Panimula sa banal na kasulatan

1,498 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,498
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Panimula sa banal na kasulatan

 1. 1. PANIMULA SA BANAL NA KASULATAN –BATAYAN NG ATING PANANAMPALATAYA [2 PETER 1,20-21]20 FIRST OF ALL YOU MUST UNDERSTAND THIS, THAT NO PROPHECY OF SCRIPTURE IS A MATTER OFONES OWN INTERPRETATION, 21 BECAUSE NO PROPHECY EVER CAME BY THE IMPULSE OF MAN, BUT MEN MOVED BY THE HOLY SPIRIT SPOKE FROM GOD. (2PETER (RSV) 1) Parokya ng Banal na Sakramento J.P. Ramoy St., Barangay Talipapa, Novaliches, Quezon City
 2. 2. MAHALAGA ANG BANAL NA KASULATAN: Nakasulat sa bawat pahina ang Salita ng Diyos at nagsasalita Siya bilang Ama. Gabay sa pagsunod kay Jesukristo. Nagbibigay ng liwanag sa ating buhay. Ipinapakita sa atin ang Kasaysayan ng Kaligtasan.
 3. 3. DALAWANG BAHAGI:Lumang Tipan [Hebrew Scriptures]-46Bagong Tipan-27=73 books As an old saying puts it, the New Testament lies hidden in the Old and the Old Testament is unveiled in the New.(107) (1997 Catechism of the Catholic Church, 129)
 4. 4. BIBLIYA – MGA AKLAT Ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili [Dei Verbum] God is the author of Sacred Scripture. "The divinely revealed realities, which are contained and presented in the text of Sacred Scripture, have been written down under the inspiration of the Holy Spirit."(69) (1997 Catechism of the Catholic Church 105) [Dei Verbum 11] Dumating sa atin sa pamamagitan ng mga sambayanan [Israel] "To compose the sacred books, God chose certain men who, all the while he employed them in this task, made full use of their own faculties and powers so that, though he acted in them and by them, it was as true authors that they consigned to writing whatever he wanted written, and no more."(71) (1997 Catechism of the Catholic Church 106) Inspired at hindi dictated-ang Diyos ang may akda sa tulong ng Espiritu Santo [2 Tim. 3,16-18] Nagsulat ayon sa kanilang panahon –kahit iba-iba ay nagkakaisa sa mensahe-plano ng Kaligtasan Catechism 107-God’s saving truth-Biblical inerrancy The inspired books teach the truth. "Since therefore all that the inspired authors or sacred writers affirm should be regarded as affirmed by the Holy Spirit, we must acknowledge that the books of Scripture firmly, faithfully, and without error teach that truth which God, for the sake of our salvation, wished to see confided to the Sacred Scriptures."(72) (1997 Catechism of the Catholic Church 107)
 5. 5. STYLES AT GENRE Metaphors-Diyos bilang Ama, Liwanag Awit/tula Kuwento Kasaysayan At iba paIsinulat upang ipahayag ang katotohanan tungkol sa Diyos at sa tao
 6. 6. CANON –RULE/ MEASURE /STANDARDChurch approved books as authentic Council of Florence [1441] Council of Trent [1545- 1563] Gospel-paano pinili Sumulat ay kailangang kaugnay sa mga apostol Kailangang kinilala at tinanggap ng mga unang sambayanang Kristiyano ang nilalaman ay kailangang kaisa ng kabuuan ng Bibliya
 7. 7. PAANO NABUO ANG BANAL NA KASULATAN:Event and Experience-God revealed HimselfOral TraditionsWritten TraditionEdited Tradition
 8. 8. MAHALAGANG TANDAAN: Sa isang versiculo ay napakaraming kahulugan. Napakayaman at napakalalim ng Salita ng Diyos . Through all the words of Sacred Scripture, God speaks only one single Word, his one Utterance in whom he expresses himself completely:(64) You recall that one and the same Word of God extends throughout Scripture, that it is one and the same Utterance that resounds in the mouths of all the sacred writers, since he who was in the beginning God with God has no need of separate syllables; for he is not subject to time.(65) (1997 Catechism of the Catholic Church 102) Lumalalim nag kanilang pagkakilala sa Diyos sa pagdaan ng panahon ngunit iyon pa rin ang nag-iisang Diyos Iyon ay nakalaan palagi para sa sambayanan para sa kaligtasan
 9. 9. LUMANG TIPAN Central Theme- Covenant –Tipan Dalawang Mahalagang Pangyayari :  Exodus  Exile [Jeremiah 39-43; 2 Kings; 2 Chronicles] Tatlong Mahahalagang Personalidad:  Abraham  Moses  David
 10. 10. LIMANG GRUPO NG MGA LIBRO Torah [Pentateuch] Historical Prophetic Wisdom Literature [Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Sirach] Deuterocanonical
 11. 11. PALIWANAG: BAKIT MAY MGA AKLAT NAHINDI TINANGGAP? May ilang mga aklat na hindi tinanggap kasi hindi sila sumasang-ayon sa kabuuan ng Banal na Kasulatan 420 AD-Unang salin ng Bibliya sa Latin ni St. Jerome-Latin Vulgate Bakit iba sa mga Protestante? Isinalin kasi ni Martin Luther ang mula sa Hebreo at hindi ang Latin Vulgate ng Simbahang Katolika. Sumunod na ang ibang Protestante. Council of Trent- -ipinahayag ang kabuuan ng Banal na Kasulatan [1545-1563]
 12. 12. OUTLINE OF BIBLE HISTORY Patriarchal Period [2000 BC ] –circumcision  Abraham at Sara  Isaac at Rebecca  Jacob at Raquel Moses and the Exodus [1500 BC]-Sampung Utos  Moses Liberation from slavery in Egypt  Paglalakbay sa disyerto  Pagpasok sa Lupang Pangako
 13. 13. OUTLINE OF BIBLE HISTORY Pananahan sa Lupang Pangako  Panahon ng mga Hukom –tribal heroes [Gideon, Samson] hindi pa sila sama-sama, mga tribo  Samuel –huling hukom ng Israel Pagtatayo ng Kaharian  Saul  David Pagkakaisa ng Israel  Jerusalem –punong lungsod  Solomon  Matalino ngunit hindi naging tapat sa Panginoon
 14. 14. OUTLINE OF BIBLE HISTORY Nahati ang Kaharian [800 BC]  North –Israel –Samaria [10 tribo] -  South-Judah –Jerusalem –[2 tribo]  Hiwalay sa loob ng 200 taon  Judah –Hezekiah –nagsikap ng pagbabago sa pananampalataya –Babilonia -586 BC-nawasak ang templo  Israel- nasakop ng ibang bansa-Samaria- dumating ang taga-ibang bansa Pumasok ang kulturang Griyego 63 BC-sinakop ng mga Romano –Herodes –utusan ng mga Romano
 15. 15. TIPAN AT ANG PLANO NG KALIGTASAN Sa loob ng mahigit 2,000 taon, hinubog ng Diyos ang kanyang bayan – Tumatawag ang Diyos upang pumasok sa kaugnayan- Covenant relationship-hindi mapuputol/walang katapusan Hesed- mercy and loving kindness –alok ng Diyos
 16. 16. PLANO NG DIYOS AY KALIGTASAN: Nilikha ang tao sa pag-ibig Pangako ng Diyos Ang Salita ng Diyos ay pagbubunyag ng pangako Naghihintay sila ng Mesiyas na magliligtas sa kanila at magiging daan upang muling makaisa ng Diyos
 17. 17. PAGKILOS PATUNGO SA KALIGTASAN Adan at Eba [Gen. 3,15]-pangako Noah [Ham, Japheth, Shem][Gen 6-8]  Naligtas si Noah sa malaking baha. Nanaig ang habag ng Diyos. –pangako na makakaisa ng tao ang Diyos  Shem [Gen. 9,8-17,26-27]  Ang lahi niya ang tagapag ingat ng pangako ng Diyos Abraham [Ismael at Isaac] [Gen. 12,1-3; 15,1-12; 17,1-22; 21, 1-4]  Pagpapalalim ng Tipan  Tanda ng Tipan-circumcision  Pangako ng anak-Ismael ay anak ni Hagar
 18. 18. PAGKILOS TUNGO SA KALIGTASAN Isaac [Gen. 25,19-34,27,1-40]  Pagpapanibago ng Tipan kay Abraham  Esau at Jacob –mga anak Jacob >Israel [Gen. 32,23-32]  Pinagtibay ng Diyos ang Tipan at si Israel ang tagapag-ingat Israel: ang Bayan [12 tribo o angkan]  Gen, 22b-26-Pinangalanan ang 12 Tribo  Gen. 37, 42-47-Kasaysayan ni Jose  Exodo 3,4-22 ; 13,1-14 :31-Exodo  Exodo 24,4-8-Ang Tipanan Juda [Gen. 49, 1-10  ang pangako ay natuon sa iisang angkan  David [2 Samuel 7,12-16]  Magmumula ang Mesias sa angkan ni David
 19. 19. PAGKILOS TUNGO SA KALIGTASAN Jesukristo [Lukas 1,26-38]  Nagkaroon ng kaganapan ang pangako ng Diyos sa pagkasilang sa Kanya  Naging tao ang Diyos upang tayo ay maligtas
 20. 20. ANG BAGONG TIPAN: PAANO NABUO? Formation of the Gospels Gospel-Good News Si Jesukristo ang Sentro ng Ebanghelyo Iisa ang Ebanghelyo -4 ang sumulat nito
 21. 21. ANTAS NG PAGKABUO Buhay at Turo ni Jesukristo Pangangaral at Pagtuturo ng mga apostol Pagsusulat
 22. 22. NEW TESTAMENT CANON [4 MAIN TYPES] Gospel A Church History [Acts of the Apostles] Epistles Visions
 23. 23. JESUKRISTO NG EBANGHELYO Naging tao ang Diyos Kamatayan at Muling Pagkabuhay Kamatayan ay naging patunay ng pag-ibig ng Diyos Muling Pagkabuhay [nabubuhay ngayon magpasawalanghanggan] Itinaas si Jesukristo- krus Nangaral sa lahat tungkol sa paghahari ng Diyos [ 12 apostoles=12 angkan ] Kaligtasan ay para sa lahat ng mga tao lalo sa mga dukha at nahihirapan
 24. 24. ANG APAT NA SUMULAT NG EBANGHELYO Marko [64-67 AD]-lion Mateo [70-90 AD]-man Lukas [85-90 AD] Ox Juan [90-100 AD] eagle‘’Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay …….’’
 25. 25. ANG EBANGHELYO: Synoptic –seeing the whole Juan-malalim ang mga kahulugan Bawat isa ay tumutugon sa pangangailangan at mga hamon sa kanilang sambayanan Mga simbolo-Pahayag 4,7 Marko - lion Mateo-man Lukas –ox Juan –eagle
 26. 26. THE FOUR GOSPELSBY IRENAEUS, AGAINST HERESIES, 2ND CENTURYThere are four gospels and only four, neither more nor less: four like the points of the compass, four like the chief directions of the wind. The Church, spread all over the world, has in the gospels four pillars and four winds blowing wherever people live. These four gospels are in actual fact one single Gospel, a fourfold Gospel inspired by the one Spirit, a Gospel which has four aspects representing the work of the Son of God.These aspects are like the four cherubs described by Ezekiel. In the prophets words: `The first had the likeness of a lion, symbolizing the masterly and kingly role of Christ in priesthood; `the second had the appearance of an ox, the beast of sacrifice, recalling the perfect sacrifice of Christ; `the third had the face of a man, undoubtedly referring to the coming of the Lord in human nature; `and the fourth had the aspect of a flying eagle, with a clear allusion to the grace of the Spirit hovering over the Church. [cf. Ezek. 1:10; Rev. 4:7]The four Gospels correspond to these symbols. Christ is at the center of them.John actually speaks of his kingly and glorious Sonship to the Father in his opening words: `In the beginning was the Word. [John 1:1] Luke begins with Zaccharias offering sacrifice. Matthew chooses first of all the Lords human genealogy. And Mark leads off by calling on the prophetic Spirit which invests humanity from on high.
 27. 27. AKLAT NG MGA GAWA NG MGA APOSTOL-[80-90 AD]-ikalawang aklat ni LukasMga Tema: Kaganapan ng Pangako ng Diyos Si Kristo ang Tanda ng Kaligtasan para sa lahat Ginagabayan ng Espiritu Santo ang Simbahan Pagkakaisa ng mga Kristiyano Gawain ng mga Misyonero
 28. 28. MGA SULAT NI SAN PABLO [50-62 AD]/ILANG MGA SULAT [60-90 AD]Mga Tema: Eschatology Body of Christ Kahalagahan ni Kristo Kaligtasan ng lahat kay Kristo Si Kristo bilang walang hanggang Pari Si Kristo ang kaganapan ng pagbubunyag ng Diyos Kailangang isabuhay ang pananampalataya
 29. 29. AKLAT NG PAHAYAGIba’t iba ang genre [uri ng mga sinulat][hango sa Lumang Tipan]Mga Tema : Tunggalian ng Mabuti at masama Kailangang maging matatag sa pananampalataya Tagumpay ng sumasampalataya dahil mananaig ang Diyos kaya umasa
 30. 30. BANAL NA KASULATAN:-TRINITY--COVENANT BETWEEN GOD AND MAN-FOR OUR SALVATION-CHRISTIAN LIFE AND MISSION- ENCOUNTER WITH THE LIVING WORD
 31. 31. REFERENCES: Dei Verbum –Dogmatic Constitution on Divine Revelation Catechism of the Catholic ChurchAn Introduction to Sacred Scripture-Laura Boyles, St. Thomas a Becket Parish Church

×