Web_Servisler

1,250 views
1,116 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,250
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Web_Servisler

 1. 1. WEB SERVİSLERİ: Internet Devriminde İkinci Aşama? Doç. Dr. Selim Akyokuş Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doğuş Üniversitesi
 2. 2. XML tabanlı B2B Çözümleri <ul><li>Giriş </li></ul><ul><li>Web Servisleri Nedir? </li></ul><ul><li>Web Servisleri Modeli </li></ul><ul><li>SOAP </li></ul><ul><li>Bir Web Servisi (SOAP) Uygulaması </li></ul><ul><li>WSDL </li></ul><ul><li>UDDI </li></ul><ul><li>Web Servisi ve SOAP Uygulama Geliştirme Araçları </li></ul><ul><li>Sonuç </li></ul>
 3. 3. WEB SERVİSLERİ <ul><li>Geçen altı yıldaki gelişmelerden sonra bugünkü web ortamı olmadan ağ tabanlı bilgi sistemlerinin düşünülmesi çok zordur. Web’in bu kadar başarılı olmasının nedeni basitlik ve yaygınlığıdır (ubiquity). </li></ul><ul><li>Web ortamındaki gelişmeleri üç safhada inceleyebiliriz: </li></ul><ul><ul><li>Belge Web’i (Document Web) : Belge web’i ile web’in ilk aşamadaki kullanımı, yani HTTP protokolü ile HTML dilinde biçimlendirilmiş statik belgelerin kullanıcılara sunumunu ifade ediyor. </li></ul></ul><ul><ul><li>Uygulama Web’i (Application Web) : Bu yapı işletmelerin müşterilerine web üzerinden bazı iş süreçlerini yaptırma gereksinimi sonucunda ortaya çıktı. Bu yapıda sunucu tarafında çalışan programlar ( server-side programs ) vasıtasıyla hazırlanan dinamik HTML belgeleri ile kullanıcı ve iş uygulaması arasında etkileşim sağlandı. </li></ul></ul><ul><ul><li>Servis Web’i (Services Web) : İ ş letmelerin di ğ er i ş letmelerle olan i ş süreçlerini bütünle ş tirme gereksinimi sonucunda ortaya ç ı kan ve geli ş mekte olan yeni yap ı d ı r. Bu yap ı n ı n temel ta şı web servisleridir . </li></ul></ul>
 4. 4. WEB SERVİSLERİ NEDİR? <ul><li>Web servislerindeki temel amaç i ş letme bilgi sistemlerindeki program modüllerinin etkile ş imini sa ğ lamaktır. </li></ul><ul><li>Web servisleri web ortamında yay ı nlanabilen , aran ı p bulunabilen ve ça ğ r ı larak eri ş ilebilen modüler uygulama fonksiyonlar ı d ı r . </li></ul><ul><li>Web servisleri Haziran 2000’de ortaya ç ı kan bir çok yaz ı l ı m firmas ı taraf ı ndan yo ğ un bir destek bulan model d i r. </li></ul><ul><li>Web Servives = SOAP + WSDL + UDDI </li></ul><ul><li>Web servisi kavram ı destekcilerinden Frank Boss’a göre “İleride internet’te web sayfas ı ndan daha çok web servisi bulunacaktır.” </li></ul><ul><li>Web servisleri modelinin yayınlaşaması için yayınlanan web servislerini indeksleyip sunan özel web servisi kayıt siteleri </li></ul><ul><ul><li>www.xmethods.com </li></ul></ul><ul><ul><li>www.salcentral.com </li></ul></ul>
 5. 9. Örnek : İş gezisi rezervasyonları <ul><li>İş gezisi organizasyonu için geliştirilen uygulama havayolu, otel, araç kiralama ve e-marketplace firmalarının sağladığı web servislerini çağırarak gerekli işlemleri gerçekleştirecektir. </li></ul>
 6. 10. Türkiye de bir Web Servisi Uygulaması Denizbank Acer Vestel Ödeme Planı bilgileri Yapılan Ödemeler . .
 7. 11. Web Servisleri <ul><li>Web servisleri yazılım endüstrisinin “ El Dorado ” su olarak nitelendirilmektedir[ 2 ]. “El Dorado” bir zamanlar Amerikada altın madeni bulunduğu var sayılan herkesin aradığı hayali bir şehirdir. </li></ul><ul><li>Internet üzerinde uygulama bütünleştirmesi için yöntem arayan bir çok yazılım geliştirici firma ve kurum web servisleri modeli konusuna yönelmişlerdir. </li></ul><ul><li>Bu modeli destekleyen Microsoft, IBM, Sun, HP, Oracle ve daha bir çok firma bu konuda yoğun bir şekilde çalışmakta ve web servisleri yazılım ve uygulama geliştirme araçları sunmaktadır. </li></ul><ul><li>Bu konudaki firmaların yoğun desteğinden dolayı uygulama bütünleştirmesi konusunda ortaya çıkacak hakim ortamın web servisleri modeline dayanacağı yönündedir. </li></ul>
 8. 12. Web Servisleri Modeli <ul><li>Web servisleri modeli üç ana birimin etkileşimine dayanır. </li></ul><ul><ul><li>Servis Sağlayıcı (Servis Provider): Servis sağlayıcı istemcilerin sağlayıcıda bulunan servislere erişimini sağlar. Servis sağlayıcı kendi sitesinde bulunan web servisleri tanımını servis kayıt birimine (service registry) kaydederek bu servisinin nasıl çağrılacağı belirtir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Servis İstemcisi (Service Requester) : Servis sağlayıcısında bulunan web servislerini çağırarak kullanan istemci uygulamalardır. Web servisinin nasıl çağrılacağı ve ilgili parametreleri servis kayıt biriminden arayarak bulur ve çağırır. </li></ul></ul><ul><ul><li>Servis Kayıt Birimi (Service Registry) : Servis sağlayıcılarının yayınladıkları web servisi tanımlarını saklar ve aranıp bulunmasını sağlar. Servis sağlayıcıları servis kayıt birimini tarayarak istediği servislere hakkında bilgi alabilir. Servis kayıt birimi her servisin nasıl çağırılacağı konusunda tanım bilgileri içerir. </li></ul></ul>
 9. 13. Web Servisleri <ul><li>B ir web servisi istemcisinin bir servis sağlayıcıdan bir servisi çağırma aşamasındaki temel adımlar : </li></ul><ul><ul><li>1.       Web servisi istemcisi (SOAP Client) servis kayıt biriminden (UDDI) web servisini bulur. </li></ul></ul><ul><ul><li>2.       İstemci bir SOAP mesajı hazırlar. SOAP mesajı bir XML belgesidir. </li></ul></ul><ul><ul><li>3.       İstemci SOAP mesajını web server veya uygulama sunucusunda çalışan SOAP istek dinleyicisine gönderir. İstek dinleyici gelen isteklere cevap veren sunucu programlardır. Bu programlar bir JSP, ASP, CGI veya ISAPI programıdır. </li></ul></ul><ul><ul><li>4.       SOAP sunucu gelen SOAP mesajını parse eder ve gerekli parametreleri göndererek istenen nesnenin istenen yöntemini çağırır. </li></ul></ul><ul><ul><li>5.       Çağırılan nesnedeki yöntem çalışır ve sonuçları SOAP sunucuna’a gönderir. SOAP sunucusu gelen sonucu SOAP mesajı formatında biçimlendirerek istemciye gönderir. </li></ul></ul><ul><ul><li>6.       İstemci gelen SOAP mesajının içindeki bilgileri alarak istekde bulunan programa gönderir. </li></ul></ul>
 10. 14. Web Servisleri Standartları <ul><li>Web servisleri açık internet standartlarına dayanır. Aşağıdaki web servisi yığıtı katmanlar ın da belirtilen güvenlik, iş akışı, servis kalitesi ve yönetim gibi konulardaki web servisi standartları henüz araştırma aşamasındadır. Bunların yanında bir takım temel çekirdek standartlar oluşmaya başlamıştır :   </li></ul><ul><ul><li>SOAP (Simple Object Access Protocol) : Intenet üzerinde web servislerini çalıştırmak için kullanılan protokol </li></ul></ul><ul><ul><li>WSDL (Web Services Description Language) : Web servislerini tanımlama dili </li></ul></ul><ul><ul><li>UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) : Web servislerinin indekslenip bulunduğu kayıt servisi </li></ul></ul>
 11. 15. SOAP (Simple Object Acess Protocol) <ul><li>SOAP uygulama bütünleştirmesi için geliştirilmiş XML ile formatlanmış bilgilerin iletişimini sağlayan bir protokoldür. </li></ul><ul><li>Uygulama bütünleştirme için middleware olarak adlandırılan daha önce bir çok çözümler sunmuştur. RPC (Remote Procedure Call, DCOM, IIOP (Internet Inter-ORB Protocol) ve Java RMI bu çözümlerden bazılarıdır. Bu middleware çözümleri internet ortamında iletişim sağlama konusunda yetersiz kalmaktadır. </li></ul><ul><li>Bu nedenle XML tabanlı bir protokol olan SOAP giderek yaygınlaşmaktadır . </li></ul><ul><li>SOAP istemcilerin sunucularda olan nesne yöntemlerini çağırmasını ve sonuçların alınmasını sağlayan basit istek/yanıt (resquest/response) protokolüdür. </li></ul><ul><li>SOAP mevcut internet altyapısında olan router, firewall ve proxy sunucularda herhangi bir değişiklik yapmadan kolayca çalışmaktadır. </li></ul>
 12. 16. SOAP İstemci ve Sunucu <ul><li>Bir SOAP uygulaması geliştirmek için istemci ve sunucuya SOAP geliştirme araçlar ı ile birlikte gelen kütüpanelerin yüklenmesi gerekir. Bu kütüpaneler bir XML parser ve SOAP işlemicisi içerir. </li></ul><ul><li>İ stemci SOAP uygulamas ı bir SOAP istek mesaj ı olu ş turarak bu iste ğ i SOAP sunucusunda tan ı mlanm ış servis uç noktalarından (end point) birisi taraf ı ndan çal ış t ı r ı lması için gönderir. </li></ul><ul><li>SOAP sunucu ilgili servisi çal ış t ı rd ı ktan sonra SOAP yan ı t mesaj ı haz ı rlar. Haz ı rlanan SOAP yan ı t mesaj ı istemciye iletilir. </li></ul>
 13. 17. SOAP Mesajı <ul><li>Aşağıdaki şekil HTTP protokolü ile gönderilen bir SOAP mesajını göstermektedir. </li></ul><ul><li>SOAP mesaj ı HTTP POST metodu veri paketinin içinde gönderilir. </li></ul><ul><li>Bir SOAP mesaj ı bir SOAP zarf ı ndan (SOAP envelope) olu ş ur. </li></ul><ul><li>SOAP zarf ı opsiyonel bir SOAP ba ş l ığı (SOAP header) ve SOAP gövdesinden (SOAP body) oluşur. </li></ul><ul><li>SOAP gövdesi ça ğ r ı lacak metod , metodun içerdi ğ i parametreleri ve verileri içerir. </li></ul>
 14. 18. SOAP İstek (Request) Mesajı   POST /StockQuote HTTP/1.1 Host: www.stockquoteserver.com Content-Type: text/xml; charset=&quot;utf-8&quot; Content-Length: nnnn SOAPAction: &quot;http://example.com/stockquote.xsd&quot; <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV=&quot;http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/&quot; SOAP-ENV:encodingStyle=&quot;http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/&quot;> <SOAP-ENV:Body> <m:GetLastTradePrice xmlns:m=&quot;http://example.com/stockquote.xsd&quot;> <symbol>DIS</symbol> </m:GetLastTradePrice> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope>  
 15. 19. SOAP yanıt (Response) Mesajı   HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/xml; charset=&quot;utf-8&quot; Content-Length: nnnn <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV=&quot;http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/&quot; SOAP-ENV:encodingStyle=&quot;http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/&quot;/> <SOAP-ENV:Body> <m:GetLastTradePriceResponse xmlns:m=&quot;http://example.com/stockquote.xsd&quot;> <Price>34.5</Price> </m:GetLastTradePriceResponse> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope>    
 16. 20. Bir Web Servisi (SOAP) Uygulamas ı <ul><li>Bu web servisi uygulaması örneği Microsoft SOAP toolkit ile gelmektedir. </li></ul><ul><li>Microsoft SOAP toolkit : </li></ul><ul><li>http://msdn.microsoft.com/code/default.asp?url=/code/sample.asp?url=/msdn-files/027/001/580/msdncompositedoc.xml </li></ul><ul><li>Bu örnekteki web servisi aşağıdaki i ş lemleri gerçekle ş tirmektedir. </li></ul><ul><ul><li>EchoString , </li></ul></ul><ul><ul><li>AddNumbers , </li></ul></ul><ul><ul><li>SubtractNumbers </li></ul></ul><ul><li>Bu işlemler ile ilgili kod Visual Basic’te bir ActiveX dll project açılırarak bir COM nesnesi olarak derlenir ve Docsample1.dll kod dosyası oluşturulur. </li></ul><ul><li>WSDL generator bu dosyayı kullanarak web servisi tanım dosyası (Docsample1.wsdl) ve web servis meta language (Docsample1.wsml) dosyası oluşturur. </li></ul>
 17. 21. SOAP Sunucu Public Function EchoString(ByVal testString As String) _ As String EchoString = testString End Function   Public Function AddNumbers(ByVal NumberOne As Double, _ ByVal NumberTwo As Double) _ As Double AddNumbers = NumberOne + NumberTwo End Function   Public Function SubtractNumbers(ByVal NumberOne As Double, _ ByVal NumberTwo As Double) _ As Double SubtractNumbers = NumberOne – NumberTwo End Function
 18. 22. SOAP İstemci 1.        Option Explicit 2.          3.        Dim soapClient 4.        set soapclient = CreateObject(&quot;MSSOAP.SoapClient&quot;) 5.        On Error Resume Next 6.        Call soapclient.mssoapinit(&quot;http://localhost/DocSample1/DocSample1.wsdl&quot;, &quot;DocSample1&quot;, &quot;Sample1SoapPort&quot;) 7.        if err <> 0 then 8.        wscript.echo &quot;initialization failed &quot; + err.description 9.        end if 10.      11.    wscript.echo soapclient.EchoString(&quot;Bob&quot;) 12.    if err <> 0 then 13.    wscript.echo err.description 14.    wscript.echo &quot;faultcode=&quot; + soapclient.faultcode 15.    wscript.echo &quot;faultstring=&quot; + soapclient.faultstring 16.    wscript.echo &quot;faultactor=&quot; + soapclient.faultactor 17.    wscript.echo &quot;detail=&quot; + soapclient.detail 18.    end if 19.      20.    wscript.echo soapclient.AddNumbers(2, 3) 21.    if err <> 0 then 22.    wscript.echo err.description 23.    wscript.echo &quot;faultcode=&quot; + soapclient.faultcode 24.    wscript.echo &quot;faultstring=&quot; + soapclient.faultstring 25.    wscript.echo &quot;faultactor=&quot; + soapclient.faultactor 26.    wscript.echo &quot;detail=&quot; + soapclient.detail 27.           end if
 19. 23. WSDL (Web Services Description Language) <ul><li>Bir uygulaman ı n bir web servisini kullanmas ı için web servisinin nas ı l çağ ı r ı laca ğı n ı n, arayüzünün, hangi protokollerin ve kodlama standartlar ı n ı n belirtilmesi gerekir. </li></ul><ul><li>WSDL web servisini tan ı mlayan bir XML belgesidir. </li></ul><ul><li>Bir anlamda da ğı t ı k programlamada kullan ı lan IDL’e (Interface Definition Language – Arayüz Tanımlama Dili) benzer. </li></ul><ul><li>Web servisi tan ı m ı i ş lemler, giren ve ç ı kan mesaj formatlar ı , ağ ve port adresleri gibi bilgileri içerir. </li></ul>
 20. 24. WSDL (Web Services Description Language) <ul><li>Bir web servisi tanım belgesi aşağıdaki temel elemanları içerir: </li></ul><ul><ul><li>T ypes: mesajlarda kullanılacak veri tiplerini belirtir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Message: İletişimde kullanılacak me s ajları tanımlar. </li></ul></ul><ul><ul><li>PortType : Web servisinin içerdiği işlemleri (methods) ve ilgili mesajları tanımlar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Binding : İşlem ve mesajlarda kullanılacak veri formatlarını tanımlar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Port: Binding ve web adresinden oluşan servis noktasını tanımlar. Web adresi servisin çalıştırılacağı URL’dir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Service: Kullanılan port’lar kümesidir. </li></ul></ul>
 21. 25. WSDL (Web Services Description Language) <ul><ul><li>T ypes: mesajlarda kullanılacak veri tiplerini belirtir. </li></ul></ul><definitions name ='DocSample1' targetNamespace = 'http://tempuri.org/wsdl/' xmlns:wsdlns='http://tempuri.org/wsdl/' xmlns:typens='http://tempuri.org/type' xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/' xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:stk='http://schemas.microsoft.com/soap-toolkit/wsdl-extension' xmlns='http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/'> <types> <schema targetNamespace='http://tempuri.org/type' xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:SOAP-ENC='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/' xmlns:wsdl='http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/'> </schema> </types>
 22. 26. WSDL (Web Services Description Language) <ul><ul><li>Message: İletişimde kullanılacak me s ajları tanımlar. </li></ul></ul><message name='Sample1.EchoString'> <part name='testString' type='xsd:string'/> </message> <message name='Sample1.EchoStringResponse'> <part name='Result' type='xsd:string'/> </message> <message name='Sample1.AddNumbers'> <part name='NumberOne' type='xsd:double'/> <part name='NumberTwo' type='xsd:double'/> </message> <message name='Sample1.AddNumbersResponse'> <part name='Result' type='xsd:double'/> </message> <message name='Sample1.SubtractNumbers'> <part name='NumberOne' type='xsd:double'/> <part name='NumberTwo' type='xsd:double'/> </message> <message name='Sample1.SubtractNumbersResponse'> <part name='Result' type='xsd:double'/> </message>
 23. 27. WSDL (Web Services Description Language) <ul><li>PortType : Web servisinin içerdiği işlemleri (methods) ve ilgili mesajları tanımlar. </li></ul><portType name='Sample1SoapPort'> <operation name='EchoString' parameterOrder='testString'> <input message='wsdlns:Sample1.EchoString' /> <output message='wsdlns:Sample1.EchoStringResponse' /> </operation> <operation name='AddNumbers' parameterOrder='NumberOne NumberTwo'> <input message='wsdlns:Sample1.AddNumbers' /> <output message='wsdlns:Sample1.AddNumbersResponse' /> </operation> <operation name='SubtractNumbers' parameterOrder='NumberOne NumberTwo'> <input message='wsdlns:Sample1.SubtractNumbers' /> <output message='wsdlns:Sample1.SubtractNumbersResponse' /> </operation> </portType>
 24. 28. WSDL (Web Services Description Language) <ul><li>Binding : İşlem ve mesajlarda kullanılacak veri formatlarını tanımlar. </li></ul><binding name='Sample1SoapBinding' type='wsdlns:Sample1SoapPort' > <stk:binding preferredEncoding='UTF-8'/> <soap:binding style='rpc' transport='http://schemas.xmlsoap.org/soap/http' /> <operation name='EchoString' > <soap:operation soapAction='http://tempuri.org/action/Sample1.EchoString' /> <input> <soap:body use='encoded' namespace='http://tempuri.org/message/' encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/' /> </input> <output> <soap:body use='encoded' namespace='http://tempuri.org/message/' encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/' /> </output> </operation> <operation name='AddNumbers' > <soap:operation soapAction='http://tempuri.org/action/Sample1.AddNumbers' /> <input> <soap:body use='encoded' namespace='http://tempuri.org/message/' encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/' /> </input> <output> <soap:body use='encoded' namespace='http://tempuri.org/message/' encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/' /> </output> </operation> <operation name='SubtractNumbers' > <soap:operation soapAction='http://tempuri.org/action/Sample1.SubtractNumbers' /> <input> <soap:body use='encoded' namespace='http://tempuri.org/message/' encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/' /> </input> <output> <soap:body use='encoded' namespace='http://tempuri.org/message/' encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/' /> </output> </operation> </binding>
 25. 29. WSDL (Web Services Description Language) <ul><ul><li>Port: Binding ve web adresinden oluşan servis noktasını tanımlar. Web adresi servisin çalıştırılacağı URL’dir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Service: Kullanılan port’lar kümesidir. </li></ul></ul><service name='DocSample1' > <port name='Sample1SoapPort' binding='wsdlns:Sample1SoapBinding' > <soap:address location= 'http://localhost/DocSample1/DocSample1.wsdl' /> </port> </service> </definitions>
 26. 30. UDDI (Universal Description Discovery and Integration) <ul><li>Bir web servisini kullanmak için kullan ı c ı n ı n web servisi sa ğ layan kurumlar ı ve bu kurumlar ı n verdikleri web servislerinin neler oldu ğ unu bilmesi gerekir. </li></ul><ul><li>UDDI k ı saltmas ı nda geçen Evrensel , Tan ı m , Bulu ş ve Bütünle ş tirme kelimelerinin ifade ettiği gibi UDDI kurumlar ı n kendilerini ve sa ğ lad ı klar ı servisleri yay ı nlayarak tan ıt amalar ı n ı , ve bu bilgilerin daha sonra di ğ er kurumlarca taran ı p bulunmas ı n ı sa ğ layan bir standartt ı r. </li></ul>
 27. 31. UDDI (Universal Description Discovery and Integration) <ul><li>UDDI Kurum Kayıt Servis leri (UDDI Business Registry) kurum ve web servisleri bilgilerini saklayan ve yayınlayan sunu cu lardır. </li></ul><ul><li>Bu sunucular servis sağlayıcılarından gelen bilgilerini kendi veritabanlarına kayıt ederek diğer kurumların erişimine açar. </li></ul><ul><li>Şu anda aktif olarak çalışan kurum kayıt sunucuları uddi.microsoft.com ve uddi.ibm.com ‘dur. </li></ul><ul><li>S unucular kendilerine kayıt edilen bilgileri diğer sunucularada kopyalayarak kolayca hızlı bir şekilde erişilmesini sağlarlar. </li></ul><ul><li>UDDI sunucuları kurum ve servis kayıt, güncelleme ve tarama işlemlerini web servisleri (SOAP mesajları) ile gerçekleştirir. </li></ul>
 28. 33. Web Servisi ve SOAP Uygulama Geliştirme Araçlar ı (www.soapware.org)   Apache SOAP (Apache project) [Full, Java] 2.2, 2001/05/30 Web Services Toolkit (IBM, alphaWorks) [Full, Java] 2.3, 2001/05/14 GLUE [registration required] (Graham Glass) [Full, Java] 3.1, 2001/07/14 DevelopMentor SOAP (DevelopMentor) [Full, Java] 0.3, 2000/01/24 HP Web Services Platform [registration required] (HP) [Full, Java] ?, 2001/08/15 Soap Toolkit for JBuilder [login required] (Stephen Schaub) [Client, Java | JBuilder 4 | Win] ?, 2001/03/02 SOAP for BEA WebLogic [no official support] (BEA Systems) [Server?, Java? | BEA WebLogic Server] ?, ? XMLBus [registration required] (IONA Technologies) [Full, Java | iPortal AppServer, BEA WebLogic] 1.2.2, 2001/08/22 Microsoft SOAP toolkit (Microsoft) [Full, VB/C# | WinNT/2K] 2.0, 2001/04/25 Microsoft SOAP toolkit (aka ROPE) [no support] (Microsoft) [Full, VB/C# | WinNT/2K] 1.0, 2000/12 Visual Studio .NET (Microsoft) [Full, .NET | WinNT/2K/98/Me] B2, 2001/06/18 .NET Framework SDK (Microsoft) [Full, .NET | WinNT/XP/2K/98/Me] B2, 2001/06/07 SOAP::Lite (Paul Kulchenko) [Full, Perl] 0.51, 2001/07/18 DevelopMentor SOAP (DevelopMentor) [Full, Perl] 0.28, 2000/09/05 SQLData SOAP Server (SQLData) [Server, C++ | WinNT/2K] 3.01, 2001/01/25 SOAP toolkit LITE (Lucin) [Full, ?] 2.3.0, 2000/09/18 Delphi 6 (Borland) [Full, Delphi] ?, ?
 29. 34. SONUÇ <ul><li>Web servisleri modeli Haziran 2000’de ortaya çık m ış ve yo ğ un bir ilgi ile kar şı la ş m ış t ı r. </li></ul><ul><li>Yeni nesil web uygulamaları web servisleri modeline dayanacaktır. </li></ul><ul><li>Web servisleri ile, kurumlar işbirliği yaptığı sat ı c ı , müşteri ve banka gibi diğer kurumlardaki iş süreçlerini birleştirerek daha iyi işlevsellik ve daha az maliyet gibi bir çok avantajlar sağlayacaklardır. </li></ul><ul><li>Internet’te iki site www.xmethods.com ve www.salcentral.com değişik kurumlar ve kişilerce geliştirilen basit web servislerini yayınlamaktadır. </li></ul><ul><li>Web servisleri modeli XML, SOAP, WSDL ve UDDI gibi aç ı k internet standartlar ı na dayan ı r. </li></ul><ul><li>Bu konudaki firmaların yo ğ un deste ğ inden dolay ı uygulama bütünle ş tirmesi konusunda ortaya çıkacak hakim ortam ı n web servisleri modeline dayanaca ğı yönündedir. </li></ul>
 30. 35. SONUÇ <ul><li>Mevcut web servisleri modeli uygulama bütünleştirme konusunda bir takım temel yapıları içermekle birlikte bir takım eksiklikleri vardır. Bunlar güvenlik , iş akışı , servis sürekliği , servis kalitesi ve yönetim gibi konulardadır. </li></ul><ul><li>Web servislerinin başarılı ve yaygın olarak kullanılması için mevcut modelin geliştirilerek bu konuların çözüme kavuşturulması gerekmektedir. </li></ul><ul><li>“ Hype (abartı) Curve ( eğrisi ) ” Gartner araştırma firmasın ca hazırla nan bir teknolojinin ortaya çıktıktan sonra olgunlaşarak üretkenlik aşamasına kadar olan aşamalrını göstermektedir. </li></ul><ul><li>“ Hype Curve” de görüldüğü gibi web servisleri şu anda üzerinde çok konuşulan, pazarlanan ve umut vadeden bir teknoloji olarak bu eğride “beklenti zirvesi” (Peak of Inflated Expectations) aşamasında gözükmektedir. </li></ul><ul><li>Gartner’a göre bu teknoloji iki yıl içinde olgunlaşarak üretkenlik aşamasına geçecektir. </li></ul>
 31. 37. Web Servisleri: Internet Devriminde İkinci Aşama? <ul><li>Sunu : </li></ul><ul><li>http:// sakyokus . ce . dogus.edu.tr / Presentations / </li></ul><ul><li>TEŞEKKÜRLER </li></ul>Doç. Dr. Selim Akyokuş Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doğuş Üniversitesi

×