‫پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ‐ تیرماه ۱۹۳۱‬
‫چالشهای خط فارسی‐عربی‬               ‫زبانها و قلمها‬         ‫گردش اطالعات بین کاربر و محیط رایان...
‫زبانها و قلمها‬     ‫0 تعداد زیاد زبانها (از جنوب و غرب آسیا تا شمال و غرب آفریقا)‬        ‫0 هر زبانی حروفی ...
‫گردش اطالعات بین کاربر و محیط رایانهای‬         ‫۲) نمایش متن‬                 ‫۱) ذخیره‬    ...
‫مشکالت فعلی‬                      ‫0 آشنایی کاربران با تعداد محدودی از الفباها‬          ...
‫اصول نوشتهنگاری خط فارسی‐عربی‬              ‫شکلگیری کلمه‬             ‫انواع حروف در خط‬    ...
‫شکلگیری کلمه‬       ‫فاصلهی میانکلمه‬           ‫کلمه‬            ‫فاصلهی میانکلمه‬     ...
‫انواع حروف در خط‬                          ‫ء‬         ‫0 جدا یا تکنمودی‬       ...
‫تنوع حروف در الفباها‬                          ‫0 هر الفبا شامل حروف و نمودهای آنهاست‬     ...
‫انواع اتصال و انفصال‬                               ‫0 اتصال اجباری (عربی)‬        ...
‫شکلهای پایه و کمکی‬                   ‫شکلهای کمکی‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬  ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط ...
‫نشانههای آوانمایی‬                     ‫0 در باال یا پایین حروف قرار میگیرند‬            ...
‫کدگذاری خط فارسی‐عربی‬           ‫کدگذاریهای شکلی و معنایی‬           ‫خط فارسی‐عربی در یونیکد‬   ...
‫کدگذاریهای شکلی و معنایی‬       ‫نویسه ← نمود یا شکل‬                     ‫0 کدگذاریهای شکلی‬ ...
‫خط فارسی‐عربی در یونیکد‬                    ‫0 الگوریتمها و مشخصهها برای نمایش متن‬       ‫جهت...
‫مشخصههای نویسهها‬                                     ‫0 نوع اتصال نویسه‬      ...
‫پیچیدگیهای مدل یونیکد‬          ‫0 خط فارسی‐عربی در یونیکد از الفباهای زیادی پشتیبانی میکند‬          ...
‫پیچیدگیهای مدل یونیکد (۲)‬     ‫۵) نویسههای حرفیای وجود دارند که از نظر شکل با ترکیب یک نویسهی حرفی و یک‬      ...
‫مسائل کاربردی‬         ‫طراحی و پیادهسازی فونت‬          ‫محیطهای چندزبانه‬              ...
‫طراحی و پیادهسازی فونت‬         ‫0 عدم وجود اطالعات کافی برای سازندگان فونتها‬            ‫0 عدم وجود...
‫شکلهای ممکن برای نمودهای حروف خانوادهی «ها»‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬       ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬  ‫12‬
‫محیطهای چندزبانه‬                      ‫0 مشکالت در تشخیص و واردکردن متن‬             ...
‫نیازها‬         ‫0 اطالعات شکلی تمامی نویسههای حرفی و آوانمایی خط‬     ‫0 اطالعات ساختیافتهی کافی در مورد جزئ...
‫مدل انتزاعی نوشتهنگاری‬              ‫شکلهای انتزاعی‬         ‫رابطهی شکلهای انتزاعی پایه و نویسهها...
‫شکلهای انتزاعی‬            ‫0 هر نمود از حروف دارای حداقل یک شکل پایه است‬    ‫تکپاره (۵۲)‬    ‫0 چهار ...
‫رابطهی شکلهای انتزاعی پایه و نویسهها‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬      ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬  ‫62‬
»‫دنبالههای شکلی برای چند نویسهی حرفیِ نمونه از خانوادهی «یا‬    ‫دنبالهی شکلی انتزاعی‬   ‫گروه‬    ‫قلمها‬   ‫...
»‫دنبالههای شکلی برای چند نویسهی حرفیِ نمونه از خانوادهی «کاف‬    ‫دنبالهی شکلی انتزاعی‬   ‫گروه‬    ‫قلمها‬   ...
‫دنبالههای شکلی‬          ‫0 برای هر کلمه نیز دنبالههای شکلیای تعریف میشود‬          ‫0 توالیِ دنبالهها...
‫کلمات همشکل و مشابه‬                                      ‫0 کلمات همشکل‬     ‫...
‫کاربردهای مدل انتزاعی‬                  ‫سیب‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬    ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارس...
‫کاربردهای مدل انتزاعی‬       ‫0 اطالعات ساختیافته برای همهی نمودهای نویسههای حرفی‬                ...
‫پایان‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬  ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬  ‫33‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

مدل انتزاعی نوشته‌نگاری برای خط فارسی‐عربی

1,227
-1

Published on

خط فارسی‐عربی یکی از پرکاربردترین خط‌های جهان می‌باشد که زبان‌های بسیاری با الفباها و قلم‌های گوناگون با آن نگارش می‌شوند و به همین دلیل قواعد و استثناءهای متنوعی برای آن به‌وجود آمده است. کدگذاریِ معناییِ این خط و راه‌کارهای نمایش متن در رایانه‌ها نیز پیچیدگی‌هایی به این خط افزوده است، تا حدّی که درک و استفاده از این خط در محیط‌های رایانه‌ای را دچار مشکل کرده است. در این‌جا به تعریف اصولِ نوشته‌نگاریِ خط فارسی‐عربی و نحوه‌ی تعریف آن‌ها در محیط‌های رایانه‌ای می‌پردازیم. سپس ایراداتِ راه‌کارهای فعلی را بررسی کرده و به مسائلِ کاربردی‌ای می‌پردازیم که با راه‌کارهای موجود قابل رفع نمی‌باشند. در انتها مدلِ انتزاعیِ نوشته‌نگاری را برای خط فارسی‐عربی تعریف کرده و با آن به حل مسائل کاربردی می‌پردازیم.

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
1,227
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

مدل انتزاعی نوشته‌نگاری برای خط فارسی‐عربی

 1. 1. ‫پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ‐ تیرماه ۱۹۳۱‬
 2. 2. ‫چالشهای خط فارسی‐عربی‬ ‫زبانها و قلمها‬ ‫گردش اطالعات بین کاربر و محیط رایانهای‬ ‫مشکالت فعلی‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫2‬
 3. 3. ‫زبانها و قلمها‬ ‫0 تعداد زیاد زبانها (از جنوب و غرب آسیا تا شمال و غرب آفریقا)‬ ‫0 هر زبانی حروفی را تغییر داده یا حروف جدیدی اضافه کرده است‬ ‫0 بیش از ۰۰۲ حرف در آخرین نسخهی استانداردها‬ ‫0 قلمها یا شیوههای نگارش متفاوت‬ ‫کوفی، نسخ، ثلث، محقق، ریحان، رقاع، توقیع، دیوانی، تعلیق، نستعلیق و شکستهنستعلیق‬ ‫0 وابستگی به منطقهی جغرافیایی و زبان مردم‬ ‫ا ّا عناصر مشترکی در همهی این قلمها وجود دارد‬ ‫م‬ ‫که خط فارسی‐عربی را تعریف میکنند!‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫3‬
 4. 4. ‫گردش اطالعات بین کاربر و محیط رایانهای‬ ‫۲) نمایش متن‬ ‫۱) ذخیره‬ ‫۴) ورود متن‬ ‫۳) متن نوشتهشده‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫4‬
 5. 5. ‫مشکالت فعلی‬ ‫0 آشنایی کاربران با تعداد محدودی از الفباها‬ ‫0 اطالعات ناقص برای طراحی و پیادهسازیِ فونت‬ ‫0 تکزبانه یا چندزبانه‬ ‫0 همنشینیِ زبانها و الفباها در محیطهای رایانهای‬ ‫(مانند نامهای دامنههای اینترنتی)‬ ‫0 نامها در کاربردها، وبگاهها و فضاهای نامگذاری‬ ‫0 نبود روش مناسب برای مقایسهی ظاهری کلمات‬ ‫0 نمیتوان از مقایسهی حروف به تشابه کلمات پی برد‬ ‫ردت‬ ‫ترد‬ ‫مهلک‬ ‫کلمه‬ ‫ردن‬ ‫نرد‬ ‫کمهل‬ ‫ملکه‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫5‬
 6. 6. ‫اصول نوشتهنگاری خط فارسی‐عربی‬ ‫شکلگیری کلمه‬ ‫انواع حروف در خط‬ ‫تنوع حروف در الفباها‬ ‫انواع اتصال و انفصال‬ ‫شکلهای پایه و کمکی‬ ‫نشانههای آوانمایی‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫6‬
 7. 7. ‫شکلگیری کلمه‬ ‫فاصلهی میانکلمه‬ ‫کلمه‬ ‫فاصلهی میانکلمه‬ ‫پارهکلمه‬ ‫… نوشتهنگاری …‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫7‬
 8. 8. ‫انواع حروف در خط‬ ‫ء‬ ‫0 جدا یا تکنمودی‬ ‫0 راستوصل یا دونمودی‬ ‫وؤ…‬ ‫اأإ… رزژ… دذ…‬ ‫0 وارد‬ ‫ئےة…‬ ‫0 ناقص‬ ‫س… ص…‬ ‫ج…‬ ‫ب…‬ ‫0 دووصل یا چهارنمودی‬ ‫فق… کڪ…‬ ‫ع…‬ ‫ط…‬ ‫ه…‬ ‫ن…‬ ‫م…‬ ‫ل…‬ ‫یئ…‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫8‬
 9. 9. ‫تنوع حروف در الفباها‬ ‫0 هر الفبا شامل حروف و نمودهای آنهاست‬ ‫0 همشکلی حروف در چند نمود‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫حرف یا‬ ‫0 فارسی‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫حرف یا‬ ‫0 عربی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫حرف الف مقصوره‬ ‫0 چند شکل برای یک نمودِ یک حرف‬ ‫ی/ے‬ ‫ی/ے‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫حرف یا‬ ‫0 فارسی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫حرف یا‬ ‫0 اردو‬ ‫ے‬ ‫ے‬ ‫حرف یای بری‬ ‫0 حرف کامل و حرف ناقص‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫0 فارسی/عربی حرف ها‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‐‬ ‫‐‬ ‫حرف ئِه‬ ‫0 اویغور‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫9‬
 10. 10. ‫انواع اتصال و انفصال‬ ‫0 اتصال اجباری (عربی)‬ ‫0 اتصال اختیاری (فارسی، اردو)‬ ‫نوشتهنگاری ≠ نوشتهنگاری‬ ‫0 انفصال الفبایی‬ ‫خانهای ≠ خانهای‬ ‫چهارنمودی ← واج « ها »‬ ‫حرف «ه» در فارسی‬ ‫دونمودی ← واج « ئِه »‬ ‫میرود ≅ میرود‬ ‫0 انفصال دستوری‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫01‬
 11. 11. ‫شکلهای پایه و کمکی‬ ‫شکلهای کمکی‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫11‬
 12. 12. ‫نشانههای آوانمایی‬ ‫0 در باال یا پایین حروف قرار میگیرند‬ ‫0 ممکن است با هم ترکیب شوند‬ ‫ّ + ً = ًّ‬ ‫0 گاهی نشانههای آوانمایی با حروف ترکیب شده و حروف جدیدی میسازند‬ ‫و+ ُ=ۇ‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫21‬
 13. 13. ‫کدگذاری خط فارسی‐عربی‬ ‫کدگذاریهای شکلی و معنایی‬ ‫خط فارسی‐عربی در یونیکد‬ ‫مشخصههای نویسهها‬ ‫پیچیدگیهای مدل یونیکد‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫31‬
 14. 14. ‫کدگذاریهای شکلی و معنایی‬ ‫نویسه ← نمود یا شکل‬ ‫0 کدگذاریهای شکلی‬ ‫0 روش قدیمی. بر اساس استانداردها و دوفاکتوهای ماشینهای تحریر‬ ‫0 پیچیدگیِ بیشتر در هنگام پردازشِ متن‬ ‫‪ ← 0xDA‬س / س‬ ‫‪ ← 0xDB‬س/ س‬ ‫نویسه ← حرف یا نشانه‬ ‫0 کدگذاریهای معنایی‬ ‫0 روش فعلی. ذخیره و انتقال حروف به ترتیب معنایی (منطقی)‬ ‫0 تشخیص نمود بر اساس مشخصههای حرف و نویسههای قبل و بعدش‬ ‫0 نیاز به نویسههای تنظیم انفصال و اتصال‬ ‫3360‪ ← 0x‬س / س / س/ س‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫41‬
 15. 15. ‫خط فارسی‐عربی در یونیکد‬ ‫0 الگوریتمها و مشخصهها برای نمایش متن‬ ‫جهت ذخیرهسازی داده‬ ‫گامها:‬ ‫س‬ ‫م ال‬ ‫۱‐ کدگذاری معنایی‬ ‫م‬ ‫سل ا‬ ‫۲‐ الگوریتم دوجهته‬ ‫م‬ ‫س ل ا‬ ‫۳‐ الگوریتم اتصال‬ ‫م‬ ‫س ال‬ ‫۴‐ جایگزینی لیگاتورها‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫51‬
 16. 16. ‫مشخصههای نویسهها‬ ‫0 نوع اتصال نویسه‬ ‫فاصل، راستوصل، دووصل‬ ‫نویسههای حرفی‬ ‫شفاف‬ ‫نویسههای نشانههای آوانمایی‬ ‫واصل‬ ‫نویسههای اتصال مجازی‬ ‫فاصل‬ ‫نویسههای فاصلهی مجازی‬ ‫0 گروه اتصال نویسه‬ ‫0 شکل پایهی یکسان در همهی نمودها‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫61‬
 17. 17. ‫پیچیدگیهای مدل یونیکد‬ ‫0 خط فارسی‐عربی در یونیکد از الفباهای زیادی پشتیبانی میکند‬ ‫۱) نویسههایی وجود دارند که در چند نمود خاص کامالً همشکل میباشند‬ ‫یای فارسی و یای عربی در دو نمود پیشپاره و میانپاره همشکلاند‬ ‫۲) نویسههایی وجود دارند که (در همهی نمودهایشان) در الفبایی معادلِ یک حرف واحد‬ ‫میباشند، ولی در الفبایی دیگر معادل دو حرف میباشند‬ ‫یا و یای بری اردو در الفبای فارسی معادل یک حرفاند‬ ‫۳) یک نویسه ممکن است در قلمی/زبانی خاص به شکلی دیگر نمایش داده شود‬ ‫حرف یای کشمیری در نمود تهپاره یا تکپاره به شکلِ یک یای فارسی با حلقهای در زیرش ظاهر میشود، در‬ ‫قلم نستعلیق به شکل یک یای فارسی میباشد که انتهای آن بریده شده است‬ ‫۴) ترکیب یک نویسهی حرفی با یک نویسهی آوانمایی ممکن است به تغییر ظاهر نویسهی‬ ‫حرفی بیانجامد‬ ‫حرف یای عربی هنگامی که با نشانهی همزهی باال همراه شود باید بدون نقطه ظاهر شود‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫71‬
 18. 18. ‫پیچیدگیهای مدل یونیکد (۲)‬ ‫۵) نویسههای حرفیای وجود دارند که از نظر شکل با ترکیب یک نویسهی حرفی و یک‬ ‫نشانهی آوانمایی کامالً یکسان میباشند، امّا از نظر یونیکد همارز شناخته نمیشوند‬ ‫ح با همزهی باال همارز با دنبالهی حرف «ح» و همزهی باال «ـٔ» نمیباشد‬ ‫0 روش توصیف شکلهای نویسهها، گروه اتصال، دارای چند ایراد بنیادی است‬ ‫۶) تنها به شکل پایهی حروف اهمیت داده است و هیچ اطالعی از جزئیات ظاهری حروف‬ ‫در اختیار نمیگذارد‬ ‫نویسههای گروههای ‪Yeh‬و ‪Farsi_Yeh‬‬ ‫۷) اطالع کمی از شکلهای پایه میدهد‬ ‫گروههای ‪ Yeh ،Noon ،Beh‬و ‪ Farsi_Yeh‬نمودهای ابتدایی و میانی یکسان دارند‬ ‫۸) اضافه شدن نویسههای جدید در نسخههای متوالی یونیکد‬ ‫تعداد گروههای اتصال همیشه در حال افزایش است، اما شکل پایهی جدیدی تعریف نمیشود‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫81‬
 19. 19. ‫مسائل کاربردی‬ ‫طراحی و پیادهسازی فونت‬ ‫محیطهای چندزبانه‬ ‫نیازها‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫91‬
 20. 20. ‫طراحی و پیادهسازی فونت‬ ‫0 عدم وجود اطالعات کافی برای سازندگان فونتها‬ ‫0 عدم وجود روشی برای بررسی صحت فونتها‬ ‫0 کمبود اطالعات ساختیافته برای نویسههای فارسی‐عربی‬ ‫0 شکل مرجع برای نمودهای تکپاره‬ ‫0 یادداشتهایی برای برخی از نویسهها‬ ‫0 توضیحاتی در مورد استثناءها‬ ‫0 طراحان فونت با مشکل مواجه هستند‬ ‫0 رفتار فونتهای موجود ناهمگون است‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫02‬
 21. 21. ‫شکلهای ممکن برای نمودهای حروف خانوادهی «ها»‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫12‬
 22. 22. ‫محیطهای چندزبانه‬ ‫0 مشکالت در تشخیص و واردکردن متن‬ ‫0 کاربر با همهی نویسهها آشنا نیست‬ ‫0 هیچگاه سامانه برای نمایش و ورود درست همهی الفباها آماده نیست‬ ‫0 استفادهپذیری و امنیتی‬ ‫کاربر فارسیزبان‬ ‫<ق ,ی ,ق ,د>‬ ‫دقیق‬ ‫<ق ,ی ,ق ,د>‬ ‫ورود متن‬ ‫نمایش متن‬ ‫<ق ,ي ,ق ,د>‬ ‫دقیق‬ ‫<ق ,ي ,ق ,د>‬ ‫کاربر عربیزبان‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫22‬
 23. 23. ‫نیازها‬ ‫0 اطالعات شکلی تمامی نویسههای حرفی و آوانمایی خط‬ ‫0 اطالعات ساختیافتهی کافی در مورد جزئیات شکلهای نمودها‬ ‫0 توصیف جزئیات شکلها مستقل از قلم‬ ‫0 هر شکل (از یک نمود) در کدام زبانها یا قلمها کاربرد دارد‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫32‬
 24. 24. ‫مدل انتزاعی نوشتهنگاری‬ ‫شکلهای انتزاعی‬ ‫رابطهی شکلهای انتزاعی پایه و نویسهها‬ ‫دنبالههای شکلی‬ ‫کلمات همشکل و مشابه‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫42‬
 25. 25. ‫شکلهای انتزاعی‬ ‫0 هر نمود از حروف دارای حداقل یک شکل پایه است‬ ‫تکپاره (۵۲)‬ ‫0 چهار گروه: پیشپاره (۱۱) میانپاره(۱۱) تهپاره (۴۲)‬ ‫0 برخی از نمودها دارای شکلهای کمکی نیز میباشند‬ ‫0 نویسههای آوانمایی دقیقا یک شکل کمکی دارند‬ ‫روی (۲)‬ ‫پایین (۰۲) انتها (۳)‬ ‫0 چهار گروه: باال (۲۳)‬ ‫0 هر نمود حرفی یا نویسهی آوانمایی یک یا چند دنبالهی شکل دارد‬ ‫0 لیگاتورها در این مدل نیاز به تعریفِ شکلهای انتزاعی ندارند‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫52‬
 26. 26. ‫رابطهی شکلهای انتزاعی پایه و نویسهها‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫62‬
 27. 27. »‫دنبالههای شکلی برای چند نویسهی حرفیِ نمونه از خانوادهی «یا‬ ‫دنبالهی شکلی انتزاعی‬ ‫گروه‬ ‫قلمها‬ ‫زبانها‬ )‫نام نویسه(ها‬ )‫کد نویسه(ها‬ YehIsol ‫تکپاره‬ YehFina ‫تهپاره‬ ARABIC LETTER U+0649 BehInit ‫پیشپاره‬ ALEF MAKSURA BehMedi ‫میانپاره‬ YehIsol, TwoDotsBelow ‫تکپاره‬ YehFina, TwoDotsBelow ‫تهپاره‬ ARABIC LETTER U+064A BehInit, TwoDotsBelow ‫پیشپاره‬ YEH BehMedi, TwoDotsBelow ‫میانپاره‬ YehIsol ‫تکپاره‬ YehFina ‫تهپاره‬ ARABIC LETTER U+06CC BehInit, TwoDotsBelow ‫پیشپاره‬ FARSI YEH BehMedi, TwoDotsBelow ‫میانپاره‬ YehIsol, TailEnd ‫تکپاره‬ ARABIC LETTER U+06CD YehFina, TailEnd ‫تهپاره‬ YEH WITH TAIL۱۳۹۱ ‫تیرماه‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ 27
 28. 28. »‫دنبالههای شکلی برای چند نویسهی حرفیِ نمونه از خانوادهی «کاف‬ ‫دنبالهی شکلی انتزاعی‬ ‫گروه‬ ‫قلمها‬ ‫زبانها‬ )‫نام نویسه(ها‬ )‫کد نویسه(ها‬ KafIsol, KafchehAbove ‫تکپاره‬ KafFina, KafchehAbove ‫تهپاره‬ ARABIC LETTER U+0643 KehInit ‫پیشپاره‬ KAF KehMedi ‫میانپاره‬ KehIsol ‫تکپاره‬ KehFina ‫تهپاره‬ ARABIC LETTER U+06A9 KehInit ‫پیشپاره‬ KEHEH KehMedi ‫میانپاره‬ SwashKafIsol ‫تکپاره‬ SwashKafFina ‫تهپاره‬ ARABIC LETTER FA, AR U+06A9 SwashKafInit ‫پیشپاره‬ KEHEH SwashKafMedi ‫میانپاره‬ SwashKafIsol ‫تکپاره‬ SwashKafFina ‫تهپاره‬ ARABIC LETTER U+06AA SwashKafInit ‫پیشپاره‬ SWASH KAF SwashKafMedi ‫میانپاره‬۱۳۹۱ ‫تیرماه‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ 28
 29. 29. ‫دنبالههای شکلی‬ ‫0 برای هر کلمه نیز دنبالههای شکلیای تعریف میشود‬ ‫0 توالیِ دنبالههای شکلیِ نویسهها کلمه (حرفی و آوانمایی)‬ ‫0 رشتههای نویسهای برای یک دنبالهی شکلی‬ ‫0 پیدا کردن رشتههای نویسهای به طوری که دنبالهی شکلی آنها برابر با‬ ‫ِ‬ ‫دنبالهی شکلیِ مطلوب باشد‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫92‬
 30. 30. ‫کلمات همشکل و مشابه‬ ‫0 کلمات همشکل‬ ‫0 با تبدیل رشتهی نویسههای یک کلمه به دنبالههای شکلِ آن، و تبدیل‬ ‫دوبارهی دنبالههای شکلی به رشتههای نویسهایِ آنها‬ ‫0 کلمات مشابه‬ ‫0 با تعریف یک تابع متریک برای دنبالههای شکلی‬ ‫0 شکلهای پایه را با یکدیگر مقایسه کرده و شکلهای کمکی را با یکدیگر‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫03‬
 31. 31. ‫کاربردهای مدل انتزاعی‬ ‫سیب‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫13‬
 32. 32. ‫کاربردهای مدل انتزاعی‬ ‫0 اطالعات ساختیافته برای همهی نمودهای نویسههای حرفی‬ ‫0 جزئیات کافی در مورد زبانها و قلمها‬ ‫⇐ میتواند مرجعی کافی برای طراحی فونت باشد‬ ‫0 میتوان کلمات همشکل یا مشابه را شناسایی کرد‬ ‫0 مسائل امنیتی و استفادهپذیری قابل پیشگیری خواهند بود‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫23‬
 33. 33. ‫پایان‬‫تیرماه ۱۹۳۱‬ ‫مدلِ انتزاعیِ نوشتهنگاری برای خط فارسی‐عربی‬ ‫33‬
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×