Trigonometrie

365

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
365
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Trigonometrie

 1. 1. Mgr. Ivan Gavanda SOŠ a SOU Šumperk Gen. Krátkého 30
 2. 2.  Jak vzniká trojúhelník › názvosloví stran  Jak je to s velikostí úhlů › otázka k diskusi: Proč (asi) má kruh 360 stupňů ukázka konstrukce
 3. 3.  Vztah mezi délkou stínu a výškou předmětu  Délka tětivy Pro oba problémy byly zpracovány (v dané době) tabulky, oba problémy se zabývají vztahy v pravoúhlém trojúhelníku
 4. 4. tangens sinus Animace převzata z wikipedie
 5. 5.  výška leţí PROTI úhlu, proto se odvěsna nazývá protilehlá  stín tvoří rameno úhlu, je PŘI něm, odvěsna se nazývá přilehlá výška stín přilehlá protilehlá tan často se místo označení tan pouţívá tg
 6. 6.  polovina tětivy je protilehlá odvěsna  poloměr je přepona daného trojúhelníku poloměr polovina tětivy přepona protilehlá sin
 7. 7. protoţe v pravoúhlém trojúhelníku je jeden úhel 90o a velikost daného úhlu vyplývá z vybrané funkce, tvoří zbývající úhel doplněk (complement) do 90 Proto kosinus a kotangens zkratky cos a cotg (někdy jen cot) ZKUSTE zformulovat vzorce!
 8. 8. přepona přilehlá cos protilehlá přilehlá cot Všimněte si ještě jedné zajímavosti: kotangens je převrácenou funkcí tangens (platí cotg tg ) u dvojice sinus kosinus však toto neplatí! I proto na kalkulačkách není zvláštní tlačítko na kotangens přepona protilehlá sin přilehlá protilehlá tan
 9. 9.  určení délky strany pravoúhlého trojúhelníku, kdyţ známe jinou stranu a úhel – postup: › načrtnout obrázek (DŮLEŢITÉ! Dodrţet, aby i v náčrtku byl trojúhelník pravoúhlý) › identifikovat strany (známou a vypočítávanou) z hlediska přepona, odvěsna (protilehlá či přilehlá) k zadanému úhlu › vybrat příslušnou goniometrickou funkci a dosadit › vyjádřit neznámou z takto vzniklé rovnice › dopočítat s vyčíslením hodnoty funkce pro daný úhel (kalkulačka – POZOR! Musí být v reţimu DEG) Vzorové příklady
 10. 10.  určení jednoho úhlu pravoúhlého trojúhelníku, kdyţ známe dvě strany – postup: › načrtnout obrázek (DŮLEŢITÉ! Dodrţet, aby i v náčrtku byl trojúhelník pravoúhlý) › identifikovat známé strany z hlediska přepona, odvěsna (protilehlá či přilehlá) k vypočítávanému úhlu › vybrat příslušnou goniometrickou funkci a dosadit › určit hodnotu goniometrické funkce › vyčíslit úhel (kalkulačka – POZOR! uţít inverzi funkce) Vzorové příklady
 11. 11. Oči nám říkají, ţe ty tři trojúhelníky jsou podobné. Samozřejmě nejsou! zkontrolujte pomocí funkce tangens velikost menšího úhlu přepona velkého trojúhelníku NENÍ úsečka, ale zalomená čára, jednou pod skutečnou spojnicí krajních bodů, podruhé nad ní (na obr. trošku „přehnaně“) celkový trojúh: 5/13 => úhel 21 červený: 3/8 => úhel 20,5 zelený: 2/5 => úhel 21,8
 12. 12. Jak je vysoký strom? změříme délku stínu stromu změříme délku stínu své postavy známe výšku své postavy úhel, pod kterým svítí slunce vyplývá z funkce tangens coţ je poměr mezi výškou a stínem jak v případě postavy, tak stromu rovnost poměrů – to je přece trojčlenka! => např. 180 cm výška postavy ……………….. 132 cm stín x cm výška stromu ………………… 458 cm stín --------------------------------------------------------------------- 5,624 132 458180 x Strom je vysoký 624,5 cm
 13. 13. sinová věta podíl (poměr) délky strany a sinusu protilehlého úhlu je stálý. sinsinsin cba Jiný způsob zápisu je pomocí rovnosti poměrů sin:sin:sin:: cba a jak známo, z trojice si můţeme vybrat dvojici např. sin:sin: ba coţ lze zapsat jako sin sin b a
 14. 14. kosinová věta v podstatě Pythagorova věta „korigovaná“ na „nepravoúhlost“ trojúhelníku cos2 222 abbac cos2 222 bccba cos2 222 accab (vzorec je cyklický tzn. na levé straně vzorce jedna strana trojúhelníku, na pravé straně zbylé dvě a kosinus úhlu těmito dvěma stranami sevřený-protilehlý vůči té třetí straně)
 15. 15.  určení délky strany trojúhelníku, kdyţ známe jinou stranu a dva úhly – postup: › načrtnout obrázek a identifikovat strany (známou a vypočítávanou) a zadané úhly › pro sinovou větu potřebujeme úhly leţící PROTI stranám, se kterými počítáme (ale uvědomte si, ţe známe-li v trojúhelníku dva úhly snadno dopočítáme třetí!) › vyjádřit neznámou z rovnice vzniklé aplikací sinové věty › dopočítat s vyčíslením hodnoty funkce pro daný úhel (kalkulačka – POZOR! Musí být v reţimu DEG) Vzorový příklad
 16. 16.  určení úhlu trojúhelníku, kdyţ známe dvě strany a jeden úhel (NE ten, který strany svírají)– postup: › načrtnout obrázek a identifikovat známé strany a zadaný úhel › jedna ze zadaných stran je PROTI zadanému úhlu › aplikací sinové věty vypočítáme úhel leţící proti druhé straně, resp. určíme hodnotu sinusu tohoto úhlu a uţitím inverzní funkce pak jeho velikost (a následně můţeme dopočítat třetí úhel) Vzorový příklad
 17. 17.  určení třetí strany, kdyţ známe dvě strany a úhel jimi sevřený – postup: › načrtnout obrázek a identifikovat strany (známé a vypočítávanou) a zadaný úhel › dosadit do vzorce kosinové věty › dopočítat s vyčíslením hodnoty funkce pro daný úhel, poznámka: je-li úhel větší neţ 90o , je hodnota kosinu záporná! Vzorový příklad
 18. 18.  určení úhlu v trojúhelníku, kdyţ známe všechny tři strany– postup: › načrtnout obrázek , identifikovat strany a počítaný úhel › dosadit do vzorce kosinové věty › vypočítat hodnotu kosinu daného úhlu a uţitím inverzní funkce pak samotný úhel Vzorový příklad
 19. 19.  Jednotlivá zadání odpovídají základní způsobům konstrukce trojúhelníku (sss, sus, usu)  Existují i další goniometrické funkce  Existuje např. i tangentová věta a mnoho vzorců pro trojúhelník, které obsahují goniometr. funkci (některé vychází z vyuţití výšky čili vzniká pravoúhlý trojúhelník, některé vyuţívají funkce obecného)  Platí také řada vztahů mezi goniom. funkcemi - při jejich aplikaci se často nepracuje s vyjádřením úhlu ve stupních, ale převádí se na číselnou hodnotu podle vztahu 180o …….
 20. 20.  Pro získání rutiny není nezbytně nutné vymýšlet situace z reálného ţivota, stačí načrtnout zadání (kreslete trojúhelníky v různých variantách otočení) Kontrola vypočtených údajů můţe probíhat tak, ţe se dopočítají další prvky trojúhelníku a hodnoty některých z nich se spočítají jiným způsobem  Také lze vyuţít např: http://maths.cz/nastroje/index.py?akce=obecny-trojuhelnik nebo programu trojúhelník.exe (freeware z roku 2005, autor mi není znám, funkční pro WinXP – Win7)
 21. 21. Připravené (vytištěné) pracovní listy a jejich varianty pro promítání Před výpočty ověřit, zda ţáci mají potřebné výpočetní pomůcky a dokáţou s nimi správně pracovat (viz poznámky u některých úloh) Připomínka: tato prezentace je určena pro ţáky nastavbového studia, pro které by to mělo být v podstatě opakování a i pro tyto ţáky jde o učivo dvou hodin (nejméně ) Děkuji za pozornost, dotazy?
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×