Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

mBlue - Recruitment skills for managers Czech

1,004 views

Published on

Prezentace ze školení recruitment dovednosti pro liniové manažery.

 • Be the first to comment

mBlue - Recruitment skills for managers Czech

 1. 1. mBlue Human resources mBlue Czech, s.r.o., human resources1 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 +420 601 345 424 | info@mblue.cz | info.mblue | www.mblue.cz
 2. 2. PROČ • Steve Jobs, Owner Apple How to be sucessfull mBlue Czech, s.r.o., human resources2 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: xxx xxx xxx| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 3. 3. • Mgr. Milan Mahovský • Jednatel a spoluvlastník DRILL B.S. • Personální a Recruitment Manažer O2 nyní mBlue mBlue Czech, s.r.o., human resources3 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: xxx xxx xxx| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 4. 4. mBlue mBlue Czech, s.r.o., human resources4 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: xxx xxx xxx| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 5. 5. PROČ Cost of bad hire Cena špatného náboru mBlue Czech, s.r.o., human resources5 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: xxx xxx xxx| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 6. 6. Vaši podřízení = váš úspěchVyberte sitalentyNebojte se 6
 7. 7. 7 S talenty v týmu jste v pohodě
 8. 8. Strategie náboru STRATEGIE V NÁVAZNOSTI NA HEADCOUNT/ SCHVÁLENÝ POČET PRACOVNÍCH MÍST ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODPORUJÍCÍ CÍLE FIRMY EFEKTIVITA ORGANIZACE a FINANČNÍ ASPEKTY RŮST FIRMY / STABILIZACE FIRMY / POKLES mBlue Czech, s.r.o., human resources 8 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: xxx xxx xxx| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 9. 9. Nový – lepší než průměrKAŢDÝ NOVÝZAMĚSTNANECMUSÍ BÝT LEPŠÍNEŢ PRŮMĚRNÝZAMĚSTNANEC mBlue Czech, s.r.o., human resources 9 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: xxx xxx xxx| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 10. 10. NE – rozhodl jsemKaţdý z hodnotitelů má PRÁVO VETA 10
 11. 11. NOW or the BEST later ? NEEEED NOW !!!I CAN WAIT FOR THE BEST mBlue Czech, s.r.o., human resources11 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: xxx xxx xxx| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 12. 12. NABÍRÁM JEN ZA ODCHÁZEJÍCÍ ZAMĚSTNANCE NEBO12
 13. 13. Strategie náboru - přístupyRozdíl ve viděníexterních a interníchkandidátů mBlue Czech, s.r.o., human resources 13 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: xxx xxx xxx| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 14. 14. Interní kandidáti Napište si sami důvody proč preferovat interní kandidáty14
 15. 15. Interní kandidáti – váš diamant Pouţívejte jiná kritéria na15 výběr
 16. 16. Rotace zaměstnaců mBlue Czech, s.r.o., human resources16 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: xxx xxx xxx| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 17. 17. Rotace se nestala a zaměstnanci odcházejí mBlue Czech, s.r.o., human resources17 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: xxx xxx xxx| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 18. 18. Různá strategie podle typů pozic RYCHLOST – měřte „time to hire“ NEDOSTATEK / DOSTATEK KANDIDÁTŮ OBCHODNÍ POZICE FINANČNÍ POZICE TECHNICKÉ POZICE ADMINISTRATIVNÍ POZICE MANAŢERSKÉ POZICEStanovte si různé přístupy k náboru podle typů pozic mBlue Czech, s.r.o., human resources 18 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: xxx xxx xxx| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 19. 19. Proces náboru SELEKCE CV /1 KOLO / 2 KOLA / 3 KOLA / AC / PŘÍPADOVÉ STUDIE / TESTOVÁNÍ /NABÍDKA Váš proces – výhody a nevýhody Zeptejte se kamarádů z branţe na proces Můţete být velmi překvapeni rozdíly mBlue Czech, s.r.o., human resources 19 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: xxx xxx xxx| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 20. 20. Provazba s náboremKOMPETENCE V NÁBORU, HODNOCENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ JSOU STEJNÉ mBlue Czech, s.r.o., human resources 20 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: xxx xxx xxx| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 21. 21. Interní komunikace KOMUNIKACE S HR V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ REPORTING – pocit nestačí ! KDY ZMĚNIT STRATEGII NÁBORU?  Kdyţ mám málo kandidátů mBlue Czech, s.r.o., human resources 21 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: xxx xxx xxx| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 22. 22. Jak vás vnímá personalista MANAŢER  S PŘEHLEDEM O TRHU  BEZ PŘEHLEDU O TRHU MANAŢER ZAČÁTEČNÍK / SENIOR MANAŢER ZAMĚŘENÝ NA ODBORNOST MANAŢER BUDUJÍCÍ SILNÝ X SLABÝ TÝM mBlue Czech, s.r.o., human resources 22 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 23. 23. Požadavky – nejen ideál KRITÉRIA - NUTNÁ (MUST), VHODNÁ (REPLACABLE), MOŢNÁ (NICE TO HAVE) - PROFESNÍ POŢADAVKY - VZDĚLÁNÍ A ZKUŠENOSTI (SŠ/VŠ/MBA + DÉLKA PRAXE, ODVĚTVÍ, …) - OSOBNOSTNÍ A MANAŢERSKÉ POŢADAVKY - FINANČNÍ OHODNOCENÍ + BENEFITY - NÁSTUP (OKAMŢITĚ, KONKRÉTNÍ DATUM, VÝHLEDOVĚ) mBlue Czech, s.r.o., human resources 23 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 24. 24. FIREMNÍ KULTURA TYPOLOGIE FIREMNÍ KULTURY  VÝKONNOSTÍ / VZTAHOVÁ  PREFEROVANÉ STYLY VEDENÍ LIDÍ  RŮZNÉ SUBKULTURY V RÁMCI FIRMY PŘEKLAD FIREMNÍ KULTURY DO POŢADAVKŮ NA KANDIDÁTY POSUZOVÁNÍ KOMPATIBILITY KANDIDÁTŮ S FIREMNÍ KULTUROU mBlue Czech, s.r.o., human resources 24 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 25. 25. Jak najít kandidáty?- INZERCE - Výhody – oslovení kandidátů, kteří aktivně hledají nové uplatnění, zviditelnění společnosti - Nevýhody – obdrţení nevhodných cv, zaměstnanci a konkurence ví, ţe se hledá nový zaměstnanec - Hints – úprava názvu inzerátu, popisu pracovní pozice, poţadavků, kategorizace- DATABÁZE - Výhody – rychlost - Nevýhody – omezené portfolio kandidátů - Hints – kodifikace, jen pro některé pozice mBlue Czech, s.r.o., human resources25 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 26. 26. Jak najít kandidáty? - NETWORKING - Výhody – oslovení kandidátů, kteří aktivně nehledají a se kterými máme vztah - Nevýhody – malá cílová skupina - HEADHUNTING - Výhody – přesné zacílení – přímá konkurence, zaměstnanci společností, které dodávají stejným zákazníkům - Nevýhody – časová náročnost, nutné vyuţít specializovanou společnost – cena, zpravidla nutná platba před zahájením vyhledávání mBlue Czech, s.r.o., human resources26 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 27. 27. PŘEDVÝBĚR KANDIDÁTA• PROBLÉM S NÁZVOSLOVÍM – stejná pozice – jiné názvy• ODBORNOST / OSOBNOST ? – preferujte osobnost• MINIMÁLNÍ KRITÉRIA, VZÁJEMNÁ KOMPENZACE Nezapomeňte na• JINÝ PŘÍSTUP K INTERNÍM KANDIDÁTŮM mBlue Czech, s.r.o., human resources 27 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 28. 28. PŘEDVÝBĚR KANDIDÁTA - SELEKCE ŢIVOTOPISŮ - „MUST“ KRITÉRIA - TELEFONICKÝ POHOVOR ? - DO 5 MINUT - ZJIŠTĚNÍ A OVĚŘENÍ PRAXE, ZKUŠENOSTÍ, JAZYKOVÝCH ZNALOSTÍ, FINANČNÍCH PŘEDSTAV, MOŢNÉHO TERMÍNU NÁSTUPU, LOKALITY. - MOTIVACE - DALŠÍ POSTUP - POHOVOR – POZVÁNÍ NA OSOBNÍ SETKÁNÍ, POTVRZENÍ SCHŮZKY EMAILEM - ZAMÍTNUTÍ mBlue Czech, s.r.o., human resources28 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 29. 29. INTERVIEW DOVEDNOSTI - PRAVIDLA POHOVORU - Otevřenost / nezatajování informací - Upřímnost - KLÍČOVÉ OTÁZKY - Představa o nové pozici a prostředí - Co kandidátovi chybí ve stávajícím zaměstnání/proč uvaţuje o změně - Mzda, prémie, auto mBlue Czech, s.r.o., human resources29 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 30. 30. Interview dovednosti Co je behaviorální interview S - Situation T - Task A - Action R - Result Video mBlue Czech, s.r.o., human resources30 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 31. 31. Interview dovednosti - SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH DAT, ZÁKON 101 - PODEPSÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH DAT - FORMULÁŘ - VZOR - CO NESMÍ ZAZNÍT - OTÁZKY NA VĚK, RODINU, VÍRU, ZDRAVOTNÍ STAV, … mBlue Czech, s.r.o., human resources31 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 32. 32. Interview dovednosti - SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH DAT, ZÁKON 101 - PODEPSÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH DAT - FORMULÁŘ - VZOR - CO NESMÍ ZAZNÍT - OTÁZKY NA VĚK, RODINU, VÍRU, ZDRAVOTNÍ STAV, … mBlue Czech, s.r.o., human resources32 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 33. 33. Technika kladení otázek33
 34. 34. Interview dovednosti Ptejte se na Co dělá on a jeho kolegové Na co se lidé v týmu specializují Jaká jsou „sousední oddělení“ % činností mBlue Czech, s.r.o., human resources34 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 35. 35. Interview dovednosti http://www.jobbankusa.com/i nterview_questions_answers/ mBlue Czech, s.r.o., human resources35 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 36. 36. Interview dovednosti mBlue Czech, s.r.o., human resources36 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 37. 37. JAK ZAUJMOUT KANDIDÁTY - PŘEDSTAVENÍ POZICE A SPOLEČNOSTI - BUĎTE PŘIPRAVENI ! - ZEPTEJTE SE KANDIDÁTA CO JE PRO NĚJ DŮLEŢITÉ - DETAILNÍ PŘESTAVENÍ POZICE, ZODPOVĚDNOSTÍ, PRAVOMOCÍ, … - MOŢNOST POSTUPU A OSOBNÍHO ROZVOJE - PŘESVĚDČENÍ KANDIDÁTA O KVALITĚ SPOLEČNOSTI - PŘEDSTAVTE SEBE A CELÝ TÝM - PREZENTACE BENEFITŮ mBlue Czech, s.r.o., human resources37 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 38. 38. Jak zaujmout ty nejlepší kandidáty - KOMUNIKACE MEZI KOLY VÝBĚRU - PÍSEMNÁ NABÍDKA A TELEFON - VYJEDNÁVÁNÍ PŘI ODMÍTNUTÍ - KOMUNIKACE PO PŘIJETÍ NABÍDKY - NÁSTUP A PRACOVNÍ PODMÍNKY - ZAUČENÍ (PROGRAM, GARANT) mBlue Czech, s.r.o., human resources38 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 39. 39. Reference - PRAVIDLA PRO ZÍSKÁVÁNÍ REFERENCÍ - Dvě firmy, podřízený, nadřízený, kolega - REFERENCE VZOROVÁ ŠABLONA - OTÁZKY K OVĚŘENÍ REFERENCÍ mBlue Czech, s.r.o., human resources39 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 40. 40. mBlue Recruitment Executive search Interim management Snížíme vaše náklady Poradenství v recruitmentu milan@mblue.cz, tel. 602609592 www. mBlue.cz mBlue Czech, s.r.o., human resources40 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 +420 601 345 424 | info@mblue.cz | info.mblue | www.mblue.cz

×