Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

[대학내일20대연구소] 2017 대학생 방학탐구생활(연구리포트 2017-13)

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 20 Ad

[대학내일20대연구소] 2017 대학생 방학탐구생활(연구리포트 2017-13)

Download to read offline

2017 대학생 방학생활 실태조사

2017 대학생 방학생활 실태조사

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to [대학내일20대연구소] 2017 대학생 방학탐구생활(연구리포트 2017-13) (20)

Advertisement

More from 20slab(대학내일20대연구소) (20)

Advertisement

[대학내일20대연구소] 2017 대학생 방학탐구생활(연구리포트 2017-13)

 1. 1. 1 2 3 4
 2. 2. 1 8 시36 분 22시29분
 3. 3. 1 27.6 21.7 17.2 15.4 7.2 5.4 3.2 2.3 22.4 20.6 13.1 22.4 32.5 22.8 21.1 8.8 33.3 17.6 16.7 12.7 22.7 25.2 17.6 17.6
 4. 4. 77.3 63.2 52.9 69.1 1 23.1 10.8
 5. 5. 1 73.1 59.4 12.7 33.5 43.7 29.4 36.5 13.7 50.3 47.2 32.5 17.8 7.6 6.6 5.6 5.6 4.6 4.6 3.6 3.0 32.5 17.3 17.3 11.2 7.1 5.1 5.1 2.5
 6. 6. 2 9 시 6 분 23시13분
 7. 7. 2 12.1 18.7 15.0 16.8 23.7 14.9 16.7 11.4 22.5 20.6 10.8 8.8 14.3 13.4 20.2 18.5 18.1 16.7 15.8 14.0 13.1 11.3 8.6 2.3
 8. 8. 2 37.0 32.5 25.5 30.8 30.3 38.0
 9. 9. 2 48.0 48.0 67.4 27.1 26.7 10.0 54.3 50.7 14.5 10.4 27.6 37.1 7.7 19.0 18.1 14.5 9.0 7.2 7.2 5.4 4.5 4.1 2.7 2.7 2.7 0.5
 10. 10. 2 19.5 24.1 43.8 29.2 14.6 3.1 9.4 37.8 26.7 26.7 49.0 31.4 3.9 47.6 21.4 14.3 40.7 35.2 14.8
 11. 11. 3 22시51분 08시46분 23시23분 09시27분
 12. 12. 28.9 27.2 22.7 29.4 31.4 26.5 28.1 26.7 45.2 3 24.3 29.0 19.5 4.4 34.3 52.8
 13. 13. 3
 14. 14. 3 22.1 15.0 12.4 9.7 7.1 7.1 5.3 5.3 4.4 3.5 15.7 21.3 5.6 4.6 22.2 7.4 3.7 2.8 0.9 7.4
 15. 15. 4
 16. 16. 4 62.9 14.9 4.1 4.1 2.7 32.6 31.7 28.1 7.7 35.5 35.5 25.2 3.7 29.8 28.1 30.7 11.4
 17. 17. 4 45.8 21.5 15.9 11.2 2.8 56.1 17.5 11.4 9.6 2.6 51.1 19.5 13.6 10.4 2.7 59.8 10.8 12.7 12.7 1.0 43.7 26.9 14.3 8.4 4.2

×