Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pres Vak Did

892 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pres Vak Did

 1. 2. Persoon die in Nederland woonachtig is en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Wie zelf in het buitenland is geboren, hoort tot de eerste generatie, wie in Nederland is geboren, hoort tot de tweede generatie .
 2. 3. Hoe komen immigranten nu het land binnen.
 3. 4. <ul><li>Immigratiestop / Integratie Partij 1 </li></ul><ul><li>Immigratiestop niet-westerse allochtonen (Marokkanen en Turken) voor 5 jaar </li></ul><ul><li>Invoering quotum asielzoekers van maximaal 5.000 per jaar, opvang in eigen regio </li></ul><ul><li>Nieuw artikel 1 van de Grondwet: christelijk/joods/humanistische cultuur moet in Nederland dominant blijven </li></ul><ul><li>Moratorium van 5 jaar op bouw nieuwe moskeeën en islamitische scholen </li></ul><ul><li>Sluiten radicale moskeeën, uitzetten radicale imams </li></ul><ul><li>Verbod op buitenlandse financiering of buitenlandse bestuurlijke invloed moskeeën </li></ul><ul><li>Preekverbod buitenlandse imams, verplichting tot spreken van Nederlandse taal in gebedshuizen </li></ul><ul><li>Afschaffen stemrecht gemeenteraden voor niet-Nederlanders </li></ul><ul><li>Teksten vanwege de overheid op (voorlichtings- en informatie-)folders uitsluitend in de Nederlandse taal </li></ul><ul><li>Afschaffen dubbele nationaliteit </li></ul><ul><li>Geen medische zorg voor illegalen behoudens spoedeisende hulp </li></ul><ul><li>Naturalisatie pas na 10 jaar rechtmatig verblijf in Nederland gedurende welke periode men volledig moet hebben gewerkt en geen misdrijf mag hebben gepleegd </li></ul><ul><li>Eerste tien jaar verblijf vreemdelingen in Nederland: geen recht op uitkering </li></ul><ul><li>Geen verblijfsvergunning voor immigranten die tien jaar voor aanvraag verblijfsvergunning waar ook ter wereld zijn veroordeeld voor een misdrijf </li></ul><ul><li>Geen export van uitkeringen buiten de EU </li></ul><ul><li>Uitvoering motie- inzake burqaverbod in openbare ruimte </li></ul><ul><li>Verbod hoofddoekjes in publieke functies </li></ul><ul><li>Bevorderen vrijwillige remigratie </li></ul>
 4. 5. Nederland heeft de trekken van een immigratieland gekregen. Deze partij staat voor een gemeenschap die zich vanuit haar christelijke traditie openstelt voor migranten en vreemdelingen. Op hun beurt zullen vreemdelingen moeten participeren en de wil tonen tot integratie in de Nederlandse samenleving. De rechtsstaat en de democratie als principes voor de inrichting van de Nederlandse samenleving staan daarbij voorop. Alle burgers behoren zich zo te gedragen dat zij geen inbreuk maken op het algemeen belang van de samenleving, de openbare orde en de rechten en vrijheden van andere burgers. Het is van belang dat de overheid, waar zij dat kan, een volwaardige plaats van migranten in het arbeidsproces bevordert. Knelpunten zoals discriminatie en uitsluiting van het arbeidsproces, moeten aangepakt worden. Het bijzonder onderwijs heeft het (grondwettelijk) recht om bij toelating van leerlingen van hun ouders onderschrijving van of respect voor de grondslag van de school te vragen. Van scholen mag gevraagd worden hiermee op een zorgvuldige wijze om te gaan en niet op oneigenlijke gronden leerlingen te weigeren. Nieuwkomers dienen zich in het land van herkomst voor te bereiden op de migratie naar Nederland. Ze hebben baat bij inzicht in de Nederlandse samenleving en beheersing van de Nederlandse taal. Alleen zo kunnen ze snel participeren in de maatschappij en worden ze zelfredzaam. Integratie in onze samenleving staat het behoud van de eigen culturele identiteit niet in de weg. Het is wel van groot belang dat in het onderwijs en in inburgeringstrajecten voldoende aandacht is voor het Nederlandse gemeenschappelijk cultureel, religieus en historisch erfgoed. Een succesvolle integratie komt van twee kanten. Voor herstel van de sociale samenhang is expliciete aandacht nodig. Moslimjongeren die zich deel voelen van onze maatschappij en zich voluit opgenomen weten in onze samenleving zullen meer weerbaar zijn tegen radicalisering en rekrutering voor de jihad. Een goede integratie vraagt inspanningen van iedereen, zowel van de oud- en nieuwkomers in ons land, als van de Nederlanders van huis uit.
 5. 6. Respect, tolerantie en het bestrijden van discriminatie zijn essentieel om de samenhang in onze maatschappij te behouden. Daarbij bepalen de Nederlandse waarden, normen en wetten de speelruimte in de samenleving. Wat ons betreft gaan we voor een 'ritsmodel', waarbij de Nederlandse samenleving zich op de hoofdweg bevindt en de migranten invoegen. Dat vraagt van migranten inzet en motivatie om in te burgeren, en kennis van onder meer de Nederlandse taal en samenleving. Maar ritsen vraagt ook iets van de Nederlandse samenleving. Wij moeten ruimte bieden aan degenen die willen invoegen en eventueel maatregelen nemen, zodat er ook voor hen woonruimte, werk en onderwijs zijn. Integratieproblemen van allochtonen worden voor een groot deel veroorzaakt door onvoldoende kennis van de Nederlandse taal en onvoldoende besef van de Nederlandse cultuur, waarden en normen. Vooral de taalachterstand werkt door in de onderwijsloopbaan van allochtonen. Dit beperkt later hun kansen op de arbeidsmarkt. Arbeidskansen worden overigens ook belemmerd doordat werkgevers nog steeds te weinig allochtone werknemers werven en niet genoeg in hen investeren.
 6. 7. Dit is wat de deze partij betreft het uitgangspunt voor wetgeving en beleid. Het Vluchtelingenverdrag van Genève en de internationale mensenrechtenverdragen moeten daarbij de basis blijven vormen. Duidelijk is dat Nederland niet alleen staat bij de opvang van asielzoekers uit brandhaarden van deze wereld. deze partij vindt het daarom van groot belang dat gezamenlijke afspraken over het asielbeleid in Europees verband tot stand komen. Bij het sluiten van het Verdrag van Amsterdam in 1998 zijn de fundamenten neergelegd voor een gemeenschappelijk beleid op het terrein van vreemdelingenbeleid. Iets dat nog eens is bevestigd op de Europese top in Tampere in 1999. De uitwerking van een gemeenschappelijk beleid is nu in volle gang, zij het dat het langzaam verloopt en soms op een zeer minimaal niveau vorm krijgt. Onder Nederlands voorzitterschap is het Europees asiel- en migratiebeleid verder vorm gegeven in het Haags Programma. deze partij houdt de ontwikkelingen op het terrein van het Europese vreemdelingenbeleid nauwlettend in de gaten.   Generaal Pardon In het regeerakkoord is een regeling overeengekomen voor een generaal pardon voor asielzoekers die vóór 1 april 2001 asiel hebben aangevraagd in Nederland en nog steeds hoofdverblijf hebben in Nederland. Inmiddels is die regeling er gekomen en zijn de eerste verblijfsvergunningen op basis van die regeling uitgereikt. Voor de criteria van de pardonregeling  zie de website http :// www . pardonnu . nl / .
 7. 8. Deze partij wil mensen in staat stellen zich te emanciperen, mee te doen en zich weer inwoners van één land te voelen. Er is armoede, oorlog en onderdrukking in de wereld. Zolang dat zo is, zullen er mensen op de vlucht slaan. Deze partij gaat daar nuchter mee om: iedereen moet kunnen rekenen op eerlijke regels voor toelating in ons land. En als je daaraan voldoet, vragen we van iedereen om mee te doen: 'Leer Nederlands, vergroot je kansen'. Op dit moment overheerst in Nederland een kil klimaat, angstig voor verschil. Deze partij houdt juist van het Nederland waarin niet iedereen hetzelfde is. We hebben er niks aan om de multiculturele samenleving te ontkennen of te bestrijden. De multiculturele samenleving is al lang een realiteit, al is het niet altijd makkelijk. We hebben niks aan polariserende culturele debatten, wel aan praktische sociale maatregelen. Het gaat om onderwijs, huisvesting en werk. Niet alle migranten spreken goed Nederlands. We vragen van nieuwkomers om onze taal te leren. Integratie begint bij goed onderwijs, de basis voor zelfstandigheid. Geen partij investeert zoveel als Deze partij: voor elke leerling komt er jaarlijks 1500 euro bij. Dat levert veel extra leraren op. We halveren de schooluitval, verkleinen de onderwijsachterstanden en garanderen elke jongere een stageplek. De inburgering wordt een stuk beter en goedkoper, de wachtlijsten worden weggewerkt. Wij zorgen voor veel nieuwe banen. We halveren de werkloosheid onder allochtone jongeren en doen echt iets tegen discriminatie. Alleen dan heeft iedereen gelijke kansen om mee te doen.
 8. 9. De partij is voor een krachtig integratiebeleid, met nadruk scholing en werk voor jonge allochtonen. Verplichte inburgering geldt voor nieuwkomers. Oudkomers worden gestimuleerd om alsnog een inburgeringscursus te volgen. Er is in de voorbije kabinetsperiode veel geïnvesteerd in nieuwe wetten en maatregelen die ertoe moeten leiden dat het in Nederland goed samen leven is en blijft. Dat vergde en vergt veel aanpassingen, vooral van degenen die tot dan toe dachten dat wie eenmaal ‘binnen’ was, figuurlijk evenééns binnen was. De tijd van de vrijblijvendheid is voorbij. Naast rechten zijn er plichten, die ook daadwerkelijk moeten worden nageleefd. Van niemand mag verwacht worden dat hij of zij de schutkleur aanneemt van de (platte) Nederlandse massacultuur, maar iedereen is wél gehouden zich aan de Nederlandse wetten en regels te houden. Dat is wel het minste. Bovendien mag verwacht worden dat wie hier, al dan niet tijdelijk, wil blijven, zich de moeite getroost om zichzelf ook zelfstandig te kunnen redden. Discriminatie op basis van ras, afkomst of huidskleur is in strijd met de bijbelse gelijkwaardigheid van mensen. Een krachtiger bestrijding daarvan blijft nodig. Met name in het onderwijs en op de arbeidsmarkt zijn er nog veel achterstanden te overwinnen. Overheid en sociale partners moeten zichzelf verplichten tot een extra inspanning om die achterstanden in te lopen en weg te werken.
 9. 10. Het vorige kabinet stelde zich met betrekking tot het Nederlandse integratiebeleid twee wijzigingen ten doel, te weten het afstand doen van het ideaalbeeld van de multiculturele samenleving en het centraal stellen van de eigen verantwoordelijkheid van alle burgers. Er moet niet worden gestreefd naar een multiculturele samenleving, waarin de burgers verder van elkaar af komen te staan, maar naar een maatschappij waarin sprake is van ‘gedeeld burgerschap’. Daarin staat de eigen verantwoordelijkheid centraal. Migranten moeten de Nederlandse taal beheersen en de Nederlandse normen en waarden respecteren. Uiteraard had dit de instemming van de fractie. Een en ander neemt niet weg, dat de integratie van niet-westerse migranten in Nederland de fractie veel zorgen baart.
 10. 11. Deze partij vindt dat in beginsel geen afzonderlijk integratiebeleid dient te worden gevoerd voor nieuwe Nederlanders, maar dat op alle terreinen van overheidsbeleid voldoende aandacht dient uit te gaan naar specifieke posities en behoeften. Een uitzondering vormt het speciaal op nieuwkomers gerichte inburgeringsbeleid, dat volgens Deze partij van zijn 'dwang en drang' karakter moet worden ontdaan. De specifieke aandacht voor nieuwe Nederlanders geldt zowel op sociaal-cultureel als op sociaal-economisch terrein. Het beleid moet rekening houden met grote onderlinge verschillen tussen en binnen de diverse etnische groepen, met name ook tussen de eerste en de tweede generatie.
 11. 12. Achtereenvolgende regeringen hebben de integratie ernstig verwaarloosd. Veel allochtonen hebben op eigen kracht een plaats in de samenleving verworven, maar nog te veel mensen blijven aan de kant staan. Veel migrantenkinderen hebben een achterstand, bijvoorbeeld omdat de ouders onvoldoende zijn ingeburgerd. Om een kans in Nederland te hebben, moet men de taal spreken en de gewoonten van het land kennen. Het hoofdmotto van de deze partij is: ‘Niet apart, maar samen’. Samen wonen in gemengde wijken, samen naar school op gemengde scholen en samen werken en bouwen aan een gemeenschappelijke toekomst.
 12. 13. Vragen ?

×