Vita vya kiroho

6,280 views

Published on

 • Be the first to comment

Vita vya kiroho

 1. 1. 30 March 2012 VITA VYA KIROHO VITA VYA KIROHO ILI KUTEKA BARAKA ZETU KWA  Mapambano na Nguvu za giza VITA NA KUTUWEZESHA KUISHI  Kuteka Baraka zetu kwa Vita KWA USHINDI DUNIANI Mwl. Mgisa Mtebe +255 713 497 654, +255 783 497 654 Mathayo 16:18‐19 mgisamtebe@yahoo.com Waefeso 6:10‐13 30 March 2012 www.mgisamtebe.org 30 March 2012 KANUNI ZA KIROHO KANUNI ZA KIROHO Mathayo 16:18‐19 Mathayo 16:18‐19 18 Nami Nitalijenga Kanisa langu,  19 … jambo lolote   wala milango ya kuzimu,  wala milango ya kuzimu utakalolifunga duniani,  t k l lif d i i haitaweza kulishinda. 19 Nami  litakuwa limefungwa  nitawapa funguo za Ufalme wa  mbinguni …  mbinguni (rohoni) …  30 March 2012 30 March 2012 KANUNI ZA KIROHO KANUNI ZA KIROHO Mathayo 16:18‐19 Waefeso 6:10‐13‐18 19 … na jambo lolote  ‘Iweni hodari katika Bwana, na  utakalolifungua duniani,  t k l lif d i i katika Uweza wa Nguvu zake.  katika Uweza wa Nguvu zake Vaeni silaha zote za Mungu ili  litakuwa limefunguliwa  muweze pupambana na hila za  mbinguni (rohoni).  mwovu shetani. 30 March 2012 30 March 2012Vita Vya Kiroho 1
 2. 2. 30 March 2012 Waefeso 6:10‐13‐18 VITA VYA ROHONI ‘Kwa maana kushindana kwetu  Mathayo 16:18 sisi, si juu ya damu na nyama (si  vita vya kimwili) bali vita yetu ni  “Kwahiyo, kuna mashindano  (kuna vita), kati ya milango ya  (kuna vita) kati ya milango ya ya kupambana na falme za giza,  kuzimu (nguvu za giza) na kanisa mamlaka za giza, wakuu wa giza  la Bwana Yesu Kristo duniani.” na majeshi ya pepo wabaya,  katika ulimwengu wa roho. Ufunuo 12:17 30 March 2012 30 March 2012 VITA VYA ROHONI VITA VYA ROHONI Chanzo cha vita Ufunuo 12:3‐4, 7‐12, 17 3 “Kisha nikaona ishara nyingine  Vita hii ilitokea Wapi? Vita hii ilitokea Wapi? mbinguni; niliona, Joka mkubwa  mbinguni; niliona Joka mkubwa mwekundu, na alikuwa na  Ufunuo 12:3‐4, 7‐12, 17 vichwa saba na pembe kumi … Ezekieli 28:11‐19 30 March 2012 Isaya 14:10‐15 30 March 2012 VITA VYA ROHONI VITA VYA ROHONI Ufunuo 12:3‐4, 7‐12, 17 Ufunuo 12:3‐4, 7‐12, 17 4 “… na huyu joka, katika mkia  7 “Kulikuwa na vita mbinguni,  wake, alikuwa anakokota  wake alikuwa anakokota Malaika Mkuu wa majeshi ya  Malaika Mkuu wa majeshi ya theluhthi ya nyota za mbinguni  Mungu, Malaika Mikaeli,  (malaika wa Mungu) na  akapigana na yule joka na  kuziangusha katika nchi. malaika zake …” 30 March 2012 30 March 2012Vita Vya Kiroho 2
 3. 3. 30 March 2012 VITA VYA ROHONI VITA VYA ROHONI Ufunuo 12:3‐4, 7‐12, 17 Ufunuo 12:3‐4, 7‐12, 17 8 “Nao hawakushinda, wala  10 “Nikasikia sauti kuu mbinguni,  mahali pao hapakuonekana tena  mahali pao hapakuonekana tena ikisema, sas kumekuwa wokovu  ikisema sas kumekuwa wokovu mbinguni. 9 Yule joka aitwaye  na nguvu na ufalme wa Mungu  ibilisi na shetani, akatupwa  wetu na mamlaka ya Kristo wake,  duniani, na malalika zake  kwa maana ametupwa chini  wakatupwa pamoja naye. 30 March 2012 mshitaki wa ndugu zetu”. 30 March 2012 VITA VYA ROHONI VITA VYA ROHONI Ufunuo 12:3‐4, 7‐12, 17 Ufunuo 12:3‐4, 7‐12, 17 11 “Nao wakamshinda yule joka  12 “Kwahiyo shangilieni enyi enyi  na malaika zake, kwa damu ya  na malaika zake kwa damu ya wote mkaao mbinguni; lakini ole  wote mkaao mbinguni; lakini ole mwana kondoo na kwa neno la  wa ninyi mkaao duniani! Kwa  ushuhuda wao, ambao  maana yule joka ibilisi, ameshuka  hawakupenda maisha yao hata  kwenu, ana hasira nyingi akijua  30 March 2012kufa”. ana wakati mchache! 30 March 2012 VITA VYA ROHONI VITA VYA ROHONI Ufunuo 12:3‐4, 7‐12, 17 Mathayo 16:18 17 “Joka akamkasirikia yule  “Nitalijenga kanisa langu,  mwanamke (kanisa), akaenda  mwanamke (kanisa) akaenda litapambana na milango ya na milango ya  afanye vita juu wa wazao wake  kuzimu (nguvu za giza), na  wazishikao amri za Mungu na  milango ya kuzimu, haitaweza  kuwa na ushuhuda wa Yesu …” kulishinda kanisa langu …” 30 March 2012 30 March 2012Vita Vya Kiroho 3
 4. 4. 30 March 2012 KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  SIFA NA IBADA KWA MUNGU Ufunuo 12:27 Shetani anachotafuta ni kumpiga Kwanini Ibada? binadamu na mazingira yake ili na mazingira yake, ili  kumvurugia Mungu ibada,  Zaburi 22:3 anayoitamani sana kutoka kwa  binadamu, duniani.  30 March 2012 30 March 2012 SIFA NA IBADA KWA MUNGU SIFA NA IBADA KWA MUNGU Zab 22:3 Zaburi 22:3 IDABA ndio kitu cha kwanza  Wewe U Mtakatifu, nawe  kabisa katika k bi k ik moyo wa “UNAKETI” j UNAKETI juu ya sifa za Israel if I l Mungu, kwasababu MUNGU ANAISHI KATIKA  “Inhabit” “Unaishi” 30 March 2012 IBADA na SIFA. 30 March 2012 SIFA NA IBADA KWA MUNGU SIFA NA IBADA KWA MUNGU Zab 22:3 Kumnyima Mungu ibada IDABA ndio kitu cha kwanza  Ni kama kumnyima kabisa katika k bi k ik moyo wa • S Samaki maji ki ji Mungu, kwasababu • Mimea udongo MUNGU ANAISHI KATIKA  • Binadamu hewa 30 March 2012 IBADA na SIFA. 30 March 2012Vita Vya Kiroho 4
 5. 5. 30 March 2012 SIFA NA IBADA KWA MUNGU SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu “Kwa maana, Baba anawatafuta  Zab 22:3 Ibada Nchi watu wa aina hiyo ili  Kumb 8:6‐18 Yoh 4:23‐24 wamwabudu.” (Yohana 4: 23) Adam Zab 150:6 30 March 2012 30 March 2012 KANUNI ZA KIROHO SIFA NA IBADA KWA MUNGU Kusudi la Mungu la awali, ni  Mungu anatamani sana kukaa na kumwezesha mwanadamu  sisi watoto wake hapa duniani,  kuitawala dunia pamoja na  ndio maana anataka dunia yote Mungu, ili binadamu tuishi  ijazwe h li ya ib d ( t ij hali ibada (atmosphere)  h ) maisha mazuri (ya ushindi na  kama ilivyo mbinguni (masaa 24),  ili duniani pia, kuwe na mazingira mafanikio) na kuwa vyombo  ya maisha au ya makazi ya Mungu vizuri vya kumwabudu Mungu. 30 March 2012 kama ilivyo mbinguni. 30 March 2012 SADAKA NA IBADA KWA MUNGU SADAKA NA IBADA KWA MUNGU Mungu anataka watoto wake,  Kutokana na umuhimu na  tuwe na maisha mazuri, ili  unyeti wa ibada, Mungu  tunapopeleka ibada kwa  hakutaka na hataki watoto  Mungu, ibada hiyo ifike kwa  wake, tuwe na maisha ya  Mungu ikiwa safi (fresh), yaani  taabu, maisha ya dhiki na  ibada isiyo na kelele za moyoni  maisha ya shida; ili ibada yake  (masumbufu). 30 March 2012 isiingiliwe na vurugu zozote. 30 March 2012Vita Vya Kiroho 5
 6. 6. 30 March 2012 KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  SADAKA NA IBADA KWA MUNGU Ili Mungu apate ibada nzuri Ndio maana Mungu alitumia kutoka kwetu, inamlazimu  muda mrefu zaidi kuumba Dunia kutubariki na kututengenezea na kututengenezea  kuliko muda aliotumia mazingira mazuri, ili tuweze  kumuumba binadamu kuwa na maisha mazuri ya  mwenyewe. kumtumikia yeye kama vyombo  Dunia =  siku 5 vizuri vya ibada.  30 March 2012 Adam  =  siku 1 30 March 2012 SADAKA NA IBADA KWA MUNGU NGUVU YA SADAKA NA IBADA Hii inaonyesha wazi kwamba,  Wakolosai 1:16 Mungu anajali sana mazingira ya  16 … vitu vinavyoonekana na  maisha yako; kwasababu, ibada  vile visivyoonekana, vitu vyote  y , y nzuri inategemea aina ya maisha viliumbwa na Yeye na kwa ajili  ya mtu, na aina ya maisha  Yake. (rasilimali zote  yanategemea aina ya mazingira zilimewekwa na Mungu na kwa  anayoishi mtu huyo. ajili yake) 30 March 2012 30 March 2012 SIFA NA IBADA KWA MUNGU KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Mungu Zab 22:3 Ibada nzuri hutoka katika moyo  Ibada Nchi uliotulia na pia maisha mazuri;  uliotulia na pia maisha mazuri; Yoh 4:23‐24 Kumb 8:6‐18 na maisha mazuri huchangiwa  sana na mazingira mazuri. Adam Kumbukumbu 8:6‐18  Zab 150:6 30 March 2012 30 March 2012Vita Vya Kiroho 6
 7. 7. 30 March 2012 KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Ufunuo 12:27 Mazingira yakitibuka, maisha Shetani anachotafuta ni kumpiga yanatibuka, na maisha  yanatibuka na maisha binadamu na mazingira yake ili na mazingira yake, ili  yakitibuka, ibada kwa Mungu  kumvurugia Mungu ibada,  pia, inatibuka.  anayoitamani sana kutoka kwa  Kumbukumbu 8:6‐18 binadamu, duniani.  30 March 2012 30 March 2012 VITA VYA ROHONI KANUNI ZA KIROHO Mathayo 16:18 Waefeso 6:10‐13‐18 “Nitalijenga kanisa langu,  ‘Iweni hodari katika Bwana, na  litapambana na milango ya na milango ya  katika Uweza wa Nguvu zake.  katika Uweza wa Nguvu zake kuzimu (nguvu za giza), na  Vaeni silaha zote za Mungu ili  milango ya kuzimu, haitaweza  muweze pupambana na hila za  kulishinda kanisa langu …” mwovu shetani. 30 March 2012 30 March 2012 Waefeso 6:10‐13‐18 2Wakorintho 10:3‐5 ‘Kwa maana kushindana kwetu  ‘Ingawa tunaenenda kimwili,  sisi, si juu ya damu na nyama (si  hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili,  vita vya kimwili) bali vita yetu ni  silaha zetu zina nguvu katika  g ya kupambana na falme za giza,  Mungu (roho), tukiteka nyara  mamlaka za giza, wakuu wa giza  mawazo na fikra na kila kitu  na majeshi ya pepo wabaya,  kinachojiinua kinyume na elimu  katika ulimwengu wa roho. ya Bwana wetu Yesu Kristo. 30 March 2012 30 March 2012Vita Vya Kiroho 7
 8. 8. 30 March 2012 KANUNI ZA KIROHO KANUNI ZA KIROHO Kusudi la Mungu la awali, ni  Ni mapenzi ya Mungu tuishi  kumwezesha mwanadamu  maisha ya ushindi na  kuitawala dunia pamoja na  mafanikio ili kutimiza kusudi  Mungu, ili binadamu tuishi  la Mungu na kuishi maisha  maisha mazuri (ya ushindi na  mazuri kama chombo maalum  mafanikio) na kuwa vyombo  cha kumsifu na kumwabudu  vizuri vya kumwabudu Mungu. 30 March 2012 Mungu. 30 March 2012 KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  KANUNI ZA KIROHO Ili Mungu apate ibada nzuri Kusudi la Mungu la awali, ni  kutoka kwetu, inamlazimu  kumwezesha mwanadamu  kutubariki na kututengenezea na kututengenezea  kuitawala dunia pamoja na  mazingira mazuri, ili tuweze  Mungu, ili binadamu tuishi  kuwa na maisha mazuri ya  maisha mazuri (ya ushindi na  kumtumikia yeye kama vyombo  mafanikio) na kuwa vyombo  vizuri vya ibada.  30 March 2012 vizuri vya kumwabudu Mungu. 30 March 2012 SIFA NA IBADA KWA MUNGU KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Mungu Ili Mwanadamu aweze kulitimiza  Zab 22:3 Kusudi la Mungu vizuri, Mungu  Ibada Nchi alimpa Mwanadamu Mamlaka ya  alimpa Mwanadamu Mamlaka ya Yoh 4:23‐24 Kumb 8:6‐18 Kiroho ili Kutawala mazingira yake, ili awe na maisha mazuri ya  Adam kumtumikia Mungu kama  30 March 2012 Zab 150:6 vyombo vizuri vya ibada.  30 March 2012Vita Vya Kiroho 8
 9. 9. 30 March 2012 KANUNI ZA KIROHO MAMLAKA YA KIROHO Ebrn 11:3,  Efes 6:12     Mwanzo 1:26‐28/Zaburi 8:4‐8 Mungu aliitengeneza dunia  katika namna kwamba,  Mamlaka ya Kiroho. Mamlaka ya Kiroho ulimwengu wa mwili,  utatawaliwa kwa mamlaka ya  Mungu kutoka katika  Ulimwengu wa roho. 30 March 2012 30 March 2012 MAMLAKA YA KIROHO MAMLAKA YA KIROHO Mwanzo 1:26‐28 26 ‘Mungu akasema, tufanye  Mamlaka ya Kiroho Mtu kwa Sura yetu na Mfano  wetu, wakatawale samaki wa  Mwanzo 1:26‐28 baharini na ndege wa angani, na  kila kitu kipitacho juu ya nchi’. 30 March 2012 30 March 2012 MAMLAKA YA KIROHO MAMLAKA YA KIROHO Mwanzo 1:26‐28 Mwanzo 1:26‐28 27 ‘Bwana Mungu akaumba  28 ‘Bwana Mungu akawaweka  Mwanamke na Mwanaume;  katika bustani, akawaambia,  kwa Mfano wa Mungu  zaeni mkaongezeke na kuitiisha  aliwaumba’ (kuitawala) nchi.’ 30 March 2012 30 March 2012Vita Vya Kiroho 9
 10. 10. 30 March 2012 MAMLAKA YA KIROHO MAMLAK YA KIROHO Warumi 3:23/Warumi 5:12‐19 Mwanadamu alipofanya dhambi,  alipoteza mamlaka ya Mungu  katika ulimwengu wa roho na  KABLA YA DHAMBI kushindwa kuutawala ulimwengu  UTARATIBU ULIKUWA HIVI wa mwili; badala yake,  ulimwengu wa mwili ukamtawala  mwanandamu. 30 March 2012 30 March 2012 KABLA YA DHAMBI (ANGUKO)  Utukufu (Msaada) Mungu MAMLAKA YA MKRISTO KABLA YA DHAMBI     “Mashal” Mkuu Mwili Roho MUNGU Mfalme ADAM Mtawala MALAIKA Mwakilishi Dunia  mungu Nafsi DUNIA SHETANI Shetani Zab 8:4‐8 30 March 2012 30 March 2012 MAMLAKA YA KIROHO MAMLAKA YA KIROHO Zaburi 8:4‐8 Mwanadamu ni nani hata  umwangalie kwa kiasi hiki?   Zaburi 8:4‐8 Zaburi 8:4‐8 Umemfanya ‘punde kidogo’ Umemfanya  punde kidogo kuliko Mungu, ukamvika taji ya  ‘Utukufu’na Heshima;   ukamtawaza‘Juu ya’kazi zote za  30 March 2012 mikono yako … 30 March 2012Vita Vya Kiroho 10
 11. 11. 30 March 2012 MAMLAKA YA KIROHO MAMLAKA YA MKRISTO Zaburi 8:4‐8 KABLA YA DHAMBI     “Mashal” … na ukaviweka vitu vyote  Mkuu ulivyoviumba wewe, ‘chini ya’ MUNGU Mfalme miguu yake; wanyama wote,  ADAM Mtawala ndege wote, samaki na kila kitu  MALAIKA Mwakilishi mungu kipitacho katika njia za maji. DUNIA SHETANI 30 March 2012 30 March 2012 Zab 8:4‐8 KABLA YA DHAMBI (ANGUKO)  KANUNI ZA KIROHO Utukufu (Msaada) Mungu Mwili Roho BAADA YA DHAMBI MAMBO YAKAWA HIVI Dunia  Nafsi Shetani 30 March 2012 30 March 2012 BAADA YA DHAMBI  MAMLAKA YA MKRISTO Msaada Ukakatika Mungu BAADA YA DHAMBI MUNGU Mwili Roho SHETANI MALAIKA Dunia DUNIA Nafsi SHETANI ALITAPELI  ADAM NAFASI YA ADAM Shetani 30 March 2012 30 March 2012Vita Vya Kiroho 11
 12. 12. 30 March 2012 Mamlaka ya shetani ulimwenguni MAMLAKA YA MKRISTO BAADA YA DHAMBI Efe 2:1‐2   – Mfalme wa anga MUNGU Mkuu Yohana 16:11 2Kor 4:4    – Mungu wa dunia hii Mfalme Waefeso 2:1‐2 SHETANI Mtawala 1Yohana 5:19 1Yoh 5:19  – Mtawala (Controler)  1Yoh 5:19 – Mtawala (Controler) MALAIKA Mwakilishi Luka 4:5‐8 Yoh 12:31  – Mkuu wa Ulimwengu mungu 2Korintho 4:3‐4 DUNIA Shetani akakaa katika         Yoh 14:30  – Mkuu wa Ulimwengu ADAM nafasi ya Adam na  Yoh 16:11  – Mkuu wa Ulimwengu 30 March 2012 akavaa vyeo vyote vya Adam       30 March 2012 KANUNI ZA KIROHO MAMLAKA YA MKRISTO BAADA YA DHAMBI Mkuu Yohana 16:11 MUNGU Mfalme Waefeso 2:1‐2 SHETANI Mtawala 1Yohana 5:19 BAADA YA WOKOVU MALAIKA Mwakilishi Luka 4:5‐8 MAMBO YAKAWA HIVI mungu 2Korintho 4:3‐4 DUNIA Warumi 5:12, 14 ADAM Waebrania 2:14, 15 30 March 2012 30 March 2012 BAADA YA WOKOVU (KALVARI)  MAMLAKA YA MKRISTO (Utukufu) Uhusiano Mungu BAADA YA WOKOVU Mkuu MUNGU + ADAM ‐ 2 Mfalme Mwili Roho MALAIKA Mtawala SHETANI Mwakilishi Dunia DUNIA mungu Nafsi ADAM  ‐ 1 Waefeso 2:1‐6 Shetani 30 March 2012 30 March 2012 Waefeso 1:18‐23Vita Vya Kiroho 12
 13. 13. 30 March 2012 BAADA YA WOKOVU (KALVARI)  KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:26‐28/Zaburi 8:4‐8 (Utukufu) Roho Mt. Mungu Mungu aliitengeneza dunia  katika namna kwamba,  Mwili Roho ulimwengu wa mwili,  utatawaliwa kwa mamlaka ya  Dunia Mungu kutoka katika  Nafsi Ulimwengu wa roho. Shetani 30 March 2012 (Rum 8:9‐11)  30 March 2012 KANUNI ZA KIROHO KANUNI ZA KIROHO Warumi 3:23/Warumi 5:12‐19 Waefeso 2:1‐6/Ufunuo 5:8‐10 Mwanadamu alipofanya dhambi,  Lakini Mtu anapotubu dhambi zake  alipoteza mamlaka ya Mungu  na kuupokea Wokovu wa Bwana  katika ulimwengu wa roho na  Yesu Krsito, anaunganishwa tena  kushindwa kuutawala ulimwengu  na Mungu na kupewa mamlaka wa mwili; badala yake,  makuu zaidi, kuliko yale  ulimwengu wa mwili ukamtawala  aliyoyapoteza Adam na Eva    mwanandamu. 30 March 2012 katika bustani ya Eden. 30 March 2012 KANUNI ZA KIROHO KANUNI ZA KIROHO Mathayo 16:18‐19 Mathayo 16:18‐19 18 Nami Nitalijenga Kanisa langu,  19 … jambo lolote   wala milango ya kuzimu,  wala milango ya kuzimu utakalolifunga duniani,  t k l lif d i i haitaweza kulishinda. 19 Nami  litakuwa limefungwa  nitawapa funguo za Ufalme wa  mbinguni …  mbinguni (rohoni) …  30 March 2012 30 March 2012Vita Vya Kiroho 13
 14. 14. 30 March 2012 KANUNI ZA KIROHO MAMLAKA YA MKRISTO Mathayo 16:18‐19 Ufunuo 5:9‐10 19 … na jambo lolote  9 Wewe unastahili kukitwaa utakalolifungua duniani,  t k l lif d i i kitabu na kuzivunja lakiri zake, zake,  kwa sababu ulichinjwa na kwa  litakuwa limefunguliwa  damu yako ukamnunulia  Mungu watu kutoka katika kila  mbinguni (rohoni).  kabila, kila lugha, kila jamaa na  30 March 2012 kila taifa (kanisa).  30 March 2012 MAMLAKA YA MKRISTO KANUNI ZA KIROHO Waefeso 1:18‐23/2:1‐6 Ufunuo 5:9‐10 Mungu wetu, hataweza  10 Nawe umewafanya hawa  kukurithisha mamlaka ya  wawe Ufalme na Makuhani wa  f l k h i Ulimwengu wa roho ili Uli h ili uweze  kumtumikia Mungu wetu, nao  kuleta mabadiliko katika  wanamiliki dunia.’’ ulimwengu wa mwili, kama  hajazaliwa mara ya pili, kwa njia  30 March 2012 ya Wokovu wa Yesu Kristo. 30 March 2012 KANUNI ZA KIROHO BAADA YA WOKOVU (KALVARI)  Baada ya Wokovu, mtu wa  (Utukufu) Roho Mt. Mungu Mungu huyo, anajazwa Roho  Mtakatifu na Nguvu zake ili na Nguvu zake, ili  Mwili Roho kumrudishia mamlaka na uweza tuliyopoteza katika bustani ya  Dunia Eden, kwa njia ya dhambi. Nafsi 30 March 2012 Shetani 30 March 2012 (Rum 8:9‐11) Vita Vya Kiroho 14
 15. 15. 30 March 2012 KANUNI ZA KIROHO KANUNI ZA KIROHO Bwana Yesu aliomba hivi: Yohana 17:22 Yohana 17:22 ‘Utukufu’ huo, ni Roho  ‘Baba Utukufu ule ulionipa Baba, Utukufu ule ulionipa,  Mtakatifu yule yule aliyepewa yule yule aliyepewa  nami nimewapa wao (Kanisa)’; Adam wa kwanza, ili aweze  ‘yaani watu walioniamini, walinipokea  kuutawala ulimwengu wa dunia  maishani mwao na wanaishi kwa kanuni  hii kwa Nguvu za Mungu. zangu za kiroho’ 30 March 2012 Zaburi 8:4‐8 30 March 2012 KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KANUNI ZA KIROHO 2Petro 1:3‐4 Kusudi la Mungu la awali, ni  Tunapambana na adui mwenye kumwezesha mwanadamu  nguvu sana. Pasipo Nguvu za Mungu, mtu wa Mungu kuitawala dunia pamoja na  hataweza kuleta mabadiliko Mungu, ili binadamu tuishi  mazuri katika maisha yake na maisha mazuri (ya ushindi na  kumwezesha kuishi maisha mafanikio) na kuwa vyombo  mazuri na ya ushindi, ili kuwa chombo kizuri cha ibada. 30 March 2012 vizuri vya kumwabudu Mungu. 30 March 2012 KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  KANUNI ZA KIROHO Ili Mwanadamu aweze kulitimiza  Kusudi la Mungu vizuri, Mungu  Kwanini alimpa Mwanadamu Mamlaka ya  alimpa Mwanadamu Mamlaka ya Kiroho ili Kutawala mazingira Ulimwengu wa roho. Uli h yake, ili awe na maisha mazuri ya  Zab 8:4‐8, Waefeso 6:12 kumtumikia Mungu kama  vyombo vizuri vya ibada.  30 March 2012 30 March 2012Vita Vya Kiroho 15
 16. 16. 30 March 2012 KANUNI ZA KIROHO KANUNI ZA KIROHO Ni kwasababu; Waebrania 11:3    Mungu aliitengeneza dunia katika  Ni muhimu uje kwamba,  namna kwamba, ulimwengu wa  Dunia yetu inatawaliwa kwa   Dunia yetu inatawaliwa kwa mwili, utatawaliwa kwa mamlaka ya Mungu kutoka katika  Kanuni kuu Mbili (2) Ulimwengu wa roho. 2. Kanuni za Kimwili (Zab 4:4‐8, Ebr 11:3) 1. Kanuni za Kiroho 30 March 2012 30 March 2012 KANUNI ZA KIROHO KANUNI ZA KIROHO Nguvu                     Nguvu Kwa Mfano; Za                            za Uumbaji wa vitu vya Dunia Uumbaji wa vitu vya Dunia Kimwili        Vs        Kiroho  Waebrania 11:3 (Natural                (Spiritual   Principles)            Principles) 30 March 2012 30 March 2012 Kanuni za kiroho za Ushindi Kanuni za kiroho za Ushindi Waebrania 11:3 Waebrania 11:3 Nasi twajua ya kwamba,  ulimwengu uliumbwa kwa Neno “… vitu vinavyoonekana … vitu vinavyoonekana la Mungu, hata vitu (vya kimwili) vilifanywa kwa  vinavyoonekana, havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. vitu visivyo dhahiri ”. 30 March 2012 30 March 2012Vita Vya Kiroho 16
 17. 17. 30 March 2012 Kanuni za kiroho za Ushindi Kanuni za kiroho za Ushindi Waebrania 11:3 Waebrania 11:3 “… vitu vinavyoonekana … vitu vinavyoonekana “… vitu vinavyoonekana … vitu vinavyoonekana (vya kimwili) vilifanywa kwa  (vya kimwili) vilifanywa kwa  vitu visivyo waziwazi ”. vitu visivyo onekana (vya kiroho).” 30 March 2012 30 March 2012 Kanuni za kiroho za Ushindi ULIMWENGU WA ROHO Waebrania 11:3 Ulimwengu wa roho Ulimwengu wa roho ndio Waebrania 11:3 ulioumbwa kwanza; na kisha Kwahiyo, Mungu alipoumba dunia,  ulipokamilika, ndipo M li k ilik di Mungu aliiumba katika ulimwengu wa  akauzaa Ulimwengu wa mwili kiroho kwanza, na alipoikalimisha  kutokea katika rohoni, ndipo akaizaa (akai‐ photocopy au akai‐print) katika  Ulimwengu wa Roho. 30 March 2012 ulimwengu wa mwili. 30 March 2012 Ulimwengu wa roho Ulimwengu wa roho Waebrania 11:3, 2Wakorintho 4:18 Waebrania 11:3, 2Wakorintho 4:18 Ukamilifu           Dhamira           Torati                        Mpito                  Neema              Dhiki         Milenia     Ukamilifu           Dhamira           Torati                        Mpito                  Neema              Dhiki         Milenia     Uumbaji      Anguko                     Wafalme       Kuzaliwa            Msalaba                 Unyakuo                     Mwisho Uumbaji      Anguko                     Wafalme       Kuzaliwa            Msalaba                 Unyakuo                     Mwisho Mwa 1         Mwa 3                      Manabii    Math 1             Math 27                   1 Thes 4                        Ufu 21 Mwa 1         Mwa 3                      Manabii    Math 1             Math 27                   1 Thes 4                        Ufu 21 7 1000 7 1000 33               (1) Ufu 13 :8              3 ½      3 ½ Kristo 33               (1) Ufu 13 :8              3 ½      3 ½ Kristo 30        3 ½                            (2) Efe 1:3‐4 Mfalme 30        3 ½                            (2) Efe 1:3‐4 Mfalme Injili Injili Kalvari      Kanisa  600                                 Kalvari       Kanisa  Milele Milele 700                                   2000 (4) Daniel  7:13 – 14, 27 (3) Isaya  9: 6                                   33 AD (5) Ufunuo  20:11 – 15 30 March 2012 30 March 2012 Ulimwengu wa Mwili Bahari             Miti        Upepo          Vita Vya Kiroho 17
 18. 18. 30 March 2012 Kanuni za kiroho za Ushindi NGUVU YA MAOMBI Waebrania 11:3 Ulimwengu wa roho “… vitu vinavyoonekana Kwahiyo, ukiona jambo limetokea  mahali fulani leo, usije ukafikiri  (vya kimwili) vilifanywa kwa  (vya kimwili) vilifanywa kwa limeanza leo, hapana; li l h vitu visivyo onekana Ukweli ni kwamba, leo ndio jambo  (vya kiroho). hilo limejitokeza, lakini mbegu yake  ilipandwa huko rohoni siku kadhaa  30 March 2012 zilizopita (wakati uliopita). 30 March 2012 NGUVU YA MAOMBI KANUNI ZA KIROHO Ulimwengu wa roho Waebrania 11:3    Wewe usipokuwa na nidhamu ya  Hivyo; kwenda rohoni kwa njia ya  j y Hakuna kitu kinafanyika katika  Hakuna kitu kinafanyika katika maombi, kumbuka kwamba, adui  Ulimwengu wa Mwili mpaka  yako shetani, yuko huko huko  kwanza kimefanyika katika    rohoni; naye atakutengenezea  mambo ambayo usingetaka      Ulimwengu wa Kiroho. kabisa yakupate. 30 March 2012 30 March 2012 KANUNI ZA KIROHO ULIMWENGU WA ROHO 2Wakorintho 4:18    Waebrania 11:3 Tusiviangalie vitu  Kwahiyo, Mungu alipoumba  vinavyoonekana (vya kimwili) ni  y ( y ) dunia, aliiumba kwanza katika  vya muda; bali tuviangalie vitu  ulimwengu wa kiroho, na  visiyoonekana (vya kiroho)  alipoikalimisha, ndipo akaizaa kwani hivyo ndivyo vya milele  (akai‐photocopy au akai‐print)  katika ulimwengu wa mwili. (vya kudumu). 30 March 2012 30 March 2012Vita Vya Kiroho 18
 19. 19. 30 March 2012 ULIMWENGU WA ROHO ULIMWENGU WA ROHO Waebrania 11:3 Kwahiyo, kila kitu duniani kina  Kwahiyo original copy na photocopy yake.  Kila cha Kimwili,  Au kila kitu unachokiona duniani,  kil ki h ki d i i ujue kina soft‐copy na hard‐copy  kina cha kiroho chake yake (yaani kina upande wa rohoni 1 Wakorintho 15:44 na wa upande wa mwilini). 30 March 2012 30 March 2012 ULIMWENGU WA ROHO ULIMWENGU WA ROHO 1 Wakorintho 15:44 Ayubu 8:9 “Ikiwa kuna mwili wa asili,  “Kwakuwa sisi ni wa jana tu, Kwakuwa sisi ni wa jana tu,  Basi na mwili wa roho pia, upo” wala hatujui neno, maisha yetu  ni kama kivuli” ‐ Photocopy  ‐ 30 March 2012 30 March 2012 ULIMWENGU WA ROHO ULIMWENGU WA ROHO Ulimwengu w Katika ulimwengu wetu, kuna  Zaburi 39:6a vitu vya Namna kuu mbili (2); “Binadamu huko na huko Binadamu huko na huko • Vit isi oonekana Vitu visivyoonekana kama kivuli” • Vitu vinavyoonekana ‐ Photocopy  ‐ Na vyote viko kwa pamoja 30 March 2012 30 March 2012Vita Vya Kiroho 19
 20. 20. 30 March 2012 KANUNI ZA KIROHO KANUNI ZA KIROHO Waebrania 11:3    Waebrania 11:3    Ni Kwasababu,  Ni Kwasababu,  Ulimwengu wa Mwili Mambo ya Ulimwengu wa mwili ulizaliwa kupitia  yanatawaliwa kwa mambo ya  Ulimwengu wa Kiroho. ulimwengu wa roho;  30 March 2012 30 March 2012 KANUNI ZA KIROHO KANUNI ZA KIROHO Waebrania 11:3    Waebrania 11:3    Ni muhimu uje kwamba,  Hivyo, kwa utaratibu huu; Kanuni za Kimwili Kanuni za Kimwili Hakuna kitu kinafanyika katika  Hakuna kitu kinafanyika katika zinatawaliwa na  Ulimwengu wa Mwili mpaka  kwanza kimefanyika katika    Kanuni za Kiroho Ulimwengu wa Kiroho. 30 March 2012 30 March 2012 MAANA YA KUOMBA MAANA YA KUOMBA Kuomba, ni namna ya mtu,  kwenda katika ulimwengu wa  roho, ili kuwasiliana na Mungu  Tafsiri Mpya ya  Tafsiri Mpya ya wake, na kuuathiri ulimwengu  k k thi i li Maombi wa roho, katika namna ambayo,  itakayoleta mabadiliko katika  ulimwengu huu wa mwili. 30 March 2012 30 March 2012Vita Vya Kiroho 20
 21. 21. 30 March 2012 KANUNI ZAKIROHO NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Kwa Mfano wa Nabii Eliya Yakobo 5:17‐18; Kwa Mfano  Eliya alikuwa binadamu tu kama sisi,  lakini aliomba kwa bidii, ili kuifunga  Maombi ya Nabii Eliya mvua, na Mungu alimsikia, na  Yakobo 5:17‐18; mbingu zikafungika na mvua (ya ki‐ 1Wafalme 17‐18; mwilini) haikunyesha juu ya nchi,  30 March 2012 kwa  muda wa  miaka 3 na nusu. 30 March 2012 NGUVU YA MAOMBI NGUVU YA MAOMBI Kwa Mfano wa Nabii Eliya Kwa Mfano wa Nabii Eliya Yakobo 5:17‐18; Yakobo 5:17‐18; Japo kulikuwa na kanuni zote za  Baada ya miaka mitatu na nusu, nchi  kisayansi za mvua kunyesha, lakini  yote ilikuwa kavu kabisa na misitu  Eliya, kwa njia ya maombi, alikwenda  yote imepukutika; kwahiyo  rohoni, akaathiri (tibua) kanuni  hakukuwa na kanuni za kutosha  zinazotawala mvua mwili, na ndio  kuruhusu mvua kunyesha. maana mvua haikunyesha. 30 March 2012 30 March 2012 NGUVU YA MAOMBI MAANA YA KUOMBA Kwa Mfano wa Nabii Eliya Kuomba, ni namna ya mtu,  Yakobo 5:17‐18; kwenda katika ulimwengu wa  Eliya akaomba tena kwa bidii, ili  roho, ili kuwasiliana na Mungu  kuifungua mvua kutoka katika wake, na kuuathiri ulimwengu  k k thi i li uliwengu wa roho, na Mungu  wa roho, katika namna ambayo,  alimsikia, na mbingu zikafunguka na  itakayoleta mabadiliko katika  mvua (ya ki‐mwilini) ikanyesha na  ulimwengu huu wa mwili. nchi ikazaa matunda yake. 30 March 2012 30 March 2012Vita Vya Kiroho 21
 22. 22. 30 March 2012 Mabadiliko gani hayo? NGUVU YA MAOMBI Kwa Mfano; 1Wafalme 18:30‐45; Maisha mazuri, Familia nzuri,  Eliya akawakusanya Waisraeli wote,  Masomo mazuri,, Kazi nzuri,  akaijenga madhabahu ya Bwana  Biashara nzuri, Maendeleo Mazuri,  upya, akaweka sadaka ya ng’ombe  k k d k b Afya nzuri, Tabia nzuri, Huduma juu ya madhabahu, na akawataka  nzuri, Serikali nzuri, Taifa zuri,  Nchi  wamwage maji pipa 12 juu yake,  nzuri, Kanisa zuri, Jamii ya watu  kama yalivyo mawe 12 ya  wazuri, nk. nk. nk. 30 March 2012 madhabahu na kabila 12 za Israeli. 30 March 2012 NGUVU YA MAOMBI NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:30‐45; Yakobo 5:18; Baada ya kufanya Kanuni hizi za  Kiroho, ndipo Eliya akafanya  MATOKEO = USHINDI Maombi ya Vita, ili kuvunja ngvu  Mvua ik M ikanyesha k ik h katika ya upinzani, iliyokuwa inazuia  ulimwengu wa mwili, na Nchi baraka za Mungu, kuwafikia  ikazaa matunda yake, na watu watoto wake duniani. wakafaidi mema ya nchi. 30 March 2012 30 March 2012 Ulimwengu wa roho NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa Roho 1Wafalme 18:41‐44; Baada ya Toba  na Sadaka         (Kumb 28:1‐14) /     /     /     /      /       /        /        /        /     /      Baada ya ile Sadaka na Maombi,  /    /     /     (mstari wa 41) /       /        /       / /     /        Mvua ya rohoni /      /        /      / Nabii Eliya akawaambia watu,  Nabii Eliya akawaambia watu, / /        /      /       /      /      /      /       /      /      / / / / / / / / / / ‘Kimbieni, nasikia sauti ya mvua  Efe 2:2                               Efe 6:12                                    Efe 2:2                                     Efe 6:12 Mkuu Mkuu Mkuu tele’ (mstari 41), watu  Ulimwengu wa Mwili walipoondoka, Eliya alikwenda  mlimani ili kufanya MAOMBI; 30 March 2012 30 March 2012Uyahudi                                  Uyahudi                                          Uyahudi Vita Vya Kiroho 22
 23. 23. 30 March 2012 Ulimwengu wa roho NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa Roho 1Wafalme 18:41‐45; Baaada ya Maombi (Yakobo 5:16‐18)  /     /     /     /      /       /        /        /        /     /      Na watu walipoondoka, Eliya  /    /     /     (mstari wa 41) /       /        /       / /     /     Mvua ya rohoni /      /        /      / alikwenda mlimani kuomba; na  alikwenda mlimani kuomba; na / /        /      /       /      /      /      /       /      /      / / / / / / / / / / baada ya maombi mazito mara  Efe 2:2                               Efe 6:12                                    Efe 2:2                                     Efe 6:12 Mkuu Mkuu Mkuu saba (7), ndipo mvua kubwa  Ulimwengu wa Mwili /      /      /       /      /      /      /       /        / /      /      /       /      /      /      /       /        / /      /      /    Mvua ya Mwilini /        / sana ikanyesha juu ya nchi  /      /      /  (Mstari 44‐45)    /       /       / /      /      /       /      /      /      /       /        / (mstari 44‐45). 30 March 2012 30 March 2012 /      /      /       /      /      /      /       /        / NGUVU YA MAOMBI NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:41‐45; 1Wafalme 18:41‐45; Kumbe, mvua haikunyesha  Kwahiyo, kumbuka kwamba,  katika ulimwengu wa mwili,  katika ulimwengu wa mwili, , Kanuni za kiroho, ndizo  mpaka kwanza ilipotengenezwa  zilizotangulia kusababisha athari  katika ulimwengu wa kiroho katika ulimwengu wa rohoni kwanza. kwanza, ili mvua inyeshe katika  30 March 2012 ulimwengu wa mwili. 30 March 2012 NGUVU YA MAOMBI NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:41‐45; Ulimwengu wa roho Kwahiyo,  Wewe usipokuwa na nidhamu ya  Ile mvua haikunyesha katika  Ile mvua haikunyesha katika kwenda rohoni kwa njia ya  j y maombi, kumbuka kwamba, adui  ulimwengu wa mwili, mpaka  yako shetani, yuko huko huko  kwanza ilipotengenezwa katika  rohoni; naye atakutengenezea  ulimwengu wa kiroho kwanza. mambo ambayo usingetaka      30 March 2012 kabisa yakupate. 30 March 2012Vita Vya Kiroho 23
 24. 24. 30 March 2012 NGUVU YA MAOMBI NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho 1Wafalme 18:41‐45; Kwahiyo, ukiona jambo limetokea  Kwahiyo, ile mvua haikunyesha  mahali fulani leo, usije ukafikiri  limeanza leo, hapana; li l h katika ulimwengu wa mwili,  katika ulimwengu wa mwili, mpaka kwanza ilipotengenezwa  Ukweli ni kwamba, leo ndio jambo  hilo limejitokeza, lakini mbegu yake  katika ulimwengu wa kiroho ilipandwa huko rohoni siku kadhaa  kwanza. zilizopita (wakati uliopita). 30 March 2012 30 March 2012 Ulimwengu wa roho NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa Roho Ulimwengu wa roho Baada ya Toba  na Sadaka         (Kumb 28:1‐14) Waefeso 1:3‐4, Warumi 8:29‐30 /     /     /     /      /       /        /        /        /     /      /    /     /     (mstari wa 41) /       /        /       / ‘Mungu ameshatubariki kwa  /     /        Mvua ya rohoni /      /        /      / / /        /      /       /      /      /      /       /      /      / / / / / / / / / / baraka zote za rohoni, katika b k h i k ik Efe 2:2                               Efe 6:12                                    Efe 2:2                                     Efe 6:12 Mkuu Mkuu Mkuu ulimwengu wa roho; kama  Ulimwengu wa Mwili alivyotuchagua katika yeye, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu,  tuwe watakatifu’. 30 March 2012 30 March 2012Uyahudi                                  Uyahudi                                          Uyahudi  Ulimwengu wa roho NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa Roho 1Wafalme 18:41‐45, Yakobo 5:17‐18 Baaada ya Maombi (Yakobo 5:16‐18)  Wana wa Israeli, walikuwa  /     /     /     /      /       /        /        /        /     /      /    /     /     (mstari wa 41) /       /        /       / wanateseka kwa maisha  / /     /     Mvua ya rohoni /      /        /      / /        /      /       /      /      /      /       /      /      / / / / / / / / / / magumu, katika ulimwengu wa  Efe 2:2                               Efe 6:12                                    Efe 2:2                                     Efe 6:12 Mkuu Mkuu Mkuu mwili, wakati wao ni wabarikiwa  Ulimwengu wa Mwili /      /      /       /      /      /      /       /        / wenye baraka nyingi sana katika  /      /      /       /      /      /      /       /        / /      /      /    Mvua ya Mwilini /        / /      /      /  (Mstari 44‐45)    /       /       / ulimwengu wa roho. /      /      /       /      /      /      /       /        / /      /      /       /      /      /      /       /        / 30 March 2012 30 March 2012Vita Vya Kiroho 24
 25. 25. 30 March 2012 NGUVU YA MAOMBI NGUVU YA MAOMBI Kama Eliya asingeomba kwa  Ulimwengu wa roho bidii, ile baraka ya mvua (rohoni)  Waefeso 1:3‐4, Warumi 8:29‐30 ingekomea huko huko rohoni, na  Na sisi pia tusipoomba, baraka hizi  huku duniani, watu wa Mungu  zote tulizopewa katika ulimwengu  li k ik li wangeishi maisha ya shida na  wa roho, zitabaki huko huko rohoni, taabu; na kumbe wana baraka  wakati huku duniani, tunateseka  kwa maisha magumu, yaliyojaa  nyingi sana katika U’rohoni. 30 March 2012 shida na taabu nyingi. 30 March 2012 KANUNI ZA KIROHO NGUVU YA MAOMBI Waebrania 11:3    Ulimwengu wa roho Mungu wetu ni Mungu wa  Utendaji kazi wa Mungu duniani,  Imani, anayefanya mambo  , y y huanzia katika ulimwengu wa roho g yasiyoonekana kwanza, kabla ya  kwanza. Mambo yakikamilika  kuyasababisha yatokee katika  rohoni, ndipo huyazaa mambo hayo  katika ulimwengu wa mwili. ulimwengu wa mwili (ulimwengu wa yanayoonekana) 30 March 2012 30 March 2012 NGUVU YA MAOMBI NA SADAKA ULIMWENGU WA ROHO Kama tunataka kutawala vizuri  mambo yetu ya kimaisha na kuleta  mabadiliko katika mambo ya  Kwanini tunaishi  kimwili, basi ni lazima tuufahamu  ki ili b i i l i t f h maisha ya kushindwa? vizuri ulimwengu wa roho, na tujue  namna ya kuuathiri (U’roho) ktk  namna itakayoleta mabadiliko  katika ulimwengu wa mwili. 30 March 2012 30 March 2012Vita Vya Kiroho 25

×