Doene na ovce
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Doene na ovce

on

  • 1,229 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,229
Views on SlideShare
1,229
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Doene na ovce Doene na ovce Document Transcript

  • Доенето на овцете започва след отбиване на аг- процес. За 1 час опитен дояч може да издои къмнетата. При по-младите овце и през бозайния пери- 100-200 овце-майки. По-често на практика бройка-од се налага те да се доят. Вечерно време агнетата та е в норми от 80-90 овце-майки. Ръчното доенесе отделят от майките и на сутринта овцете-майки има определена техника, която се състои в известнасе доят, след което те се пускат при тях целия ден. последователност на отделните манипулации. У нас мъжките и женски агнета, негодни за разп- Доячът застава зад овцата,като първата процедура елод се отбиват между 30-35 дни и се изхранват със раздояване на вимето, след това издояване и сестартерни смески и сено. По този начин овцете-май- приключва с доиздояване. Раздояването секи се доят по-рано и надоеното мляко става с 20-30 извършва с дясната ръка, като с лявата селитра повече. В стоковите ферми е възможно агне- придържа вимето на овцата. При това положениетата да се отбиват на 2-3 дневна възраст, като изкус- палецът на дясната ръка се свива до ставата, а ствено се отглеждат с млекозаместател. При това по- другите пръсти се правят последователни бързи иложение доенето на овцете започва още в началото ритмични движения, при които дясната цицка лекона лактацията, когато имат най-висока млечност иможе да се надои с 30-40 литра повече мляко. се притиска и млякото изтича във вид на струя. По Определените за разплод женски агнета във същият начин се раздоява и левия дял на вимето.възпроизводителните стада бозаят 60-90 дни, и чак Така извършени движенията на ръката наподобяватслед това овцете-майки започват да се доят. При бозаенето на агнето, което спомага за доенето.специализираните овце за мляко агнетата за По време на основното издояване с двете ръцеразплод се отбиват по-рано на 45-60 дневна се обхваща вимето и чрез лекото му странично на-възраст и се пристъпва към доене. В практиката тискане с дланите на ръцете отгоре надолу, млякотоможе да се процедира доене съпроводено с изтича със силни струи. Това е фазата на надоенобозаене, по този начин агнетата се отбиват мляко от цистерната, млечните канали и част отпостепенно. алвеолите. Налага се доиздояване на останалото Обикновено при овцете се прилага ръчно и ма- количество мляко, което е най-богато на мастнишинно доене. Ръчното доене е трудоемък и тежък вещества. Извършва се по същия начин, както в на- 39
  • чалото при раздояването. Има овце при които оста- лучава само чрез допълнителен масаж или с ръчнотъчната порция мляко е в значителни количества, ко- издояване. Овцете от третата група имат постоян-ето зависи от породния им произход. По проучва- но, бавно изтичане на млякото.Веднага след изти-ния, това количество може да се доиздои по-пълно, чане на цистералната порция, без какъвто и да е ин-ако след същинското издояване се направи лек ма- тервал следва отделянето на млякото от алвеолите.саж на вимето по посока от цицките към цистерни- Всичко, посочено до сега, показва че е необхо-те и обратно в продължение на 30-40 секунди. Така димо типизиране на овцете не само по морфоло-може да се доиздои и по-пълно, и най-маслената гични особености на вимето, но и по функционал-порция мляко. ни (скорост на издояване, време на издояване, на Някои овцевъди след издояване придойват овце- доиздояване и др.).те. След като цялото стадо е издоено овцете се връ От особено значение при доенето на овцете ещат и наново се доят. При това положение ако т.нар. честота на доене. Това е важно както за нор-овцете-майки се доят три пъти на ден, реално малните функции на млечната жлеза, така и за пови-преминават шест пъти през доячите. Когато вимето шаване качеството на надоено мляко. Изследваниясе масажира придойката е напълно излишна. при отделните породи, показват че най-добра орга- В началото на дойния период овцете се доят три низация се постига при двукратно доене на овцете,пъти на ден - рано сутрин, на обяд и вечер. С нап- въпреки че при триктатното дойната млечност е средване на лактацията и понижаване на млякото се 12-15% по-висока. При овце отглеждани оборно епреминава към двукратно доене - сутрин и вечер. възмножно да се прилага трикратно доене.В края на лактацията доенето е един път на ден. В Препоръчва се при стада с достигната млечност надпродължение на няколко дни овцете-майки се доят 100 литра.през един и два дни и се пристъпва към пресушава- Техническите характеристики на доилната маши-не. Неправилното пресушаване води до възпаление на влияят върху доилния процес. Те се конструиратна вимето (мастит) най-вече при по-млечните. и експлоатират съобразно физиологичните особе- Доенето се извършва в овчарниците през студе- ности на овцете, за да се постигне пълно издояванените месеци и на двора по-време на топлите дни. При нашите породи овце най-благоприятно еЗа целта има специални отделения със станоци за издояването при 120 пулсации в минута, височинадоячите. на вакуума 380 мм живачен стълб (50,66 кРа) и В по-големите ферми може да се прилага машин- тактово съотношение 50:500. При машиннотоно доене на овцете. При високомлечните овце е доене е задължително прилагането на ръчнивнедрена доилна инсталация ДИО 2X24 в доилни операции, междинен масаж и машиннозали за по 1000 овце-майки. При тези с по-малка доиздояване за постигането на високи резултати.млечност или по-малки стада има по-лек тип доилни За да може да се приложат някои от начините наинсталации - ДИО 4А, ДИО 2X12. Доят се в самите доене, фермера трябва да е извършил необходи-производствени помещения. мото хранене на овцете преди и по време на За успешното приложение на машинното дое- лактационпия период. Овцете се нуждаят отне е необходимо да се спазват някои изисквания. енергия и хранителни вещества с около три пътиОт първостепенно значение е овцете да имат повече в сравнение с предишните месеци.вимета подходящи за такъв тип на доене. Една Дажбите на овцете-майки в началото на лактациятазадълбочена и системна селекция е предпоставка включват различни видове фуражи. Обикновеноза намаляване варирането на параметрите на този период съвпада с оборното отглеждане. Ввимето при отделните породи и създаването на зависимост от млечността в дажбите на овцете сетипизирани стада, отговарящи на стандарта за включват от 2-4 кг. царевичен силаж, 1-1.5 кг. грубдоилни инсталации. фураж (сено, слама и др. и концентриран фураж от 8 зависимост от кривите на млекоотдаване при 0.5-1 кг. На овцете специализирани за мляко седоенето овцете се разделят на три групи. В първа- дава концентриран фураж до 1.5 кг. Освента са включени тези, които отдават млякото на два царевичен силаж в дажбите може да се включат иетапа и техните криви са двувърхи.Първият връх е мля- други сочни фуражи - кръмно цвекло, цвекловикото издоено от млечната цистерна през първите резанки, тикви и други. Те повишават смилаемостта20-30 секунди, отчитано от момента на поставяне на на грубите фуражи и влияят благоприятно върхудоилните апарати и появата на първите струйки до млечността.прекъсване на млечния поток. След къс интервал от Втората половина на лактацията (5-ия, 6-ия месец)време (12-18 секунди) започва изтичане и на млечността намалява, нуждата от хранителнимлякото от алвеолите изразено чрез втория връх. вещества също. Овцете през този период основноВреметраенето на този период е 30-32 секунди. са на паша. Тези с висока млечност се подхранватПолученото мляко от двата етапа на млекоотдаване със зелена люцерна и концентриран фураж.е обратно пропорционално. Млякото колкото е Примерна дажба за овце с млечност до 1 кг.: па-повече през първия период, толкова е по-малко от сищна трева - 0.60кг; зелена люцерна -1 кг; ечемик,втория. слънчогледов шрот и пшеничени трици -0.40кг; ка- Втората група включва овце с едновърха крива менна сол на воля.на млекоотдаване. При машинното доене се Н.с. ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВАиздоява само цистералната порция. Алвеоларното РЦНПО-Враца, филиал КОС- Видинсе по- Списание Земеделие 10, 2006г.