เรื่อง โครงการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว

2,137 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,137
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เรื่อง โครงการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว

 1. 1. เรื่อง โครงการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดาริให้ศึกษาทดลองการแก้ไข ปัญหาดินเปรี้ยว ในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่หมู่บ้านหนองคันจามตาบลบ้านพริก อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สรุปประเด็นสาคัญได้ ดังนี้ “ในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา แปลงที่ 1 ให้ศึกษาทดลองแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว โดยใช้วิธีทางธรรมชาติ ส่วนในแปลงที่ 2 ให้พิจารณาใช้ระบบน้า และใช้ปูนแก้ปัญหาดินเปรี้ยวได้ นอกจากนั้นให้พิจารณา พัฒนาปรับปรุงดินและส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ในพื้นที่ด้วย และสาหรับแปลงที่ 3 ให้จัดทาศูนย์ฝึกอาชีพด้าน การเกษตร”
 2. 2. • แผนการดาเนินงานสนองพระราชดาริ• สานักงานเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กองทัพบก กรมพัฒนาทีดิน กรมชลประทาน กรม ่ วิชาการเกษตรและจังหวัดนครนายก ได้ประสานดาเนินงาน โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้• แปลงที่ 1 (พื้นที่ 50 ไร่เศษ) ดาเนินการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวโดยวิธี ธรรมชาติ กล่าวคือใช้น้าฝนแก้ปัญหาดินเปรี้ยวเพียง อย่างเดียวและทาการเก็บรวบรวมขอ้ มูลคุณภาพน้าระดับน้าใตดิ้นปริมาณน้าฝนเป็นระยะๆ
 3. 3. • แปลงที่ 2 (พื้นที่ 31 ไร่เศษ) ดาเนินการแก้ไขดินเปรี้ยวโดยใช้ระบบน้าจากภายนอก พื้นที่โครงการฯ รวมทั้งใช้หินปูนและปูนมาร์ลเข้าช่วย แก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว รวมทั้งทดลองปลูกพืชน้าและพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่นี้ด้วย• แปลงที่ 3 (พื้นที่ 47 ไร่เศษ) ดาเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพและศาลาวิชาการ เพื่อการศึกษาทดลองและส่งเสริมอาชีพให้กับ เกษตรกรที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดิน เปรี้ยว
 4. 4. • ผลการดาเนินงานสนองพระราชดาริ• แปลงที่ 1 เป็นการสนองพระราชดาริ เพื่อการศึกษาเก็บข้อมูลการแก้ไขปัญหาดิน เปรี้ยว โดยวิธีธรรมชาติกล่าวคือ ใช้น้าฝนเพียงอย่างเดียว เพื่อแก้ไขปัญหาดิน เปรี้ยว กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดาเนินการศึกษาเก็บข้อมูลน้าฝน ระดับน้าในสระ ระดับ น้าใต้ดิน รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้าแลคุณภาพ ดินเป็นระยะ ๆ ปรากฎว่าpH ยัง ต่าอยู่ คือประมาณ 3 – 4 ทั้งนี้เนื่องจาก ปริมาณน้าที่เก็บกักให้เต็มทั้ง 2 สระ โดย อาศัยน้าฝนที่ตกลงมาอย่างเดียว คาดว่ามีปริมาณไม่พอเพียงที่จะเก็บกักให้เต็มทั้ง 2 สระ ในขณะที่น้าผิวดินรอบโครงการจะไหลลงท่อที่ฝังไว้ เพื่อลงสระก็มีปริมาณ น้อยมาก เพราะ ในระยะเวลา 18 เดือนที่ผ่านมา แทบจะไม่มีน้าขังในพื้นที่
 5. 5. • แปลงที่ 1 เลย ผนวกกับในฤดูแล้ง น้าในสระทั้ง 2 จะระเหยมาก ทาให้ปริมาณน้า ลดลงอีกเป็น จานวนมาก เมื่อมีปริมาณน้าน้อย โอกาสที่จะถ่ายน้าเปรี้ยวจากสระ 2 ไปยังสระ 1 ก็มีได้น้อย ทาให้การชะล้างน้าเปรี้ยว โดยน้าฝนของสระ 2 ด้วย การ ถ่ายน้าจากสระ 2 ไปเก็บไว้สระ 1ไม่ประสบผลตามที่คาดหมาย• แปลงที่ 2 เป็นการสนองพระราชดาริเพื่อการศึกษาเก็บข้อมูลการแก้ไขปัญหาดิน เปรี้ยว โดยใช้น้าจากภายนอกพื้นที่โครงการ (จากคลองลาชวด) ชะล้างความเปรี้ยว ใช้หินปูนและปูนมาร์ลในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว• แปลงที่ 3 เป็นการสนองพระราชดาริ ดาเนินการจัดสร้างศูนย์ฝึกอบรมอาชีพแก่ ผู้สนใจกรมชลประทาน ดาเนินการสารวจระดับ รังวัดวางผังการใช้พื้นที่แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบและขอความเห็นชอบจากกรมชลประทาน ซึ่งจะ พร้อมลงมือก่อสร้างทันที เมื่อกรมชลประทานอนุมัติแบบและสานักงาน กปร. อนุมัติงบประมาณในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ขุดสระขนาดใหญ่ 2 สระ เพื่อเก็บกักน้า สาหรับใช้ในแปลง ทาคันดินรอบแปลง ถมที่สาหรับก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และเรือนเพาะชา ยกร่องแปลงไม้ดอกไม้ประดับ ก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่ ระบบส่ง น้าและระบบระบายน้าภายในแปลง
 6. 6. • กรมพัฒนาที่ดิน ดาเนินการออกแบบศาลาเอนกประสงค์จังหวัดนครนายก สานักงานเกษตรจังหวัดนครนายกได้จัดเตรียมแผนงานและกิจกรรมในการจัด อบรมเกษตรกร และการจัดทาแปลงไม้ดอกไม้ประดับในแปลงที่ 3 สานักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก พร้อมดาเนินการก่อสร้างอาคารเรือนเพาะชา หลังจากกรมชลประทานดาเนินการถมที่เสร็จ
 7. 7. • กรมชลประทาน ดาเนินการโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้• - ก่อสร้างระบบชักน้าจากคลองลาชวดเข้าพื้นที่• - ก่อสร้างอาคารสูบน้า และติดตั้งเครื่องสูบน้า• - ก่อสร้างระบบน้าภายในแปลง• กรมพัฒนาที่ดิน ดาเนินการควบคุมคุณภาพน้าภายในแปลง โดยมีการตรวจสอบ คุณภาพน้าบริหารจัดการน้าที่มาจากคลองลาชวดเข้ามาในแปล§áละระบายน้า ออก จากแปลงลงสู่คลอง 32กรมวิชาการเกษตร ดาเนินการศึกษาทดลองการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่ ซึ่งไม้ผลได้เติบโตขึ้นเป็นลาดับ ส่วนนาข้าวได้ ปลูกข้าวนาปี (พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105) พื้นที่ 5.4 ไร่ และเก็บเกี่ยวได้ผลผลิต 1,248 กิโลกรัม สาหรับผักสวนครัวนั้นสามารถนาผลผลิตไปบริโภคได้โดย ตลอ´ ปัจจุบันได้ ดาเนินการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนในแปลงนา เพื่อเป็นพืชหมุนเวียนและเป็นการ บารุงดิน นอกจากนี้ยังได้มีการทดลองปลูกข้าวโพด เปรียบเทียบระหว่างใส่ปูน มาร์ลและไม่ใส่ ซึ่งจะมีการติดตามเก็บข้อมูลเป็นระยะ ๆ
 8. 8. • กรมป่าไม้ ดาเนินการจัดทาแปลงทดลองปลูกไม้เสม็ดและป่าบึงน้าจืดแนวทางการ ดาเนินงานในระยะต่อไปในแปลงที่ 1 เนื่องจากปี 2541 มีปริมาณฝนตกในพื้นที่ โครงการน้อย การเก็บข้อมูลพบว่าคุณภาพของดินและน้าในแปลงที่ 1 ไม่ดีขึ้น จึง จาเป็นต้องทาการศึกษาและเก็บข้อมูลต่อไป
 9. 9. • ในแปลงที่ 2 จะดาเนินการเก็บข้อมูลการทาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่คุณภาพ ดินและน้าเป็นระยะ ๆ อีกทั้งจะปรับปรุงเพิ่มเติมระบบ การระบายน้าเข้าและออก จากพื้นที่โครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น• ในแปลงที่ 3 เร่งดาเนินการขุดสระน้า จัดแปลงไม้ดอกไม้ประดับ ก่อสร้างอาคาร ศูนย์ฝึกอาชีพและศาลาวิชาการ จากนั้นก็จะจากนั้นก็จะจัดการฝึก อบรมเผยแพร่ ความรู้ด้านการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร ต่อไป
 10. 10. จัดทำโดย• นำงสำวโศจิรส ขอพร • ชั้น ม.4/8 เลขที่ 40

×