Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Memoria cem 09.10 corregit

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Memoria cem 09.10 corregit

 1. 1. MEMÒRIA CEMSANTA EULÀRIA DES RIU 2009-2010
 2. 2. 1.- Introducció....................................................................................... 32.- Composició i participació.................................................................. 43.- Funcionament: Reunions, acords, documentació lliurada................. 7 a.- Plenari b.- Comissió Permanent c.- Comissions: Comissió d’Informació Inicial Comissió d’Elaboració del Reglament Comissió de Planificació Comissió d’Infraestructures4.- Actuacions derivades dels acords del CEM..................................... 125.- Documents elaborats...................................................................... 13Annex 1. Pla estratègic de millora d’infraestructures al municipi de SantaEulària. Carta presentada al CEIE.Annex 2. Carta al conseller d’Educació sobre l’evolució de la població infantil i la seuarepercussió en l’escolarització del curs 2010-11.Annex 3. Nota de premsa “Eleccions als Consells Escolars”.Annex 4. Acord de modificació del Reglament del CEM Santa Eulària des Riu.Annex 5. Guió presentació del CEM de Santa Eulària des Riu a les I Jornades deConsells Escolars Municipals organitzades pel CEIE.Annex 6. Informe municipal sobre el programa de reutilització de llibres. 2
 3. 3. 1. - Introducció La present memòria vol ser una recopilació de la feina realitzada pels membresdel CEM de Santa Eulària des Riu. Ja passat el primer període des de la constitució del CEM, aquest ja s’haconsolidat dins del municipi i de l’illa. A més ja fins i tot ha fet la primera renovació. Aquest CEM manté el compromís compartit per millorar la qualitat de l’educacióal municipi amb un treball conjunt amb una participació real, activa, seriosa,responsable i eficaç dels seus membres. Es manté la línia de treball d’anticipar-nos a situacions de risc en la comunitatescolar gràcies a les contribucions de les diferents perspectives dels membres del CEM. Dos anys després de la seua constitució es segueix demanant: la construccióurgent d’un nou institut al nucli de Santa Eulària, escoletes, la participació de lacomunitat educativa i l’ampliació d’estudis de l’escola d’adults Ha quedat en un segon lloc la sensibilització del ciutadans sobre la necessitatd’aquest CEM i les seues repercussions dins del municipi. 3
 4. 4. 2.- Composició i participacióSector Representant CÀRREC Titula Suplent Comissions a r què pertanyPresidenta Eduvigis Presidenta T Totes Sánchez MeroñoAjuntament Ana Costa Vice- T Permanent Guasch presidenta Planificació ReglamentAjuntament Carmen Ferrer S TorresAjuntament Maria Ferrer Vocal T Permanent, Torres Infraestructures InformacióAjuntament Salvador Losa S MaríAjuntament Carmen Quintero Vocal T Subst. PermanentAjuntament José Luis Pardo S SánchezAlumne Albert Juan Vocal T RamosAlumna Sara Doncel Vocal T LuqueConselleria Margalida Marí Vocal baixa des de febrer ded’Educació Tur T 2010Conselleria Laura Carrascosa Vocal T alta des de febrer de 2010d’EducacióConselleria Lidia Riera Sd’Educació EnriqueAPiMA Lucas Guasch Vocal T Infraestructures TorresAPIMA Francisca Yern SAPiMA Belén Alvite Vocal TAPiMA Cándida S Escandell MayansAPiMA Catalina Colomar Vocal T Permanent Ferrer Planificació InformacióAPiMA Patricia Serra S Informació RibasAPiMA Teresa Giménez Vocal T Infraestructures Solera 4
 5. 5. APIMA Juan José Marí S HidalgoServeis Rosa Ferrer Ferrer Vocal T Permanent,Socials Planificació Reglament InformacióServeis Eulàlia Guasch SSocials MaríSTEI Victoria Alemany Vocal T Subst. Franch Baixa per Permanent maternitat Planificació fins a abril Reglament 2010.STEI Dolores Aparicio Vocal T Baixa des de setembre de Aparicio 2009.STEI Remedios Vocal T González Permanent Moyá ReglamentSTEI Edelmiro Vocal T Alta des d’abril, després Fernández de la modificació del reglament.UGT Vicent Pons Vocal T CarbonellUGT Evangelina Rey S TadeoCCOO Salvador Llopis Vocal T MorenoCCOO Fidel Fernández S MartínTècnic Lourdes Riera Tur Vocal T Subst. PermanentAjuntament Infraestructures InformacióTècnic Antonio Tur Riera Vocal T PermanentAjuntament ReglamentTècnic Maria Guasch SAjuntament TurSECRETÀRIA Catalina Macías T PlanellsSECRETÀRIA Catalina Ramón Secretària S PermanentCentre Mª del Pilar Riera Vocal T Permanent, 5
 6. 6. públic Roig Planificació Centre Asunción Planells S Públic Centre Merche Ibarrola Vocal T Permanent, Públic San Martín Planificació Centre Marga Planells S Públic Centre Mª Emilia García Vocal T públic 0-3 García Centre Nieves Guasch Vocal T Privat Guasch Centre Adrian Massam S privatParticipació dels diferents sectorsSector Nbre. Nombre de Vacants % de membres persones representaci segons nomenades ó. ReglamentPresidenta 1 1 100Ajuntament 3 3 100Professorat 5 5 100en (UGT: no harepresentació pres possessió)sindicalPares/mares 4 4 100Centres 3 3 100públicsCentres 1 1 100privatsAd. educativa 1 1 100Alumnes 2 2 100 Assisteix 1 (50%)PAS 1 - 1 0Tècnics 3 3 100Ajuntament 6
 7. 7. Assistència als Plens per sectors Sectors Nombre 07-10-09 13-01-10 14-04-10 07-07-10 membres nomenats Presidenta 1 1 1 1 1 Ajuntament 3 2 2 2 3 Professorat 5 2 1 2 4 Pares/mares 4 0 0 1 4 Centres 3 2 2 2 2 públics Centres 1 0 0 1 0 privats Ad. 1 1 1 1 0 educativa Alumnes 2 0 0 0 0 PAS - - - - - Tècnics 3 3 3 1 2 Ajuntament Assistències a les Comissions Permanents per sectorsSectors Nombre 16-09-0 18-11-0 16-12-0 17-02-1 17-02-1 12-05-1 27-05-1 16-06-1 9 9 9 0 0 0 0 0 membres permanentPresidenta 1 1 1 1 1 1 1 1 1Ajuntament 2 1 2 2 1 2 2 1 2Professorat 2 1 0 0 0 1 1 1Pares/mares 1 0 0 1 0 0 1 1Centres 2 1 1 1 1 2 2 2PúblicsCentresPrivatsAd. -EducativaAlumnes -PAS -Tècnics 2 2 2 1 2 1 1 1Ajuntament 7
 8. 8. 3.- Funcionament: Nombre de reunions per deixar constància de la temporalització del treball. Mesos Plens Plens Com. Com. Com. Permanent Planificació Infraestruc- tures Setembre 1 09 Octubre 09 1 Novembre 1 09 Desembre - 1 1 09 Gener 10 1 Febrer 10 1 2 Març 10 1 Abril 10 1 2 Maig 10 - 1 1 Juny 10 - 1 Juliol 10 1 1 Lloc de celebració de les reunions Des de setembre totes les reunions s’han realitzat a l’Ajuntament a la sala de Plens i algunes comissions al despatx de les regidores. Síntesi de les reunions, dinàmica de treball: PlenariSESSIÓ Resum de: Documentació originada Acords i temes tractats07-10-09 - Informar i aprovar la memòria del 2008-09. - INFORME DE LA - Informar i aprovar l’Informe municipal anual SITUACIÓ EDUCATIVA 2008-09. DEL MUNICIPI DE SANTA - Informar de l’inici de curs 2009-10. EULÀRIA DES RIU. JUNY 2009. - MEMÒRIA 2008-09.13-01-10 - Informació de l’entrevista de la regidora de Cultura, Ana Costa, amb la directora general de Planificació i Centres, Elvira Badia, per sol·licitar com estava el tràmit de petició del nou institut al nucli del municipi. - Presentació de les I Jornades “L’aventura d’educar en família” organitzada pel Departament de Serveis Socials amb la col·laboració de la Comissió de Prevenció i 8
 9. 9. Abordatge de les Situacions de Risc en la Infància i l’Adolescència i del CEM. Presentació del Pla de treball del CEM i el calendari de les diferents comissions. - Proposta de renovació de l’article article 11 punts b i c, del reglament, per poder complir l’article 13 del reglament del CEM. - Informar que en la revista del CEIb de desembre s’ha publicat un article que recull la carta a la consellera enviada al desembre de 2008.14-04-10. - Valoració de la Jornada “L’aventura Comunicar la greu d’educar en família”, gran èxit d’assistència i problemàtica al conseller de la consecució dels objectius. d’Educació i Cultura del - S’informa de l’estudi referent a Govern de les Illes Balears, l’escolarització per al pròxim curs escolar. a la directora general de Mirant detingudament el Padró Municipal Planificació i Centres i a la d’Habitants del municipi, falten 55 places. - delegada territorial - Es llegeix la carta firmada per l’alcalde al d’Educació d’Eivissa. conseller d’Educació i Cultura del Govern - Carta d’agraïment a Balear referent al projecte de construcció l’anterior delegada d’un nou institut al municipi de Santa Eulària. territorial d’Educació, - Informació sobre la Jornada dels Consells Margalida Mari. Escolars Municipals organitzada pel Consell - Carta de benvinguda a la Escolar Insular d’Eivissa. nova delegada territorial - Informació sobre el treball que està d’Educació, Laura realitzant cada comissió. Carrascosa - Informar que s’ha de renovar la meitat dels representants del CEM (article 24 del reglament), el sorteig dels que s’han de renovar es farà en Comissió Permanent.07-07-10 - Renovació membres del plenari (article 24). - Informació sobre els temes tractats a les comissions específiques. Síntesi de les reunions, dinàmica de treball: Comissió Permanent SESSIÓ Acords i temes tractats Documentació originada 16-09-09 - Presentació redacció final memòria Memòria 08-09. del curs 2008-09. Informe situació educativa - Presentació redacció final de l’informe municipal 2008-09. anual de la situació educativa munici- pal del curs 2008-09 Presentats per ser aprovats 9
 10. 10. - Informe sobre l’escolarització del al Ple del CEM. municipi. Inici de curs 2009-2010.18-11-09 - Analitzar la proposta de l’Ajuntament i consensuar i marcar les prioritats de Anunci al diari des del les obres dels col·legis del municipi. CEM, convidant els Pla E. pares i les mares que - Planificar les propostes de la Comissió participin en les Permanent de setembre: comissions Eleccions als Consells encarregades, calendari d’execució, Escolars, a causa de la etc. gran importància que - Fer un estudi del desenvolupament del Programa de Reutilització de Fons tenen els consells de Llibres al municipi. escolars per al - Fer un estudi de la població del funcionament dels municipi que assisteix a l’Escola Oficial centres. d’Idiomes. - Conèixer el nombre de persones de l’Escola d’Adults de Vila que són del municipi i per quines raons assisteixen al centre: per proximitat, per fer estudis que no es donen a l’extensió de Santa Eulària o per altres raons. - Organitzar un congrés o alguna cosa semblant per a fomentar la participació ciutadana.16-12-09 - Revisió de les propostes de la Carta al CEIE sobre les Comissió de Planificació sobre: necessitats d’infraestructures campanya fons de llibres, alumnes de a l’etapa d’Educació l’Escola Oficial d’Idiomes, alumnes de Infantil. l’Escola d’Adults. - Proposta per al Plenari sobre la necessitat i previsió d’infraestructures al municipi per al primer cicle d’Educació Infantil. Elaboració de l’ordre del dia del Plenari de 13 de gener de 2010. - Presentació de la nova proposta d’Escola de Mares i Pares, per part de Patricia Roveda (psicòloga dels Serveis Scials municipals).17-02-10 - Informació sobre la dimissió de la Carta per enviar a la Delegada d’Educació territorial. Conselleria sobre l’estudi - Informació de la Comissió de la població. d’Infraestructures sobre l’estudi de població Comunicar al Ple de Vista l’acta de la Comissió d’Infraestructures l’Ajuntament i al BOIB la celebrada el dia 03-02-2010 referent a l’estudi modificació del reglament. de població, s’acorda enviar la carta següent al Article 11. conseller d’Educació i Cultura del Govern Balear, a la directora general de Planificació i 10
 11. 11. Centres i a la delegada territorial d’Educació b) Cinc d’Eivissa i Formentera professors/professores dels - Proposta de modificació de l’article centres educatius del municipi o dels centres amb alumnes adscrits 11 apartat b i c del Reglament del del municipi, en representació de CEM Sta Eulària des Riu. Proposta per totes les etapes educatives, a a poder garantir la representació de proposta de les associacions i de totes les etapes eductives (article 13). les organitzacions sindicals Les modificacions es realitzaran d’ensenyants en proporció a la seua representativitat i entre els d’acord amb els articles 45 i 46 del sectors públic i privat de reglament. l’ensenyament. Tots ells han de - Elaboració d’un resum de la memòria tenir la seua destinació a un del 2009 del CEM per entregar al CEIE centre educatiu del municipi o a i publicar-la juntament amb la memòria un centre amb alumnes adscrits del municipi. del CEIE c) Quatre pares/mares de l’alumnat, residents al municipi, dels centres docents del municipi o dels centres amb alumnes adscrits del municipi, de totes les etapes educatives, a proposta de les associacions o federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes, en proporció a la seua representativitat.18-03-10 - Avaluació de la primera jornada de “L’aventura d’educar en família” per part dels Serveis Socials. - Calendari de treball de la Comissió de Planificació - Elaboració de l’ordre del dia del Plenari del CEM del proper dia 14 d’abril.12-05-10 - Renovació membres del CEM, article 24 del reglament, sorteig dels membres a renovar. - Informació de les tasques de les Comissions de Planificació i d’Infraestructures.27-05-10 Extraordinària. Elaboració memòria curs 2009-1016-06-10 Informar sobre les places ofertes per Informe programa de fons l’escola d’estiu i les places sol·licitades. de llibres, informe Escola Presentació informes elaborats per les Oficial d’Idiomes, informe comissions que s’inclouran en l’informe de l’Escola d’Adults. final. Elaboració de l’ordre del dia del plenari del 7 de juliol. 11
 12. 12. Síntesi de les reunions, dinàmica de treball: Comissió de PlanificacióSESSIÓ Acords i temes tractats Documentació originada -Proposar el calendari i el pla de treball - Carta d’infraestructures02-12-09 per realitzar l’estudi dels temes remesa al CEIE i a la proposats pel Plenari. Conselleria d’Educació i -Estudi del desenvolupament del Cultura. Programa de reutilització de fons de llibres al municipi. Annex Guió de la -Estudi de la població del municipi que presentació CEM Sta assisteix a l’Escola Oficial d’Idiomes. Eulària des Riu a les I -Persones de l’Escola d’Adults de Vila Jornades de CEM d’Eivissa.07-04-10 que són del municipi i per quines raons21-04-10 assisteixen al centre: per proximitat, per fer estudis que no es donen a l’extensió de Santa Eulària o per altres raons. 2. Fer una proposta per a la Comissió Permanent i el Plenari sobre necessitat i previsió d’infraestructures al municipi per al primer cicle d’Educació Infantil. A la sessió del dia 7 es va presentar el guió del que la presidenta exposaria en les I Jornades de CEM de l’illa organitzat pel CEIE.20-05-10 Revisar els informes elaborats sobre els Informes inclosos en temes anteriors. l’informe municipal anual. Revisar enquestes per elaborar informe del 2009-10. Comissió d’InfraestructuresSESSIÓ Acords i temes tractats Documentació originada03-02-10 Estudi del padró de 2005, 06, 08 i 09. Carta comunicant els fets a la15-02-10 Conselleria (Conseller i D. G Situació que s’espera per al curs 2010-11. - El nombre de places necessàries a Sant Carles de Planificació), a la (faltarien 19 places) i a Santa Eulària (faltarien Delegació d’Educació i al 56 places) pot crear una situació conflictiva a la Consell qual s’ha de preveure una solució.14-07-10 Guió i inici de l’elaboració informe anual 2009-10. 12
 13. 13. 4.- Actuacions derivades dels acords del CEM Als cursos 2008-09 i 2009-10, les actuacions del CEM han anat molt lligadesamb els dos primers objectius Article 5 objectius a i b) del CEM recollits al reglament.Ja des del curs 2009-10 s’ha iniciat una feina per aconseguir la resta d’objectius i queen el curs 2010-11 a més de tenir-ne continuïtat s’haurien d’ampliar les estratègies per adesenvolupar-los.- Article 5.- Objectius. Els objectius del CEM Santa Eulària des Riu són: a) Mantenir un corrent d’informació, estudi i deliberació entre les administracions educatives i els diferents sectors de la comunitat escolar sobre totes les actuacions, planificacions i problemàtica general que afecta els centres educatius del municipi i, si escau, en altres municipis de l’illa amb alumnes provinents de Santa Eulària des Riu. b) Possibilitar que les línies d’actuació de la conselleria competent en educació del Govern de les Illes Balears, el departament competent del Consell Insular d’Eivissa i de la regidoria competent en matèria d’educació de l’Ajuntament, comptin amb la consulta i l’assessorament dels sectors implicats. c) Sensibilitzar tot el municipi, entitats i ciutadans en particular, sobre la importància de la participació dels treballadors i treballadores de l’ensenyament, les famílies i l’alumnat en el procés educatiu així com la gestió dels centres. d) Establir un marc de participació i aportació ciutadanes en diferents actuacions en el camp educatiu del nostre municipi: • Estudi de la problemàtica escolar i possibles solucions. • Activitats culturals - educatives destinades als alumnes. • Organització de cursets, seminaris, conferències, debats. • Activitats culturals, educatives,físiques, d’oci, mediambientals i socials. Les actuacions realitzades durant el curs 2009-10 per aconseguir els objectius han estat:- Comunicar als centres i a les institucions corresponents els acords del CEM.- Participar en el CEIE.- Elaborar un informe sobre la situació educativa del municipi on es recullen les reflexions sobre la necessitat d’un nou institut al municipi amb una oferta professional més amplia.- Col·laborar en les jornades “L’aventura d’educar en família” organitzada pel Departament de Serveis Socials amb la col·laboració de la Comissió de Prevenció i Abordatge de les Situacions de Risc en la Infància i l’Adolescència.- Participar com a ponents en la I Jornada de Consells Escolars Municipals organitzada pel CEIE.- Iniciar l’estudi sobre la població del municipi que assisteix a l’Escola d’Adults i l’Escola Oficial d’Idiomes. És important continuar amb la intenció d’implicar més la ciutadania i plantejar noves estratègies per poder desenvolupar els objectius que en aquest període només s’han iniciat. 13
 14. 14. 5.- Documents elaborats. (Annexos) 14

×