: (# 2AR,#'B2(#$
 17. 17. • 3#;&+?"$=4;##/( *&+,#-.#/( (# &'"D$,2,"# ('22"#$ &B R#, ,+44#$=#;"#( -#, $"#+?# ?&&$:'&$,#$
 18. 18. ,+44#$=#;"#( 2/4 B2'<=#;"#() MB=#;&+?( +", 4B&',B2'<0 ?"><B2'< #$ .#';"$("$= -#, R#, ;+",#$=#;"#( I sportpark II wijk- park III buitengebied
 19. 19. B'&='2--2
 20. 20. VERLOEDERING EN LEEGSTAND GROTE BERGSTRAAT
 21. 21. VERLOEDERING EN LEEGSTAND IN BOSTSESTRAAT
 22. 22. BESTAANDE VOORZIENINGENSTADSTERKE AANWEZIGHEID VAN SCHOLEN, ZIEKENHUIZEN, DIENSTEN, HANDEL EN HORECA
 23. 23. AANTAL HANDELSZAKEN: 473 LEEGSTAANDE ZAKEN: 72 ... MET GROTE LEEGSTAND VAN HANDELSZAKEN
 24. 24. VISIE: COMPACT KERNWINKELGEBIED AFBAKENEN
 25. 25. WONEN LANGS SMALLE, DRUKKE INVALSWEGEN
 26. 26. HUIDIG GEBREK AAN HIËRARCHIE IN ONTSLUITING
 27. 27. ... MET GROOT AANTAL BESTAANDE PUBLIEKE PARKEERVOORZIENINGEN
 28. 28. PARKEREN OP HOOFDASSEN EN PLEINEN
 29. 29. HOOFDONTSLUITING GEKOPPELD AAN VOORZIENINGEN
 30. 30. VRIJWAREN VAN VERKEER IN WOONSTRATEN EN WOONERVEN IN LUWE STADSDELEN
 31. 31. REFERENTIE: WOONERF LOOKS LIER 2009 2014
 32. 32. BESTAANDE WONINGBESTAND
 33. 33. BESTAANDE APPARTEMENTEN
 34. 34. AFGELEVERDE EN TE VERWACHTEN VERGUNNINGEN VOOR APPARTEMENTEN
 35. 35. TOEKOMSTPLANNEN VOOR APPARTEMENTEN
 36. 36. INTERESSANTE LEEGTES IN HET STADSWEEFSEL
 37. 37. EVENWICHTIGE VERHOUDING VAN GRONDGEBONDEN WONINGEN EN APPARTEMENTEN
 38. 38. INZET OP GROEN EN VERBLIJFSKWALITEIT
 39. 39. DONYSTRAAT DONYSTRAATKAPELSTRAAT
 40. 40. DONYSTRAAT MET LINKS HET VOORSTE DEEL VAN HET TERREIN
 41. 41. ZICHT OP TERREIN
 42. 42. ONTWERPEND ONDERZOEK MET GRONDGEBONDEN WONINGEN
 43. 43. BEBOUWING: 16 GGWO + 2 GGWO IN BESTAANDE GEBOUW = 18 GGWO 12 APP # 30 ENTITEITEN 66 WO/HA 30 ONDERGRONDSE PARKEERPLAATSEN TERREINBEZETTING PROJECT DONYSTRAAT behoud bijzonder patrimonium rand van grondgebonden woningen bijzonder gebouw: meergezinswoningen
 44. 44. BEREIKBAAR EN DOORWAADBAAR TERREIN DONYSTRAAT
 45. 45. KAPELSTRAAT BROEKSTRAAT DANEBROEKSTRAAT BROEKSTRAAT G ROTE M ARKT
 46. 46. BROEKSTRAAT, HUIDIG SCHOOLGEBOUW
 47. 47. ONTWERPEND ONDERZOEK POLO-ARCHITECTEN
 48. 48. VROEGER ONTWERPVOORSTEL
 49. 49. tweede fase ONTWERPEND ONDERZOEK BROEKSTRAAT, OP BASIS VAN GRONDGEBONDEN WONEN
 50. 50. BEREIKBAARHEID EN DOORWAADBAARHEID SITE BROEKSTRAAT
 51. 51. TERREINBEZETTING BROEKSTRAAT BEBOUWING: 13 GGWO 11 APP # 24 ENTITEITEN 60 WO/HA 25 ONDERGRONDSE PARKEERPLAATSEN eenzijdige hoekafwerking met meergezinswoningen rand van grondgebonden woningen
 52. 52. OVERZICHT STADSPROJECTEN woningen appt totaal Donystraat 18 12 30 Lyceum 46 21 67 Heilig  Hart 23 23 46 Broekstraat 13 11 24 Arena 33 17 50 133 84 217 DONYSTRAAT LYCEUM HEILIG HARTSITE BROEKSTRAAT ARENA

×