Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informe Programa de reutilització de llibres

274 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Informe Programa de reutilització de llibres

  1. 1. INFORME MUNICIPAL SOIBRE EL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES.1.- Centres adherits: Any d’adhesió al curs 2008-09 curs 2009-10 programa i nombre d’alumnes adherits. Alum. % Alum. % IES XARC 3 CENTRES DEL MUNICIPI CEIP Jesús 41 27 61 40 CEIP Puig 60 19,5 121 40 d’en Valls CEIP Sant 38 11 117 36 Ciriac CEIP Sta - - Eulària CEIP Sta 72 45,5 129 81 Gertrudis CEIP 95 100 140 100 S’Olivera CEIP Sant 25 13,5 49 29 Carles CEIP Arabí - - CEIP Jesús CEIP Puig d’en Valls CEIP Sant Ciriac CEIP Sta Eulària CEIP Sta Gertrudis CEIP S’Olivera CEIP Sant Carles CEIP Arabí 0 50 100 150 Ajuntament de Santa Eulària des Riu. Plaça dEspanya, 1. CP 07840 Santa Eulària des Riu. Eivissa - Illes Balears. Tel. 971 04 32 02 / 971 33 28 00 Fax 971 33 29 59
  2. 2. 2.- Els motius pels que els centres decidiren formar part són: - Complir la normativa de la conselleria sobre el programa de reutilització. - Interès del programa a nivell educatiu i ecoambiental. - Dur a terme la metodologia del centre. - Per que hi havia més d’un 10% de famílies interessades. - Afavorir l’ensenyament gratuïtEls motius pels que no formen part del programa alguns centres: - No complir el percentatge mínim de famílies per a formar part.3.- Les accions realitzades per donar a conèixer el programa han estat: Percentatge de centres del municipi Accions Eficaces No realitzades eficaces Comunicació per escrit a les famílies per presentar el 100% 77,8 % 22,2 % programa. Convocatòria de reunió general per informar del 66,7 % 55,5 % 11,2 % programa. Reunió convocada per l’APIMA o pel centre. Comunicació individual a les famílies amb ajudes del 100% dels 100% dels Serveis Socials. Des del centre o des dels serveis centres amb centres amb socials. alumnes del alumnes del servei social servei social Informació individual a totes les famílies d’incorporació 100% 100 % tardana en el moment de formalització de la matrícula. (Centres amb el programa) Altres : 11,1 % 11,1 % - Reunions individuals a les persones que ho sol·liciten.Es proposa realitzar a tots els centres anualment la comunicació per escrit i individualment.4. – Dificultats del programa. - Procediment complexe ja que és necessari: o Una dedicació horaria extra a principi i final de curs. o Un espai per emmagatzemar els llibres. o Una persona amb dedicació al programa. o Programa informàtic de registre d ellibres i alumnes poc àgil. o És difícil justificar la subvenció als centres que no utilitzen els llibres. - Hi ha un nombre elevat de famílies que no han manifestat cap tipus d’interès en els centres que no participen en el programa. - Feina afegida a l’equip directiu. Només hi ha un centre en el que el coordinador no és membre de l’equip directiu.5.- Participació de l’APIMA. En dos centres del municipi (22,2 %) l’APIMA gestiona i realitza la compra dels llibres. En un centre col·labora en la difusió del programa. Ajuntament de Santa Eulària des Riu. Plaça dEspanya, 1. CP 07840 Santa Eulària des Riu. Eivissa - Illes Balears. Tel. 971 04 32 02 / 971 33 28 00 Fax 971 33 29 59
  3. 3. 6.- Ajuda necessària les institucions col·laboradores per fer més viable el programa.Conselleria d’Educació: - Dotar de mitjans materials i humans als centres. (Un administratiu). - Facilitar un programa informàtic als centres que no utilitzen llibres.Ajuntaments: - Unanimitat en la quota de subvenció entre tots els municipis ja que hi ha centres amb un nombre elevat d’alumnes de diferents municipis. - Facilitar els tràmits per les subvencions.en els ajuntaments de Vila i Sant Josep. - Comunicar als centres amb alumnes del municipi les dates límit per a presentar el llistat d’alumnes adherits o ampliar-ho a tot el primer curs escolar. - Donar les subvencions als centres abans.7.- CONCLUSIONS: - Ha augmentat el nombre d’alumnes inscrits. - És un bon projecte. - És un bon projecte per a l’acollida de les famílies. - Els nou vinguts als centres adherits als programes s’haurien de poder reclamar les ajudes per a ells. - Continuar demanant als alumnes atesos pels serveis socials que formen part del programa. Ajuntament de Santa Eulària des Riu. Plaça dEspanya, 1. CP 07840 Santa Eulària des Riu. Eivissa - Illes Balears. Tel. 971 04 32 02 / 971 33 28 00 Fax 971 33 29 59

×