Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Memoria educacio curs 2011 12

344 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Memoria educacio curs 2011 12

  1. 1. REGIDORIA D’EDUCACIÓ. MEMÒRIA ANY 2011-2012 . REGIDORA: EDU SÁNCHEZ MEROÑO.PROJECTE OBJECTIUS ACTUACIONS REALITZADES COL·LABORACIONS ACTUACIONS FUTURESProjecte xarxa escola: - Posar en marxa el XARXA ESCOLA APIMES Projecte XARXA ESCOLA per - Organitzar activitats adaptar i cada APIMA evolucionar el independenment. Continuar reunions. món escolar del Poder participar en les municipi. activitats de les altres Redactar el Pla de seugretat Vial - Fomentar la APIMES siguin on amb la col·laboració de les participació. siguin. Regidories i tècnics APIMES, - Quotes de les de cultura, activitats entre 25-30 manteniment, Donar suport a la radio de € interiorprotecció civil, l’Institut a Escena. - Fer un carnet Xarxa mediambient, escolar per a tots els joventut, serveis alumnes. Beneficis. Compres en alguns socials, esports. Organitzar una activitat solidària comerços, reducció d’entrades en cine, teatre, concerts, piscina, municipal. - Tots una assegurança comuna. - Ampliar horaris d’activitats de 16 a 20h. S’han realitzat les reunions: octubre, novembre, febrer i maig. - S’han consensuat activitats,
  2. 2. - S’Ha coordinat l’activitat JUDO EN FAMILIA - XARXA Consensuar dates no lectives. - Funcions personal de Mantenir xerrades de simulacres manteniment. i simulacres amb la col·laboració - Compartir formació de Regidories i tècnics de protecció civil professors de cultura, - Intercanvi d’experiències. manteniment, interior, Proposta del Teatre Espanya perReunions realitzades o protecció civil, organitzar cicles de teatre oprogramades: octubre, febrer, mediambient, pel·lícules pels centre.maig i juny. joventut, serveis socials, esports. Organitzar xerrades de primersTemes consensuats: Concerts auxilis amb la col·laboració dede Nadal, Xerrades simulacres, protecció civil.funcions personal demanteiment, línia d’ajuts Participació en l’elaboració deleconòmics, ajuda programa de Pla d’acció de seguretat vialreutilització de llibres. coordinat per la policia.S’han redactat informes sobrela situacions dels centresrespecte a seguretat i s’hanelevat a l’administraciócompetent.Redacció del Pla dereutilització de llibres
  3. 3. AGENDA 21 ESCOLAR - Involucrar-nos - S’ha realitzat una convocatòria Regidoria de Mantenir aquest programa. en l’elaboració pels centres oferint suport i mediambient i de l’agenda 21 recolzament de l’ajuntament per tècnics. local. desenvolupar projectes.VOLUNTARI EDUCATIU Tenir voluntat de servei - Ajudant de trànsit. Tècnics i regidors: . DONAR ESTRUCTURA públic - Ensenyament de LEGAL A AQUEST tradicions. Mediambient, cultura, VOLUNTARI. - Conta-contes. serveis socials, - Ajudants lectors. protecció civil, - Ajudants lingüístics. esports - TICS. - Guies excursionsCONSTRUÏM SA - Elaboració del guió dels temes - Regidoria de - Presentar en octubre de 2012NOSTRA IDENTITAT El nostre municipi a tractar durant tota la primària cultura. per desenvolupar durant el curs. compta amb molts de recursos educatius ( relacionats amb l’art,el Cooperativa d paisatge, la flora i fauna, eoprofessors, Cents el mediambient, mans, contarctada l’arquitectura, la història, per elaborar el guió la cultura popular, etc) presentat pe rla que es poden aprofitar de regidora forma motivadora i creativa que pot afavorir l’aprenentatge d’actituds, comportaments, competències i valors que desenvolupin una bona convivència, la solidaritat i
  4. 4. el sentit de pertinença i de respecte a un lloc, el municipi de Sta Eulària des Riu. -És el lloc més immediat que tenim per construir la pròpia identitat. -El contacte amb l’entorn permet desenvolupar competències afectives i emocionals que fan possible un sentiment de pertinença. Donar sentit als temes d’estudiXarxa escola tradicions 1. La glossa al cole: Per treballar en el curs 2012-13. 2. Dins curriculum . 3. Recurs expressiu important: lingüístic i poètic, musical i corporal. 4. Motivar i millorar l’expressió oral en català. 5. Area de llengua. Generar versos, expressió oral 6. Àrea de Música. Cantar els versos i
  5. 5. interpretar. Fer una mostra escolar municipal.CEM - Continuar amb el - Reunions trimestrals del Ple. Membres del CEM. funcionament del CEM Reunions mensuals de la permanent. Reunió de la Comissió de planificació per detectar mancances. Creació del Consell Juvenil Municipal. Creació del Ple Infantil MunicipalSEGUIMENT - Des del CEM fer la - Seguiment de l’ampliació de StaINFRAESTRUCTURES relació de necessitats del Gertrudis. municipi - Seguiment de la construcció de l’IES Quartó del Rei.ESCOLETA MUNICIPAL - Segumient i valoració de - Reunions mensuals amb la 1. Regidoria de la tasca realitzada per directora de l’escoleta i la tècnica cultura i tècnica l’empressa encarregada. de l’ajuntament. de recursos humans. - Redacció noves bases per l’adjudicació de l’escoleta 2. Directora de l’escoleta. - Creació del Consell escolar de l’escoleta.
  6. 6. Redacció del ROF (Reglament d’organització i funcionament) del centre.ACTUACIONS - Vetllar pel correcte - Juntament amb la regidora de - Tots els regidorsCENTRES funcionament dels centres manteniment , la tècnica de amb un centre manteniment i els tècnics d’obres adscrit. se han realitzat seguiment de les necessitats dels centres i de les actuacions necessàries a cadascun. - Supervisar les aportacions fetes des de les reunions dels conells escolars de cada centre. En Juny es farà la reunió amb els directors per avaluar les actuacions fetes durant el curs 2011-12 i realitzar les propostes pel 2012-13 a realitzar algunes en estiu i d’altres durant el curs.ALTRES 1. Col·laboració en les 25 aniversari de: CEIP Sta - Seguir l’estudi i demanda per activitats organitzats Gertrudis, CEIp Ntra Sra de ampliar l’oferta de l’escola pels centres: Jesús, d’adults. aniversaris, dia del centre, dia del llibre, CEIP Sant Carles, CEIP Sta etc. Eulària. Dia del llibres, carrera solidària, 2. Participació en el llibre conferències alimentació, i d’Anaya Coneixem
  7. 7. Eivissa i Formentera. Antifaç i Rodes. Es presentarà el dia 10 de maig. Col·laborar en l’enquesta per l’estudi de fracàs escolar. 3. Participació en la Comissió de risc de .. 4. Celebració constitució: Col·laboració en l’organització de l’acte..CEIB - Representar als Participar en tres Plens del CEIB - reunions de Continuar en la mateixa línia ajuntaments de l’illa al i una comissió d eplanificació per coordinació amb les Conslle escolar d eles estudiar les propostes d’ordres regidores d’educació Illes Balears de la Conselleria d’educació d’altres municipis, la sobre: Admissió i matriculació Consellera de Cultura d’alumnes, Matriculació de FP i d’Eivissa i el PQPIs, Recilatge de català i ... president del CEIE

×