Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Desenvolvemento Sostible

1,825 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Desenvolvemento Sostible

 1. 1. DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE
 2. 2. 1 ¿Qué é? <ul><li>Chámaselle desenvolvemento sostible a aquel desenvolvemento que é capaz de satisface-las necesidades actuales sin compromete-los recursos e posibilidades das futuras xeracións. Intuitivamente unha actividade sostible é aquela que se pode manter. Por exemplo, cortar árbores dun bosque asegurando a repoblación é unha actividade sostible. Por contra, consumir petróleo non é sostible cos coñecementos actuais, xa que non se coñece ningún sistema para crear petróleo a partir da biomasa. Hoxe sabemos que unha boa parte das actividades humanas non son sostibles a medio e largo plazo tal e como hoxe están plantexadas. </li></ul>
 3. 3. 2 ¿Qué consecuencias traerá? <ul><li>-CAMBIO CLIMÁTICO: Isto traerá como consecuencia o derretimento dos glaciares, aumento da temperatura do mar e sequías ou inundacións, entre outros. </li></ul><ul><li>O vapor de auga, o dióxido de carbono (CO2)e o gas metano forman unha capa natural na atmósfera terrestre que provén do Sol. </li></ul><ul><li>Arredor do 70% da enerxía solar que chega á superficíe da Terra é devolta ó espazo. Pero parte da radiación infravermella é retida polos gases que producen o efecto invernadoiro e volve á superficie terrestre. </li></ul><ul><li>Isto fai posible a vida sobre o planeta. De non existir o fenómeno das fluctuacións climáticas serían intolerables. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>- O PETRÓLEO: dende os gobernos non se lle da a atención que merece, unha crisis que fará temblar a nosa forma de vivir, e nos fará cambiar forzosamente a mentalidade do aforro enerxético e o aproveitamento de enerxías renovables ou de nova xeración (como a do hidróxeno, ou a fusión nuclear). Todo debido ó fin do ouro negro. Cada ano consúmese no mundo 84 millons de barriles de crudo, e a demanda segue aumentando, mentres que as explotacións non dan máis de sí, e a cantidade de descubrimentos de novos xacementos é menor, ó igual que a calidade do petróleo existente neles. </li></ul><ul><li>Ademáis e por si fora pouco, os xacementos que se explotan na actualidade, son relativamente vellos, e están próximo a esgotarse. Dise que xa no 2010, a produción de petróleo iniciará o seu descenso, e non podrá abastecer moito máis ó resto da población, estará máis caro, por consecuencia, os transportes tamén o serán, e a vida será moito máis cara do que é aínda. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>-PROBLEMAS AMBIENTAIS RELACIONADO ÓS RECURSOS HÍDRICOS: </li></ul><ul><li>A. Cuantitativos (afectan as cantidades de aguas dispoñibles) </li></ul><ul><li>a) Agotamento a causa da sobreutilización de ambientes lénticos e lóticos -incluíndo os humedais. </li></ul><ul><li>b) Disminución sensible do caudal, por evaporación ou infiltración. </li></ul><ul><li>c) Trasvases a outras cuncas con perxuicio das cuncas orixinarias. </li></ul><ul><li>d) Disminución o agotamiento de acuíferos por sobreexplotación. </li></ul><ul><li>e) Alteración do ciclo hidrolóxico local por inyección de augas ó subsolo para explotación petrolífera ou gasífera. </li></ul><ul><li>f) Eliminación ou disminución de recurso da agua na atmósfera, por acción antrópica (sobreexplotación de lagos, exemplo: Titicaca) </li></ul><ul><li>g) Alteración do escurrimento natural da agua por acción antrópica (operación de represas, instalación de portos abastecemento para consumo, canalización, etc.) </li></ul><ul><li>h) Inundacións cuxa velocidade perxudique outros bens do home. </li></ul><ul><li>i) Ablación de xeos naturais ou antrópica (por efecto invernadoiro) </li></ul>
 6. 6. <ul><li>B. Cualitativos (afectan a calidade das aguas </li></ul><ul><li>facéndoas indispoñibles para determinados usos) </li></ul><ul><li>a) Contaminación física, química, biolóxica ou térmica. </li></ul><ul><li>b) Salinización e acidificación de augas doces. </li></ul><ul><li>c) Sedimentación. </li></ul><ul><li>d) Eutrofización. </li></ul><ul><li>e) Intrusión de augas salobres en augas doces. </li></ul><ul><li>f) Alteración do contido biótico dos humedais. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>C. Problemas ambientais emerxentes da interrelación dos recursos hídricos coutros elementos ambientais: </li></ul><ul><li>a) Uso inadecuado dotros recursos (solos, atmósfera, fauna, flora) que afectan ós hídricos: sequías, choivas ácidas, colmatación de canais, contaminación e alteración de humedais.) </li></ul><ul><li>b) Usos inadecuados dos recursos hídricos que afectan a outros recursos naturais ou elementos ambientais: erosión hídrica, revenimento de solos. </li></ul>
 8. 8. 3 ¿Cómo evitar os problemas que isto acarrea? <ul><li>-Finalmente, hai que decir que para que a degradación medioambiental non se convirta nun feito irreversible, é inevitable que se leven a cabo una serie de cambios na forma de producir, utilizar e desfacerse dos residuos. Unha sociedade sostible veríase obrigada a poñer máis énfasis na conservación e eficiencia dos productos, a ter máis en conta as enerxías renovables e a extraer os chamados recursos renovables só ata o punto de que se podan rexenerar por si mesmos. Tamén será necesario que se minimicen os residuos e se aumente a reutilización e a reciclaxe. Así mesmo, terán que desarrollarse máis tecnoloxías de producción favorables ó medio ambiente á vez de que se crean productos máis duradeiros e reparables. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>-A medida que se vaia avanzando cara a estes obxetivos, os maiores agresores do medio ambiente, entre os que se encontran as industrias do petróleo, do carbón, etc., veranse drásticamente reducidas, existindo a posibilidade de que algunhas desaparezan, e no seu lugar aparecerán novas industrias. En definitiva, os rasgos dunha economía sostible podrían dar unha nova forma á vida do siglo XXI. Aínda que son moi difíciles de imaxinar uns cambios drásticos nesta materia, existen moitos antecedentes históricos. Dende a revolución industrial en adiante, tanto na actividade económica como no empleo cambiaron continuamente, dende aagricultura á industria e os servizos. A composición mesma da industria encóntrase en continúo cambio: nos países industrializados das industrias tradicionales como a téxtil, a siderurxía e os transformados metálicos perden forza, mentras que a electrónica, telecomunicacions y biotecnoloxía gañan terreo. A cuestión non é si as economías cambiarán como consecuencia dos intereses medioambientais, senón hacia que direccions evolucionarán, e cómo os gobernos poden encauzar y facer máis levadeiro este proceso. </li></ul>
 10. 10. 4 ¿Cómo lle afectará isto ao planeta? <ul><li>• Preocupación por un desenvolvemento sostible: </li></ul><ul><li>O medio ambiente pasado por alto: </li></ul><ul><li>Os países desenrollados déronse conta de que consumían moitos recursos naturais finitos e que o medio ambiente está descoidado. Os puntos críticos son o agotamento dos recursos naturais (como as materias primas e os combustibles fósiles), a destrucción e fragmentación dos ecosistemas e a pérdida da biodiversidade, o que reduce a capacidade de resistencia do planeta. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>• Xustificación do desenvolvemento sostible: </li></ul><ul><li>A xustificación do desenrolo sostible provén tanto do feito de ter uns recursos naturais limitados (nutrientes no só , na auga potable, minerais, etc.), que se poden agotar, como do feito de que unha crecente actividade económica produce grandes problemas medioambientais que poden chegar a ser irreversibles. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Perda da biodiversidade: </li></ul><ul><li>Hai ata 200 especies extinguidas por día, pero todos os científicos recoñecen que a proporción da pérdida de especies é maior que en calquera época da historia humana. </li></ul><ul><li>Encóntrase ameazada aproximadamente un 12,5 % da vexetación coñecida. </li></ul><ul><li>Todo se debe a actividade humana, incluíndo a destrucción directa de plantas e o seu hábitat. </li></ul><ul><li>Algunhas das actividades de desenvolvemento que poden ter máis consecuecias negativas para a diversidade biolóxica son: </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Algunhas das actividades de desenvolvemento que poden ter máis consecuecias negativas para a diversidade biolóxica son: </li></ul><ul><li>Os proxectos agrícolas e gandeiros que implican o desmonte da terra, a eliminación de terras húmidas, a inundación para reservorios de rego e tamén o uso dos pesticidas. </li></ul><ul><li>Os proxectos forestais que inluian a construcción de camiños de acceso, explotación forestal intensiva,e o establecemento de industrias. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>A canalización dos ríos. </li></ul><ul><li>Os proxectos hidroeléctricos que implican grandes desviacións da auga, inundacións ou outras tranformacións das áreas naturais, producindo a reducción do hábitat. </li></ul><ul><li>Proxectos industriais que produzan a contaminación do aire, auga ou só. </li></ul><ul><li>Pérdida en gran escala do hábitat debido á mineiría e a explotación mineral. </li></ul><ul><li>Conversión dos recursos biolóxicos en combustibles ou alimentos a escala industrial. </li></ul>
 15. 15. Consumo sostible <ul><li>Iniciativas para un estilo de vida sostible. </li></ul><ul><li>¿Todas e todos somos igualmente responsables da huella ecolóxica? ¡Non! O 20% da xente máis rica do mundo consome casi o 75% dos recursos naturais do planeta. Outro dato. A fortuna dos 225 individuos máis adiñeirados do mundo é igual ao ingreso anual do 47% da poboación mundial máis pobre, ou sexa, da de 2.500 millóns de persoas. </li></ul><ul><li>Os feitos poñen en manifesto que o consumo sostible non é únicamente un tema ambiental, senon que é algo que promove un nivel de vida digna para todo-los seres humanos. </li></ul><ul><li>Tráfico, contaminación de aire, ruído… as nosas cidades estanse facendo cada vez máis inhabitables. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Utilizando máis o transporte público, bicicletas, e medios que non contaminen tanto como os millóns de coches particulares que cada día percorren as cidades de todo o planeta. </li></ul>
 17. 18. Ligazóns <ul><li>http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=pt&u=http://www.ecologia.info/biodiversidade.htm&ei=RgkRSpHLIpKqsAbui72ZCA&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dperda%2Bda%2Bbiodiversidade%26hl%3Des%26rlz%3D1G1GGLQ_ESES276%26sa%3DG </li></ul><ul><li>http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=pt&u=http://www.malhatlantica.pt/cnaturais/biodiversidade.htm&ei=RgkRSpHLIpKqsAbui72ZCA&sa=X&oi=translate&resnum=2&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dperda%2Bda%2Bbiodiversidade%26hl%3Des%26rlz%3D1G1GGLQ_ESES276%26sa%3DG </li></ul><ul><li>http://www.proyectopv.org/1-verdad/perdidabiodiversidad.htm </li></ul><ul><li>http://www.monografias.com/trabajos11/bioltrece/bioltrece.shtml </li></ul><ul><li>http://www.ecopibes.com/problemas/biodiversidad/index.html </li></ul><ul><li>http://www.monografias.com/trabajos10/insu/insu.shtml </li></ul><ul><li>http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible </li></ul><ul><li>http://www.tecnun.es/asignaturas/ecologia/Hipertexto/14PolEcSoc/140DesSost.htm </li></ul><ul><li>http://www.cinu.org.mx/temas/des_sost.htm </li></ul>
 18. 19. Grupo de traballo <ul><li>Olaya Iglesias Yáñez </li></ul><ul><li>Laura Pego Crugeiras </li></ul><ul><li>Fátima Fontaíña Rego </li></ul><ul><li>1º Bach. D. Curso 2008/09 </li></ul>

×