Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Funkcje społeczne sektora publicznego, podmioty...

19,019 views

Published on

Funkcje społeczne sektora publicznego, podmioty działające w obszarze systemu edukacji, systemu ochrony zdrowia, systemu bezpieczeństwa społecznego, analiza wydatków na realizację funkcji społecznych, główne problemy funkcjonowania podmiotów związanych z realizacją funkcji społecznych.

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Funkcje społeczne sektora publicznego, podmioty...

 1. 1.
 2. 2. DAGMARA<br />FUNKCJE SPOŁECZNE<br />SEKTORA PUBLICZNEGO<br />
 3. 3. ->co to jest ‘sektor publiczny’?<br />Sektor publiczny jest częścią gospodarki, która zajmuje się dostarczaniem dóbr i usług dla państwa i obywateli. <br />Jego działalność ma zastosowanie na poziomie państwowym, regionalnym oraz lokalnym. <br />Aktywność sektora publicznego opiera się przede wszystkim na zapewnieniu obywatelom opieki socjalnej, gwarantowaniu bezpieczeństwa narodowego i planowaniu zagospodarowania przestrzeni. <br />Do sektora publicznego zalicza się wszystkie jednostki organizacyjne, w których własność Skarbu Państwa lub samorządu ma udział większy niż 50%.<br />
 4. 4. ->najważniejsze formy organizacji sektora publicznego<br /><ul><li>Instytucje państwowe, finansowane z podatków. Ich działalność jest bezpośrednio koordynowana przez rząd. Zadaniem ich nie jest natomiast przynoszenie dochodu, lecz dostarczanie niezbędnych usług na rzecz rządu i obywateli. Należą do nich wszystkie jednostki państwowe i samorządowe posiadające osobowość prawną.
 5. 5. Przedsiębiorstwa państwowe – różnią się od instytucji państwowych tym, że mają większą samodzielność finansową, i wymaga się od nich działalności zgodnej z kryterium rentowności. Decyzje produkcyjne w tych przedsiębiorstwach nie są bezpośrednio podejmowane przez rząd, lecz przez zarząd przedsiębiorstwa (który działa jednakże wedle generalnych wytycznych nakreślonych przez władze). Należą do nich przede wszystkim firmy, które są w całości własnością państwa lub spółki prawa handlowego z większościowym udziałem podmiotu publicznego.</li></li></ul><li>{częściowe podzlecenie}<br />-  wykonanie danej czynności przez prywatną firmę, na zlecenie państwa. <br />Jest ono również zaliczane do aktywności sektora publicznego.<br />
 6. 6. {całkowite zakontraktowanie}<br />-  wynajęcie przez państwo prywatnego przedsiębiorstwa do wykonania określonego zadania. <br />Jest ono traktowane jako współdziałanie sektora publicznego z sektorem prywatnym.<br />
 7. 7. ->cele sektora publicznego<br />Decyzja o tym jakie cele działalności sektora publicznego można uznać za najważniejsze, stanowi przedmiot sporów ideologicznych pomiędzy zwolennikami filozofii socjalizmu, liberalizmu, konserwatyzmu i libertarianizmu. <br />Dyskusja ta dotyczy przede wszystkim stopnia zaangażowania sektora publicznego w działalność gospodarki.<br />
 8. 8. ->podział ogólny<br />
 9. 9. ->poległe im jednostki<br />
 10. 10. ->istotne dla organizacji fundusze<br />
 11. 11. Częścią sektora publicznego jest także sektor ubezpieczeń społecznych, tj. ZUS i KRUS.<br />Należą do niego także sądy, trybunały, prokuratora i<br />inne organy kontroli państwowej i ochrony prawa.<br />
 12. 12. ->art. 5 u. f. p. z 08.12.2000 (Dz. U. nr 122 poz. 1315)<br />do sektora publicznego zalicza:<br />1) organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki;<br />2) jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych;<br />3) fundusze celowe;<br />4) państwowe szkoły wyższe;<br />5) jednostki badawczo-rozwojowe;<br />6) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;<br />7) państwowe lub samorządowe instytucje kultury;<br />Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia<br />Społecznego i zarządzane przez nie fundusze;<br />10) Narodowy Fundusz Zdrowia<br />11) Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;<br />12) Państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego<br />
 13. 13. ->kryteria różnicujące sektor publiczny<br />Kryterium funkcjonalne sektorem publicznym nazywa państwowe i samorządowe instytucje oraz jednostki organizacyjne realizujące wyłącznie lub w większości ze środków własnych niekomercyjne zadania publiczne.<br />Kryterium własnościowe natomiast nazywa sektorem publicznym zbior wszystkich państwowych i komunalnych osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, które podlegają państwu i samorządom. <br />
 14. 14. -> organizacje publiczne istnieją, by...<br /><ul><li>Zarządzać w sferze gospodarki w czym zawiera się : tworzenie i funkcjonowanie infrastruktury do działalności gospodarczej, zarzadzanie finansami publicznymi, zarzadzanie produkcją w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych.
 15. 15. Zarządzać edukacją i kulturą
 16. 16. Zarządzać środowiskiem naturalnym
 17. 17. Zarządzać bezpieczeństwem publicznym
 18. 18. Zarządzać projektami oraz zajmowac się pomocą socjalną. </li></li></ul><li>-> funkcje sektora publicznego<br />podział pierwszy:<br />Funkcje:<br /><ul><li>redystrybucyjna ( łagodzenie sprzeczności w podziale dochodópomiędzy grupami, regionami)
 19. 19. stabilizacyjna (łagodzenie wahań w cyklu koniunkturalnym)
 20. 20. adaptacyjna (inicjowanie i stymulowanie procesów dostosowawczych ( np. do wymogów UE)
 21. 21. koordynacyjna (porządkowanie i koordynowanie celów i działań, koncentrowanie wysiłków na utrzymaniu ich zgodności z interesem ogólnospołecznym)</li></li></ul><li>-> funkcje sektora publicznego<br />podział drugi:<br /><ul><li>Produkcja dóbr i usług
 22. 22. Regulacja i subwencjonowanie produkcji prywatnej
 23. 23. Zakup dóbr i usług wytwarzanych przez sektor prywatny
 24. 24. Redystrybucja dochodów poprzez wypłacanie świadczeń np. zasiłki dla bezrobotnych , na rzecz określonych grup społecznych.</li></li></ul><li>-> analiza sektora publicznego<br /><ul><li>rozpoznanie zakresu działań, w które zaangażowany jest sektor publiczny
 25. 25. zrozumienie sposobu organizacji działań
 26. 26. przewidzenie i zrozumienie
 27. 27. ocena alternatywnych wariantów decyzji przed jakimi stoi Państwo
 28. 28. zrozumienie mechanizmów politycznych</li></li></ul><li>JAKUB<br />PODMIOTY DZIAŁAJĄCE W OBSZARZE SYSTEMU<br />EDUKACJI<br />
 29. 29. -> finansowanie przez państwo czy z własnej kieszeni?<br />edukacja nie jest czystym dobrem społecznym<br />(wysoki koszt krańcowy wykształcenia jednej osoby)<br />
 30. 30. -> argumenty za finansowaniem publicznym<br /><ul><li>problem z uzyskaniem kredytów bankowych na edukację (ergo: osoby o niższych zarobkach mogą uzyskać niższe wykształcenie)
 31. 31. wykształcone społeczeństwo wywiera dodatni wpływ</li></ul>na Państwo (inicjatorzy postępu)<br /><ul><li> publiczna oświata czynnikiem asymilującym (np: w kontekście mniejszości narodowych)
 32. 32. postulat ogólnej dostępności edukacji (względy dystrybucyjne)</li></li></ul><li>W Polsce edukacja podlega dwóm ministerstwom: Ministerstwu Edukacji Narodowej (MEN) i Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). <br />Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – ministerstwo przywrócone 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego<br />Ministerstwo obejmuje dział administracji rządowej "oświata i wychowanie".<br />Do głównych zadań ministerstwa należą sprawy związane z:<br />• wychowaniem przedszkolnym, kształceniem ogólnokształcącym, specjalnym i zawodowym <br />• programami, podręcznikami i środkami dydaktycznymi nauczania <br />• egzaminami zewnętrznymi <br />• pomocą stypendialną dla uczniów <br />• zatrudnianiem nauczycieli, ich awansem i wynagrodzeniami <br />• polityką państwa dla młodzieży.<br />
 33. 33. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych.<br />31 października 2005 r. rząd Kazimierza Marcinkiewicza zlikwidował Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, kierowane przez nie zagadnienia związane z nauką włączając w zakres obowiązków nowo powstałego Ministerstwa Edukacji i Nauki, jednocześnie przenosząc dział informatyzacja do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.<br />5 maja 2006 r. premier Marcinkiewicz powołał Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które powstało w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki.<br />
 34. 34. W Polsce badania naukowe finansowane są głównie z budżetu państwa (granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, środki na badania własne uczelni). <br />Pod tym względem Polska odstaje od krajów zachodnich, w których znaczny udział w utrzymywaniu działalności naukowej mają prywatne przedsiębiorstwa. <br />Stosunkowo jednak również finansowanie budżetowe jest na Zachodzie większe niż w Polsce. Znacznie większe są jednak środki tzw. stron trzecich, np. firm kooperujących z uczelniami. <br />Kraje wysoko uprzemysłowione używają tzw. efektu progowego by środkami budżetowymi stymulować nakłady ponadbudżetowe. Ważnym źródłem finansowania nauki są Programy Ramowe Unii Europejskiej jak również inne programy międzynarodowe (np. Eureka).<br />
 35. 35. -> struktura <br />szkolnictwa <br />w Polsce<br />
 36. 36. ->szkoły podstawowe<br /><ul><li>edukacja obowiązkowa
 37. 37. edukacja dwuetapowa: początkowo kształcenie zintegrowane, później z podziałem na przedmioty
 38. 38. edukacja zakończona jest egzaminem.</li></li></ul><li>->szkoły podstawowe<br /><ul><li>prowadzone głównie przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, miasta)
 39. 39. szkoły niepubliczne (prowadzone przez np: Kościół) muszą uzyskać niezbędne zaświadczenia i spełnić szereg warunków gwarantujących edukację na odpowiednim poziomie.</li></li></ul><li>->szkoły podstawowe<br /><ul><li>realizowane są programy nauczania uwzględniające podstawę programową
 40. 40. realizowane są zajęcia edukacyjne w wymiarze nie niższym niż wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania,
 41. 41. stosuje się odpowiednie zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w klasie szóstej,
 42. 42. prowadzi się dokumentację przebiegu nauczania,
 43. 43. zatrudnia się nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadający odpowiednie kwalifikacje.</li></li></ul><li>->gimnazja<br /><ul><li>istnieją od 1999 roku.
 44. 44. ukończenie gimnazjum = zdobycie wykształcenia podstawowego
 45. 45. nauka trwa 3 lata
 46. 46. edukacja kończy się egzaminem gimnazjalnym</li></li></ul><li>->szkoły ponadgimnazjalne<br /><ul><li>po reformie z 1999 r. wszystkie szkoły po gimnazjum to szkoły ponadgimnazjalne
 47. 47. ukończenie szkoły ponad gimnazjalnej = zdobycie wykształcenia średniego
 48. 48. edukacja zakończona egzaminem maturalnym (dawniej egzamin dojrzałości)
 49. 49. są nieobowiązkowe
 50. 50. trwa 3 lata (licea ogólnokształcące) lub 4 lata (szkoły techniczne)</li></li></ul><li>->szkolnictwo wyższe<br /><ul><li>jednostka organizacyjna państwowa, samorządowa lub prywatna
 51. 51. edukacja (I stopnia) kończy sie zdobyciem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera, (II stopnia) – magistra lub magistra inżyniera. Niektóre kierunki mają formę jednolitych studiów magisterskich (magister, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii).
 52. 52. ukończenie II stopnia pozwala na kontynuację studiów na studiach doktoranckich.
 53. 53. warunkiem koniecznym do przystąpienia na studia I stopnia jest zdanie egzaminu maturalnego.</li></li></ul><li>->szkolnictwo wyższe<br /><ul><li>uniwersytet – uprawnienia do nadawania tytułów w 12 dziedzinach, w tym conajmniej 2 w następujących:
 54. 54. humanistycznych
 55. 55. społecznych lub teologicznych
 56. 56. matematycznych
 57. 57. fizycznych lub technicznych
 58. 58. przyrodniczych
 59. 59. prawnych lub ekonomicznych</li></li></ul><li>->szkolnictwo wyższe<br /><ul><li>uniwersytet techniczny – uprawnienia do nadawania stopnia naukowego w 12 dziedzinach, w tym cojamniej w 8 z zakresu technicznego.</li></li></ul><li>->szkolnictwo wyższe<br /><ul><li>uniwersytet uzupełniony przymiotnikiem określającym profil – conajmniej 6 uprawnień do nadawania stopnia naukowego, w tym conajmniej 4 z zakresu objętego profilem uczelni.</li></li></ul><li>->szkolnictwo wyższe<br /><ul><li>politechnika – uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w conajmniej 6 dyscyplinach, w tym conajmniej w 4 z zakresu technicznego.</li></li></ul><li>->szkolnictwo wyższe<br /><ul><li>akademia – conajmniej 2 uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.</li></li></ul><li>->szkolnictwo wyższe<br /><ul><li>kolegium – uprawnione wyłącznie do nadawania wyższego wykształcenia zawodowego w danej profesji (obecnie – pracownik socjalny i nauczyciel).</li></ul>Tytuł naukowy uzyskuje się w uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną.<br />
 60. 60. EWA<br />PODMIOTY DZIAŁAJĄCE W OBSZARZE SYSTEMU<br />OCHRONY ZDROWIA<br />
 61. 61. System Opieki Zdrowotnej<br />to zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności.<br />Regulują go ustawy:1.ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27 sierpnia 2004 r. 2.ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 30 sierpnia 1991 r.<br />
 62. 62. -> rynek usług medycznych<br /><ul><li>różni się od innych rynków dóbr i usług</li></ul>-> powód: asymetria informacji i problem agencji<br /><ul><li>aby poznać rynek świadczeń medycznych, trzeba poznać mechanizm rynku ubezpieczeń medycznych</li></li></ul><li>-> Polski system opieki<br />Oparty jest na modelu ubezpieczajacym-<br />Konstytucja zapewnia każdemu prawo do ochrony zdrowia.<br />Władze zapewniaja dostęp do świadczeń medycznych ze środków publicznych.<br />
 63. 63. NFZ<br />to państwowa jednostka organizacyjnawypełniająca w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.<br />
 64. 64. -> ubezpieczenia<br /> Reforma emerytalna wprowadzona w 1999 roku polegała na podziale zabezpieczenia emerytalnego na trzy filary.I FILAR -emerytura ze zreformowanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tutaj trafia większa część składki, potrącanej co miesiąc z pensji<br /> II FILAR Otwarte Fundusze Emerytalne-Każdy kto podejmuje pierwszą pracę i urodzony jest po 1 stycznia 1969 r. ma miesiąc czasu na zawarcie umowy z jednym z funduszy emerytalnych. Jeśli po tym czasie nie podejmie takiej decyzji, ZUS wezwie go najpierw do zawarcia umowy, a później przydzieli do losowo wybranego funduszu.<br /> IIIFILAR Indywidualne ubezpieczenia, dobrowolne<br />
 65. 65. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest państwowym funduszem celowym, powołanym w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. -dysponentem środków finansowych FUS jest ZUS-FUS dotowany jest z budżetu państwa, składek ZUS, kredytów komercyjnych<br />
 66. 66. -> główne cele SOZ<br />Przy publicznym i prywatnym finansowaniu SOZ alokacja zasobów musi spełniać trzy warunki:<br /><ul><li>poprawiać stan zdrowia społeczeństwa
 67. 67. spełniać oczekiwania pacjentów (względem dostępności)
 68. 68. chronić społeczeństwo przez katastrofą finansową</li></li></ul><li>-> struktura SOZ<br />
 69. 69. Ministerstwo Zdrowia<br />Ministerstwo Zdrowiajest jednym z ministerstw Rządu Polskiego, którego celem działania jest profilaktyka zdrowotna oraz ochrona zdrowia pacjentów na terenie Polski. <br />Pod Ministerstwo Zdrowia podlegają m.in:- Akademie Medyczne, -Główny Inspektor Farmaceutyczny, -Główny Inspektor Sanitarny, -Jednostki badawczo-rozwojowe,-Narodowy Fundusz<br />Jednym z najważniejszych rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia jest Karta Praw Pacjenta.<br />
 70. 70. Organy nadzorujące<br />1. Państwowa Inspekcja Sanitarna (Sanepid)-wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia<br />2. Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna- państwowa instytucja kontroli i nadzoru nad produkcją i obrotem produktami leczniczymi. <br />3. Wojewodowie i działające przy nich wojewódzkie Centra Zdrowia Publicznego <br />4. Konsultanci wojewódzcy w poszczególnych specjalnościach medycznych<br />
 71. 71. -> Finansowanie SOZ<br /><ul><li> ubezpieczenie zdrowotne NFZ</li></ul>-> obowiązkowa składka ubezpieczeniowa = 9% dochodów<br />9 % dochodów = 7,75 % + 1,25%<br />odliczane od PIT<br />pokrywane przez ubezpieczonego<br />
 72. 72. -> Finansowanie SOZ<br /><ul><li>niektóre świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane są bezpośrednio z budżetu Ministerstwa Zdrowia, a nie ze środków NFZ.
 73. 73. w przypadku ubezpieczenia komercyjnego (np: w PZU) koszt leczenia pokrywa ubezpieczyciel. Mogą pokryć do 100% rzeczywistego kosztu świadczenia.
 74. 74. Ze względu na trudny dostęp do opieki medycznej coraz popularniejsze są tzw ABONAMENTÓWKI- czyli abonament medyczny, który polega na wykupieniu usług medycznych w prywatnej przychodni. Są one kupowane głównie przez firmy dla swoich pracowników.</li></li></ul><li>-> Mechanizm działania SOZ<br />ABONAMENTÓWKI<br />(właśni świadczeniodawcy i własny pobór składek)<br />OPŁATY ‘Z WŁASNEJ KIESZENI’<br />OBOWIĄZKOWE SKŁADKI<br />UBEZPIECZENIE KOMERCYJNE<br />KONSUMENCI<br />SYSTEM<br />OCHRONY<br />ZDROWIA<br />PŁATNIK NFZ<br />UBEZPIECZYCIELE<br />ŚWIADCZENIODAWCY<br />PRYWATNI<br />PUBLICZNI<br />
 75. 75. ANETA<br />PODMIOTY DZIAŁAJĄCE W OBSZARZE SYSTEMU<br />BEZPIECZEŃSTWA<br />SPOŁECZNEGO<br />
 76. 76. -> definicja<br />„ochrona egzystencjalnych podstaw życia ludzi, zapewnienie możliwości zaspokajania indywidualnych potrzeb (materialnych i duchowych) oraz realizacji aspiracji życiowych przez tworzenie warunków do pracy i nauki, ochronę zdrowia oraz gwarancje emerytalne”<br />
 77. 77. -> kto uczestniczy w kreowaniu?<br />
 78. 78. -> zagrożenia społeczne<br />Prócz tradycyjnych zagrożeń (polityczne, militarne, naturalne), wyróżniamy także zagrożenia społeczne:<br /><ul><li>mogą być jeszcze niezidentyfikowane
 79. 79. godzą w naród (biologiczne i egzystencjalne podstawy istnienia)</li></ul>Rozróżniamy zagrożenia:<br /><ul><li>socjalne
 80. 80. psychospołeczne</li></li></ul><li>-> zagrożenia społeczne<br />Problemy dzisiejszego świata:<br /><ul><li> degradacja wartości moralnych
 81. 81. atomizacja rodzin
 82. 82. niski (lub ujemny) przyrost naturalny
 83. 83. narkomania
 84. 84. zagrożenie HIV/AIDS</li></ul>destrukcja społeczeństwa<br />
 85. 85. -> zadania państwa<br />
 86. 86. {polityka społeczna}<br />- działalność podmiotów ustawodawczych, wykonawczych oraz kontrolnych państwa, a także samorządów i organizacji pozarządowych mająca na celu obronę człowieka przed niezaspokojeniem jego potrzeb, początkowo najbardziej elementarnych, a następnie także rozwojowych .<br />
 87. 87. -> polityka społeczna<br />Cele działania państwa w sferze polityki społecznej:<br /><ul><li>poprawa pozycji grup słabych ekonomiczne i społecznie
 88. 88. zapobieganie czynnikom zagrażającym egzystencji grup społecznych
 89. 89. łagodzenie nierówności
 90. 90. minimalizowanie społecznego ryzyka
 91. 91. optymalizacja podziału pomyślności</li></li></ul><li>-> polityka społeczna<br />Główny ciężar spoczywa na państwie:<br /><ul><li>formułowanie celów
 92. 92. redystrybucja dochodów (świadczenia socjalne)
 93. 93. tworzenie bazy materiałowej i kadrowej</li></li></ul><li>-> sektory obszaru bezpieczeństwa<br />
 94. 94. -> państwowe podmioty podlegające polityce bezpieczeństwa<br /><ul><li> instytucje mające wpływ na politykę (Sejm, Senat, Prezydent)
 95. 95. podmioty kreujące politykę społeczną (Rząd i ministrowie)
 96. 96. podmioty realizujące politykę społeczną (zakłady pracy)
 97. 97. podmioty nadzorujące sferę polityki społecznej (NIK, PIP, PIS)
 98. 98. podmioty sądowe działające w sferze polityki społecznej (Trybunał Konstytucyjny, sądy powszechne)</li></li></ul><li>->niepubliczne podmioty podlegające polityce bezpieczeństwa<br /><ul><li> partie polityczne
 99. 99. związki zawodowe
 100. 100. samorządy i określone izby działające w obrębie jednej grupy zawodowej (np: lekarze)
 101. 101. niepubliczne zakłady pracy
 102. 102. organizacje i stowarzyszenia społeczne (wolontariat i działalność non-profit)
 103. 103. Komiska ds. Walki z Pracą Przymusową
 104. 104. Komisja Praw Człowieka
 105. 105. Komisja Praw Kobiet</li></li></ul><li>->niepubliczne podmioty podlegające polityce bezpieczeństwa<br />Ze względu na to, że niektóre kwestie społeczne swym zasięgiem znacznie wychodzą poza obszar danego państwa, a także wstąpienie Polski do UE, wymienić należy również podmioty ponadpaństwowe, biorące udział w kreowaniu polityki społecznej na forum europejskim i międzynarodowym. Przykładem takich organizacji jest Komisja Europejska, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, ONZ, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP). <br />
 106. 106. ->międzynarodowe podmioty polityki społecznej<br /><ul><li> Narody Zjednoczone (w ramach tej organizacji działa Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz Organizacje Wyspecjalizowane Narodów Zjednoczonych)
 107. 107. Związki Zawodowe (Centrum Związków Zawodowych)
 108. 108. Międzynarodowe Organizacje Pozarządowe
 109. 109. Międzynarodowe Organizacje Integrujące </li></li></ul><li>->międzynarodowe podmioty polityki społecznej<br />Organy ONZ<br />Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w skład, którego wchodzą przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich. <br />Natomiast w skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzą:<br /><ul><li>Rada Bezpieczeństwa, najwyższy organ
 110. 110. Rada Gospodarcza i Społeczna, zajmuje się sferą społeczną i ekonomiczną, kulturą i prawami człowieka
 111. 111. Rada Powiernicza (na dzień dzisiejszy nie funkcjonuje)
 112. 112. Międzynarodowy Trybunał  Sprawiedliwości
 113. 113. Sekretariat, który organizuje prace ONZ i pełni funkcję organu wykonawczego ONZ </li></li></ul><li>W zakresie polityki społecznej działają również pozarządowe podmioty, których zadaniem jest wszechstronne uzupełnianie działań państwa na rzecz jednostek i grup socjalnie najsłabszych <br />(dobrowolne zrzeszenia, formalne lub nieformalne- organizacje pozarządowe, ruchy społeczne, związki zawodowe, kościoły i związki wyznaniowe). <br />
 114. 114. Warto również wyróżnić tzw. siły społeczne, czyli ludzi świadczących usługi społeczne i decydujących o przyznaniu dóbr ekonomicznych potrzebującym, którzy stanowią i stosują prawo, wychowują uczą i radzą czyli cały kapitał ludzki danego państwa. <br />Jest on szczególnie doceniany w tych dziedzinach życia społecznego, w których podmiotem działania jest żywy organizm państwa (politycy, parlamentarzyści, samorządowcy), jak i tych, którzy świadczą profesjonalne usługi dla konkretnych ludzi - są to tzw. służby społeczne (nauczyciele, resocjalizatorzy, lekarze, pielęgniarze, inspektorzy pracy, pracownicy socjalni, a także w szczególnych przypadkach policjanci, sędziowie i kuratorzy). <br />Nieocenionym, chociaż stosunkowo mało wykorzystywanym potencjałem społecznym są wolontariusze, a więc ci, którzy poprzestając na symbolicznej zapłacie realizują społecznie potrzebne zadania, często wśród najbardziej zaniedbanych grup społecznych. <br />
 115. 115. ->podsumowanie<br />Zagrożenia społeczne XXI w. ze względu na swój zasięg, natężenie oraz długotrwałość stają się zagrożeniami globalnymi, często wykraczającymi poza granice państw i kontynentów. <br />Dlatego w realizacji zadań państwo musi zostać wsparte całym potencjałem, jakim dysponuje społeczeństwo. Aby ten potencjał (wartość społeczna, kapitał społeczny) był maksymalny, społeczeństwo musi być "silne i zdrowe", a nie toczone przez choroby społeczne. <br />Dlatego konieczne i niezbędne jest dostrzeżenie ważności poruszanych zagadnień oraz podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa socjalnego i społecznego Polaków. <br />Niezmiernie ważne jest również włączenie do tych działań wszystkich podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa, zarówno rządowych, samorządowych, jak i pozarządowych.<br />
 116. 116. ALEKSANDRA<br />ANALIZA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ<br />FUNKCJI SPOŁECZNYCH<br />
 117. 117. Wydatki publiczne, środki pieniężne wydatkowane na realizację przedsięwzięć państwowych i samorządowych. Mogą przyjmować postać zapłaty za pracę, usługi i dostarczone dobra materialne, niezbędne do wykonania konkretnych zadań, mogą też polegać na finansowaniu różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego (dotacje, subwencje) lub określonych grup ludności (emerytury, zasiłki, stypendia), jak również na udzielaniu pożyczek i spłacaniu długów. Dokonywane są głównie z budżetu państwa i budżetów samorządowych (gmin i miast), a ponadto z funduszów celowych.<br />
 118. 118. ->podział wydatków publicznych odbywa się w oparciu o następujące kryteria:<br />1) wg kryteriów funkcjonalnych ustala się wydatki przeznaczone na cele socjalne i kulturalne (ochrona zdrowia, oświata, nauka, kultura, ubezpieczenia i pomoc społeczna), gospodarcze (dotacje dla przedsiębiorstw), obronę narodową, administrację publiczną, i spłatę długów,<br />2) wg kryteriów ekonomicznych - wydatki bieżące (funkcjonowanie instytucji państwowych i samorządowych), majątkowe (inwestycje) oraz nabywcze: odpłatne (zapłata za pracę, dobra, usługi) i redystrybucyjne (dotacje, subwencje, spłata długów),<br />3) wg kryteriów prawnych - wydatki wynikające z decyzji administracyjnych (dotacje) i z umów (kupno-sprzedaż).<br />
 119. 119. Rozmiar wydatkow publicznych (relacja procentowa wielkosci tych wydatkow do wielkosci PKB wskazuje że Polska należy do Państw opiekuńczych, które integrują w dużym stopniu w procesy spoleczne i gospodarcze.Wydatki publicznesa realizowane przy znacznym udziale funduszy ubezpieczen spolecznych (35,%)<br />
 120. 120. Zjawisak determinujace strukture wydatkow publicznych;<br />typ ustroju panstwa i jego polityki zwiazanej z poziomeme rozwoju ekonomicznego. Im mniej w ustroju państwa cech liberalizmu gospodarczego, w wiecej cech socjalizmu,tym wiekszy jest rozmiar wydatkow publicznych<br />2)zakres i stan finansow publicznych danego panstwa<br />3) stopien centralizacji organizacji finansow publicznych<br />4) poziom decentralizacji wydatków publicznych<br />
 121. 121. Wydatki na edukacje:<br />1) w stosunku do krajów UE<br />dla przyszlosci kraju bardzowazne sa inwestycje w edukacje. Polska przeznaczyla na ten cel 5,7% rocznego pkb, czyli wiecej niż srednio w UE (5,29%). Ponadto , wydatki na edukacje w kraju przyrastają szybciej aniżeli w innych panstwach czlonkowskich UE. Korzystny wydziwek tych wielkosci nie znajduje przelozenia w poziome ksztalceninia. Zatem wspomniany niski poziom ksztalcenia w kraju nalezy tlumaczyc nieefektywnym systememfinansowania.<br />2) w stosunku do swiata<br />polska wydaje na ucznia 3312 dolarow rocznie. Srednia dla krajow Zachodnich jest dwukrotnie wyzsza. Najwiekse rozniece mozna zaobserwowac w szkolnictwie wyzszym.Dla porównania Norwegia przeznacza rocznie na studenta 15,5 tysiaca dolarów, Wielka Brytania ponad 13 tysiecy dol, a USA az 24,4 tysiaca dolarow.Polska na wyksztalcenie jednego studenta ma rocznie średnio niewiee ponad 5,5 tysiąca dolarów.<br />
 122. 122. Wydatki publiczne na ochronę socjalną :<br />15,7% PKB i są tym samym większe niż średnio w UE - 27 (15,39% PKB).Koszty ochrony socjalnej konsumują 3,3% całości wydatków publicznych i są wyrażnie wyższe niż w UE - 27 (35,27%) i UE - 12 (30,57%)<br />Wydatki na ochronę zdrowia:<br />W Polsce wynoszą; 10,4% mniej niż wynosi średnia w krajach UE.<br />W 2004 roku na ochronę zdrowia państwo wydało ok. 3297,5 mln zł.<br />W 2008 r. wydatki publiczne wynosiły 544 mld podczas gdy w 2009 wyniosły 597,3 mld. Oznacza to zwiększenie wydatków publicznych o 9,8 %.<br />
 123. 123. BARTEK<br />GŁÓWNE PROBLEMY Z REALIZACJĄ<br />FUNKCJI SPOŁECZNYCH<br />
 124. 124. -> przejawy aktywności sektora publicznego<br />„Aktywność sektora publicznego opiera się przede wszystkim na zapewnieniu obywatelom opieki socjalnej, gwarantowaniu bezpieczeństwa narodowego i planowaniu zagospodarowania przestrzeni. <br />Do sektora publicznego zalicza się wszystkie jednostki organizacyjne, w których własność Skarbu Państwa lub samorządu ma udział większy niż 50%.”<br />
 125. 125. ->struktura zatrudnienia<br />
 126. 126. ->struktura zatrudnienia – inne kraje<br />
 127. 127. -> problem pierwszy:<br />Nadmiar pracowników w strukturach państwowych.<br />i organizacjach należących do sektora publicznego.<br />
 128. 128. -> efekty<br /><ul><li>problem wydajności
 129. 129. problemy z ustaleniem odpowiedzialności
 130. 130. w połączeniu ze słabo rozwiniętym systemem zarządzania HR – problem z elastycznym dostosowaniem sił delegowanych do wykonania danego zadania.</li></li></ul><li>-> problem otoczenia politycznego<br /><ul><li>duży udział sił politycznych w podejmowaniu decyzji
 131. 131. rotacja kadry na skutek zmieniających się opcji politycznych (traktowanie podmiotu gospodarczego jako tzw. łup polityczny)
 132. 132. racje ekonomiczne przegrywają z prywatnymi aspiracjami politycznymi (populizm)</li></li></ul><li>-> otoczenie<br />
 133. 133. -> spojrzenie do tyłu<br /><ul><li>do XIX wieku:
 134. 134. zasięg sektora publicznego ograniczony
 135. 135. wiara w istnienie niewidzialnej ręki rynku
 136. 136. XIX wiek:
 137. 137. zaangażowanie państwa w rynek
 138. 138. ponoszenie wydatków publicznych na rzecz celi społecznych
 139. 139. XX wiek:
 140. 140. rozbudowa sektora publicznego
 141. 141. ogromny wzrost nakładów</li></li></ul><li>-> identyfikacja problemów i celów<br />-> dzisiaj:<br /><ul><li>konieczność ograniczenia nakładów
 142. 142. outsourcing
 143. 143. racjonalizacja wydatków
 144. 144. przeciwdziałanie małej efektywności podmiotów publicznych
 145. 145. uspołecznienie życia mieszkańców
 146. 146. upowszechnienie wzorców unijnych
 147. 147. potrzeba stworzenia spójnej i realistycznej strategii rozwoju</li></ul>PRYWATYZACJA<br />
 148. 148. -> identyfikacja problemów i celów<br />-> dzisiaj:<br /><ul><li>konieczność ograniczenia nakładów
 149. 149. outsourcing
 150. 150. racjonalizacja wydatków
 151. 151. przeciwdziałanie małej efektywności podmiotów publicznych
 152. 152. uspołecznienie życia mieszkańców
 153. 153. upowszechnienie wzorców unijnych
 154. 154. potrzeba stworzenia spójnej i realistycznej strategii rozwoju</li></ul>PRYWATYZACJA<br />
 155. 155. ->ograniczenie nakładów<br />
 156. 156. ->ograniczenie nakładów<br />75% wydatków to wydatki sztywne, które wymagają zmian ustawowych<br />-> jak?<br /><ul><li>analiza wydatków
 157. 157. segregacja wydatków wg. ich ważności
 158. 158. outsourcing
 159. 159. prywatyzacja przedsiębiorstw państowych przynoszących straty</li></li></ul><li>-> identyfikacja problemów i celów<br />-> dzisiaj:<br /><ul><li>konieczność ograniczenia nakładów
 160. 160. outsourcing
 161. 161. racjonalizacja wydatków
 162. 162. przeciwdziałanie małej efektywności podmiotów publicznych
 163. 163. uspołecznienie życia mieszkańców
 164. 164. upowszechnienie wzorców unijnych
 165. 165. potrzeba stworzenia spójnej i realistycznej strategii rozwoju</li></li></ul><li>-> identyfikacja problemów i celów<br />-> dzisiaj:<br /><ul><li>konieczność ograniczenia nakładów
 166. 166. outsourcing
 167. 167. racjonalizacja wydatków
 168. 168. przeciwdziałanie małej efektywności podmiotów publicznych
 169. 169. uspołecznienie życia mieszkańców
 170. 170. upowszechnienie wzorców unijnych
 171. 171. potrzeba stworzenia spójnej i realistycznej strategii rozwoju</li></li></ul><li>->racjonalizacja wydatków<br />-> problemy?<br /><ul><li>alokacja zasobów zgodna z potrzebami społecznymi (problem oszczędności w służbie zdrowia)
 172. 172. problem priorytetów (pomagać samotnym matkom czy ofiarom wypadków samochodowych?)
 173. 173. rosnące niezadowolenie społeczne (ergo: protesty i demonstracje)</li></li></ul><li>-> identyfikacja problemów i celów<br />-> dzisiaj:<br /><ul><li>konieczność ograniczenia nakładów
 174. 174. outsourcing
 175. 175. racjonalizacja wydatków
 176. 176. przeciwdziałanie małej efektywności podmiotów publicznych
 177. 177. uspołecznienie życia mieszkańców
 178. 178. upowszechnienie wzorców unijnych
 179. 179. potrzeba stworzenia spójnej i realistycznej strategii rozwoju</li></li></ul><li>-> identyfikacja problemów i celów<br />-> dzisiaj:<br /><ul><li>konieczność ograniczenia nakładów
 180. 180. outsourcing
 181. 181. racjonalizacja wydatków
 182. 182. przeciwdziałanie małej efektywności podmiotów publicznych
 183. 183. uspołecznienie życia mieszkańców
 184. 184. upowszechnienie wzorców unijnych
 185. 185. potrzeba stworzenia spójnej i realistycznej strategii rozwoju</li></li></ul><li>->mała efektywność podmiotów państwowych<br />„Ministerstwo Zdrowia musiało znaleźć w swoim budżecie 302 mln zł oszczędności. Ograniczone zostaną zatem inwestycje w szpitalach klinicznych i rozbudowy stacji sanitarno-epidemiologicznych.”<br />-> dlaczego?<br /><ul><li>problem planowania wydatków
 186. 186. przerzucanie odpowiedzialności
 187. 187. archaiczne metody zarządzania personelem i usługami
 188. 188. problem z wyceną usług medycznych</li></li></ul><li>-> identyfikacja problemów i celów<br />-> dzisiaj:<br /><ul><li>konieczność ograniczenia nakładów
 189. 189. outsourcing
 190. 190. racjonalizacja wydatków
 191. 191. przeciwdziałanie małej efektywności podmiotów publicznych
 192. 192. uspołecznienie życia mieszkańców
 193. 193. upowszechnienie wzorców unijnych
 194. 194. potrzeba stworzenia spójnej i realistycznej strategii rozwoju</li></li></ul><li>->identyfikacja problemów i celów<br />-> dzisiaj:<br /><ul><li>konieczność ograniczenia nakładów
 195. 195. outsourcing
 196. 196. racjonalizacja wydatków
 197. 197. przeciwdziałanie małej efektywności podmiotów publicznych
 198. 198. uspołecznienie życia mieszkańców
 199. 199. upowszechnienie wzorców unijnych
 200. 200. potrzeba stworzenia spójnej i realistycznej strategii rozwoju</li></li></ul><li>->uspołecznienie życia mieszkańców<br />problem:<br /><ul><li>mała aktywność społeczna obywateli
 201. 201. brak zainteresowania próbami rozwiązania problemów społecznych
 202. 202. traktowanie Państwa jako źródła niewyczerpanych zasobów</li></li></ul><li>-> identyfikacja problemów i celów<br />-> dzisiaj:<br /><ul><li>konieczność ograniczenia nakładów
 203. 203. outsourcing
 204. 204. racjonalizacja wydatków
 205. 205. przeciwdziałanie małej efektywności podmiotów publicznych
 206. 206. uspołecznienie życia mieszkańców
 207. 207. upowszechnienie wzorców unijnych
 208. 208. potrzeba stworzenia spójnej i realistycznej strategii rozwoju</li></li></ul><li>->identyfikacja problemów i celów<br />-> dzisiaj:<br /><ul><li>konieczność ograniczenia nakładów
 209. 209. outsourcing
 210. 210. racjonalizacja wydatków
 211. 211. przeciwdziałanie małej efektywności podmiotów publicznych
 212. 212. uspołecznienie życia mieszkańców
 213. 213. upowszechnienie wzorców unijnych
 214. 214. potrzeba stworzenia spójnej i realistycznej strategii rozwoju</li></li></ul><li>->strategia rozwoju<br />brak spójnej strategii rozwoju, wytyczającej długofalową drogę rozwoju<br />-> dlaczego?<br /><ul><li>problem polityczny (populizm)
 215. 215. trudności z ustaleniem priorytetów
 216. 216. brak wizji rozwoju</li></li></ul><li>‘kwestie, jakimi zajmuje się ekonomia sektora publicznego, należą do najbardziej interesujących w całej ekonomii’<br />J. E. Stiglitz<br />
 217. 217. dziękujemy za uwagę.<br />
 218. 218. prezentację przygotowali:<br />(w porządku alfabetycznym)<br />Aneta Borkowska<br />Ewa Gryczka<br />Dagmara Grzanka<br />Uniwersytet Jagielloński<br />zarządzanie w sektorze publicznym<br />Bartłomiej Hejnowicz<br />2009/2010<br />Aleksandra Jędrzejowska<br />Jakub Kliszcz<br />© 2010<br />
 219. 219. prezentacja dostępna pod adresem:<br />www.sesjowypierdalaj.com/prezentacja<br />notatka z najważniejszymi informacjami:<br />www.sesjowypierdalaj.com/notatka<br />

×