Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aut sep12 13

162 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Aut sep12 13

  1. 1. EESSCCUUEELLAA PPRRIIMMAARRIIAA ““AAGGUUSSTTIINN MMEELLGGAARR”” 2211DDPPRR22003355MM SSEEPPTTIIEEMMBBRREEEEll pprreesseennttee ffoorrmmaattoo ppeerrmmiittiirráá aall ccoolleeccttiivvoo eessccoollaarr yy aall CCoommiittéé ddee llaa BBiibblliiootteeccaa oobbsseerrvvaarr llooss aavvaanncceess qquuee hhaann tteenniiddoo eenn eellpprroocceessoo ddee iinnssttaallaacciióónn ee iinnccoorrppoorraacciióónn ddee llaa bbiibblliiootteeccaa aall pprrooyyeeccttoo eessccoollaarr.. AA llaa vveezz,, eessttooss iinnddiiccaaddoorreess ppeerrmmiittiirráánn rreeccoonnoocceerrllooss rreettooss qquuee hhaabbrráá qquuee ssuuppeerraarr ppaarraa ggaarraannttiizzaarr uunnaa bbiibblliiootteeccaa qquuee ooffrreezzccaa aa llooss aalluummnnooss uunnaa eessccuueellaa qquuee ttrraabbaajjaa aa ffaavvoorr ddeellaa ccuullttuurraa eessccrriittaa.. SSuuggeerriimmooss qquuee eenn llaass sseessiioonneess ddee CCoonnsseejjoo TTééccnniiccoo eell DDiirreeccttoorr,, eell mmaaeessttrroo bbiibblliiootteeccaarriioo yy eell CCoommiittéé ddee llaaBBiibblliiootteeccaa eevvaallúúeenn llooss aavvaanncceess ddee llaass aacccciioonneess ppaarraa ffoommeennttaarr eell aacccceessoo aa llaa ccuullttuurraa eessccrriittaa eenn llaa eessccuueellaa..LLooggrrooss ppaarraa ccuuaalliiffiiccaarr nnuueessttrroo pprrooyyeeccttooddee BBiibblliiootteeccaa EEssccoollaarr¿¿EEssttoo nnooss ffaallttaahhaacceerr??IInniicciiaammooss uunn ttrraabbaajjoooorrggaanniizzaaddoo yyeemmppiieezzaa aa vveerraallgguunnooss llooggrroossRReeaalliizzaammooss uunnttrraabbaajjooccoommpprroommeettiiddoo qquueennooss ppeerrmmiittee vveerrrreessuullttaaddooss¡¡AAllccaannzzaammoossnnuueessttrraa mmeettaa!!EEll ddiirreeccttoorr ddee llaa eessccuueellaa nnoommbbrraa aall mmaaeessttrroo bbiibblliiootteeccaarriioo ooccoommiissiioonnaaddoo ddee llaa bbiibblliiootteeccaa..XXEEll CCoommiittéé ddee LLeeccttuurraa yy BBiibblliiootteeccaa,, aa ppaarrttiirr ddeell ddiiaaggnnóóssttiiccooiinntteeggrraa llaass ccoommiissiioonneess ddoonnddee ppaarrttiicciippaann ddoocceenntteess,,aalluummnnooss yy ppaaddrreess ddee ffaammiilliiaa.. SSee lleevvaannttaa eell aaccttaa ddee ssuuccoonnssttiittuucciióónn..XXLLooss ddoocceenntteess eemmpplleeaann llooss lliibbrrooss ddee llaa BBiibblliiootteeccaa EEssccoollaarrccoommoo uunn rreeccuurrssoo ppeeddaaggóóggiiccoo eenn ssuuss ppllaanneess ddee ccllaassee..XXEEll CCoommiittéé ddee llaa BBiibblliiootteeccaa eellaabboorraa yy pprreesseennttaa aa llaaccoommuunniiddaadd eessccoollaarr eell ppllaann aannuuaall ddee ffoommeennttoo ddee llaa lleeccttuurraaddee llaa eessccuueellaa,, ddoonnddee ssee iinncclluuyyeenn aaccttiivviiddaaddeess ppeerrmmaanneenntteess,,ooccaassiioonnaalleess yy pprrooyyeeccttooss..XXLLaa bbiibblliiootteeccaa eessccoollaarr eessttáá iinnssttaallaaddaa eenn uunn eessppaacciioo ffííssiiccoo..AAnnttee uunnaa ddiiffiiccuullttaadd ppaarraa ssuu uubbiiccaacciióónn ssee ooppttaa ppoorr uunnaaeessttrraatteeggiiaa qquuee ppeerrmmiittaa llaa cciirrccuullaacciióónn ddeell aacceerrvvoo eenn ttooddaa llaaeessccuueellaa..XXLLaa BBiibblliiootteeccaa ddee AAuullaa eessttáá iinnssttaallaaddaa yy oorrggaanniizzaaddaa eenn ccaaddaauunnoo ddee llooss ggrruuppooss..XXLLooss sseerrvviicciiooss bbiibblliiootteeccaarriiooss eessttáánn ddeeffiinniiddooss yy ssee ccuueennttaa ccoonnuunn rreeggllaammeennttoo ddee llaa bbiibblliiootteeccaa..XXLLooss mmaaeessttrrooss ssee oorrggaanniizzaann ppoorr ggrraaddoo oo cciicclloo eessccoollaarr ppaarraaiiddeennttiiffiiccaarr llooss lliibbrrooss qquuee aappooyyaann llooss ccoonntteenniiddooss ddeellpprrooggrraammaa ddee eessttuuddiiooss.. EEllaabboorraann eell ccaattáállooggoo ppeeddaaggóóggiiccoo..XXLLooss lliibbrrooss ddee llaa bbiibblliiootteeccaa eessccoollaarr yy ddee aauullaa ssee pprreessttaann aaddoommiicciilliioo yy eennttrree ggrruuppooss..XXLLaa bbiibblliiootteeccaa eessccoollaarr iinntteeggrraa llooss ddiiffeerreenntteess rreeccuurrssooss ddeeiinnffoorrmmaacciióónn:: lliibbrrooss,, vviiddeeooss,, aauuddiiooss yy mmááss,, ssee oorrggaanniizzaann ppoorrggéénneerrooss yy ccaatteeggoorrííaass eemmpplleeaannddoo llaa ccllaassiiffiiccaacciióónn ppoorrccoolloorreess qquuee pprrooppoonnee eell PPrrooggrraammaa NNaacciioonnaall ddee LLeeccttuurraa..XXLLaa bbiibblliiootteeccaa eessccoollaarr ooffrreeccee eell sseerrvviicciioo ddee ddee ccaajjaass vviiaajjeerraassccoonn lliibbrrooss oorrggaanniizzaaddooss ppoorr tteemmaass,, aauuttoorreess yy pprrooyyeeccttoossqquuee ssoonn ddee iinntteerrééss ppaarraa llooss aalluummnnooss..XXSSee lllleevvaann aa ccaabboo eenn ccaaddaa ggrruuppoo llaass 55 AAccttiivviiddaaddeessPPeerrmmaanneenntteess qquuee ffoommeennttaann llaa ffoorrmmaacciióónn ddee lleeccttoorreessyy eessccrriittoorreess..XXSSee rreeaalliizzaann aaccttiivviiddaaddeess qquuee iinnvviittaann aa eessccrriibbiirr yy ddiiffuunnddiirr lloorreeaalliizzaaddoo aa ttrraavvééss ddeell:: ppeerriióóddiiccoo mmuurraall,, ppáággiinnaa ddee IInntteerrnneett,,ggaacceettaa iinnffoorrmmaattiivvaa uu oottrrooss mmeeddiiooss..XXSSee ffoommeennttaa llaa lleeccttuurraa ccoonn mmooddaalliiddaaddeess ddiivveerrssaass:: eennssiilleenncciioo,, hheecchhaass ppoorr eell mmaaeessttrroo,, eenn aattrriill,, aa ccoorroo,, eenn vvoozzaallttaa,, ddrraammaattiizzaaddaa,, eennttrree oottrraass;; ddoonnddee ppaarrttiicciippaa ttooddaa llaaccoommuunniiddaadd eessccoollaarr..XXFFoorrmmaammooss ppaarrttee ddee uunnaa RReedd ddee bbiibblliiootteeccaass eessccoollaarreess ppoorrzzoonnaa eessccoollaarr ppaarraa iinntteerrccaammbbiiaarr iinnffoorrmmaacciióónn,, pprrooyyeeccttooss yyeexxppeerriieenncciiaass.. EEnn jjuunniioo rreeaalliizzaammooss eenn llaa zzoonnaa eessccoollaarr uunneennccuueennttrroo ddee eexxppeerriieenncciiaass ddee llaass bbiibblliiootteeccaass eessccoollaarreess yyddee aauullaa..XXRetos del mes:PPrrooggrraammaa NNaacciioonnaall ddee LLeeccttuurraaUNA BIBLIOTECA EN CADA ESCUELACiclo escolar 2012- 2013Coordinación Estatal de PueblaAcciones para una Biblioteca Escolar AccesibleAAUUTTOOSSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO

×