Test ix 1_a

882 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
882
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Test ix 1_a

  1. 1. 1. Ìýäýýëýë óõàãäàõóóí íü øèíæëýõ óõààíû àëü ñàëáàðò õàðãàëçàæ áàéãààã òîãòîîíî óó? à. Òåõíèêèéí øèíæëýõ óõààí á. ÿí óõààí â. Ìýäýýëýë ç¿éí øèíæëýõ óõààí ã. Ìýäýýëëèéí îíîë2. Äàðààõ ìýäýýëëèéã íºõ. Òîî: ………………………………….. Òýìäýãò: …………………………… Ä¿ðñýí: ……………………………3. Áàéãàëèéí õýëýíä ÿìàð õýë¿¿ä îðîõ âý? à. Ìîíãîë õýë á. Àíãëè õýë â. Ìàòåìàòèêèéí õýë ã. Ìýäýýëýë ç¿éí õýë4. “¯ðæèãäõ¿¿íèé áàéðûã ñîëèõîä ¿ðæâý𠺺ð÷ëºãäºõã¿é” ãýñýí ºã¿¿ëáýðèéã ìàòåìàòèêèéí õýëýýð ä¿ðñýë. à. a+b=b+a á. a/b=a*b â. a(ab)=b(aa) ã. ab=ba5. Ìýäýýëëèéí ïðîöåññò ÿìàð ïðîöåññóóä îðîõ âý? à. Òîîí, òåñêòýí, çóðàãò, ä¿ðñýí ìýäýýëýë á. Ìýäýýëýë öóãëóóëàõ, äàìæóóëàõ, áîëîâñðóóëàõ, õàäãàëàõ â. Ìýäýýëëèéí ¿¿ñã¿¿ð¿¿ä ã. Ìýäýýëëèéã õ¿ëýýí àâàã÷6. Ìýäýýëýë õàäãàëàã÷èéã ñîíãî. à. Òåëåâèçîð, ðàäèî á. Ñîíèí ñýòã¿¿ë, íîì â. Äèñêèéí òºõººðìæ¿¿ä ã. Âèäåîêàìåð7. Àðàâòûí òîîëëûí ñèñòåì ãýæ þó âý? à. Àðâàí òîîã õýëíý. á. àðàâààñ èõã¿é òîîã 10 ñóóðèàð ¿ðæ¿¿ëæ ãàðãàõûã â. 0-9 öèôðèé àøèãëàäàã, 10 ñóóðòàé òîîã ã. Õî¸ð öèôðèéã àøèãëàäàã 2 ñóóðüòàé òîîã8. Õî¸ðòûí òîîëëûí ñèñòåì ãýæ þó âý? à. Àðâàí òîîã õýëíý. á. àðàâààñ èõã¿é òîîã 10 ñóóðèàð ¿ðæ¿¿ëæ ãàðãàõûã â. 0-9 öèôðèé àøèãëàäàã, 10 ñóóðòàé òîîã ã. Õî¸ð öèôðèéã àøèãëàäàã 2 ñóóðüòàé òîîã9. Àðàâòûí ÒÑ-ýýñ õî¸ðòûí ÒÑ-ä øèëæ¿¿ë. 4510=?2 à. 110112 á. 1011012 â. 1010012 ã. 101011210. Äàðààõ èëýðõèéëëèéã áîä. 8910+7310=?2 à. 10100102 á. 101001002 â. 11000102 ã. 10100010211. Ïðîöåññîð äîòîð þó þó áàéðëàõ âý? à. äèñïëåé, ãàð, õóëãàíà, ïðèíòåð, âèäåîïðîåêòð á. äèñïëåé, CPU, äèñêèéí òºõººðºìæ¿¿ä, òýæýýëèéí áëîê, ñàíàõ îé, äèñïëåé êàðò12. Øóóðõàé ñàíàõ îéã õýä õóâààõ âý? à. 2 á.3 â. 4 ã. õóâààäàãã¿é1. Ìýäýýëýë óõàãäàõóóí íü øèíæëýõ óõààíû àëü ñàëáàðò õàðãàëçàæ áàéãààã òîãòîîíî óó? à. Òåõíèêèéí øèíæëýõ óõààí á. ÿí óõààí â. Ìýäýýëýë ç¿éí øèíæëýõ óõààí ã. Ìýäýýëëèéí îíîë2. Äàðààõ ìýäýýëëèéã íºõ. Òîî: ………………………………….. Òýìäýãò: …………………………… Ä¿ðñýí: ……………………………3. Áàéãàëèéí õýëýíä ÿìàð õýë¿¿ä îðîõ âý? à. Ìîíãîë õýë á. Àíãëè õýë â. Ìàòåìàòèêèéí õýë ã. Ìýäýýëýë ç¿éí õýë4. “¯ðæèãäõ¿¿íèé áàéðûã ñîëèõîä ¿ðæâý𠺺ð÷ëºãäºõã¿é” ãýñýí ºã¿¿ëáýðèéã ìàòåìàòèêèéí õýëýýð ä¿ðñýë. à. a+b=b+a á. a/b=a*b â. a(ab)=b(aa) ã. ab=ba5. Ìýäýýëëèéí ïðîöåññò ÿìàð ïðîöåññóóä îðîõ âý? à. Òîîí, òåñêòýí, çóðàãò, ä¿ðñýí ìýäýýëýë á. Ìýäýýëýë öóãëóóëàõ, äàìæóóëàõ, áîëîâñðóóëàõ, õàäãàëàõ â. Ìýäýýëëèéí ¿¿ñã¿¿ð¿¿ä ã. Ìýäýýëëèéã õ¿ëýýí àâàã÷6. Ìýäýýëýë õàäãàëàã÷èéã ñîíãî. à. Òåëåâèçîð, ðàäèî á. Ñîíèí ñýòã¿¿ë, íîì â. Äèñêèéí òºõººðìæ¿¿ä ã. Âèäåîêàìåð7. Àðàâòûí òîîëëûí ñèñòåì ãýæ þó âý? à. Àðâàí òîîã õýëíý. á. àðàâààñ èõã¿é òîîã 10 ñóóðèàð ¿ðæ¿¿ëæ ãàðãàõûã â. 0-9 öèôðèé àøèãëàäàã, 10 ñóóðòàé òîîã ã. Õî¸ð öèôðèéã àøèãëàäàã 2 ñóóðüòàé òîîã8. Õî¸ðòûí òîîëëûí ñèñòåì ãýæ þó âý? à. Àðâàí òîîã õýëíý. á. àðàâààñ èõã¿é òîîã 10 ñóóðèàð ¿ðæ¿¿ëæ ãàðãàõûã â. 0-9 öèôðèé àøèãëàäàã, 10 ñóóðòàé òîîã ã. Õî¸ð öèôðèéã àøèãëàäàã 2 ñóóðüòàé òîîã9. Àðàâòûí ÒÑ-ýýñ õî¸ðòûí ÒÑ-ä øèëæ¿¿ë. 4510=?2 à. 110112 á. 1011012 â. 1010012 ã. 101011210. Äàðààõ èëýðõèéëëèéã áîä. 8910+7310=?2 à. 10100102 á. 101001002 â. 11000102 ã. 10100010211. Ïðîöåññîð äîòîð þó þó áàéðëàõ âý? à. äèñïëåé, ãàð, õóëãàíà, ïðèíòåð, âèäåîïðîåêòð á. äèñïëåé, CPU, äèñêèéí òºõººðºìæ¿¿ä, òýæýýëèéí áëîê, ñàíàõ îé, äèñïëåé êàðò12. Øóóðõàé ñàíàõ îéã õýä õóâààõ âý? à. 2 á.3 â. 4 ã. õóâààäàãã¿é

×