Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน
เรื่อง การสร้างแฟ้ มข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยโปรแกรม SPSS
รายวิชา โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและการวิ...
เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสร้างแฟ้ มข้อมูล
จากแบบสอบถามโดย โปรแกรมSPSS
เพื่อประเมินความพึงพอใจข...
โปรแกรม SPSS เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการจัดการข้อมูลต่างๆ ผู้ใช้โปรแกรม
สามารถวิเค...
วิธีที่ 1.
คลิก ปุ่ม Start >> All Program >> Spss
วิธีที่ 2.
เข้าสู่โปรแกรมโดยคลิกชื่อโปรแกรมบน Start
Menu หรือ บน Desktop
การนาข้อมูลโปรแกรมอื่น มาทางานร่วมกับ
โปรแกรม SPSS
การเปิดบทเรียนช่วยสอนเรื่อง SPSS
พิมพ์ข้อมูลใหม่
การทางาน SPSS ร่วมกับร...
ชีตการลงข้อมูลจากแบบสอบถาม ชีต สาหรับ กาสร้าง
ตัวแปรจากแบบสอบถามโดยในแนวคอลัมน์ คือ ตัวแปรหนึ่งๆ
1. Variable View หน้าต่างข้อมูลสาหรับการสร้างและแก้ไขตัวแปร
2. Data view เป็นส่วนกาหนดค่าชุดของตัวแปรในแต่ละชุดหรือ Data entry
Name = กาหนดชื่อตัวแปร
Type = กาหนดชนิดของตัวแปร
Width = กาหนดจานวน&ความกว้างของค่าตัวแปร
Decimals = กาหนดจานวนของจุดทศนิย...
1. Row เป็นส่วนที่อยู่ในด้านแนวนอนเรียกว่า แถว ใช้เป็นการบรรจุข้อมูลของแต่ละตัวอย่าง
2. Column เป็นช่องด้านแนวตั้งเรียกว่า...
SPSS ในรุ่นนี้สามารถเข้ากันได้ดีกับภาษาไทย โดยเราสามารถเลือก
รูปแบบอักษรและขนาดได้ตามต้องการ วิธีการเลือก : View ------> F...
ตัวแปรเชิงปริมาณ คือ ตัวแปรที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นตัวเลข
ใช้แทนขนาดหรือปริมาณ เช่น อายุ ประกอบด้วยอายุต่าง ๆ หน่วยเป็นป...
ขั้นตอนการสร้างแฟ้ มข้อมูล
ขั้นที่ 1 การกาหนดตัวแปร (ใช้หน้าจอ Variable View Tab)
–1 row หรือ 1 บรรทัดคือตัวแปร 1 ตัว
–ตัว...
• Values คือ ค่าของตัวแปรที่แปลงจากข้อมูลเชิงกลุ่มเป็นตัวเลข
• Missing คือ ค่าสูญหาย
• Column คือ ความกว้างของ Column ใน D...
• ความยาวของชื่อตัวแปรไม่เกิน 8 ตัว
• ตัวแปรต้องเริ่มด้วยอักษรเท่านั้น
• ชื่อตัวแปรต้องไม่จบด้วยจุด
• ห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศ...
• Numeric สาหรับตัวแปรที่ข้อมูลเป็นตัวเลขเชิงจานวน สามารถ
กาหนดตาแหน่งที่ต้องการป้อนตัวเลข (Width :) และจานวนตาแหน่ง
ทศนิย...
• Dolla สาหรับป้อนข้อมูลในรูปของจานวนเงินดอลลาร์
• Custom currency สาหรับสร้างหน่วยเงินตราของประเทศตัว
เอง สามารถกาหนดขึ้น...
ขั้นที่ 2 การพิมพ์ค่าตัวแปร (การพิมพ์ข้อมูลใน Data View)
ประกอบด้วย
– row หรือบรรทัด โดยที่ 1 row หรือ 1 บรรทัดคือ 1 case
...
ตัวอย่าง การกาหนดลักษณะตัวแปรในหน้าต่าง
Variable view
Data view
Variable view
การ key ข้อมูลจะใช้หน้าต่างData view เป็นหลัก
ข้อมูลในแต่ละแถว หมายถึง ข้อมูล 1 ชุด เช่น แถวที่ 1,2,3,…n เป็นข้อมูลของผู้ต...
ขั้นตอนที่ 1
การกาหนดชื่อและลักษณะตัวแปร
คลิกที่ Variable View เพื่อทาการกาหนดชื่อและลักษณะตัวแปร
1.1. การสร้างตัวแปลที่ 1...
1.1.3 กาหนดจานวนหลักหลังจุดทศนิยม (Decimals)
1.1.4 กาหนดความกว้าง (Width) กาหนดจานวนหลักของค่าตัวแปร เปลี่ยนความกว้าง 1
1....
1.2.1 พิมพ์ชื่อตัวแปรอายุเป็น อายุใน Column Name
1.2.2 ที่ Type , Width และ Decimals กาหนดชนิด Numeric,
Width =2 และ Decim...
1.3. การสร้างตัวแปรที่ 3 (ความพึงพอใจด้านเครื่องคอมพิวเตอร์)
• ตั้งชื่อตัวแปรเป็น computer
• ชนิด Numeric ที่มี Width = 1,...
ผลลัพธ์ที่ได้ในการการกาหนดชื่อและลักษณะตัวแปร
ขั้นตอนที่ 2
การพิมพ์ค่าข้อมูล ในหน้าต่าง Data view ตามลักษณะตัวแปรที่กาหนดไว้
โดยในหน้าจอ Data View ใน 1 บรรทัด หมายถึง แ...
การบันทึกแฟ้ มข้อมูลที่สร้างใหม่
File==>Save As==> ชื่อไฟล์ ชนิดของแฟ้มข้อมูลเลือกเป็น *.SAV
การบันทึกแฟ้ มข้อมูลที่เคยบันทึกแล้ว คลิก File==>Save
1. การเปิดแฟ้ มข้อมูลที่สร้างมาจากโปรแกรม SPSS ที่มีนามสกุล .sav
ทาได้โดย คลิก File >> Open >> Data หรือคลิกที่ปุ่ม
2.1 แฟ้มข้อมูล BASE
2.2 แฟ้มข้อมูลจาก Microsoft Excel
2.3 แฟ้มข้อมูลจาก Microsoft Access Database
2.4 แฟ้มข้อมูล Text เปิด...
การสร้างแฟ้มข้อมูลจากแบบสอบถามโดยโปรแกรม SPSS
การสร้างแฟ้มข้อมูลจากแบบสอบถามโดยโปรแกรม SPSS
การสร้างแฟ้มข้อมูลจากแบบสอบถามโดยโปรแกรม SPSS
การสร้างแฟ้มข้อมูลจากแบบสอบถามโดยโปรแกรม SPSS
การสร้างแฟ้มข้อมูลจากแบบสอบถามโดยโปรแกรม SPSS
การสร้างแฟ้มข้อมูลจากแบบสอบถามโดยโปรแกรม SPSS
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การสร้างแฟ้มข้อมูลจากแบบสอบถามโดยโปรแกรม SPSS

การสร้างแฟ้มข้อมูลจากแบบสอบถามโดยโปรแกรม SPSS

การสร้างแฟ้มข้อมูลจากแบบสอบถามโดยโปรแกรม SPSS

 1. 1. ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน เรื่อง การสร้างแฟ้ มข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยโปรแกรม SPSS รายวิชา โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและการวิจัย
 2. 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสร้างแฟ้ มข้อมูล จากแบบสอบถามโดย โปรแกรมSPSS เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เรื่อง การสร้างแฟ้มข้อมูลจากแบบสอบถามโดยโปรแกรม SPSS เพื่อพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสร้างแฟ้มข้อมูลจากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมSPSS 1 2 3
 3. 3. โปรแกรม SPSS เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง ในการ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการจัดการข้อมูลต่างๆ ผู้ใช้โปรแกรม สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติประเภทต่าง ๆ และแสดงผลการ วิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปของตาราง หรือแผนภูมิชนิดต่าง ๆ ได้ ทั้งแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ การใช้งานโปรแกรมไม่ซับซ้อน SPSS เป็นโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดย SPSS ย่อมาจาก Statistical Package for theSocial Sciences ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท SPSS จากัดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
 4. 4. วิธีที่ 1. คลิก ปุ่ม Start >> All Program >> Spss วิธีที่ 2. เข้าสู่โปรแกรมโดยคลิกชื่อโปรแกรมบน Start Menu หรือ บน Desktop
 5. 5. การนาข้อมูลโปรแกรมอื่น มาทางานร่วมกับ โปรแกรม SPSS การเปิดบทเรียนช่วยสอนเรื่อง SPSS พิมพ์ข้อมูลใหม่ การทางาน SPSS ร่วมกับระบบฐานข้อมูล การสร้างส่วนทางานร่วมกับระบบ ฐานข้อมูล การนา ข้อมูลโปรแกรม SPSS มาทาการแก้ไข เพิ่ม ให้ ค่าตัวแปร และ วิเคราะห์ผล ไม่ต้องการปรากฏหน้าจอเริ่มต้นการทางานนี้อีก
 6. 6. ชีตการลงข้อมูลจากแบบสอบถาม ชีต สาหรับ กาสร้าง ตัวแปรจากแบบสอบถามโดยในแนวคอลัมน์ คือ ตัวแปรหนึ่งๆ
 7. 7. 1. Variable View หน้าต่างข้อมูลสาหรับการสร้างและแก้ไขตัวแปร
 8. 8. 2. Data view เป็นส่วนกาหนดค่าชุดของตัวแปรในแต่ละชุดหรือ Data entry
 9. 9. Name = กาหนดชื่อตัวแปร Type = กาหนดชนิดของตัวแปร Width = กาหนดจานวน&ความกว้างของค่าตัวแปร Decimals = กาหนดจานวนของจุดทศนิยม Label = กาหนดชื่อของตัวแปรรายงานเป็นกราฟ Value= กาหนดค่าตัวแปร Missing = กาหนดเมื่อไม่พบค่าตัวแปรของชุดตัวแปร Columns = กาหนดความกว้างสาหรับกรอกข้อมูล Aligh = จัดค่าของชุดตัวแปรให้ชิดซ้าย กลาง Measure = กาหนดระดับของข้อมูล
 10. 10. 1. Row เป็นส่วนที่อยู่ในด้านแนวนอนเรียกว่า แถว ใช้เป็นการบรรจุข้อมูลของแต่ละตัวอย่าง 2. Column เป็นช่องด้านแนวตั้งเรียกว่า คอลัมน์ แสดงรายละเอียดของตัวแปร ได้แก่ ชื่อตัวแปร (Name) ชนิดของตัวแปร (Type) ความกว้าง (Width) ของจานวนตัวแปรว่ามีกี่หลักทศนิยม (Decimals) ฉลากตัวแปร (Label) ค่าตัวแปร (Values) ค่าไม่สมบูรณ์ (Missing) ความกว้าง (Column) การจัดวาง (Align) ชนิดการวัดของตัวแปร (Measure)
 11. 11. SPSS ในรุ่นนี้สามารถเข้ากันได้ดีกับภาษาไทย โดยเราสามารถเลือก รูปแบบอักษรและขนาดได้ตามต้องการ วิธีการเลือก : View ------> Font…จะ ปรากฏหน้าต่างดังภาพ
 12. 12. ตัวแปรเชิงปริมาณ คือ ตัวแปรที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นตัวเลข ใช้แทนขนาดหรือปริมาณ เช่น อายุ ประกอบด้วยอายุต่าง ๆ หน่วยเป็นปี เป็นต้น ตัวแปรเชิงคุณภาพ หรืออาจเรียกว่า ตัวแปรเชิงกลุ่ม คือ ตัวแปร ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ เช่น เพศ ประกอบด้วยเพศต่าง ๆ ไม่มีหน่วยวัด แต่สามารถแทนค่าเป็นตัวเลขที่ไม่สา มารคานวณได้ แทนได้ เช่นเพศชาย ให้แทนเป็นตัวเลข 1 เพศหญิงแทน เป็นตัวเลข 2 เป็นต้น 1 2
 13. 13. ขั้นตอนการสร้างแฟ้ มข้อมูล ขั้นที่ 1 การกาหนดตัวแปร (ใช้หน้าจอ Variable View Tab) –1 row หรือ 1 บรรทัดคือตัวแปร 1 ตัว –ตัวแปรแต่ละบรรทัดที่ต้องกาหนดมีดังนี้ • Name คือชื่อตัวแปร • Type คือ ชนิดตัวแปร • Width and Decimal คือ ความกว้างและทศนิยม • Label คือ ความหมายของตัวแปร
 14. 14. • Values คือ ค่าของตัวแปรที่แปลงจากข้อมูลเชิงกลุ่มเป็นตัวเลข • Missing คือ ค่าสูญหาย • Column คือ ความกว้างของ Column ใน Data View • Align ตาแหน่งการวางข้อมูล • Measure คือชนิดของสเกลข้อมูล ขั้นตอนการสร้างแฟ้ มข้อมูล (ต่อ) ขั้นที่ 1 การกาหนดตัวแปร ( ใช้หน้าจอ Variable View Tab)
 15. 15. • ความยาวของชื่อตัวแปรไม่เกิน 8 ตัว • ตัวแปรต้องเริ่มด้วยอักษรเท่านั้น • ชื่อตัวแปรต้องไม่จบด้วยจุด • ห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษในการตั้งชื่อตัวแปร • ชื่อตัวแปรต้องไม่ซ้ากัน • ตัวอักษรใหญ่เล็กไม่เป็นสาระสาคัญ • ห้ามตั้งด้วยคาสงวนเหล่านี้ ALL NE EQ TO LE LT BY OR GT AND NOT GE WITH เด็ดขาด กฎการตั้งชื่อตัวแปร
 16. 16. • Numeric สาหรับตัวแปรที่ข้อมูลเป็นตัวเลขเชิงจานวน สามารถ กาหนดตาแหน่งที่ต้องการป้อนตัวเลข (Width :) และจานวนตาแหน่ง ทศนิยมได้(Decimal Places :) • Comma สาหรับตัวแปรที่ข้อมูลเป็นจานวนเงิน โดยจะมีเครื่องหมายจุลภาค ทุก ๆ 3 ตาแหน่ง กาหนดชนิดตัวแปร (Type) • Dot สาหรับค่าที่เป็นไปได้ คือ ตัวเลข รวมทั้งเครื่องหมาย +,- comma 1 ตัว สาหรับเป็นตัว บอกตาแหน่งทศนิยม และจุดสาหรับใช้เป็นตัวบอกหลักพัน 20 Scienctific notation สาหรับ ให้แสดงค่าข้อมูลด้วยสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ • Date สาหรับป้อนข้อมูลในรูปของวันที่ มีรูปแบบการแสดงวันที่ให้เลือก
 17. 17. • Dolla สาหรับป้อนข้อมูลในรูปของจานวนเงินดอลลาร์ • Custom currency สาหรับสร้างหน่วยเงินตราของประเทศตัว เอง สามารถกาหนดขึ้นมาเป็นรูปแบบสาหรับแสดงผลได้ • String สาหรับข้อมูลแบบตัวอักษร หรือข้อมูลจัดกลุ่ม ข้อมูลชนิดนี้ไม่ สามารถนามาใช้ในการคานวณได้แต่สามารถหาความถี่ได้ ช่อง Width และ Decimal จะแปรเปลี่ยนไปตามชนิดของ Type ช่อง Label ใช้สาหรับอธิบายตัวแปร เช่น “เพศของกลุ่มตัวอย่าง” ช่อง Value ใช้สาหรับอธิบายค่าของตัวแปร กาหนดชนิดตัวแปร Type (ต่อ)
 18. 18. ขั้นที่ 2 การพิมพ์ค่าตัวแปร (การพิมพ์ข้อมูลใน Data View) ประกอบด้วย – row หรือบรรทัด โดยที่ 1 row หรือ 1 บรรทัดคือ 1 case – column หมายถึงตัวแปร 1 ตัว – cell จะต้องมีตัวแปรเพียงค่าเดียวเท่านั้น – แฟ้มข้อมูลจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยม เช่น ถ้ามีแบบสอบถาม 100 ชุด หมายถึงมี 100 row และถ้ามี 5 ตัวแปร ขนาดของข้อมูลจะเป็น 100x5 – ทุก cell จะต้องมีข้อมูล ห้ามว่าง
 19. 19. ตัวอย่าง การกาหนดลักษณะตัวแปรในหน้าต่าง Variable view Data view Variable view
 20. 20. การ key ข้อมูลจะใช้หน้าต่างData view เป็นหลัก ข้อมูลในแต่ละแถว หมายถึง ข้อมูล 1 ชุด เช่น แถวที่ 1,2,3,…n เป็นข้อมูลของผู้ตอบคนที่ 1,2,3,…n ตามลาดับ ข้อมูลในแต่ละ column หมายถึงข้อมูลของตัวแปรแต่ละตัว หรือ ข้อคาถามแต่ละข้อ วิธีการ key ให้ใส่รหัสตามค่าที่เรากาหนดไว้เช่น ตัวแปร ‘เพศ’ 1 = เพศชาย, 2 = เพศหญิง และ 9 =ไม่ตอบ ดังนั้นเวลา Key ข้อมูลเพศ ก็จะ Key หมายเลข 1 หรือ 2 หรือ 9 เท่านั้น
 21. 21. ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดชื่อและลักษณะตัวแปร คลิกที่ Variable View เพื่อทาการกาหนดชื่อและลักษณะตัวแปร 1.1. การสร้างตัวแปลที่ 1 (เพศ) 1.1.1 กาหนดชื่อ พิมพ์คาว่าเพศใน Column Name 1.1.2 กาหนดชนิดตัวแปร (Type)
 22. 22. 1.1.3 กาหนดจานวนหลักหลังจุดทศนิยม (Decimals) 1.1.4 กาหนดความกว้าง (Width) กาหนดจานวนหลักของค่าตัวแปร เปลี่ยนความกว้าง 1 1.1.5 กาหนดความหมายตัวแปร (Label)พิมพ์ความหมายของตัวแปรเพศ เช่น เพศ 1.1.6 การกาหนดความหมายของค่าตัวแปร(Values) ใส่ค่า Value ลงไป 1.1.7 กาหนดค่าข้อมูลสูญหาย (Missing Value) ถ้า cell ใดไม่มีข้อมูล ถือว่าเป็น missig values 1.1.8 การกาหนดขนาด Column 1.1.9 การกาหนดตาแหน่งของข้อมูล (Align) กาหนดลักษณะการวางของข้อมูล ชิดซ้าย (left) ชิด ขวา (Right) ตรงกลาง (Center) 1.1.10 การกาหนดสเกลของข้อมูล (measure)ชนิดของสเกลให้เลือก 3 ชนิด ในที่นี่เลือก Nominal เนื่องจาก ตัวแปร เพศ เป็น Nominal scale การกาหนดชื่อและลักษณะตัวแปร ขั้นตอนที่ 1 (ต่อ)
 23. 23. 1.2.1 พิมพ์ชื่อตัวแปรอายุเป็น อายุใน Column Name 1.2.2 ที่ Type , Width และ Decimals กาหนดชนิด Numeric, Width =2 และ Decimals = 0 1.2.3 ที่ Label พิมพ์คาว่าอายุ 1.2.4 ที่ Values ใส่ค่าดัง ภาพ 1.2.5 คลิกที่ Missing เลือก Discrete Missing Values ใส่ค่า 0 1.2.6 ที่ Column กาหนดขนาด =3 1.2.7 ที่ Align เลือก Center 1.2.8 ที่ measure เลือก scale ValuesLabel ของตัวแปรอายุ 1.2. การสร้างตัวแปรที่ 2 (อายุ) การกาหนดชื่อและลักษณะตัวแปร
 24. 24. 1.3. การสร้างตัวแปรที่ 3 (ความพึงพอใจด้านเครื่องคอมพิวเตอร์) • ตั้งชื่อตัวแปรเป็น computer • ชนิด Numeric ที่มี Width = 1, Decimals = 0 • Label คือ ความพึงพอใจด้านคอมพิวเตอร์ • กาหนด Value เป็น • กาหนด Missing=9 • กาหนด Measure = Scale 1 = น้อยที่สุด 4 = มาก 2 = น้อย 5 = มากที่สุด 3 = พอใจ การกาหนดชื่อและลักษณะตัวแปร
 25. 25. ผลลัพธ์ที่ได้ในการการกาหนดชื่อและลักษณะตัวแปร
 26. 26. ขั้นตอนที่ 2 การพิมพ์ค่าข้อมูล ในหน้าต่าง Data view ตามลักษณะตัวแปรที่กาหนดไว้ โดยในหน้าจอ Data View ใน 1 บรรทัด หมายถึง แบบสอบถาม 1ชุด
 27. 27. การบันทึกแฟ้ มข้อมูลที่สร้างใหม่ File==>Save As==> ชื่อไฟล์ ชนิดของแฟ้มข้อมูลเลือกเป็น *.SAV
 28. 28. การบันทึกแฟ้ มข้อมูลที่เคยบันทึกแล้ว คลิก File==>Save
 29. 29. 1. การเปิดแฟ้ มข้อมูลที่สร้างมาจากโปรแกรม SPSS ที่มีนามสกุล .sav ทาได้โดย คลิก File >> Open >> Data หรือคลิกที่ปุ่ม
 30. 30. 2.1 แฟ้มข้อมูล BASE 2.2 แฟ้มข้อมูลจาก Microsoft Excel 2.3 แฟ้มข้อมูลจาก Microsoft Access Database 2.4 แฟ้มข้อมูล Text เปิดจากคาสั่ง File >> Read Text Data เปิดจากคาสั่ง File >> Open Database >> New Query 2. การเปิดแฟ้ มข้อมูลที่สร้างจากโปรแกรมอื่น

×