Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Naturals

287 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Naturals

  1. 1. Naturals<br />Crèdit de Síntesis<br />
  2. 2. Reutilització<br />La reutilització consisteix a donar nous usos a l’aigua un cop s’ha superat tota una sèrie de tractaments a les depuradores per tal de regenerar-la. <br />Es tracta d’una alternativa de gran interès per incrementar la disponibilitat d’aigua en territoris amb recursos hídrics limitats, com és el cas de l’àrea metropolitana. <br />
  3. 3. Depuració<br />És el procés pel qual en un líquid se li extreuen les impureses, per tal de ser reutilitzats.<br />
  4. 4. Potabilització<br />És el conjunt de processos que transformen les aigües naturals en aptes per al consum, és a dir, potables. En ella s'eliminen o ajusten les concentracions dels seus components perquè no suposen un factor de risc per a la salut humana i no tinguin característiques organolèptiques repulsives.<br />El tractament de potabilització inclou dos tipus de processos:<br />
  5. 5. Bombejar<br />Procésqueajuda en ferarribar un líquid a determinadesaltures.<br />
  6. 6. Contaminació<br />Alteració d'un medi natural per la incorporació, generalment deguda a l'acció directa o indirecta de l'home, de pertorbacions materials o radiacions que introdueixen modificacions de l'estructura, composició i funció dels ecosistemes afectats. La contaminació generalment augmenta el flux energètic, per tant la productivitat de l'ecosistema, però disminueix la diversitat.<br />
  7. 7. Recàrrega<br />En condicions naturals i a mitjà termini, la quantitat d’aigua que es pot dedicar a aquestes funcions és la que entra<br />als aqüífers, la recàrrega. En condicions influïdes per l’acció humana, és la recàrrega menys el que se n’extreu.<br />Per això, quan els aqüífers s’exploten excessivament, els rius perden aigua i fins i tot desapareixen, els boscos<br />de ribera moren i es perden, i el territori tendeix a assecar-se. Per això, la recàrrega és el paràmetre crític per a la<br />gestió de les aigües subterrànies. Malauradament, als països àrids i semiàrids la recàrrega és difícil d’estimar.<br />La recàrrega es pot produir bàsicament per tres mecanismes: recàrrega superficial de la pluja, recàrrega lateral<br />d’altres aqüífers i entrades d’aigua des dels rius. El primer mecanisme de recàrrega, i quantitativament més<br />important, és la pluja que cau a la superfície del sòl.<br />
  8. 8. Fet per: <br />Sara Álvarez<br />Patrícia García-Borés<br />Ignasi Omedes<br />

×