Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Coastline

874 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Coastline

 1. 1. ‫‪COASTLINE‬‬ ‫הפרויקט עוסק בניסיון ליצור מורפולוגיה אשר תאפיין את הפרשנות שלי לקו החוף של‬ ‫חיפה. ע"י שילוב השראה של פעם- קו חוף בתולי ובו גלי ים פוגשים אדמה והר יחד אם‬‫דימויים של היום-אזור נמל המלא בערימה של מכולות משא ומנופים וניתוח צורני וקיומי של‬ ‫פעילות רכבת :תנועה קווית , המתנה ומפגש.‬ ‫ההתרשמות שלי מקו החוף החיפאי הוא של שטח שברובו נשאר כשארית עירונית ומהווה‬ ‫ף‬ ‫ק‬ ‫היום הזדמנות אדירה לעבוד כמכולל עירוני חדש שיחזיר את הים לעיר , ואחד המכשולים‬ ‫לשינוי שכזה הוא כמובן נוכחות קו הרכבת במתכונתה הנוכחית אשר מהווה מחסום פיזי‬ ‫והשראתי לאזור.‬ ‫הפרויקט מציע קשר תנועתי וויזואלי במרחב המחבר בין העיר לים- מקרה מבחן : שער‬ ‫פאלמר ,דרך בינוי מפלסי המטפס לגובה מהים אל העיר ומקיים דו שיחה עם הבנוי הקיים‬‫בגובה גודל וצורה. וע"י כך מנסה לעדן את הפער בין עיר לים .הבינוי המוצע מאכלס בתוכו‬ ‫עירוב שימושים של מגורים מסחר תרבות ותחבורה.‬ ‫במורפולוגיה החדשה הזו אני מתייחס לסוגיית שיקוע הרכבת בכך שהיא מאפשרת תנועה‬ ‫של הרכבת אם כשקועה ואם כחשופה לפי הצורך העירוני תוך שילוב הדרגתי בין שני‬ ‫הגישות.‬
 2. 2. ‫קו החוף חיפה‬
 3. 3. ‫האתר : נמל חיפה –שער פאלמר‬ ‫האתר‬
 4. 4. ‫כביש‬ ‫רכבת‬ ‫צירי תנועה‬
 5. 5. ‫שטח האתר‬
 6. 6. ‫מן שנער אדריכלים‬‫תוכנית פיתוח חזית ים עירונית חיפה‬
 7. 7. ‫מן שנער אדריכלים‬‫תוכנית פיתוח חזית ים עירונית חיפה‬
 8. 8. Concept +
 9. 9. ‫מודל 1 : קונספטואלי‬
 10. 10. ‫מודל 1 : קונספטואלי‬‫פתח – קשר אם השיקוע‬ ‫בינוי חדש‬ ‫מעברים והקשרים‬ ‫שטח ירוק במקום הרכבת‬
 11. 11. ‫מודל 1 : קונספטואלי‬
 12. 12. ‫מודל 2 : רעיוני –עירוב שימושים‬
 13. 13. ‫מודל 2 : רעיוני –עירוב שימושים‬‫מגורים‬ ‫מבנה רכבת‬ ‫מלון‬ ‫טיילת‬ ‫מסחר‬ ‫שטח ירוק‬
 14. 14. ‫מודל 2 : רעיוני עירוב שימושים‬‫שמירה על חלוקה לצירים‬
 15. 15. ‫תהליך תכנוני‬
 16. 16. ‫תהליך תכנוני‬
 17. 17. ‫תהליך תכנוני –הגשת הפרויקט בשלב ביניים‬
 18. 18. ‫תהליך תכנוני‬
 19. 19. ‫התנועה הקיימת באזור הולידיי ושער פאלמר עובדת בעיקר מזרח- מערב ומנותקת לגמרי מקו החוף.‬
 20. 20. ‫צירי התנועה העובדים לכיוון הים – צפונה נעצרים הקו המסילה .‬
 21. 21. ‫חידוש הקשר בין העיר לחדש את הקשר בין העיר לים וזאת ע"י יצירת המשכיות וזרימה בצירים הקיימים ויצירת צירים חדישים‬ ‫הפרויקט עוסק בניסיון לים וזאת ע"י יצירת המשכיות וזרימה בצירים הקיימים וניתוב צירים חדשים.‬
 22. 22. ‫מערך תנועה חדש אשר יאגד ישלב את בין העיר לים–וזאת ע"מפלסים המשכיות וזרימהבנקודות הקיימים ויצירת צירים חדישים‬ ‫הפרויקט עוסק בניסיון לחדש את הקשר כל התנועות מורכב י יצירת שונים הנפגשים בצירים מפתח .‬
 23. 23. ‫הפרויקט עוסק בניסיון יתפקד את הקשרבילוי -טיילת מרכזיתעוגם כמקשר בין הפונקציות השונותהקיימים ויצירת צירים חדישים‬ ‫מערך התנועה החדש לחדש גם כאזור בין העיר לים וזאת "י יצירת המשכיות וזרימה בצירים .‬
 24. 24. ‫הפרויקט עוסק בניסיון לחדש 23 הקשר בין העיר לים השגה ,"י יצירת המשכיות וזרימה בצירים הקיימים ויצירת צירים חדישים‬ ‫חידוש מבני המסחר והוספת את קומות למגורים ברי וזאת עמערך התנועה החדש מאפשר גישה למגורים.‬
 25. 25. ‫הפרויקטבינוי חדש המלווה את צירי התנועה ועובד כחלק בלתי יצירת המשכיות וזרימה בצירים הקיימים ויצירת צירים חדישים‬ ‫הוספת עוסק בניסיון לחדש את הקשר בין העיר לים וזאת ע"י נפרד מהמורפולוגיה החדשה‬ ‫–עירוב שימושים )מגורים, מסחר, תיירות ותרבות(.‬
 26. 26. ‫תכנון המבוסס על האופי הקווי של תנועת הרכבת‬ ‫מודל 3 : קונספטואלי‬ ‫שמירה על חלוקה לצירים‬
 27. 27. ‫תכנון המבוסס על האופי הקווי של תנועת הרכבת‬ ‫מודל 3 : קונספטואלי‬ ‫בינוי מרקמי המלווה את התנועה‬
 28. 28. ‫אזור הרציף‬
 29. 29. ‫שטחים ירוקים‬
 30. 30. ‫שבילים‬
 31. 31. ‫בינוי חדש‬
 32. 32. ‫מגורים על בינוי קיים‬
 33. 33. ‫כבישים ורכבת‬‫חלק שקוע‬ ‫רכבת‬
 34. 34. ‫תוכנית סביבה כללית‬
 35. 35. ‫דיאגרמת שימושים‬
 36. 36. ‫חתך‬
 37. 37. ‫חתך‬
 38. 38. ‫חתך‬
 39. 39. ‫מודל‬
 40. 40. ‫מודל‬
 41. 41. ‫מודל‬
 42. 42. ‫מודל‬
 43. 43. ‫מודל‬
 44. 44. ‫מודל‬
 45. 45. ‫סוף‬ ‫מודל‬

×