Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Memoria CEM 2008- 09

570 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Memoria CEM 2008- 09

 1. 1. MEMÒRIA CEM STA EULÀRIA DES RIU 2008-09
 2. 2. 1.- Introducció....................................................................................... 32.- Composició i participació.................................................................. 43.- Funcionament: Reunions, acords, documentació lliurada................. 7 a.- Plenari. b.- Comissió Permanent. c.- Comissions: Comissió d’Informació Inicial. Comissió d’Elaboració del Reglament. Comissió de Planificació. Comissió d’Infraestructures.4.- Actuacions derivades dels acords del CEM..................................... 125.- Documents elaborats...................................................................... 13Annex 1. Reglament del CEM.Annex 2. Informe de la situació educativa del municipi de Santa Eulària des Riu. Juny2008.Annex 3. Enquestes adreçades als equips directius per recollir informació dels centres.Juny 2008 i juny 2009.Annex 4. Enquesta. Anàlisi de la mobilitat escolar del municipi.Annex 5. Demanda futures en l’escolartització del municipi i de la necessitat de centreseducatius nous, reforma i modificació dels centres existents. Acord remès a la DG dePlanificació i Centres.Annex 6. Fitxa municipal de Santa Eulària des Riu. Remesa a la DG de Planificació iCentres com a informació a tenir en compte en l’elaboració del mapa escolar delmunicipi.Annex 7. Fotografies dels membres del CEM. 2
 3. 3. 1. - Introducció. La present memòria vol ser una recopilació de la feina realitzada pels membresdel CEM de Santa Eulària des Riu. El passat 4 de juny de 2008 es va constituir el Consell Escolar Municipal deSanta Eulària des Riu integrat per 23 vocals i la presidenta. En aquest CEM estan representats tots els centres públics d’ensenyament nouniversitari del municipi a través d’algun membre de la comunitat educativa del centre:pare/mare, professors/es o alumnes. A més d’incloure altres persones relacionadesamb l’administració local i educativa, hi ha representació de l’escola privada que hiha al municipi i un representant del centre públic que imparteix l’etapa 0-3 anys. Com indica la legislació: - Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova la Llei de consells escolars de les Illes Balears. (BOIB núm. 112 del 18-09-01). - Decret 10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels consells escolars insulars i dels consells municipals de les Illes Balears. El CEM Santa Eulària des Riu és un òrgan consultiu, de participació democràtica id’assessorament que inicia la seua tasca elaborant el seu Reglament de funcionament irecopilant tota la informació possible sobre la situació educativa del municipi. Durant el curs 2008-09 s’ha consolidat aquest Consell Escolar Municipal, s’haestablit la línia a seguir, s’ha elaborat el Reglament de funcionament i s’ha fet unadetallada descripció de la situació educativa del municipi. Ha quedat en un segon lloc la sensibilització del ciutadans sobre la necessitatd’aquest CEM i les seues repercussions dins del municipi. 3
 4. 4. 2.- Composició i participacióSector Representant CÀRREC Titula Suplent Comissions a r què pertanyPresidenta Eduvigis Sánchez Presidenta T Totes MeroñoAjuntament Ana Costa Guasch Vice- T Permanent presidenta Planificació ReglamentAjuntament Carmen Ferrer S TorresAjuntament Maria Ferrer Torres Vocal T Permanent, Infraestructures InformacióAjuntament Salvador Losa Marí SAjuntament Meritxel Rius Vocal Baixa per dimissió Reglament del seu càrrecAjuntament Carmen Quintero Vocal T Subst. PermanentAjuntament José Luis Pardo S SánchezAlumne Albert Juan Ramos Vocal TAlumnes Sara Doncel Luque Vocal TConselleria Margalida Marí Tur Vocald’Educació TConselleria Lidia Riera Enrique Sd’EducacióAPiMA Lucas Guasch Vocal T Infraestructures TorresAPIMA Francisca Yern SAPiMA Belén Alvite Vocal TAPiMA Cándida Escandell S MayansAPiMA Catalina Colomar Vocal T Permanent Ferrer Planificació InformacióAPiMA Patricia Serra Ribas S InformacióAPiMA Teresa Giménez Vocal T Infraestructures SoleraAPIMA Juan José Marí S HidalgoServeis Rosa Ferrer Vocal T Permanent,Socials Ferrer Planificació Reglament InformacióServeis Eulàlia Guasch SSocials Marí 4
 5. 5. STEI Victoria Alemany Vocal T Subst. Permanent Franch Planificació ReglamentSTEI Dolores Aparicio Vocal T Permanent, Aparicio Infraestructures InformacióSTEI Remedios Vocal T González Permanent Moyá ReglamentUGT Vicent Pons Vocal T CarbonellUGT Evangelina Rey S TadeoCCOO Salvador Llopis Vocal T MorenoCCOO Fidel Fernández S MartínTècnic Lourdes Riera Vocal T Subst.Ajuntament Tur Permanent Infraestructure s InformacióTècnic Antonio Tur Riera Vocal T PermanentAjuntament ReglamentTècnic Maria Guasch Tur SAjuntamentSECRETÀRIA Catalina Macías T Planells Catalina Ramón Secretària S PermanentSECRETARIACentre Mª del Pilar Riera Vocal T Permanent,públic Roig PlanificacióCentre Asunción SPúblic PlanellsCentre Merche Ibarrola Vocal T Permanent,Públic San Marí PlanificacióCentre Marga Planells SPúblicCentre Mª Emilia García Vocal Tpúblic 0-3 GarcíaCentre Privat Nieves Guasch Vocal T GuaschCentre privat Adrian Massam S 5
 6. 6. Participació dels diferents sectorsSector Nbre. membres Nombre de Vacants % de segons persones representació. Reglament nomenadesPresidenta 1 1 100Ajuntament 3 3 100Sindicats 5 5 100% (CCOO: des de (80%) juliol de 2009. UGT: no han assistit les persones nomenades)Pares/mares 4 4 100Centres 3 3 100públicsCentres privats 1 1 100Ad. educativa 1 1 100Alumnes 2 2 100 Assisteix 1 (50%)PAS 1 - 1 0Tècnics 3 3 100AjuntamentAssistència als Plens per sectorsSectors Nombre 17-09-08 12-11-08 14-01-09 01-04-09 01-07-09 membres nomenatsPresidenta 1 1 1 1 1 1Ajuntament 3 3 3 3 3 2Sindicats 5 3 3 2 3 3Pares/mares 4 4 4 3 2 3Centres 3 0 3 2 3 2públics (no estaven nomenants)Centres 1 0 1 0 1? 0privats (no estava nomenat)Ad. 1 1 1 1 1 0educativaAlumnes 2 0 0 0 1 0PAS - - - - - -Tècnics 3 3 3 2 3 3Ajuntament 6
 7. 7. Assistències a les Comissions Permanents per sectors. Sectors Nombre 10-12-0 21-01-0 18-02-0 18-03-0 20-05-0 17-06-0 06-07-0 8 9 9 9 9 9 9 membres permanent Presidenta 1 1 1 1 1 1 1 1 Ajuntament 2 1 1 2 1 2 2 1 Sindicats 2 1 1 1 1 1 1 Pares/mares 1 1 - 1 1 0 1 Centres 2 2 2 2 2 2 2 2 Públics Centres - Privats Ad. - Educativa Alumnes - PAS - Tècnics 2 2 2 1 2 2 2 2 Ajuntament 3.- Funcionament: Nombre de reunions per deixar constància de la temporalització del treball.Mesos Plens Comissions Permanent d’Informació de Regla- de d’Infra- ment Planificació estructuresJuny 08 - - 2 2 - -Juliol 08 - - 4 3 - -Setembre 1 - 1 - - -08Octubre 08 - - - - - -Novembre 1 - - - - -08Desembre - 1 -08Gener 09 1 1 -Febrer 09 - 1 -Març 09 - 1 -Abril 09 1 - 2 1Maig 09 - 1 1 1Juny 09 - 1 -Juliol 09 1 1 - 7
 8. 8. Lloc de celebració de les reunions Els mesos de juny i juliol de 2008 les reunions es realitzaren a la sala de reunions de la primera planta de l’edifici polivalent de l’Ajuntament. Des de setembre totes les reunions s’han realitzat a l’Ajuntament a la sala de Plens i alguna comissió al despatx de la regidora de Cultura. Síntesi de les reunions, dinàmica de treball: PlenariSESSIÓ Resum de: Documentació originada Acords i temes tractats17-09-08 - Acta de constitució. - REGLAMENT INTERN DE - Aprovació Reglament intern. FUNCIONAMENT. - Aprovació Informe inicial. - INFORME DE LA SITUACIÓ EDUCATIVA DEL MUNICIPI DE SANTA EULÀRIA DES RIU. JUNY 2008. Font consultada: Equips directius dels centres.12-11-08 - Presentació nous membres: secretària i centres públics. - Previsió de necessitats més urgents: CARTA A LA DIRECCIÓ ampliació amb una altra línia del CP Santa GENERAL DE Gertrudis, reformes al CP Sant Ciriac i la PLANIFICACIÓ I CENTRES creació d’un nou IES. AMB L’ACORD DE LES - Crear la Comissió Permanent. NECESSITATS DEL - Acordar el calendari de reunions del CEM. MUNICIPI..14-01-09 - Informar sobre la proposta de zones educatives de l’òrgan de garantia i admissió escolar. - Crear les Comissions de Planificació i Infraestructures. - Iniciar l’estudi del transport escolar públic i privat del municipi.01-04-09 - Incorporació nous membres al Plenari: alumna i nou membre de l’Ajuntament per dimissió de l’anterior. - ENQUESTA SOBRE - Informar sobre la carta enviada per la DG MOBILITAT de Planificació i Centres per contrastar la MUNICIPAL. informació sobre els centres del municipi per a l’elaboració del mapa escolar. - CARTA A DG DE - Felicitar el CP Puig d’en Valls pel 2n premi PLANIFICACIÓ I CENTRES nacional del “Concurso de buenas prácticas AMB LES RECTIFICACIONS de convivencia 2008”. OPORTUNES SOBRE 8
 9. 9. - Acord d’adhesió del plenari del CEM a la L’INFORME ENVIAT. sol·licitud d’un nou institut a Santa Eulària realitzada per la Comissió d’Abordatge de Situacions de Risc. - Calendari i propostes de treball de les comissions de Planificació i d’Infraestructures. - Comunicació de l’ampliació de l’escoleta Es fameliar. - Aprovar model d’enquesta sobre la mobilitat de la població escolar del municipi.01-07-09 - Presentació nou membre del Plenari de - CARTA A LA CCOO. CONSELLERIA DE TREBALL - Informació sobre els temes tractats a les SOL·LICITANT comissions específiques. ACLARIMENTS SOBRE LA SUBVENCIÓ DE L’ESCOLA D’ESTIU PER PART DEL SOIB. Síntesi de les reunions, dinàmica de treball: Comissió Permanent SESSIÓ Acords i temes tractats Documentació originada 10-12-08 - Constitució de la Comissió. - Pla de treball de la Comissió. - Elaboració ordre del dia del Plenari. 21-01-09 - Planificació de l’estudi a realitzar sobre el transport públic. 18-02-09 - Elaboració model enquesta transport. - MODEL ENQUESTA. - SOL·LICITUD A LA DELEGACIÓ D’INFORMACIÓ SOBRE LES RUTES. 18-03-09 - Enquesta transport. - Temes tractats a les comissions específics. - Ordre del dia del Plenari d’abril. 20-05-09 - Informació de la delegada d’Educació - CARTA AL DEPARTAMENT de la creació d’una nova línia al CP DE POLÍTICA EDUCATIVA Sta. Gertrudis. DEL CONSELL - Informació sobre l’escola d’estiu de SOL·LICITANT EL l’Ajuntament. COMPLIMENT DE LES - Recollida de l’enquesta sobre AJUDES AMB LES transport públic. BIBLIOTEQUES DE LA 9
 10. 10. - Informació sobre la parada de XARXA DEL CONSELL. l’autobús del CP Sant Carles. - Informar per què no es fa el poliesportiu de Puig d’en Valls. Informar sobre la situació de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques del Consell.17-06-09 - Es decideix enviar una carta al SOIB informant de la necessitat de l’escola d’estiu de l’Ajuntament i se sol·licita confirmació de la subvenció per al proper curs. - Recolzar l’Ajuntament sobre la subvenció adjudicada al fons de llibres, 35 € pels alumnes de nova incorporació i 25 € pels que ja formen part del programa. - Proposar a la Comissió de Planificació que elabori un informe sobre la repercussió del Programa de Fons de Llibres del Govern Balear als centres del municipi.06-07-09 - Elaboració de la memòria anual del - MEMÒRIA CEM CEM.Síntesi de les reunions, dinàmica de treball: Comissió d’InformacióSESSIÓ Acords i temes tractats Documentació originadaDe 17 a 19 h18-06-08 Elaboració del model d’enquesta per - MODEL D’ENQUESTA25-06-08 a recopilar dades dels centres. Descripció de la informació a sol·licitar als Serveis Socials.02-07-08 Recollida de les enquestes.09-07-08 Tabulació de la informació.16-07-08 Recollida document elaborat pels Serveis Socials sobre les infraestructures i ofertes públiques educatives, esportives, d’oci i lúdiques de l’Ajuntament.23-07-08 Redacció de l’informe sobre la - INFORME DE LA30-07-08 situació inicial educativa del municipi SITUACIÓ EDUCATIVA09-09-08 per presentar al Plenari DEL MUNICIPI DE SANTA EULÀRIA DES RIU, JUNY 2008. 10
 11. 11. Síntesi de les reunions, dinàmica de treball: Comissió d’Elaboració del ReglamentSESSIÓ Acords i temes tractats Documentació originadaDe 19 a 21 h18-06-08 Planificació del treball. Presentació d’altres reglaments de consells escolars per utilitzar en - REGLAMENT DEL CEM l’elaboració: Vila, Sant Antoni i el de DE SANTA EULÀRIA DES les Illes Balears. RIU.25-06-0802-07-08 Discussió i redacció del reglament que BOIB NÚM. 153 DEL09-07-08 regirà el funcionament del CEM de 30/10/200816-07-08 l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu23-07-08Síntesi de les reunions, dinàmica de treball: Comissió de PlanificacióSESSIÓ Acords i temes tractats Documentació originada08-04-09 - Contrastar i respondre a la informació - CARTA sol·licitada per la DG de Planificació i15-04-09 Centres sobre la informació a contrastar per a l’elaboració del mapa escolar25-05-09 Aportació de l’Ajuntament al Programa de Reutilització de Llibres del Govern Balear. Comissió d’InfraestructuresSESSIÓ Acords i temes tractats Documentació originada27-04-09 Revisió de les propostes11-05-09 d’infraestructures del curs 2008-09. Repercussions de la parada de l’autobús del CP Sant Carles. Solució al trànsit als voltants del CP Venda d’Arabí. 11
 12. 12. 4.- Actuacions derivades dels acords del CEM. En el curs 2008-09 les actuacions del CEM han anat molt lligades amb els dosprimers objectius del CEM recollits al reglament:- Article 5.- Objectius. Els objectius del CEM Santa Eulària des Riu són: a) Mantenir un corrent d’informació, estudi i deliberació entre les administracions educatives i els diferents sectors de la comunitat escolar sobre totes les actuacions, planificacions i problemàtica general que afecta els centres educatius del municipi i, si escau, en altres municipis de l’illa amb alumnes provinents de Santa Eulària des Riu. b) Possibilitar que les línies d’actuació de la conselleria competent en educació del Govern de les Illes Balears, el departament competent del Consell Insular d’Eivissa i de la regidoria competent en matèria d’educació de l’Ajuntament, comptin amb la consulta i l’assessorament dels sectors implicats. Les actuacions en aquest sentit han estat:- Comunicar als centres i a les institucions corresponents els acords del CEM- Participar en el CEIE.- Recolzar les propostes que ens presentaren des de l’Òrgan de Garantia d’Escolarització- Elaborar propostes a la DG de Planificació i Centres sobre les necessitats d’infraestructures del municipi.- Elaborar un informe sobre la situació educativa del municipi on es recullen les reflexions sobre la necessitat d’un nou institut al municipi amb una oferta professional més amplia.- Recolzar les peticions de la regidora de Cultura per al manteniment dels programes “Escoles obertes” i “Escoles d’estiu”.- Iniciar l’estudi sobre el transport públic escolar i les seues repercussions. És important destacar que, després d’encaminar aquest CEM ara ve el moment d’implicar més la ciutadania i plantejar noves estratègies per a poder aconseguir els altres dos objectius que es recull al reglament: c) Sensibilitzar tot el municipi, entitats i ciutadans en particular, sobre la importància de la participació dels treballadors i treballadores de l’ensenyament, les famílies i l’alumnat en el procés educatiu així com la gestió dels centres. d) Establir un marc de participació i aportació ciutadanes en diferents actuacions en el camp educatiu del nostre municipi: • Estudi de la problemàtica escolar i possibles solucions. • Activitats culturals - educatives destinades als alumnes. • Organització de cursets, seminaris, conferències, debats. • Activitats culturals, educatives,físiques, d’oci, mediambientals i socials. 12
 13. 13. 5.- Documents elaborats. (Annexos) 13
 14. 14. Alguns dels membres delCEM Sta. Eulària des Riu. Juliol 2009. 14

×