Plan Działań Wspierających

29,933 views

Published on

Plan Działań Wspierających
Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
29,933
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
465
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Plan Działań Wspierających

 1. 1. Plan Działań WspierającychKarta Indywidualnych PotrzebUczniaDOROTA GRZYBOWSKA- EDUKATOR
 2. 2. GŁÓWNE CELE poszerzenie zakresu adresatów pomocy psychologiczno-pedagogicznej; oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej „jak najbliżej ucznia” tzn. w jego środowisku; poprawa wykorzystania zasobów
 3. 3. ISTOTA POMOCY PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNEJ UDZIELANEJ UCZNIOWIW PRZEDSZKOLU, SZKOLE I PLACÓWCE rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; rozpoznawanie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 4. 4. OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE W UDZIELANIU UCZNIOM POMOCY rodzice uczniów; poradnie psychologiczno-pedagogiczne (w tym, specjalistyczne); placówki doskonalenia nauczycieli; inne instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 5. 5. FORMY UDZIELANIA UCZNIOM W SZKOLEPOMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ klasy terapeutyczne; zajęcia rozwijające uzdolnienia; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; zajęcia specjalistyczne:  korekcyjno-kompensacyjne;  logopedyczne;  socjoterapeutyczne;  inne o charakterze terapeutycznym;  zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne); porady i konsultacje.
 6. 6. PEDAGOG I PSYCHOLOG prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów; minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów; prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
 7. 7. LOGOPEDA prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma; diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem; prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb; podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.
 8. 8. DORADCA ZAWODOWY systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 9. 9. UDZIELANIE POMOCY – ALGORYTM DZIAŁAŃ Stwierdzenie, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej Przekazanie informacji dyrektorowi placówkiDyrektor tworzy Zespół składający się z nauczycieli i specjalistów prowadzących z dzieckiem zajęcia i wyznacza osobę koordynującą jego pracę Zespół określa zakres, w którym uczeń potrzebuje pomocy oraz zalecane formy, sposoby i okres jej udzielania Na podstawie zaleceń zespołu, dyrektor ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Na podstawie ustaleń dyrektora Zespół opracowuje dla ucznia plan działań wspierających i zakłada Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi
 10. 10. Stwierdzenie, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem rozpoznają zainteresowania, uzdolnienia, trudności w uczeniu się, inne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia i planują sposoby ich zaspokojenia. W tym: przedszkole – obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości szkolnej; klasy I-III – obserwacja i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u ucznia specyficznych trudności w uczeniu się; gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – doradztwo edukacyjne i zawodowe.
 11. 11. Przekazanie informacji dyrektorowi placówkiNauczyciel lub specjalista po zidentyfikowaniu u ucznia określonejpotrzeby w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,przekazujeinformację o potrzebie objęcia ucznia pomocą dyrektorowi placówki.Pozwala to na szybkie i efektywne zareagowanie na potrzeby ucznia, anastępnie objęcie go bez zbędnej zwłoki wsparciem w przedszkolu,szkole lub placówce, bądź poinformowanie rodziców o koniecznościspecjalistycznej diagnozy w poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 12. 12. Dyrektor tworzy Zespół składający się z nauczycieli i specjalistów prowadzących z dzieckiem zajęcia i wyznacza osobę koordynującą jego pracę ZESPÓŁ JEST TWORZONY DLA UCZNIÓW posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego; orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego; opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej; nie posiadających orzeczenia ani opinii psychologiczno- pedagogicznej, ale co do których nauczyciele lub/i specjaliści prowadzący z nim zajęcia stwierdzili, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga on pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 13. 13. Zespół określa zakres, w którym uczeń potrzebuje pomocy oraz zalecane formy, sposoby i okres jej udzielania ZADANIA ZESPOŁU ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia; określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii, jeżeli uczeń je posiada; zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego i sposobu ich realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. podejmowanie stosownie do potrzeb działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 14. 14. Na podstawie zaleceń zespołu, dyrektor ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor na podstawie zaleceń Zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; o podjętych decyzjach dyrektor niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia albo samego ucznia, jeżeli jest pełnoletni.
 15. 15. KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIAKartę indywidualnych potrzeb zakłada Zespół dla ucznia: posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego; orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; nie mającego takiego orzeczenia lub opinii, ale dokonane zostało u niego rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 16. 16. KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA Zakres informacji zawartej w karcie: imię (imiona) i nazwisko ucznia; nazwa szkoły, oddział; informacje dotyczące :  orzeczeń lub opinii z podaniem numeru i daty ich wydania  potrzeby objęcia ucznia pomocą stwierdzonej na podstawie ustaleń nauczycieli i specjalistów (par.18.1); zakres , w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi pomocy; ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania pomocy oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy tej pomocy będą realizowane (wpisu dokonuje dyrektor, opatrując go datą i własnoręcznym podpisem); ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej; terminy spotkań zespołu; podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.
 17. 17. Na podstawie ustaleń dyrektora Zespół opracowuje dla ucznia plan działań wspierających i zakłada Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia Plan działań wspierających zawiera: cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej; działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania mu pomocy; metody pracy z uczniem; zakres dostosowania wymagań edukacyjnych; działania wspierające rodziców ucznia; w zależności od potrzeb, zakres współpracy z poradniami i innymi instytucjami.
 18. 18. Plan Działań Wspierającychjest uszczegółowieniem form i sposobów pracy z dzieckiem zatwierdzonych w KarcieIndywidualnych Potrzeb Dziecka.Oprócz szczegółowo opisanych działańwspierających dziecko ze specjalnymipotrzebami edukacyjnymi uwzględnia również zakres wsparcia dla rodziców i nauczycieli
 19. 19. WSTĘPNE ROZPOZNANIE…….Na podstawie analizy dokumentacji szkolnej – opinia, arkusze ocen, wyniki testów, egzaminów, badań specjalistycznych, karty zdrowia, karty z poprzedniej placówki, wywiady środowiskowe, wnikliwej obserwacji ucznia: Funkcjonowanie w grupie, Mocne i słabe strony, Możliwości i ograniczenia,
 20. 20. Cechy korzystne dla Cechy niekorzystne dla Grupa potrzeb wrozwoju w zakresie: rozwoju w zakresie: zakresie dostosowaniawarunków, przebiegu i warunków, przebiegu i otoczenia, rodzajuwyników uczenia się wyników uczenia się pomocy, wsparciaDobra spostrzegawczość, Niewielki zasób wiedzy Podjazd dla wózka,pamięć wzrokowa, ogólnej, niedojrzałość miejsce do aplikowaniaZdolności społeczna, zaburzona insuliny, stolik zkomunikacyjne… integracja sensoryczna, podwyższeniem, pomoc wzmożona męczliwość, diabetologa, pomoc nadwrażliwość i labilność nauczyciela….. emocjonalna, podwyższony poziom lęku, trudności interpersonalne…..
 21. 21. PRZYKŁADY ZAPISÓW…….Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- z powodu niskich możliwości intelektualnych, niemożności spełniania wymagań określonych w podstawie programowej, częstych nieobecności spowodowanych chorobami…..
 22. 22. Zajęcia terapii pedagogicznej –ze względu na specyficzne trudności w uczeniu trudnościach na operacjach matematycznych…Zajęcia socjoterapii –ze względu na nadpobudliwość psychoruchową, konflikty w grupie rówieśniczej……
 23. 23. CELE:Stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, społecznego i psychicznego dziecka/ ucznia z trudnościami: Usuwanie bezpośrednich przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji, Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejetnościach,
 24. 24.  Przywrócenie prawidłowych postaw wobec procesu uczenia się, Intensywna praca nad korygowaniem, usprawnianiem, doskonaleni em opóźnionych funkcji psychomotorycznych, Stymulacja ogólnej sprawności intelektualnej, pobudzanie aktywnego, twórczego myślenia w operacjach klasyfikowania, porównywania,
 25. 25.  Wzmacnianie i wydłużanie koncentracji uwagi, wpływającej niekorzystnie na integracje funkcji percepcyjno- motorycznych, Rozładowanie i wyciszanie negatywnych emocji, Wyzwalanie potencjalnych możliwości i zainteresowań tłumionych przez niepowodzenia szkolne, Zaspokajanie potrzeb o zróżnicowanym podłożu,
 26. 26.  Eliminowanie trudności w nauce, wzmacnianie poczucia własnej wartości i samooceny poprzez kształtowanie dyspozycji i funkcji psychofizycznych oraz cech osobowości i charakteru, Ujawnianie wszystkich potencjalnych możliwości, zdolności i talentów uczniów poprzez stwarzanie warunków pomyślnego rozwoju,
 27. 27.  Wdrażanie do rozumienia i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, nauczanie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania na konflikty, Pomaganie w odkrywaniu ich własnych możliwości i w zrozumieniu, kim jest człowiek, stosowanie dialogu jako metody wychowawczej, Wdrażanie do odnajdywania swojego miejsca w grupie, poszanowanie wartości innych.
 28. 28. DZIAŁANIA REALIZOWANE Z UCZNIEM…..• Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego, logicznego i operacyjnego,• Dynamizowanie procesów poznawczych: pamięć, uwaga, myślenie, wyobraźnia,• Korekta specyficznych trudności w uczeniu się,• Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji w tekście, korzystania z informacji w pracy z tekstem,
 29. 29. • Rozwijanie umiejętności pisania wypowiedzi pod kątem odpowiedniej formy, realizacji tematu, spójności tekstu, norm ortograficznych i językowych oraz czytelności zapisu,• Usprawnianie techniki czytania- płynne, wyraziste,• Usprawnianie czytania ze zrozumieniem pod kątem wyszukiwania informacji istotnych oraz ich interpretacji,
 30. 30. • Rozwijanie sprawności myślenia matematycznego, wnioskowania, uogólniania , abstrahowania, definiowanie pojęć i słów, przetwarzanie określonych informacji potrzebnych do rozwiązania określonego zadania,• Usprawnianie odczytywania instrukcji, objaśnień, diagramów,

×