SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
 
            การพัฒนาอยางยั่งยืน
    ในยุคสมัยปจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งดานบวกและดานลบ ซึ่ง
ความเปลี่ยนแปลงนี้จงทําใหผูคนนําเทคโนโลยีที่คอยใหความสะดวกสบายแกมนุษย มนุษยจึง
          ึ
เลิกสนใจสิ่งที่สาคัญซึ่งอยูใกลตัวของเรา อาจจะเพราะมีสื่อ มีโฆษณามาชักชวน ดึงดูดความ
        ํ
สนใจใหมนุษยเรานั้นหางไกลจากสิ่งแวดลอมเขาไปอีก และสาเหตุพวกนี้เองที่อาจจะทําให
ความเปนไทย เอกลักษณของไทย วัฒนธรรมไทย และความเปนอยูอยางพอเพียงสูญหายไปโดย
ที่อาจจะไมมีคนรุนหลังสืบทอดการอนุรักษสิ่งแวดลอมและยังไมไดสัมผัสการอนุรักษ
ธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมอีกเลยก็เปนได

    การพัฒนาอยางยั่งยืนเปนการอนุรักษเพื่อใหคนรุนหลังไดสืบทอดกันตอไป เพื่อที่จะ
เปนวัฒนธรรม เอกลักษณของไทย ความรูความเขาใจหรือความจําเปนในการจรรโลงรักษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยปราศจากการทําลายโลกใบนี้ เพื่อความอยูรอดของชีวิตในรุนตอไป โดย
คํานึงถึงการพัฒนาอยางยั่งยืน การสรางความรวมมือในระดับโลก ที่จะรักษาและปองกัน
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติไว เนื่องจากความเสื่อมโทรมและสูญเสียทางทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ไดปรากฏขึ้น ปรัชญาแนวคิดที่ไดรบความสําคัญตอการวางความมุงหมายจากองคกรโลกตางๆ
                ั
อยางมากมาย และ เพื่อคนหาแผนปฏิบติที่จะเปนแนวทางรวมกัน แตความหมายของการพัฒนา
                 ั
อยางยั่งยืนมีการสื่อความหมายที่กวางครอบคลุมหลากหลายประเด็น การพัฒนาอยางยั่งยืนจะ
สอดคลองกับเรื่องการดําเนินวิถชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง เปน
               ี
ปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราช
ดํารัสแกชาวไทยนับตั้งแตปพ.ศ. 2517 เปนตนมา และถูกพูดถึงอยางชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม
พ.ศ. 2540 เพื่อเปนแนวทางการแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ใหสามารถดํารงอยูได
อยางมั่นคงและยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสาย
กลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันใน
ตัวตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการ

 
 


กระทํา เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประวันได โดยเนนในการเดินทาง
สายกลางซึ่งจะมีหลักคือ 3 หวง 2 เงื่อนไข , 3 หวง จะมี 1.ความพอประมาณคือความพอดี อาศัย
โดยไมเบียดเบียนผูอื่น ใชจายอยางจําเปน ไมฟุมเฟอย รูจักประหยัด อดออม 2.ความมีเหตุผล
คือการตัดสินใจใหสมเหตุสมผล คิดกอนทํา และทําอยางรอบคอบ 3.การมีภมิคุมกันที่ดี คือการ
                                 ู
เตรียมตัว เตรียมความพรอมที่จะยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและในอนาคต , 2
เงื่อนไขจะมี 1.เงื่อนไขความรู เปนความรูเกี่ยวกับวิชาการ รอบๆตัวเรา 2.เงื่อนไขคุณธรรม มี
ความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยและสุจริต และยังเกี่ยวของกับการแบงพื้นที่ทํากิน
ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม จะแบงออกเปน 4 สวน คือ 30 : 30 : 30 : 10 สวนที่เปน 30 จะเปน
สวนของการดํารงชีวิตอยางเปนระบบ คือ จะมี นาขาว 30% พืชสวนพืชไร 30% และแหลงน้ํา
อีก 30% ซึ่งสามสวนที่ไดกลาวมานี้ เปนปจจัยที่สําคัญเชนกันที่จะทําใหเราดําเนินวิถชีวิตตาม
                                           ี
หลักเศรษฐกิจพอเพียง สวนอีก 10 % จะเปนที่อยูอาศัย ซึ่งที่อยูอาศัยจะเปนสวนที่นอยที่สุดแตก็
ไมไดสําคัญนอยไปกวาสามสวนที่กลาวมาขางตนเลย เพราะที่อยูอาศัยก็เปนสําคัญที่คนเราตองมี
แหลงที่อยูอาศัยในการดํารงชีวิตอีกดวย เศรษฐกิจพอเพียงเปนสิ่งที่สอดคลองกับการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนเปนการรักษาสิ่งแวดลอม ใชจายอยางประหยัด หมุนเวียนเงินไดอยางอยางเปนระบบ ซึ่ง
จะทําใหไมเปนหนี้สินอีกดวย และสิ่งเหลานี้ยังชวยใหโลกของเราไมถูกทําลาย มีกิน มีใช
ตลอดไปอีกดวย 
 


    เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนสิ่งที่สอดคลองกัน เปนสิ่งที่สามารถทําให
โลกของเราไมถูกทําลาย เปนการอนุรักษอยางหนึ่งที่ทําใหชีวิตของมนุษยเรายั่งยืนตอไปอีกโดย
ไมมีวันสิ้นสุด ซึ่งยังเปนปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ไดชี้ทางใหประชาชนทําตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความเจริญกาวหนาของ
ประเทศไทยอีกดวย
 

More Related Content

Similar to การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงSuriyakan Yunin
 
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครูPat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครูTheyok Tanya
 
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครูPat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครูSuwaraporn Chaiyajina
 
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครูPat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครูJutarat Piamrod
 
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครูPat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครูshalala2
 
บ้านโคกอีโด่ย --โครงการวิจัยเอกสารชุมชนต้นแบบที่นำแนวคิดพระราชดำริเรื่องเศรษฐ...
บ้านโคกอีโด่ย --โครงการวิจัยเอกสารชุมชนต้นแบบที่นำแนวคิดพระราชดำริเรื่องเศรษฐ...บ้านโคกอีโด่ย --โครงการวิจัยเอกสารชุมชนต้นแบบที่นำแนวคิดพระราชดำริเรื่องเศรษฐ...
บ้านโคกอีโด่ย --โครงการวิจัยเอกสารชุมชนต้นแบบที่นำแนวคิดพระราชดำริเรื่องเศรษฐ...freelance
 
แผ่นใสหน่วยที่ 3
แผ่นใสหน่วยที่ 3แผ่นใสหน่วยที่ 3
แผ่นใสหน่วยที่ 3juejan boonsom
 
เศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรแบบยั่งยืน
เศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรแบบยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรแบบยั่งยืน
เศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรแบบยั่งยืนAnantaya
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์Bliss_09
 
มาตรฐานตัวชี้วัดสังคมศึกษา
มาตรฐานตัวชี้วัดสังคมศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดสังคมศึกษา
มาตรฐานตัวชี้วัดสังคมศึกษาkorakate
 
มาตรฐานตัวชี้วัดสังคมศึกษา
มาตรฐานตัวชี้วัดสังคมศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดสังคมศึกษา
มาตรฐานตัวชี้วัดสังคมศึกษาkorakate
 
แผนการจัดการเรียนรู้ ม.5 รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 ส32102.docx
แผนการจัดการเรียนรู้ ม.5 รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 ส32102.docxแผนการจัดการเรียนรู้ ม.5 รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 ส32102.docx
แผนการจัดการเรียนรู้ ม.5 รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 ส32102.docxssuser6a0d4f
 

Similar to การพัฒนาอย่างยั่งยืน (20)

นำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
รายงานTechnology seeker
รายงานTechnology seekerรายงานTechnology seeker
รายงานTechnology seeker
 
Pat5
Pat5Pat5
Pat5
 
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครูPat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 
Pat5
Pat5Pat5
Pat5
 
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครูPat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครูPat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครูPat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 
Pat5 53
Pat5 53Pat5 53
Pat5 53
 
Pat5
Pat5Pat5
Pat5
 
บ้านโคกอีโด่ย --โครงการวิจัยเอกสารชุมชนต้นแบบที่นำแนวคิดพระราชดำริเรื่องเศรษฐ...
บ้านโคกอีโด่ย --โครงการวิจัยเอกสารชุมชนต้นแบบที่นำแนวคิดพระราชดำริเรื่องเศรษฐ...บ้านโคกอีโด่ย --โครงการวิจัยเอกสารชุมชนต้นแบบที่นำแนวคิดพระราชดำริเรื่องเศรษฐ...
บ้านโคกอีโด่ย --โครงการวิจัยเอกสารชุมชนต้นแบบที่นำแนวคิดพระราชดำริเรื่องเศรษฐ...
 
แผ่นใสหน่วยที่ 3
แผ่นใสหน่วยที่ 3แผ่นใสหน่วยที่ 3
แผ่นใสหน่วยที่ 3
 
บริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
บริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
บริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
 
Smart farm concept
Smart farm conceptSmart farm concept
Smart farm concept
 
Smart Agriculture
Smart Agriculture Smart Agriculture
Smart Agriculture
 
เศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรแบบยั่งยืน
เศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรแบบยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรแบบยั่งยืน
เศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรแบบยั่งยืน
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
มาตรฐานตัวชี้วัดสังคมศึกษา
มาตรฐานตัวชี้วัดสังคมศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดสังคมศึกษา
มาตรฐานตัวชี้วัดสังคมศึกษา
 
มาตรฐานตัวชี้วัดสังคมศึกษา
มาตรฐานตัวชี้วัดสังคมศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดสังคมศึกษา
มาตรฐานตัวชี้วัดสังคมศึกษา
 
แผนการจัดการเรียนรู้ ม.5 รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 ส32102.docx
แผนการจัดการเรียนรู้ ม.5 รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 ส32102.docxแผนการจัดการเรียนรู้ ม.5 รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 ส32102.docx
แผนการจัดการเรียนรู้ ม.5 รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 ส32102.docx
 

More from 0866589628

โครงงานคอมคู่
โครงงานคอมคู่โครงงานคอมคู่
โครงงานคอมคู่0866589628
 
งานเดี่ยวคอม
งานเดี่ยวคอมงานเดี่ยวคอม
งานเดี่ยวคอม0866589628
 
งานเดี่ยวคอม (1)
งานเดี่ยวคอม (1)งานเดี่ยวคอม (1)
งานเดี่ยวคอม (1)0866589628
 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน2
การพัฒนาอย่างยั่งยืน2การพัฒนาอย่างยั่งยืน2
การพัฒนาอย่างยั่งยืน20866589628
 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน2
การพัฒนาอย่างยั่งยืน2การพัฒนาอย่างยั่งยืน2
การพัฒนาอย่างยั่งยืน20866589628
 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน0866589628
 
บิดาศาสตร์
บิดาศาสตร์บิดาศาสตร์
บิดาศาสตร์0866589628
 
สอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้าน
สอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้านสอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้าน
สอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้าน0866589628
 
สอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้าน
สอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้านสอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้าน
สอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้าน0866589628
 
กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 1
กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 1กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 1
กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 10866589628
 
กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 1
กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 1กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 1
กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 10866589628
 
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส10866589628
 
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส10866589628
 
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส10866589628
 
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส10866589628
 
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส10866589628
 
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส10866589628
 

More from 0866589628 (17)

โครงงานคอมคู่
โครงงานคอมคู่โครงงานคอมคู่
โครงงานคอมคู่
 
งานเดี่ยวคอม
งานเดี่ยวคอมงานเดี่ยวคอม
งานเดี่ยวคอม
 
งานเดี่ยวคอม (1)
งานเดี่ยวคอม (1)งานเดี่ยวคอม (1)
งานเดี่ยวคอม (1)
 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน2
การพัฒนาอย่างยั่งยืน2การพัฒนาอย่างยั่งยืน2
การพัฒนาอย่างยั่งยืน2
 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน2
การพัฒนาอย่างยั่งยืน2การพัฒนาอย่างยั่งยืน2
การพัฒนาอย่างยั่งยืน2
 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
บิดาศาสตร์
บิดาศาสตร์บิดาศาสตร์
บิดาศาสตร์
 
สอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้าน
สอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้านสอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้าน
สอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้าน
 
สอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้าน
สอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้านสอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้าน
สอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้าน
 
กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 1
กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 1กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 1
กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 1
 
กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 1
กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 1กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 1
กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 1
 
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
 
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
 
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
 
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
 
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
 
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • 1.   การพัฒนาอยางยั่งยืน ในยุคสมัยปจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งดานบวกและดานลบ ซึ่ง ความเปลี่ยนแปลงนี้จงทําใหผูคนนําเทคโนโลยีที่คอยใหความสะดวกสบายแกมนุษย มนุษยจึง ึ เลิกสนใจสิ่งที่สาคัญซึ่งอยูใกลตัวของเรา อาจจะเพราะมีสื่อ มีโฆษณามาชักชวน ดึงดูดความ ํ สนใจใหมนุษยเรานั้นหางไกลจากสิ่งแวดลอมเขาไปอีก และสาเหตุพวกนี้เองที่อาจจะทําให ความเปนไทย เอกลักษณของไทย วัฒนธรรมไทย และความเปนอยูอยางพอเพียงสูญหายไปโดย ที่อาจจะไมมีคนรุนหลังสืบทอดการอนุรักษสิ่งแวดลอมและยังไมไดสัมผัสการอนุรักษ ธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมอีกเลยก็เปนได การพัฒนาอยางยั่งยืนเปนการอนุรักษเพื่อใหคนรุนหลังไดสืบทอดกันตอไป เพื่อที่จะ เปนวัฒนธรรม เอกลักษณของไทย ความรูความเขาใจหรือความจําเปนในการจรรโลงรักษาและ พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยปราศจากการทําลายโลกใบนี้ เพื่อความอยูรอดของชีวิตในรุนตอไป โดย คํานึงถึงการพัฒนาอยางยั่งยืน การสรางความรวมมือในระดับโลก ที่จะรักษาและปองกัน สภาพแวดลอมทางธรรมชาติไว เนื่องจากความเสื่อมโทรมและสูญเสียทางทรัพยากรธรรมชาติท่ี ไดปรากฏขึ้น ปรัชญาแนวคิดที่ไดรบความสําคัญตอการวางความมุงหมายจากองคกรโลกตางๆ ั อยางมากมาย และ เพื่อคนหาแผนปฏิบติที่จะเปนแนวทางรวมกัน แตความหมายของการพัฒนา ั อยางยั่งยืนมีการสื่อความหมายที่กวางครอบคลุมหลากหลายประเด็น การพัฒนาอยางยั่งยืนจะ สอดคลองกับเรื่องการดําเนินวิถชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง เปน ี ปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราช ดํารัสแกชาวไทยนับตั้งแตปพ.ศ. 2517 เปนตนมา และถูกพูดถึงอยางชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเปนแนวทางการแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ใหสามารถดํารงอยูได อยางมั่นคงและยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสาย กลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันใน ตัวตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการ  
 • 2.   กระทํา เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประวันได โดยเนนในการเดินทาง สายกลางซึ่งจะมีหลักคือ 3 หวง 2 เงื่อนไข , 3 หวง จะมี 1.ความพอประมาณคือความพอดี อาศัย โดยไมเบียดเบียนผูอื่น ใชจายอยางจําเปน ไมฟุมเฟอย รูจักประหยัด อดออม 2.ความมีเหตุผล คือการตัดสินใจใหสมเหตุสมผล คิดกอนทํา และทําอยางรอบคอบ 3.การมีภมิคุมกันที่ดี คือการ ู เตรียมตัว เตรียมความพรอมที่จะยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและในอนาคต , 2 เงื่อนไขจะมี 1.เงื่อนไขความรู เปนความรูเกี่ยวกับวิชาการ รอบๆตัวเรา 2.เงื่อนไขคุณธรรม มี ความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยและสุจริต และยังเกี่ยวของกับการแบงพื้นที่ทํากิน ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม จะแบงออกเปน 4 สวน คือ 30 : 30 : 30 : 10 สวนที่เปน 30 จะเปน สวนของการดํารงชีวิตอยางเปนระบบ คือ จะมี นาขาว 30% พืชสวนพืชไร 30% และแหลงน้ํา อีก 30% ซึ่งสามสวนที่ไดกลาวมานี้ เปนปจจัยที่สําคัญเชนกันที่จะทําใหเราดําเนินวิถชีวิตตาม ี หลักเศรษฐกิจพอเพียง สวนอีก 10 % จะเปนที่อยูอาศัย ซึ่งที่อยูอาศัยจะเปนสวนที่นอยที่สุดแตก็ ไมไดสําคัญนอยไปกวาสามสวนที่กลาวมาขางตนเลย เพราะที่อยูอาศัยก็เปนสําคัญที่คนเราตองมี แหลงที่อยูอาศัยในการดํารงชีวิตอีกดวย เศรษฐกิจพอเพียงเปนสิ่งที่สอดคลองกับการพัฒนาอยาง ยั่งยืนเปนการรักษาสิ่งแวดลอม ใชจายอยางประหยัด หมุนเวียนเงินไดอยางอยางเปนระบบ ซึ่ง จะทําใหไมเปนหนี้สินอีกดวย และสิ่งเหลานี้ยังชวยใหโลกของเราไมถูกทําลาย มีกิน มีใช ตลอดไปอีกดวย  
 • 3.   เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนสิ่งที่สอดคลองกัน เปนสิ่งที่สามารถทําให โลกของเราไมถูกทําลาย เปนการอนุรักษอยางหนึ่งที่ทําใหชีวิตของมนุษยเรายั่งยืนตอไปอีกโดย ไมมีวันสิ้นสุด ซึ่งยังเปนปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ไดชี้ทางใหประชาชนทําตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความเจริญกาวหนาของ ประเทศไทยอีกดวย