Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

E-mail

on

 • 1,185 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,185
Views on SlideShare
1,185
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

E-mail E-mail Document Transcript

 • 1 13 มกราคม 2551 พิชัย พนภัย (email: pponpai@gmail.com) บทเรียนที่เจ็บปวดของผูใช Email กอนอื่นก็ตองขอแนะนําตัวกอน ผมชื่อ พิชัย พนภัย ปจจุบันเปนนักศึกษาระดับ ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปนอาจารยพิเศษสอนวิชากฎหมายที่ มหาวิทยาลัยเกริก อดีตเปนทนายความและที่ปรึกษากฎหมายของสํานักงานกฎหมาย ระหวางประเทศ Tilleke and Gibbins กรุงเทพฯ ความนํา การเปนเจาของ Email account สามารถสรางคุณประโยชนใหกับเจาของ account อยางมหาศาล ในขณะเดียวกัน หากมีการนําไปใชอยางไมถูกวิธี ก็จะสรางความเสียหาย ใหกับเจาของ account ไดอยางมากเชนกัน ไมวาจะเปนความเสียหายทางดานสุขภาพจิต สังคมหรือเศรษฐกิจ และจะเปนการเสียหายมากกวานั้นอีกหลายเทา หากมีผูลักลอบนํา email account ไปใชโดยไมไดรับอนุญาต พรอมกับทําการเปลี่ยนแปลง password ของ เจาของที่แทจริง แลวนําไปทําสิ่งที่ผิดกฎหมาย หลอกลวงเพื่อนสนิท ญาติพี่นอง และผูที่ เจาของ account ติดตอดวย โดยที่เจาของ email account ที่แทจริงหมดโอกาสที่จะบอก ให ค นเหล า นั้ น ได รู อ ย า งทั น ท ว งที ว า ความจริ ง เป น การหลอกลวงของโจร internet ภายใตชื่อและemail account ของเจาของที่แทจริงเอง เมื่อถูกกระทําแลวเจาของ account จะเปนทุกขกังวลเพียงใด เมื่อคนที่เรารักและติดตอดวยตองเสียรูเสียเงินไปใหโจร อันมี สาเหตุมาจากความรูเทาไมถึงการณของเราเองเปนจุดเริ่มตน ขอใหบทเรียนที่ผมไดรับนี้ เปนสิ่งเตือนใจของทานเจาของ email account ทั้งใน ประเทศไทยและทั่วโลกไดรับรูกลลวง เพื่อเก็บไวเปนเกราะปองกันตนเองจากโจรทาง internet ผมขอลําดับเหตุการณใหทราบดังนี้ 1. การใช email ในชีวิตประจําวัน ผมเปนเจาของ Email Account ของ Hotmail ใช account นี้มาแลวไมนอยกวา 10 ป ใน account จะเก็บ email address ของเพื่อนฝูงที่สนิทกัน ญาติพี่นองและของบุคคลที่ ตองติดตอดวยรวมแลวประมาณ 130 คน ปกติ ผมจะทําการตรวจเช็ค email inbox ทุก
 • 2 ครั้งที่ไดใชcomputerอยางนอยตองตรวจเช็ค email วันละครั้ง เวนแตจะไมมี computer ใหใชเทานั้น การใช email ของผมนับวาเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันที่ตองทํา ระยะเวลา กวา 10 ปที่ใช ไมเคยมีปญหาอะไรที่มาถึงตัว หรือที่เกี่ยวของกับอาชญากรรมรายแรง โดยตรง มี เ พี ย งแค เ จอ virus เล น งานเพี ย งครั้ ง เดี ย วเท า นั้ น นั บ แต ใ ช internet และ computer มา ผลที่เกิดขึ้นอยางมากก็เพียง format เครื่อง แลวลง program ใหมเทานั้น ปจจุบันก็มี program ปองกัน virus ใหใชจํานวนมาก และไมนากังวลอะไร 2. ความเปนมาของเหตุการณ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2551 ผมไดเปดเขาไปตรวจเช็ค email ตามปกติและไดพบ email ฉบับหนึ่งระบุวาผูสงคือ Customer_serviceupgrade1@hotmail.com ดวยความ สงสัยและอยากรู ผมจึงเปดออกดูวาจะมีอะไรใหมๆ ให upgrade หรือไม เมื่อเปดขึ้น มาแลว พบวาemail มีลักษณะดูเหมือนกับเจาหนาที่บริการของ Hotmail สงมาใหสมาชิก หนาของ email ไมทําใหสงสัยหรือเห็นเปนอยางอื่นไปไดนอกจากเปน email ที่สงมา จากHotmail จริงๆ (ดูmail ที่สงมาเอกสารแนบ 1) ขอความใน email แจงวา Hotmail จะ ทําการ upgrade program ของการใช email ใหมของสมาชิก ขอใหสมาชิกยืนยันวันเดือน ป เกิด และแจง password การเขาใช email account ใหทราบภายใน 3 วัน มิเชนนั้นแลว account นี้ จะถูกลบออกอยางถาวร และจะไมสามารถใชไดอีกตลอดไป เมื่ออานพบเชนนั้น ทําใหผมรูสึกกังวลวา หากไมทําตาม email ที่แจงเตือนมานี้ email address ทั้งหมดที่มีอยูจะหายไป ไมสามารถติดตอใครไดอีกเนื่องจากemail account และ address ดังกลาวใชมานานมากกวา 10 ป ทุกคนรูจักและติดตอผมโดยผาน email account นี้มานานแลว กรณีเชนนี้จึงคลายกับการทําโทรศัพทมือถือหาย ทําให วุนวายติดตอใครไมไดหากจําเบอรไมได การถูกยกเลิก email account จึ่งเปนเรื่องใหญ หากตองถูกลบออกไปอยางถาวร ดังนั้นโดยไมรอชาผมจึงกรอกขอมูลตามที่ email นั้นแจงมา และสงกลับไปให ทันที ประมาณ 1 ชั่วโมงผานไป ผมเกิดระแวงสงสัย จึงกลับไปตรวจเช็ค email อีกครั้ง ปรากฏวาใจแทบสลาย เพราะผมไมสามารถใชรหัสผานของผมเขา email account ของ ผมไดอีกตอไป ไมวาจะใชความพยายามเทาไหรก็ตาม ถึงตรงนี้ผมเริ่มรูสึกวามีอะไร
 • 3 ผิดปกติแลว แตก็ไมรูวามันจะเกิดผลรายแรงอะไรขึ้นกับผมและคนอื่นในอนาคตบาง ในใจเพียงคิดวาไมเปนไร สมัครเอา account ใหมก็ได แต ห ลั ง จากนั้ น ไม เ กิ น 2 ชั่ ว โมงผมก็ ไ ด รั บ โทรศั พ ท ท างไกลจากเพื่ อ นชาว ตางประเทศที่อยูภูเก็ต โทรมาสอบถามวา ตอนนี้ผมอยูที่ไหน อยูที่กรุงเทพฯหรือแอฟ ริกา เพราะเขาไดรับ email จากผมแจงวา ขณะนี้ผมอยูแอฟริกามาประชุมสัมมนาเรื่อง HIV และการชวยเหลือผูดอยโอกาสทางการศึกษาในแอฟริกา ผมประสบปญหาขณะที่ นั่งรถแท็กซี่กลับโรงแรม ไดลืมกระเปาเอกสารที่มีเงินทั้งหมด และไมสามารถติดตาม คื น ได ผมเป น หนี้ ค า โรงแรม เจ า หน า ที่ โ รงแรมยึ ด ของไว ห มด และไม ใ ห อ อกจาก โรงแรม ผมกําลังเดือดรอนอยางมาก ขอใหสงเงินไปใหดวย กลับบานแลวจะคืนให เมื่อไดรับโทรศัพทดังนี้ ผมจึงรีบบอกไปวาเปน email หลอก email account ของ ผมถูกเปลี่ยนpassword ผมไมสามารถเขาใชไดอีก อยาไดสงเงินไปเด็ดขาด (โปรดดู รายละเอียดของ email หลอก เอกสารแนบ 2) 3. ความเปนหวงเปนใยและความเจ็บปวดทุกขทรมานที่เกิดขึ้น ความเปนหวงเปนใยและความเจ็บปวดประการแรก เปนของตัวเองตอเพื่อนสนิท ญาติพี่นอง และผูที่ติดตอดวย นับแตรูวา email account ถูกโจรกรรมไปแลว ผมไม สามารถควบคุมการใช email ของผมได email ที่โจรสงออกไปก็จะปรากฏเปนตัวของ ผมภายใตชื่อของผมทั้งหมด ผูที่รับ email ยอมตองเขาใจวาผมตกอยูในภาวะลําบาก เชนนั้นจริง ผมคิดกังวลอยางมากวาอาจมีเพื่อนรักที่สนิทกันที่ตกใจและไมทันคิดอะไร ตองหลวมตัวสงเงินไปใหโจรอยางแนนอน เมื่อเปนเชนนี้ผมจึงอยูนิ่งเฉยไมไดแลว ดังนั้นผมจึงพยายามนึกถึง email address ของเพื่อนๆเทาที่สามารถนึกออก พรอมกับ สมัครใช email account ใหม และรีบแจงเตือนไปใหทราบวา ขณะนี้มีโจรเขามา โจรกรรมเอา email account ของผมไปใช และผมไมไดใช email นี้อีกตอไปแลว คนที่ ใชอยูไมใชผม ขณะเดียวกันก็พยายามที่จะสกัดกั้นไมใหผูที่ไดรับ email หลอกนี้สงเงิน ไป วิธีที่ดีที่สุดคือพยายามยกเลิก email account นี้ใหไดโดยเร็วที่สุด ในชวงนี้ผมตองหยุดทํางานทั้งหมด และตองแกไขเหตุการณแขงกับเวลา เพราะ โจรรายนี้ทํางานเร็วมาก นอกจากนี้ ผมไดใช email เพื่อหลอกใหมันสงรายละเอียดของ การสงเงินวาจะสงไปที่ใด ซึ่งมันก็เชื่อโดยสงรายละเอียดมาใหทราบ โดยระบุชื่อผูรับ
 • 4 เงินวา Mr. George Pent พักอยูที่โรงแรม Ekko หอง 6 เมือง Lagos ประเทศNigeria จํานวนเงินที่โจรขอใหสงไปคือ1,350 USD หรือ 1,500 USD แตกตางกัน แตจะเปน ตัวเลขเศษๆ ดูแลวนาเชื่อถือ คํานวณเปนเงินไทยก็อยางนอย 30,000 บาทขึ้นไปซึ่งไม นอยทีเดียว รายละเอียดปรากฏตาม email ที่ติดตอกับโจรรายนี้ (เอกสารแนบ 3) ผมขอบอกวาสภาพจิตใจของผมชวงดังกลาวแยมากที่สุด เต็มไปดวยความกังวล และเปนหวงวาจะมีเพื่อนคนใดสงเงินไปใหโจร และคนที่สงเงินไปใหตองเจ็บใจเสียใจ ในภายหลังเมื่อทราบความจริง 4. ความกังวลของตนเองตอความยุงยากในอนาคตอยางไมมีที่สิ้นสุด นอกจากที่ผมจําตองทํ างานแข งกับเวลากับโจร เพื่อแจ งให ทุกคนที่รั บ email หลอก (hoax email) นี้รูตัว ผมก็คิดกังวลเลยไปไกลในอนาคตวา หากผมไมสามารถ ยกเลิก email account นี้ของผมได โจรรายนี้จะตองใชชื่อผมไปกอใหเกิดความเสียหาย กับผมตอไปในอนาคตโดยไมมีที่สิ้นสุด ผมคงตองมาแกตัวและปองกันตัวเองวาemail ดังกลาวไมใชของผม ผมไมไดหลอกผูใดหรือติดตอกับผูใดในการใช email account นี้ แล ว ถึ ง ตอนนั้ น ความเสี ย หายคงเกิ ด ขึ้ น กั บ ผมอย า งมากและเป น สิ่ ง กวนใจทํ า ให สุขภาพจิตเสื่อมไปตลอดกาล จนกวาโจรหรือผมจะตายจากโลกนี้ไป 5. ความเปนหวงเปนใยและความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนสนิท ญาติพี่นอง และผูที่ติดตอดวย ความเปนหวงเปนใยประการที่สองนี้ เปนความทุกขที่จะเกิดกับคนที่เรารักและ ติดตอดวย ความตกใจและการชวยเหลือของแตละคนเมื่อไดรับ email หลอก จะมีระดับ และวิธีการแกปญหาที่แตกตางกันออกไป แตสิ่งที่เหมือนกันคือ ทุกคนตางเชื่ออยางสนิท ใจวา ผมคงตกอยูในภาวะที่ลําบากในแอฟริกาจําเปนตองชวยเหลืออยางรีบดวน เริ่มจากเพื่อนที่อยูในสหรัฐอเมริกา เปนเพื่อนที่สนิทและรูจักกันมานานนับสิบป พอไดรับ email หลอกนี้ ก็รีบตอบ email สอบถามรายละเอียดตางๆ เพื่อหาวิธีชวยเหลือ เมื่อโจรไดรับ email ตอบจากเพื่อน มันก็รีบตอบกลับและแสดงตัวเปนผมทันที โดยที่ เพื่อนอาน email แลวไมไดสังหรณใจอะไรเลย รายละเอียดปรากฏตาม email ของโจร (เอกสารแนบ 4)
 • 5 ในวันนั้นเพื่อนคนนี้ตองลาหยุดงาน เพื่อจัดการเรื่องนี้อยางจริงจัง จนกระทั่ง สามารถสง เงิน ไปให โ จรตามที่ มัน แจงให ทราบ หลั งจากส ง เงิน ไปแล ว หนึ่งชั่ ว โมง ภรรยาเกิดสังหรณใจบางอยางและนึกขึ้นไดวาตองโทรทางไกลมาสอบถามผมที่บานที่ กรุงเทพฯ ขณะนั้นเปนเวลาประมาณตี 5 กวา ผมก็รับโทรศัพทพรอมกับเสียงของเพื่อน ที่แสดงความตกใจเลาเรื่องใหผมฟง ผมบอกเขาวาผมสบายดีอยูที่เมืองไทย ไมไดไป แอฟริกาแตอยางใด เมื่อทราบดังนั้น เพื่อนจึงรีบไปอายัดเงินโอนทันที ผลปรากฏวาเงิน ไปอยูที่ปลายทางแลว แตโจรยังไมมารับไป เพราะวา email ที่เพื่อนแจงการสงเงินไป มี เอกสารแนบ เกิดขัดของ email จึงยังไปไมถึงโจร ทําใหมันไมทราบวามีเงินโอนไปแลว เพื่อนของผมจึงอายัดเงินไดทัน ไมสูญเงิน 1,350 USD แตถูกหักคาธรรมเนียมไปไมมาก นัก เพื่ อ นได แ จ ง ให ผ มทราบในภายหลั ง ว า เหตุ ก ารณ ใ นวั น นั้ น ทํ า ให เ ขาเสี ย สุขภาพจิตไปมาก และโทษตัวเองวาโง ซึ่งจริงๆแลวเขาก็สังหรณใจอยู แตเหตุการณคับ ขันเชนนี้คงปลอยใหเพื่อนลําบากไมได ถึงแมจะมีความรูสึกวาเปนการหลอก แตก็ยอม จะเสี่ยงสงไปใหกอน แมจะเสียเงินไปก็ไมเปนไร รายที่ ส อง อยู อ เมริ ก าเช น กั น เมื่ อ ได รั บ email หลอกก็ ต กใจ รี บ ตอบ email กลับไปหาโจร สอบถามรายละเอียดความตกทุกขไดยากของผม และวาจะสงเงินไปให แตขณะที่เขียน email เพื่อตอบโจรไป เขาก็ไมแนใจวาเปนตัวผมจริงหรือไม เพราะผม ไมนาจะใชวิธีเชนนี้เพื่อขอความชวยเหลือ จึงทําการทดสอบใหตอบคําถามสวนตัวของ ผมวา หัวหนาสํานักงานที่ผมทํางานอยู ชื่ออะไร ปรากฏวาไมมีคําตอบจากโจรรายนี้อีก เลย เพื่ อ นคนนี้ จึ ง รู ว า ไม ใ ช ตั ว ผมแน น อน เหตุ ก ารณ นี้ ก็ ทํ า ให เ ขาประสาทเสี ย และ เสียเวลาทํางานไปมาก รายที่สาม อยูอเมริกาเชนกัน เมื่อไดรับ email หลอก ก็ตกใจเตรียมจะสงเงินไป ใหอีก แตกลับคิดไดวา email ที่สงมา ทําไมขึ้นตนดวย Dear All, ทําไมไมระบุชื่อเหมือน ที่เคยเขียนมา ทําใหเขาเกิดอาการไมแนใจ จึงโทรทางไกลไปถามเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู เมืองไทยวาผมไปแอฟริกาหรือไม ซึ่งตอนนั้นเปนเวลาประมาณตี 2 ของเมืองไทย จึงได ทราบความจริงวาถูกหลอก และทําใหเขาสงสัยวาโจรทําไดอยางไร เหตุการณนี้ก็ทําให เขาเกิดอาการตกใจมากเหมือนกันและแนนนอนวาเปนการทําลายสุขภาพจิตใจของเขา อยางมาก
 • 6 รายที่ สี่ อยูก รุง เทพฯ เมื่ อ ได รั บ email หลอกแล ว คนทั้ ง ครอบครั ว ต างตกใจ อลหมานกันไปทั้งบานเตรียมจัดสงเงินไปให โดยใหลูกทําการติดตอกับโจรและขอ ทราบรายละเอียดการสงเงินจนไดขอมูลเรียบรอยพรอมที่จะสงเงิน เผอิญลูกคนที่จะไป สงเงินอยูตางจังหวัดยังไมกลับบาน เงินที่จะโอนไปจึงยังไมไดโอน ในระหวางนี้เพื่อน คนนี้นึกขึ้นไดวาตองตรวจสอบเบื้องตนกอน โดยไดโทรศัพทมาที่บานของผมประมาณ เที่ยงคืนกวา ปรากฏวาโทรศัพทมือถือของผมติด ใชไดตามปกติ แตผมไมไดรับสาย ซึ่ง ทําใหสันนิษฐานวา ถาหากผมลําบากจริงตองโทรมาหาแลวโดยไมตองใชemail เพื่อนจึง บอกใหลูกงดการสงเงินไปกอน รุงขึ้นผมก็รีบโทรบอกเพื่อนวาเปน email หลอกลวง เพื่อนจึงไดทราบความจริง เหตุการณครั้งนี้ก็ทําใหครอบครัวนี้วุนวายกันไปเกือบสองวัน ทั้งแมทั้งลูก รายที่หา อยูกรุงเทพฯ เมื่อไดรับ email หลอกลวงแลว ก็มีอาการตกใจเชนกัน แต วิธีการชวยเหลือของเขาไมใชวิธีการสงเงินตามที่รองขอมา เพราะคิดวาการสงเงินไปให เพียงเทานี้ก็ยังกลับเมืองไทยไมไดอยูดี วิธีที่ดีที่สุดคือแจงเครือขายที่อยูในไนจีเรีย ใหไป ชวยเหลือโดยตรงเลย เมื่อเครือขายไดรับแจง สิ่งแรกที่เครือขายตรวจสอบคือ ผมไดเดิน ทางเขามาใน ไนจีเรียจริงหรือไม ปรากฏวาตรวจสอบแลวไมมี เพื่อนจึงรูวาเปนการ หลอกลวงแนนอน จึงหยุดทําการชวยเหลือลง แตก็ทําใหเสียเวลาทํางานไปมากและวุน วายกับคนอื่นที่อยูตางประเทศ รายที่หก อยูกรุงเทพฯ เมื่อไดรับ email หลอกลวงแลว ก็ตกใจเชนกัน เตรียมที่จะ รวบรวมเงินสงไปให แตในระหวางนี้ก็เขียน email แนะนําวิธีการตางๆ ในการที่จะเอา ตัวรอดที่ ไนจีเรียขณะที่เขียน email ไปหา ก็บนกับตัวเองวา ผมทําไมคิดอะไรไมออก เลยหรือ ไมนาจะใชวิธีขอใหโอนเงินไปให ไมไดเปนสมาชิกบัตรเครดิตใดๆ เลยหรือ หากบัตรหายก็ขอออกใหมไดที่ไนจีเรียและวาผมชางไมรูเรื่องอะไรเลยทั้งๆ ที่เปนนัก กฎหมายระดั บ นี้ แต โ ชคดี ข องเพื่ อ นคนนี้ ในที่ สุ ด ผมนึ ก ชื่ อ ได จึ ง ได โ ทรไปแจ ง เหตุการณใหทราบวา email account ของผมถูกโจรไนจีเรียขโมยไปใชหลอกลวงคน อื่นๆ 6. ตองเอาชนะและสูกับโจรอยางถึงที่สุด
 • 7 หลังจากที่โจรขโมยเอา email account ของผมไป ผมคิดอยูเสมอวา ตองยกเลิก การใช email account นี้ใหได หรือไมก็ตองเอากลับคืนมาใหได ดังนั้นผมจึงไดสง email รายงานใหตํารวจในประเทศไทยที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการปองกันภัยทาง internet ให ทราบและขอความชวยเหลือ แตโชคไมดี ผมไมไดรับคําตอบใดๆจากตํารวจเลย อีกทางหนึ่งผมไดติดตอผูใหบริการทาง internet (ISP) ในประเทศไทย เจาหนาที่ แจงวาไมอาจชวยเหลืออะไรได เพราะเปนของ Hotmail ซึ่งอยูตางประเทศ ในที่สุด ความพยายามของผมที่จะพึ่งคนอื่นก็สิ้นสุดลงในภาวะเชนนี้ผมหมดความหวังกับการ ชวยเหลือในเมืองไทยแลว สิ่งที่ดีที่สุดเทาที่จะนึกออกคือสง email ไปที่บริษัทใหบริการ โอนเงินระหวางประเทศคือ Money Gram และ Western Union แจงเหตุการณใหทราบ แตก็ไดเพียงคําตอบกลับมาวาจะตรวจสอบใหและก็ไมอาจชวยเหลืออะไรได ผมยังไมหมดความพยายาม จึงไดขอใหผูที่มีความรูทาง Internet ใหมาชวยเหลือ ยกเลิกการใช email account ของผมก็ไดรับคําตอบวา ทําไมไดเพราะHotmail อยู ตางประเทศ ไมรูจะติดตออยางไร และบอกวาไมตองสนใจ email account นี้อีกตอไป ใหทําใจและทิ้งไปเลย ผมฟงแลวก็หอเหี่ยวหมดหวังจากคนอื่นที่จะชวยเหลือผม 7. วิธีแกไข เอาชนะโจรอยางเด็ดขาดทั้งเฉพาะหนาและในอนาคต เมื่อขอความชวยเหลือจากคนอื่นไมไดแลว ผมคิดอยูเสมอวาจะตองมีทางแกไข ใหได วิธีการที่ดีที่สุด คือสืบคนหาเจาหนาที่ของ Hotmail สืบคนหาหนวยงานที่ เกี่ยวของเพื่อขอความชวยเหลือ โดยคอยๆ อานWebsite ของ Hotmail อยางละเอียด วา จะมีวิธีการชวยเหลืออยางไร ซึ่งกว าจะหาพบก็ กินเวลาไปเกื อบสองวั น จึงทราบว า หนวยงานที่รับผิดชอบแกไขปญหานี้คือ Windows Live ID Technical Support ผมจึง ไดเขียน email เลารายละเอียดของผมใหทราบ เจาหนาที่ Hotmail รับรูเรื่องของผม และ ไดขอใหผมตอบคําถามของเขา 16 ขอ เพื่อตรวจสอบวา ผมเปนเจาของ account ที่ แทจริงโดยใหตอบคําถามสวนตัวและรายละเอียดขอความเทาที่ทราบใน email เกาๆ รวมถึงemail address เกาๆ เทาที่จําได ในที่สุดเจาหนาที่ของHotmail ไดตรวจสอบแลว เชื่อวาผมเปนเจาของ account ที่แทจริง จึงเริ่มดําเนินการแกไขเพื่อใหเขาไปตั้ง password ใหม ซึ่งวิธีการนี้เรียกวา “Removed Tag” โดยเจาหนาที่จะแจงขั้นตอนและวิธีการมาให ทราบ แลวทําตามคําแนะนําตามลําดับ เหมือนสวรรคมาโปรด ขณะที่เครื่องกําลังทํางาน
 • 8 เพื่อตั้ง password ใหม ผมก็ภาวนาใหแกไขไดสําเร็จ ในที่สุดชัยชนะก็เปนของผม ผม สามารถเปลี่ยน password ของโจรออกไป แลวตั้ง password ของผมใหม ทําใหโจรไม สามารถกลับเขามาใชemail account ของผม เพื่อหลอกคนอื่นไดอีกตอไป 8. จํานวนผูที่ตกเปนเหยื่อของ email หลอกลวงในประเทศไทยและตางประเทศ กับการระบาดไปทั่วโลก จากการตรวจสอบพฤติ ก รรมเช น นี้ ท าง Website ต า งๆ ของไทย ผมพบว า นอกจากผมที่ถูกขโมยemailไปแลว ยังมีผูอื่นที่ถูกกระทําเชนนี้ และเพื่อนๆของเจาของ account ตางถูกหลอกและสงเงินไปใหเปนจํานวนมาก บางคนสูญเสียเงินไปเปนจํานวน แสนบาท บางคนทิ้ง email ที่ถูกขโมยไปนานเปนปแลว แตกลับตองถูกทวงหนี้จากคนที่ ไมเคยรูจัก โดยอางวาไดมีการทําธุรกรรมคาขายกันกับเขาและยังไมไดชําระหนี้ จึงแจง มาเพื่อขอใหชําระดวย ซึ่งเจาตัวกลับไมทราบเรื่องใดๆ เลย จนปจจุบันก็ยังไมอาจยกเลิก email account ของตนได ทําใหโจรสนุกกับการใช email หลอกลวงภายใตชื่อของ เจาของที่แทจริงโดยไมมีที่สิ้นสุด ในภาวะและความรูสึกของเจาของ email account นี้ นั บ ว า เป น การสร า งตราบาปให ติ ด ตั ว เองตลอดไป จนกว า จะยกเลิ ก หรื อ เอา email account ของตนกลับคืนมาได และมีหลายคนที่ตกเปนเหยื่อโดยที่ยังไมรูวาจะแกไข อยางไรจนทุกวันนี้ สําหรับตางประเทศ ใน Website ของ Australia Interpol ประชาชนสูญเสียเงิน จากการถูกหลอกลวงในลักษณะนี้ รวมกันทั้งประเทศแลวนับพันลานเหรียญ เหตุการณครั้งนี้บอกตรงๆ วาผมเครียดมาก ชวงที่กําลังตอสูกับโจร โจรที่ไมเห็น ตัว และไมสามารถทําอะไรมันได และหาใครชวยก็ไมได แมแตเจาหนาที่บานเมืองเอง ดังนั้นผมจึงอยากใหกรณีของผมเปนกรณีสุดทายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งในโลก ของ Internet และขอแจงใหสาธารณชนคนไทยไดทราบเพื่อปองกันการหลอกลวงตม ตุนที่เกิดขึ้น ซึ่งกําลังระบาดอยางหนัก โดยที่สังคมไทยยังไมคอยรูหรือตื่นตัวมากนัก และเมื่อเกิดปญหาแลวก็ไมสามารถแกไขได จากประสบการณการตอสูกับโจร IT จนสามารถเอาชนะไดในครั้งนี้ ผมจึงยอม อุทิ ศ เวลาของผมเพื่อ สร างเครื่องเตื อ นใจคนไทยและคนทั้ ง โลก โดยเปด เผยวิ ธี ก าร หลอกลวงของโจรใหทราบทั่วกันอยางละเอียด
 • 9 9. บทสรุปของบทเรียนราคาแพง ถึงผูที่เปนเจาของ email account ในการ ปองกันภัยการถูกขโมยpassword คือ 1. อยาให email password กับผูใดเด็ดขาด โดยเฉพาะทาง email แมถูกขูวา account จะถูกปดก็ตาม เพราะปกติผูใหบริการจะไมทําเชนนั้น 2. Email password เปนสิ่งที่สําคัญตองเก็บรักษาไวใหดี เหมือนกับการเก็บรักษา เลขรหัสATM 3. ควร print หรือเก็บEmail address ของผูที่เราติดตอไวตางหาก เมื่อเกิดกรณี ฉุกเฉินก็ยังสามารถติดตอกับผูอื่น ได ถึงแมจะไมสามารถเขาใช email ของตนเองไดก็ ตาม 4. หากมีปญหาใดๆ ในการใช email ของ Hotmail หนวยงาน Windows Live ID Technical Support สามารถชวยทานได โดยใหผูที่รูภาษาอังกฤษชวยเขียนแจง หนวยงานดังกลาว เจาหนาที่จะแกไขปญหาใหเราเปนรายบุคคลและจะตอบกลับมาทันที ภายในหนึ่งวันทํางาน 5. การสมัครเปนสมาชิกของ email หากทําไดและสะดวก ใหใชของผูใหบริการ internet (ISP) ในประเทศ เมื่อเกิดปญหาดังกลาวขึ้น จะสามารถติดตอยับยั้งยกเลิกหรือ แกไขไดอยางรวดเร็ว โดยอาจโทรศัพทแจงผูใหบริการ internet ทราบทันที 6.การมีemail account สํารองที่เปนการใหบริการของผูใหบริการอื่นที่มีcontact list เหมือนกัน ก็เปนอีกทางหนึ่งที่บรรเทาความเสียหายเบื้องตนได หวังวาบทเรียนราคาแพงนี้จะเปนประโยชนแกสาธารณชนที่เปนเจาของ email account ทุกคน โดยเฉพาะ email account free ทั้งหลาย เรื่องนี้ถาไมเกิดกับตนเองก็จะ ไมรูสึกอะไร แตถาเกิดขึ้นแลว เหมือนตกนรกทั้งเปนและเหี่ยวเฉาไปทีละนอย ไมเชื่อ อยาลบหลูและซ้ําเติม พิชัย พนภัย (pponpai@gmial.com)
 • 10 1131/288 ถนนเทอดดําริ แขวงถนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร.086-332-0943