Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Osakassopimus

14,870 views

Published on

Osakassopimuksen pääkohdat

Published in: Business
 • Be the first to comment

Osakassopimus

 1. 1. OSAKASSOPIMUKSEN PÄÄKOHDAT Asianajaja Markku Lindblad
 2. 2. ESITYS• Esityksen rajaus • Lunastuslausekkeet• Osakassopimus • Myötämyyntioikeus• Osakassopimus lainsäädännössä • Myötämyyntivelvollisuus• Käyttötilanteita • Voitonjako• Osapuolet • Työskentelyvelvoite• Tausta ja tarkoitus • Kilpailukielto• Hallinto • Salassapito• Rahoitusvastuut • Rekrytointikielto• Pääomasijoittajat osapuolina • Muut ehdot• Omistussuhteiden muutokset • Sopimussakko • Riitojen ratkaiseminen • Sopimuksen voimassaolo
 3. 3. ESITYKSEN RAJAUS• Vain suomalainen osakeyhtiö kohteena• Ei käsitellä verotusta• Ei käsitellä kilpailuoikeutta• Painopiste – sitouttaminen – kilpailukielto – salassapito – omistuksen muutokset
 4. 4. OSAKASSOPIMUS• Vähintään yhden osakkeenomistajan ja yhtiön välinen sopimus yhtiön hallinnon ja/tai asioiden hoitamisesta• Osakkeenomistajien sopimus siitä, kuinka he toimivat yhtiökokouksessa ja (esim.) hallituksen jäseninä• Myös yhtiö itse voi olla osapuolena• Osakassopimus syytä hyväksyä yhtiön puolelta hallituksessa
 5. 5. OSAKASSOPIMUS LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ• Ei voida sopia OyL pakottavien säännöstöjen vastaisesti• KirjanpitoL 1:5 1 kohta; osakeyhtiöllä katsotaan olevan määräysvalta toisessa yhteisössä mm sopimuksen perusteella• AmL 6:10§:n pakollinen ostotarjous voi perustua osakassopimukseen
 6. 6. KÄYTTÖTILANTEITA 1• Yhtiöön tulijalle/ sijoittajalle tiettyä turvaa, mihin on rahansa laittamassa• Osuuttaan vähentävälle varmuutta siitä, että yritystä hoidetaan sovituin tavoin• Sovitaan osakkeiden tuomien oikeuksien käytöstä toisin kuin osakeyhtiölaki ja yhtiön yhtiöjärjestys säätävät• Sukupolvenvaihdoksen tai muun muutosprosessin ”runkosopimus”
 7. 7. KÄYTTÖTILANTEITA 2• Kaksi tasavahvaa omistajaa• Yhteisyritykset• Yhtiöt, joiden vähemmistöosuudet hankalasti myytävissä• Rahoittaja / ideoija –tilanteet• Rahoittaja / toteuttaja -tilanteet• Vähemmistön suojaaminen
 8. 8. OSAPUOLET• Esimerkki sopimuksen rakenteesta• 1. Sopijapuolet – Osakkeenomistajia – Optioiden tai erityisten oikeuksien haltijoita – Yhtiö voi olla osapuolena – Osakassopimuksen hyväksyminen pääsääntöisesti hallituksen käsiteltävä asia – Vaikutukset erilaisia sen mukaan onko yhtiö sopijapuolena vai ei, erityisesti täytäntöönpanotilanteessa
 9. 9. TAUSTA JA TARKOITUS• 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus – ”Osapuolet ovat sopineet (sopivat tällä sopimuksella) osakkuusjärjestelystä, jolla yrityksen osakkeita siirretään K. Keksijältä P. Pelottomalle siten että … Tällä sopimuksella on tarkoitus sopia yrityksen hallinnosta … ajan.”• 3. Yhtiön toiminta-ajatus – ”Yhtiö harjoittaa … alan liiketoimintaa liitteenä 1 olevan liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa on määritelty myös tämän sopimuksen voimassaoloaikana tehtäväksi suunnitellut investoinnit.” – Yhtiön osakekannan myynti, listaus, voiton tuottaminen, hyödykkeiden/ palveluiden saaminen – Tausta, tarkoitus ja toiminta-ajatus realisoituvat riitatilanteissa, jolloin saattaa joutua tulkitsemaan sopimuksen tarkoitusta tai sopimusta ja hakemaan ratkaisuja kysymyksiin, joihin ei suoraan sopimustekstistä löydy vastauksia.
 10. 10. HALLINTO• 4. Hallitus• 5. Toimitusjohtaja• 6. Päätöksentekomenettely• Tilintarkastaja – ”Yhtiön tilintarkastajan tulee tämän sopimuksen voimassa ollessa aina olla KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö. Seuraavassa yhtiökokouksessa tilintarkastajaksi valitaan … ”
 11. 11. RAHOITUSVASTUUT• Oman pääomanehtoinen rahoitus – Osakeanteihin liittyvä päätöksentekojärjestys – Sopijapuolten oikeus/velvollisuus merkitä uusia osakkeita – Osakeannin hinnoitteluun liittyvät kysymykset• Vieraan pääomanehtoinen rahoitus – Osapuolten oikeus/velvollisuus antaa yhtiölle lisärahoitusta tai vakuuksia – Lisärahoituksen ehdot – Mitä vakuuksille tai rahoitukselle tapahtuu omistuksen muutostilanteessa?
 12. 12. PÄÄOMASIJOITTAJAT OSAPUOLINA• Määräyksiä yrityksen tarkastuksesta• Yhtiö ja henkilöosakkaat voivat antaa ns. vakuutuksia sijoittajille• Muita pääomasijoittajia kiinnostavia ehtoja – Immateriaalioikeuksien siirto henkilöosakkaiden ja yhtiön välillä – Immateriaalioikeuksien suojaaminen – Listautumiseen liittyvät ehdot • Määräajat • Osapuolten oikeus/velvollisuus osallistua osakemyyntiin • Sijoittajien tiedonsaantioikeudesta
 13. 13. OMISTUSSUHTEIDEN MUUTOKSET– ”P. Pelottomalla on oikeus tiettynä ajankohtana ostaa K. Keksijältä ja K. Keksijällä velvollisuus myydä P. Pelottomalle K. Keksijän omistamat yhtiön osakkeet …. kauppahinnasta … ”– ”T. Tirehtöörin luopuessa yhtiön toimitusjohtajan tehtävistä, on K. Keksijällä oikeus ja T. Tirehtöörin niin vaatiessa velvollisuus ostaa itselleen T. Tirehtöörin omistamat yhtiön osakkeet … kauppahinnasta.”– Mahdollista velvoittaa osapuolet pitämään osakkeet määrätyn ajan eli määräaikainen myyntikielto
 14. 14. LUNASTUSLAUSEKKEET – ”Mikäli osakkaan työskentely yrityksessä päättyy …” – ”Jos osapuolet ajautuvat ratkaisemattomaan riitatilanteeseen… on A:lla oikeus lunastaa B:n osakkeet itselleen … ”• Lunastushinnan selkeä määrittely – Hinta voi riippua lunastuksen syystä – Lunastaako yhtiö vai osakas
 15. 15. MYÖTÄMYYNTIOIKEUS– ”Jos sopimuksen osapuoli ryhtyy toimenpiteisiin omistamiensa osakkeiden myymiseksi kolmannelle, on muille osakassopimuksen osapuolille tarjottava mahdollisuus samanaikaisesti luovuttaa omistamansa osakkeet (osakkeita) vastaavin ehdoin …”
 16. 16. MYÖTÄMYYNTIVELVOLLISUUS – ”Jos vähintään ... prosenttia Yhtiön osakkeista omistava osapuoli (osapuolet yhdessä) neuvottelevat omistamiensa osakkeiden myymisestä … kolmannelle … on hänellä oikeus vaatia muita osapuolia myymään osakkeensa samoin ehdoin kuin hän on niitä myymässä ... ” – Mahdolliset optiot ja muut erityiset oikeudet osakkeisiin sovittava nimenomaisesti
 17. 17. VOITONJAKO– ”Tämän sopimuksen voimassa ollessa yhtiö jakaa osinkoa hyvän liiketavan mukaisesti yhtiön likviditeettiä vaarantamatta …”– Osinkopolitiikka– Vähimmäisosingon laskentatapa
 18. 18. TYÖSKENTELYVELVOITE• Koskee henkilöosakkaita.• Koskee pääsääntöisesti avainhenkilöitä, jotka sitoutettu osakkuuksilla sekä tilanteissa, joissa pääomasijoittajat tulleet rahoittamaan.• Määriteltävä työskentelyvelvoitteen sisältö.• Erotettava yhtiöstä ja osakkaasta johtuvat työsuhteen päättymistilanteet.• Erotettava eri osapuolten osakkeiden lunastusoikeudet ja lunastusvelvollisuudet.
 19. 19. KILPAILUKIELTO• Määriteltävä kilpaileva toiminta• Määriteltävä ajallinen kesto, ulotuttava osakkuuden päättymisen jälkeiseen aikaan, jotta vaikutusta.• Kuuluuko kilpailevan toiminnan valmistelu kiellon piiriin?• Kilpailukiellon pituuden oltava kohtuullinen
 20. 20. SALASSAPITO• Määriteltävä salassa pidettävät asiat.• Määriteltävä salassa pidettävään aineistoon liittyvät menettelytavat.• Määriteltävä salassapitovelvollisuuden kesto.• Salassapitovelvollisuuden kestoa ei tarvitse rajata.
 21. 21. REKRYTOINTIKIELTO ”Osakas sitoutuu olemaan rekrytoimatta, suoraan tai välillisesti, omistamaansa tai johtamaansa yritykseen, yhtiön osakkaita, työntekijöitä tai johtajia…”• Merkitystä erityisesti kun työntekijöillä merkitystä asiakassuhteiden hoidon osalta tai työntekijöillä merkittävää tietotaitoa.• Pyritään estämään joukkoirtisanoutumisia sekä avainhenkilöiden poimintaa.• Rekrytointikielto voidaan ulottaa myös muiden konserniyhtiöiden avainhenkilöihin.
 22. 22. MUUT EHDOT 1• Yleisvelvoite toimia ja äänestää tavalla, jota sopimuksen noudattaminen edellyttää. – Vaikuttaa tulkintaan riitatilanteissa• Kustannusten korvaaminen – Verottaja ei aina ole hyväksynyt laatimiskuluja vähennyskelpoisiksi menoiksi. – Jos liittyy esimerkiksi rahoituksen järjestämiseen, saattaa olla vähennyskelpoinen• Muutosten tekeminen – Yleensä kirjallisesti – Yksimielisyys vai määräenemmistö?• Sopimuksen siirtäminen yleensä kielletään
 23. 23. MUUT EHDOT 2• Muut sopimukset – Yleensä kielletään sopimasta aihepiiriin liittyvistä asioista toisaalla.• Tiedoksiannot – Menettelytavat ja aikojen laskenta eri vaihtoehtoissa, osoitteet• Etusijajärjestys – Sopimuksen, sen liitteiden ja yhtiöjärjestyksen ym. aineiston välillä.
 24. 24. SOPIMUSSAKKO – ”Tämän sopimuksen kohtien …. Määräykset ovat voimassa … euron sopimussakon ja vahingonkorvausvelvollisuuden uhalla. Sopimussakko ei muodosta vahingonkorvausvelvollisuuden ylärajaa.”• Sopimussakko liitetään keskeisimpiin kohtiin (esim. kieltäytyminen tekemästä sopimuksen edellyttämiä toimenpiteitä; salassapitorikkomukset jne.).• Sopimussakkoa käytetään, koska vahingon määrän näyttäminen voi olla mahdotonta.• Sopimussakon määrän oltava järkevässä suhteessa kyseessä olevaan intressiin.• Voidaan sitoa sopijan omistamiin osakkeisiin.• Sopimussakko voi edellyttää reklamaatiota ja lauseke sisältää korjausmahdollisuuden.
 25. 25. RIITOJEN RATKAISEMINEN– ”Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet saatetaan ensisijaisesti ratkaistavaksi sovinnollisesti Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelysääntöjen mukaan tapahtuvassa sovintomenettelyssä.”– ”Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaan. …Välimiesoikeuden muodostaa yksi Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nimeämä jäsen. …”– Tai: ”Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan . . . käräjäoikeudessa ensi asteena.”– Yksiselitteisyys, selkeys
 26. 26. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO – ”Tämä sopimus on voimassa kunnes K. Keksijän osakekanta on kokonaisuudessaan siirtynyt P.Pelottomalle …”• Voimassaolo voi jatkua omistusoikeuden päättymisen jälkeen esim. salassapidon, kilpailukiellon, sopimussakon ja välityslausekkeen tms. osalta• Sopimus ei voi olla ikuinen – purkaminen sopimusrikkomuksen johdosta – irtisanomismahdollisuus jonkin määräajan jälkeen
 27. 27. www.lindblad.fietunimi.sukunimi@lindblad.fi JOENSUU YLÖJÄRVI Siltakatu 14 A 11 Mikkolantie 1-3 Puh (03) 348 4346 Puh (013) 225 821 tampere@lindblad.fi joensuu@lindblad.fi TAMPERE IMATRAVerstaankatu 3 D 27 F.O Virtasen katu 3 Puh (03) 223 3074 Puh (05) 415 0900tampere@lindblad.fi imatra@lindblad.fi LAPPEENRANTA, HELSINKI Oksasenkatu 8 B 14 Vuorikatu 16 A 5 Puh (05) 415 0900 Puh (09) 612 9510 lappeenranta@lindblad.fi helsinki@lindblad.fi
 28. 28. Markku Lindbladmarkku.lindblad@lindblad.fi 020 749 8161

×