Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
                                              ¡i¨¡ÃÃÁÊÌҧÊÃ䏠          (»˜...
                  คํานํา           การพัฒนาเด็กปฐมวัยจําเปนตองพัฒนาทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย ...
                 ดินน้ํามัน     ดินน้ํามัน (Clay Plasticine) เปนวัสดุที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อใช   ...
             วัสดุ อุปกรณ  1. ดินน้ามัน      ํ       2. กรรไกร    3. คัดเตอร  4. มีดปลาย...
          ประโยชนของการปนดินน้ํามัน  1.  พัฒนากลามเนือมือประสานสัมพันธกับสายตา            ้  ...
          เทคนิคการปนสาหรับเด็กปฐมวัย             ํ  -  แนะนําใหเด็กรูจักดินน้ํามัน , แผนรองปน...
          ¡ÒüÊÁÊÕ´i¹¹éíÒÁa¹   นําดินน้ํามัน    นวดดินน้ํามัน    จะไดสีใหม   2 สีมาผสมกัน    ให...
¡Òû˜¹ÃÙ»·Ã§¾×¹°Ò¹                  œ    é       การปนดินน้ํามันสําหรับเด็กปฐมวัยหรือผูเริ...
                 ปนทรงกลม        ปนทรงกลม แลวใชนิ้วมือกด         แลวใชมือกดเปนสี่เหลี่...
     กาน้า    ํ
                โทรทัศน                                                           ...
        รองเทา                                                                    ...
                  หมวก                                                            ...
            ÇÔ·ÂØ 
       ปูเสฉวน   
                   »Ù                                    
       ปู                  
       สุนัขจิ้งจอก   
     สุนัขจิ้งจอก
             คณะผูจัดทํา  นางสุมลมาลย นคราวงศ    ครูชํานาญการ                โรงเรียนอนุ...
แผ่นพับปั้นดินนำมัน
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แผ่นพับปั้นดินนำมัน

57,249 views

Published on

วิธีการปั้ดินน้ำมัน

Published in: Education

แผ่นพับปั้นดินนำมัน

 1. 1.           ¡i¨¡ÃÃÁÊÌҧÊÃ䏠  (»˜¹´i¹¹éíÒÁa¹)  œ                        ÊíÒ¹a¡§Ò¹e¢µ¾ื¹·Õè¡ÒÃÈึ¡ÉÒ»Ãa¶ÁÈึ¡ÉÒ¾a·Åu§e¢µ 2 é   ÊíÒ¹a¡§Ò¹¤³a¡ÃÃÁ¡ÒáÒÃÈึ¡ÉÒ¢a¹¾ื¹°Ò¹ é é  ¡Ãa·ÃǧÈึ¡ÉÒ¸i¡Òà  
 2. 2.   คํานํา   การพัฒนาเด็กปฐมวัยจําเปนตองพัฒนาทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย  ดานอารมณ- จิตใจ ดานสังคม และ ดานสติปญญา  “การปน” เปนหนึ่งในงานศิลปะที่ชวยพัฒนาเด็ก ๆ ไดหลากหลาย  โดยเฉพาะพัฒนาการทางดานรางกายเพื่อการทํางานที่ประสานกัน  ระหวางสายตาและมือ เสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อมัดเล็ก  ใหสอดคลองกันกับน้ําหนักมือ ฝกความอดทน การกะปริมาณของ  ดินน้ํามันที่ใช การกะระยะ การวิเคราะหขอมูล และสังเคราะห รวมทั้ง  การมีจินตนากา และความคิดสรางสรรค  เอกสารประกอบการปนดินน้ํามันเลมนี้ ไดนําเสนอรูปแบบ  การปนดินน้ํามัน ใหเปนรูปรางพื้นฐาน ปนตามแบบอิสระ การปนตาม  จินตนาการ และความคิดสรางสรรค เพื่อใชในการอบรม ครูปฐมวัย เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ขอขอบคุณศึกษานิเทศก  คุณวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ ที่ใหโอกาสครูปฐมวัยไดเขาพัฒนาใน  ครั้งนี้และนําไปใชประโยชนในการจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย  ในโอกาสตอไป  คณะผูจัดทํา  
 3. 3.   ดินน้ํามัน ดินน้ํามัน (Clay Plasticine) เปนวัสดุที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อใช แทนดินเหนียว ดินน้ํามันเก็บสามารถรักษาไดงายกวาดินเหนียว และสามารถนํามาใชไดอีกหลายครั้ง นิยมใชในงานปนหรือ ปนรูปตาง ๆ เหมาะสําหรับเด็กในการฝกฝมือ ดินน้ํามันเปน ของเลนสําหรับเด็กที่มีมานาน สําหรับพัฒนาการทางสมอง และ พัฒนากลามเนื้อมือมัดเล็ก การปน หมายถึง การนําวัสดุที่มีเนื้อออน เชนดินเหนียว  ดินน้ามันที่สามารถเปลี่ยนรูปไดมาผานกระบวนการเพิ่ม ํ หรือลด ทําใหวัสดุเปนทรงที่ตองการโดยใชมือและอุปกรณ  ชวยสรางสรรคงานปน  
 4. 4.   วัสดุ อุปกรณ 1. ดินน้ามัน ํ 2. กรรไกร 3. คัดเตอร 4. มีดปลายแหลม 5. ปากคีบ 6. พูกัน 7.กระดาษแข็งหรือไมกระดาน 8.ไมจิ้มฟนหรือไมเสียบลูกชิ้น
 5. 5.   ประโยชนของการปนดินน้ํามัน 1. พัฒนากลามเนือมือประสานสัมพันธกับสายตา ้ 2. สงเสริมทักษะการเรียนรูโดยผานประสาทสัมผัสทั้ง 5  3. ฝกเด็กใหมีสมาธิในการทํางาน 4. พัฒนาความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 5. ผอนคลายความเครียดทําใหเพลิดเพลิน 6. ฝกคุณลักษณะที่พึงประสงคใหแกเด็ก เชน - การรักษาความสะอาด - การเก็บอุปกรณของใชเขาที่
 6. 6.     เทคนิคการปนสาหรับเด็กปฐมวัย  ํ - แนะนําใหเด็กรูจักดินน้ํามัน , แผนรองปน - ทดลองจับนวดดินน้ํามันดวยมือขางละ 10 ครั้ง - นวด,คลึงดินน้ํามันดวยมือและอุงมือใหกลม เรียบหรือยาว - บีบ, คลึงดินน้ํามันดวยนิ้วมือใหกลมเนียนเรียบ - กดดินน้ํามันดวยนิ้วมือ,อุงมือใหแบน ลองกดดวยเฟรม
 7. 7.    ¡ÒüÊÁÊÕ´i¹¹éíÒÁa¹ นําดินน้ํามัน นวดดินน้ํามัน จะไดสีใหม 2 สีมาผสมกัน ใหเปนเนื้อเดียวกัน ดินน้ํามันสีตาง ๆ นวดดินน้ํามัน จะไดสีที่ออนลง + ดินน้ํามันสีขาว ใหเปนเนื้อเดียวกัน
 8. 8. ¡Òû˜¹ÃÙ»·Ã§¾×¹°Ò¹ œ é การปนดินน้ํามันสําหรับเด็กปฐมวัยหรือผูเริ่มตน ใชนิ้วมือบีบ ขยํา กด คลึง ใหเกิดเปนรูปทรงพื้นฐาน เชน วงกลม วงรี สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ทรงกรวย ทรงกระบอก แลวพัฒนาเปนรูปทรงที่ยากและซับซอนมากขึ้น            ปนทรงกลมกอน ปนทรงกลมกอน    แลวใชฝามือคลึงเปนวงรี แลวใชฝามือคลึงเปนรูปไข              ปนทรงกลมกอนแลวใช ปนทรงกลมกอนแลวใช  ฝามือคลึงเปนรูปหยดน้ํา ฝามือกดเปนสามเหลี่ยม
 9. 9.         ปนทรงกลม ปนทรงกลม แลวใชนิ้วมือกด    แลวใชมือกดเปนสี่เหลี่ยม ดานหนึ่งใหแบน ไดครึ่งวงกลม             ปนทรงกลมกอน ปนทรงกอน แลวใชนิ้วมือ    แลวใชมือคลึงเปนทรงกรวย คลึงใหเปนทรงกระบอก                ปนทรงกระบอกกอน ปนทรงกลมกอน แลวใชนิ้วมือ  แลวใชฝามือคลึงเปนเสนยาว บีบคลึงใหเปนรูปทรงอิสระ   
 10. 10.     กาน้า ํ
 11. 11.            โทรทัศน                                            
 12. 12.     รองเทา                                                         
 13. 13.            หมวก                                                  
 14. 14.        ÇÔ·ÂØ 
 15. 15.     ปูเสฉวน  
 16. 16.   »Ù                              
 17. 17.     ปู            
 18. 18.     สุนัขจิ้งจอก  
 19. 19.     สุนัขจิ้งจอก
 20. 20.     คณะผูจัดทํา นางสุมลมาลย นคราวงศ ครูชํานาญการ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน นางสกลรักษ หนูสงวน ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน นางหวันสะหระ สวางนิพันธ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน นางสาวปยมาภรณ ทองคุปร ครูอัตราจาง โรงเรียนบานเกาะเสือ ออกแบบรูปเลม นางหวันสะหระ สวางนิพันธ

×