Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

15 24-10b8

225 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

15 24-10b8

  1. 1. Mã HĐTrường : ……………………………………………………Lớp : ……………………………………………………Năm học : …………………………………………………… BẢNG ĐIỂM THI TIN NGHỀ Điểm thi STT Họ đệm Tên Kết quả Lý thuyết Thực hành 001 Hoành Thanh Sơn 5 3 4 002 Trần Hòa Bình 5.5 4 4.75 003 Nguyễn Thùy Linh 7 3 5 004 Nguyễn Phú Khánh 2 8.5 5.25 005 Ngô Anh Đức 9 2 5.5 006 Ngô Anh Đức 9 2 5.5

×