Pp giai nhanhhoa-huuco11

979 views
910 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
979
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
54
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pp giai nhanhhoa-huuco11

 1. 1. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com L I M ð U Phương pháp tr c nghi m khách quan là m t hình th c ki m tra ñã ñư c s d ng r ng rãi nhi u nư c trên th gi i. ðây là m t phương pháp ño lư ng ki n th c toàn di n. V i h th ng câu h i v i nhi u l a ch n, phương pháp này ñã lo i b ñư c tình tr ng h c t , h c l ch, quay cóp s d ng tài li u trong lúc thi c , tránh ñư c tiêu c c trong vi c coi thi, ch m thi. Tuy nhiên, ñ i ña s h c sinh chúng ta v n chưa quen v i cách làm bài thi tr c nghi m, v n chưa có cách gi i nhanh g n m t bài toán hoá h c trong khi th i gian làm m t bài thi quá ng n. ð giúp các b n n m v ng phương pháp gi i toán, cho phép gi i nhanh chóng các bài toán ph c t p, chúng tôi xin gi i thi u v i các b n " M t s phương pháp gi i nhanh các bài toán hoá h c h u cơ " mà chúng tôi trích lu ñư c trong quá trình h c. BAN BIÊN T P - 11 HOÁ
 2. 2. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com M T S PHƯƠNG PHÁP GI I NHANH Phương pháp 1: ð NH LU T B O TOÀN Nguyên t c : S d ng ñ nh lu t b o toàn v t ch t ñ tính kh i lư ng các ch t. I/ Phương pháp b o toàn kh i lư ng 1. Cơ s : ð nh lu t b o toàn kh i lư ng Trong ph n ng hoá h c, t ng kh i lư ng các ch t tham gia ph n ng b ng t ng các kh i lư ng các ch t t o thành. Ph n ng hoá h c : A + B C + D mA + mB = mC + mD 2. Ph m vi áp d ng : Áp d ng cho t t c các trư ng h p c n tính kh i lư ng c a m t ch t mà có th bi t ho c bi t ñư c kh i lư ng các ch t còn l i. 3. Ví d minh ho : VD1 : Cho 2,83 g h n h p 2 rư u 2 ch c tác d ng v a ñ v i Na thì thoát ra 0,896 lit H2 (ñktc) và m g mu i khan. Giá tr m (g) là : A. 5,49 B. 4,95 C. 5,94 D. 4,59 Gi i : +) Cách gi i thông thư ng : G i CT c a rư u th nh t là : R(OH)2 ( a mol ) rư u th hai là : R'(OH)2 ( b mol ) PTPƯ : R(OH)2 + 2Na R(ONa)2 + H2 (mol) a a a R'(OH)2 + 2Na R'(ONa)2 + H2 (mol) b b b Theo gi thi t ta có : (R+34)a + (R'+34)b = 2,83 và a + b = 0,04 Ra + R'b = 2,83 - 34(a+b) = 1,47 Kh i lư ng mu i t o thành là : m = (R+78)a + (R'+78)b = Ra + R'b + 78(a+B) = 4,59 (g) +) Cách gi i nhanh : G i CT chung c a 2 rư u là : R(OH)2 R(OH)2 + 2 Na → R(ONa)2 +H2 0,08 0,04 Áp d ng ñ nh lu t b o toàn kh i lư ng ta có : m = 2,83 + 0,08.23 - 0,04.2 = 4,59 (g) VD2 : Cho 4,2 g h n h p g m CH3OH, C6H5OH và CH3COOH tác d ng v i Na v a ñ th y thoát ra 0,672 lit H2 (ñktc) và 1 dung d ch X. Cô c n dung d ch X ta thu ñư c ch t r n Y. Kh i lư ng (g) Y là : A. 2,55 B. 5,52 C. 5,25 D. 5,05 Gi i : Do c 3 ch t trên ñ u chưa 1 nguyên t H linh ñ ng nên : nNa= 2nH2 = 2. 4,22 672,0 =0,06 mol Áp d ng ñ nh lu t b o toàn kh i lư ng ta có : mY = 4,2 + 0,06.23 - 0,03.2 = 5,52 (g)
 3. 3. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com II/ Phương pháp b o toàn nguyên t 1.Cơ s : ð nh lu t b o toàn nguyên t T ng kh i lư ng c a m t nguyên t trư c ph n ng b ng t ng kh i lư ng c a nguyên t ñó sau ph n ng. 2. Ph m vi ng d ng: Có th áp d ng trong nhi u trư ng h p, nhưng thư ng dùng nh t trong các bài toán ñ t cháy. 3. Ví d minh ho : VD1 : ð t cháy hoàn toàn m g h n h p các hiñrocacbon : C3H4, C2H6, C4H8 thì thu ñư c 12,98g CO2 và 5,76g H2O. V y m (g) có giá tr : A. 1,48 B. 8,14 C. 4,18 D. Không xác ñ nh Gi i : +) Cách gi i thông thư ng : C2H6 + 7/2 O2 2CO2 + 3H2O (mol) x 3,5x 2x 3x C3H4 + 4O2 3CO2 + 2H2O (mol) y 4y 3y 2y C4H8 + 6O2 4CO2 + 4H2O (mol) z 6z 4z 4z Theo PTPƯ và ñ bài ta có h : 2x + 3y +4z = 12,98 : 44 = 0,295 3x + 2y + 4z =5,76 : 18 = 0,32 30x + 40y + 56 z + 32( 3,5x + 4y + 6z) = 12,98 + 5,76 Gi i h phương trình ta có : x = 0,05 ; y = 0,025 ; z = 0,03 Kh i lư ng h n h p là : m = 0,05.30 + 0,025.40 + 0,03.56 = 4,18 (g) +) Cách gi i nhanh : Áp d ng ñ nh lu t b o toàn nguyên t : mY = mC + mH = 18 76,5 .2 + 44 98,12 .12 =4,18g VD2 : Tách nư c hoàn toàn t h n h p Y g m rư u A, B ta ñư c h n h p X g m các olefin. N u ñ t cháy hoàn toàn Y thì thu ñư c 0,66g CO2. Khi ñ t cháy hoàn toàn X thì t ng kh i lư ng CO2 và H2O (g) là : A. 0,903 B. 0,39 C. 0,94 D. 0,93 Gi i : Y tách nư c t o thành X : nC(X) =nC(Y)⇒ nCO2(X)=nCO2(Y)=0,66/44 =0,015 mol Mà khi ñ t cháy X thì nCO2 = nH2O = 0,015 (mol) T ng kh i lư ng CO2 và H2O là : m = 0,66 + 0,015.18 = 0,93(g)
 4. 4. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com Phương pháp 2 : QUY ð I NHI U CH T THÀNH M T CH T Nguyên t c : ðưa h n h p các ch t v m t ch t có công th c trung bình sau ñó d a vào giá tr trung bình v a tìm ñư c ñ k t lu n v ch t c n xác ñ nh. I/ Phương pháp kh i lư ng mol trung bình M 1. Cơ s : S d ng công th c : hh hh n m M = r i sau ñó dùng M ñ xác ñ nh M c a các ch t ban ñ u M1< M < M2 v i M1 < M2. 2. Ph m vi ng d ng : Áp d ng r ng rãi cho các bài t p hoá h u cơ 3. Ví d minh ho : VD1 : H n h p A g m 2 ankanal X, Y có t ng s mol là 0,25mol. Khi cho h n h p A tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 dư thì t o ra 86,4g k t t a và kh i lư ng dung d ch AgNO3 gi m 77,5g. Bi t Mx<My . CTCT c a X là : A. CH3CHO B. HCHO C. C2H5CHO D. K t q a khác Gi i : Vì kh i lư ng Ag tách ra là 86,4g mà kh i lư ng dung d ch gi m 77,5g nên Kh i lư ng 2 anñehit là : 86,4 - 77,5 = 8,9 (g) )/(6,35 25,0 9,8 molgM == mà MX < M < My MX < 35,6 MX = 30. X là HCHO. VD2 : M t h n h p X g m 2 ankin là ñ ng ñ ng k ti p nhau. N u cho 5,6 lit h n h p X ñi qua dung d ch Br2 thì th y kh i lư ng bình tăng 8,6g. CTPT c a 2 ankin : A. C3H4 , C4H6 B. C4H6 , C5H8 C. C2H2 , C3H4 D. K t qu khác Gi i : Theo ñ ra ta có : mankin = 8,6 g . S mol c a ankin là : )(25,0 4,22 6,5 molnankin == Kh i lư ng phân t trung bình c a 2 ankin là : )/(4,34 25,0 6,8 molgM == M1 < 34,4 < M2 v i 2 ankin k ti p M1 = 26 và M2 = 40 . CTPT c a 2 ankin là : C2H2 và C3H4 II/ Phương pháp s nguyên t cacbon trung bình n 1. Cơ s : ð t CT c a các ch t cùng thu c m t dãy ñ ng ñ ng dư i d ng CT chung c a dãy nhưng thay n b ng n .Sau ñó tính n và k t lu n v s nguyên t C c a các ch t : n1 < n < n2. 2. Pham vi ng d ng : Dùng ñ gi i các bài toán v các ch t thu c cùng m t dãy ñ ng ñ ng ñ c bi t là các ch t ñ ng ñ ng liên ti p. 3. Ví d minh ho : VD1: Có 2 axit h u cơ no : A là axit ñơn ch c và B là axit ña ch c. H n h p X ch a 0,3 mol h n h p A và B. ð t cháy hoàn toàn X thì thu ñư c 11,2 lit CO2(ñkc) V y CTPT c a A là : A. CH3COOH B. HCOOH C. C2H5COOH D. K t qu khác Gi i : S nguyên t C trung bình c a A và B là : 667,1 3,0 5,0 ≈=n S nguyên t C c a A < 1,667 S nguyên t C c a A = 1 A là HCOOH VD2 : ð t cháy hoàn toàn h n h p 2 hiñrocacbon ñ ng ñ ng có kh i lư ng phân t hơn kém nhau 28ñvC ta thu ñư c 4,48 lit CO2 (ñkc) và 5,4g H2O. CTPT c a 2 h p ch t là : A. C3H4 , C5H8 B. C2H4 , C4H8 C. CH4 , C3H8 D. C2H2 , C4H6 Gi i : )(2,0 4,22 48,4 2 molnCO == )(3,0 18 4,5 2 moln OH ==
 5. 5. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com Do nH2O > nCO2 nên hiñrocacbon là ankan. G i CT chung c a 2 ankan là : 22 +nn HC OHnCOnO n HC nn 22222 )1( 2 13 ++→ + ++ 0,2 0,3 2 3,0 2,0 1 =⇒= + n n n V y n1 = 1 và n2 = 3. CT c a 2 hiñrocacbon là CH4 và C3H8. III/ Phương pháp g c hiñrocacbon trung bình : R 1. Cơ s : ð t CT c a các h p ch t c n tìm dư i d ng công th c có ch a R . Sau ñó ti n hành xác ñ nh g c R . Bi n lu n R1 ,R2 theo : R1 < R < R2 2. Ph m vi ng d ng : Thư ng dùng cho bài toán v R ch a nhóm ch c, ñ c bi t là axit, este. 3. Ví d minh ho : VD1 : H n h p X g m 2 este A, B ñ ng phân v i nhau và ñ u t o ra t axit ñơn ch c và rư u ñơn ch c. Cho 2,2g h n h p X bay hơi 136,5o C và 1atm thì thu ñư c 840ml hơi este. M t khác, ñem thu phân hoàn toàn 26,4g h n h p X b ng 100ml dung d ch NaOH 20% (d=1,2g/ml) r i ñem cô c n thì thu ñư c 33,8g ch t r n khan. V y CTPT c a este là : A. C2H4O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C5H10O2 Gi i : A, B là este ñơn ch c. )(025,0 )5,136273(082,0 84,0 molnX = + = )/(88 025,0 2,2 molgMeste == neste thu phân = 26,4 : 88 = 0,3 (mol) )(6,0 40.100 2,1.20.100 molnNaOH == NaOH dư mmu i = 33,8 - (0,6-0,3).40 = 21,8 (g) 166,566,56866,72 3,0 8,21 121 =→<<→=→+=≈= RRRRRM muoi R1 ng v i -H mà R1 + 44 + R1' = 88 R1' = 43 ng v i C3H7- CTPT c a este là : HCOOC3H7 hay C4H8O2 VD2 : Cho 3,55 g h n h p các amin ñơn ch c tác d ng v a ñ 0,1 mol HCl. Xác ñ nh CT c a amin có phân t kh i bé nh t. A. CH3NH2 B. C2H5NH2 C. CH3NHCH3 D. K t qu khác Gi i : G i CT chung là : 2NHR ClNHRHClNHR 32 →+ 155,195,195,35 1,0 55,3 112 =→=<→=→== RRRRM NHR R1 ng v i CH3- Ngoài ra phương pháp trung bình còn ñư c m r ng ñ tính toán cho c h n h p các ch t thu c dãy ñ ng ñ ng khác nhau, ñ tính s liên k t π trung bình, hoá tr trung bình ...
 6. 6. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com Phương pháp 3 : QUY ð I M T CH T THÀNH NHI U CHÁT Nguyên t c : Chuy n ch t c n xác ñ nh thành 2 hay nhi u ch t ñ xác ñ nh ñư c, r i sau ñó vi t phương trình ph n ng bình thư ng, ñ xác ñ nh y u t c n tìm... Ví d : VD1 : Khi ñ t cháy hoàn toàn m t polime X (t o thành do ñ ng trùng h p 2,3-ñimetyl butañien và acrilo nitrin CH2=CH-CN) v i lư ng O2 v a ñ th y t o thành m t h n h p khí n ng ñ áp su t xác ñ nh ch a 57,69% CO2 v V. T l 2 lo i monome là A. 3/5 B. 3/3 C. 1/3 D. 3/2 Gi i : +) Cách 1: Tách polime thành 2 monome ban ñ u : PƯ cháy : OHCOOHC 222106 56 2 17 +→+ x 6x 5x 22222 2 1 2 3 3 4 15 NOHCOOCNCHCH ++→+−= y 3y 3/2y y/2 Ta có: : 3 1 3 59,3455,11 45,28859,634300600 100 69,57 511 36 =⇔ =⇔ =⇔ +=+⇔= + + y x xy xy yxyx yx yx +) Cách 2: Tách polime thành các nguyên t r i vi t sơ ñ cháy : (- CH2 - C(CH3) = C(CH3) - CH2 -)x(- CH2 - CH(CN) - )y (6x + 3y) C (6x + 3y) CO2 (10x + 3y) H (5x + 3y/2) H2O y N y/2 N2 Do ñó : 3 1 22 3 536 36 100 69,57 100 % 2 =⇒ ++++ + == y x yy xyx yxCO
 7. 7. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com Phương pháp 4 : TĂNG GI M KH I LƯ NG Nguyên t c : D a vào tăng gi m kh i lư ng khi chuy n t ch t này sang ch t khác ñ xác ñ nh kh i lư ng m t h n h p hay m t ch t. C th : - D a vào phương trình tính ñ thay ñ i kh i lư ng khi 1 mol A 1 mol B - D a vào s thay ñ i kh i lư ng trong bài ñ tính s mol c a A, B - Dùng s mol ñ tính các ph n ng khác. Ph m vi : Dùng cho nhi u bài toán h u cơ nhưng ch y u là các h p ch t có nhóm ch c axit, rư u, anñehit, este, amino axit. C th : ð i v i rư u : Xét ph n ng v i NaOH : R(OH)x + xK R(OK)x + x/2 H2 Hay ROH + K ROK + ½ H2 kh i lư ng tăng 39 - 1 = 38 g ð i v i axit : Xét ph n ng v i NaOH : R(COOH)x + xNaOH R(COONa)x + xH2O Hay RCOOH + NaOH RCOONa + H2O kh i lư ng tăng 22 g ð i v i anñehit : Xét ph n ng tráng gương : RCHO+Ag2O RCOOH+ 2Ag kh i lư ng tăng 16 g ð i v i este : Ph n ng xà phòng hoá : RCOOR' + NaOH RCOONa + R'OH ð i v i amin : Xét ph n ng v i HCl RNH2 + HCl RNH3Cl kh i lư ng tăng 36,5 g Ví d minh ho : VD1 : Cho 20,15 g h n h p 2 axit no ñơn ch c tác d ng v a ñ v i dung d ch Na2CO3 thì thu ñư c V(l) CO2 và dung d ch mu i. Cô c n dung d ch thu ñư c 28,95 g mu i. Giá tr V(l) ñktc là : A. 4,84 B. 4,48 C. 2,24 D. 2,42 Gi i : V n d ng phương pháp tăng gi m kh i lư ng : G i CTTQ trung bình c a 2 axit là : OHCOR PTPƯ : 2 OHCORCOCOR 2232 COONa2NaOH ++→+ Theo ptpư ta có : 2 mol axit t o ra 2 mu i thì có 1 mol CO2 bay ra và m tăng 2.(23-1)=44 (g) . Theo ñ bài : mtăng = 28,95 - 20,15 = 8,81 (g) lVmolnCO CO 48,4)(2,0 44 8,8 22 =→== VD2 : Khi thu phân hoàn toàn 0,05 mol este c a 1 axit ña ch c v i 1 rư u ñơn ch c tiêu t n h t 5,6 g KOH. M t khác, khi thu phân 5,475g este ñó thì tiêu t n h t 4,2g KOH và thu ñư c 6,225g mu i. V y CTCT c a este là : A. (COOC2H5)2 B. (COOCH3)2 C. (COOC3H7)2 D. Kq khác Gi i : nKOH = 5,6 / 56 = 0,1 mol. nKOH = 2neste este 2 ch c t o t axit 2 ch c và rư u ñơn ch c. G i CT este là : R(COOR')2 R(COOR')2 + 2KOH R(COOK)2 + 2R'OH (mol) 1 2 1 (mol) 0,0375 0,075 mtăng = 2 (39 - R') g m tăng = 6,225 - 5,475 = 0,75 g
 8. 8. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com 0,0375 (78 - 2R') = 0,75 R' = 29 R' là C2H5 - 01462).2944(146 0375,0 475,5 =⇔=++⇔== RRM este ⇒CT ñúng là : (COOC2H5)2
 9. 9. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com Phương pháp 5 : GI I PHƯƠNG TRÌNH NGHI M NGUYÊN Nguyên t c : - Xác ñ nh s mol c a các ch t sau ñó ñưa v d ng phương trình nghi m nguyên an1 + bn2 = c (a, b, c là h s nguyên; n1, n2 : s nguyên t C c a các ch t) - D a vào ñi u ki n t n t i c a các ch t ñ k t lu n v nghi m Ph m vi : ðư c áp d ng r ng rãi trong gi i toán hoá h c Ví d minh ho : VD1 : M t h n h p g m 2 hiñrocacbon m ch h . Cho 1,68 l h n h p ñi qua dung d ch Br2 dư thì còn l i 1,12l khí và kh i lư ng Br2 ph n ng là 4g. N u ñ t cháy 1,08g h n h p r i cho toàn b s n ph m cháy h p th vào dung d ch Ca(OH)2 dư thì có 12,5g k t t a. CT c a 2 hiñrocacbon là : A. C2H6 , C2H4 B. C3H6 , CH4 C. C3H6 , C2H6 D. C2H4 , CH4 Gi i : nh/c ko no = (1,68-1,12)/22,4 = 0,025(mol) nBr2 = 4/ 160 = 0,025 (mol) nh/c ko no = nBr2 h/c ko no là anken nankan = 1,12 / 22,4 = 0,05 (mol). G i m, n l n lư t là s nguyên t C trong ankan và anken (m ≥ 1, n ≥ 2). Trong qua trình ñ t cháy thì : mC mCO2 nC nCO2 0,05m 0,05m 0,025n 0,025n CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O (mol) 0,125 0,125 0,05m + 0,025n = 0,125 2m + n = 5 n không chia h t cho 2 mà n ≥ 2 và n < 5 n = 3 và m = 1. V y 2 ch t c n tìm là : C3H6 và CH4 VD2 : H n h p A g m m t hiñrocacbon no m ch h và m t ankin có t ng s mol là 0,3 mol. Khi cho h n h p qua dung d ch Br2 thì th y lư ng Br2 ph n ng là 32 gam, t ng kh i lư ng c a 0,15 mol h n h p ban ñ u là 4,3 gam. Xác ñ nh công th c phân t c a các ch t trong h n h p. Gi i: nBr2=32:160=0,2(mol) G i công th c c a hai hiñrocacbon là CnH2n+2 và CmH2m-2 Ph n ng v i Br2: CmH2m-2 +2Br2 CmH2m-2Br4 0,1 ← 0,2 S mol ankan là: 0,3-0.1=0,2(mol) Kh i lư ng c a 0,3 mol h n h p là: 4,3.2=8,6 gam Ta có phương trình : (14n+2)0,2+(14m-2)0,1=8,6 ⇒2n+m=6 Gi i phương trình nghi m nguyên ta có :n=2 m=2. V y công th c c a 2 hidrocacbon là : C2H6 và C2H2
 10. 10. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com Phương pháp 6 : BI N LU N Nguyên t c : D a vào m t s tính ch t ñ c trưng, d a vào m t s liên k t π ñ bi n lu n suy ra CTCT ch t c n tìm mà không c n ph i làm toán ph c t p. Ph m vi : Ch áp d ng trong m t s trư ng h p ñơn gi n ho c ñ c bi t, không có tính t ng quát. Ví d minh ho : VD1 : Chia m g anñehit thành 2 ph n b ng nhau : P1 : b ñ t cháy thu ñư c nCO2 = nH2O P2 : tác d ng v a ñ v i AgNO3/NH3 dư cho Ag v i t l nanñehit : nAg = 1 : 4 V y anñehit no là : A. Anñehit fomic B. Anñehit hai ch c no C. Anñehit ñơn ch c no D. Không xác ñ nh ñư c Gi i : - T s n ph m cháy anñehit có 1 liên k t π có 1 nhóm ch c -CHO. - T ph n ng v i AgNO3/NH3 anñehit là HCHO. Chú ý : Bi n lu n v s nhóm ch c : - Ch c anñehit : + n u nanñehit : nAg = 1 : 2 anñehit ñơn ch c no + n u nanñehit : nAg = 1 : 4 HCHO ho c anñehit 2 ch c - Ch c este : + n u neste : nNaOH = 1 : 1 este ñơn ch c + n u neste : nNaOH = 1 : 2 este ñơn ch c c a phenol ho c este 2 ch c - Ch c rư u : + n u nNa : nrư u = 1 : 1 rư u ñơn ch c + n u nNa : nrư u = 2 : 1 rư u 2 ch c - Ch c amin : + nHCl : namin = 1 : 1 amin ñơn ch c + nHCl : namin = 2 : 1 amin 2 ch c - Ch c axit : + n u nNaHCO3 : naxit = 1 : 1 axit ñơn ch c + n u nNaHCO3 : naxit = 2 : 1 axit 2 ch c Xác ñ nh s liên k t π : Khi ñ t cháy 1 h p ch t mà : - nCO2 = nH2O có 1 liên k t π - nCO2 < nH2O không có liên k t π - nCO2 > nH2O có nhi u hơn 1 liên k t π VD2 : ð t cháy 1,7 g este X c n 2,52 lit O2 (ñktc) thu ñư c CO2 và H2O trong ñó nCO2 : nH2O = 2. ðun nóng 0,01 mol X v i dung d ch NaOH thì c n 0,02 mol. X ch a ch c este, không ph n ng v i Na, không kh Ag2O/NH3 . Xác ñ nh CTPT X A. C8H8O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C4H4O2 Gi i : Do nNaOH : neste = 2 : 1 có th là este c a phenol ho c este 2 ch c . Nhưng theo ñáp án thì X ch có 2 nguyên t O ng v i 1 ch c este X là este ñơn ch c c a phenol X có s nguyên t C > 6. X ch có th là A.
 11. 11. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com Phương pháp 7 : TH K T QU Nguyên t c : Dùng k t qu ngư i ta ta cho ñ th vào các ñi u ki n mà bài toán ñưa ra k t qu ñúng. Ph m vi : Có th áp d ng cho n i dung m i trư ng h p nhưng ch nên th các trư ng h p ph c t p. Ví d minh ho : VD1 : Hai ch t h u cơ A, B (C, H, O) ñ u có 53,33% O theo kh i lư ng. Kh i lư ng phân t c a B g p 1,5 l n kh i lư ng phân t A. ð ñ t cháy h t 0,04 mol h n h p A, B c n 0,1 mol O2. M t khác, khi cho s mol b ng nhau c a A, B tác d ng v i lư ng dư dung d ch NaOH thì kh i lư ng mu i t o thành t B g p 1,952 lư ng mu i t o thành t A . CTPT A, B là : A. C2H4O2 và C3H6O2 B. C2H4O2 và C3H6O2 C. C2H2O2 và C3H6O2 D. C4H8O2 và C5H12O2 Gi i : +) Cách 1 : D a vào gi thi t : MB = 1,5 MA thì ta có : A. 60 và 90 B. 60 và 74 C. 58 và 74 D. 58 và 104 T ñó suy ra k t qu ñúng là A. +) Cách 2 : D a vào gi thi t %O = 53,33%. G i CT chung c a A, B là : CxHyOz Ta có : zyx yx z 1412 67,46 33,53 12 16 =+⇒= + z = 1 thì x = 1 ; y = 2 CT nguyên c a A , B là : (CH2O)n. Ch có ñáp án A . VD2 : Xác ñ nh CTPT c a phenol ch a 13,11 % kh i lư ng Oxi : A. C7H8O B. C8H10O C. C9H12O D. Kq khác Gi i : Th tính %O trong các ch t ta có : A. 14,81% B. 13,11% C. 11,76% V y ch n ñáp án A.
 12. 12. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com K T LU N Phương pháp tr c nghi m là m t phương pháp ñánh giá ñư c trình ñ h c sinh khá khách quan. Trong quá trình làm bài tr c nghi m thì m i chúng ta s t mình tìm ñư c nh ng phương pháp phù h p v i mình, v i t ng bài, ñ c bi t là nh ng phương pháp gi i ng n g n không ng ... Trên ñây, ch là m t s phương pháp mà chúng tôi rút ra ñư c trong vi c gi i toán hoá h c b ng phương pháp tr c nghi m. Ch c h n s có m t vào ch thi u sót. R t mong ñư c s ñóng góp c a các b n ñ chúng ta có m t tài li u giá tr rong vi c d y và h c. Xin trân tr ng c m ơn. BAN BIÊN T P - 11 HOÁ
 13. 13. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com CHƯƠNG I: HIðROCACBON Câu 1: ð t cháy m t lư ng hiñrôcacbon A ñư c m gam nư c và 1,95m gam CO2. A thu c dãy ñ ng ñ ng: A. Ankan B.Anken C.Ankin D. Aren Câu 2: H n h p p g m a ch t hiñrôcacbon m ch h A1, A2, ...An có d ng CnHm trong ñó m l p thành m t c p s c ng có t ng là 32 và công sai dm = 4. Các hiñrôcacbon có phân t lư ng l n lư t là M1, M2 ...Ma trong ñó t ng s phân t lư ng là 212 và t M1 ñ n Ma-1 t o thành m t c p s c ng có công sai dM = 16. Công th c phân t các hiñrôcacbon là: A.C2H4, C3H8, C4H10, C5H10 B.C2H2,C3H6, C4H10, C5H12 C.C3H4, C3H8, C5H12, C5H8 D.C2H2, C3H6, C4H10, C6H14 Câu 3: Ankan X có cacbon chi m 83,33% kh i lư ng phân t . Khi X tác d ng v i brôm ñun nóng có chi u sáng có th t o ra 4 d n xu t ñ ng phân ch a 1 nguyên t brôm trong phân t . Tên ñúng c a X là: A.n-pentan B.iso-Butan C.2-metyl Butan D.2,2-ñimetyl propan Câu 4: Oxi hóa hoàn toàn 0,244lít (ñktc)c a xicloankan X thu ñư c 1,76 gam khí CO2. Bi t X làm m t màu dung d ch brôm. X là: A.Xiclopropan B.Xiclobutan C. Metyl xiclopropan D. Metyl xiclobutan Câu 5: Ch t nào sau ñây không ph i là ñ ng phân c a các ch t còn l i: A.Xiclobutan B.Butan C.Metylxiclopropan D.cis-Buten-2 Câu 6: ð t cháy m t s mol như nhau c a 3 hiñrôcacbon A, B, C thu ñư c lư ng CO2 như nhau, còn t l gi a s mol H2O và CO2 ñ i v i A, B, C l n lư t là 0,5 : 1 : 1,5 . V y A, B, C l n lư t là : A.C2H4; C3H6; C4H8 B. C2H6; C2H4; C2H2 C.C3H8; C3H6; C3H4 D. C2H2; C2H4; C2H6 Câu 7: A, B, C là 3 hiñrôcacbon khí ñi u ki n thư ng và liên ti p trong dãy ñ ng ñ ng. Bi t phân t lư ng c a C g p ñôi phân t lư ng c a A. ðó là: A.CH4; C3H6; C3H8 B.C2H4; C3H6; C4H8 C. C2H2; C3H4; C4H6 D.C2H6; C3H6; C4H10 Câu 8: Trong m t bình kín ch a h n h p khí g m hiddroocacbon A và hiñrô có Ni làm xúc tác(th tích không ñáng k ). Nung nóng bình m t th i gian thu ñư c m t khí B duy nh t. cùng nhi t ñ , áp su t trong bình trư c khi nung nóng g p 3 l n áp su t sau khi nung nóng. ð t cháy m t lư ng B thu ñư c 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Công th c phân t c a X là: A.C2H2 B.C2H4 C. C3H4 D. C4H4 Câu 9: M t h n h p g m C2H2; C3H8 và CH4. ð t cháy 11 gam h n h p thu ñư c 12,6 gam nư c. Bi t 0,5 mol h n h p ph n ng v a ñ v i 0,625mol Br2 .Ph n trăm th tích các khí trên l n lư t là: A. 50%; 25%; 25% B.25%; 25%; 50% C.33,3%; 33,3%; 33,3% D.16%; 32%; 52% Câu 10: ð t cháy hoàn toàn 6,8 gam m t ankañien A thu ñư c h n h p s n ph m hơi g m 11,2 lít CO2 (ñktc) và m gam nư c. D n h n h p s n ph m qua bình (1) ñ ng dung d ch axit sunfuric ñ c, sau ñó qua bình(2) ñ ng dung d ch nư c vôi trong dư. công th c phân t c a A , ñ tăng kh i lư ng bình (1) và k t t a bình (2) là: A. C5H8 ;7,2g ;50g B.C4H8; 3,6g; 50g C.C5H8; 3,6g; 50g D.C4H8; 7,3g; 50g Câu 11: ð t cháy hoàn toàn a lít h n h p A g m 2 hiñrôcacbon là ch t khí ñi u ki n thư ng và có kh i lư ng phân t hơn kém nhau 28 ñvC. S n ph m cháy ñư c h p th hoàn toàn vào dung d ch Ca(OH)2 dư th y có 30 gam k t t a, kh i lư ng bình tăng lên 22,2gam. công th c phân t và thành ph n ph n trăm theo th tích c a m i hiddroocacbon trong h n h p A là: A.C2H6: 75%; C3H8: 25% B.CH4:75%; C3H8: 25% C. C2H4:50%; C4H8: 50% D.CH4: 50%; C3H8:50%
 14. 14. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com Câu 12: ð t cháy hoàn toàn m t h n h p g m CH4 và H2 c n 1mol O2. Ph n trăm theo th tích c a CH4 va H2 trong h n h p l n lư t là: A. 50% và 50% B. 66,7% và 33,3% C. 33,3% và 66,7% D.87,7% và 12,3% Câu 13: Cho các câu sau: a, Benzen thu c lo i ankan vì có kh năng tham gia ph n ng th halogen. b, Benzen tham gia ph n ng th halogen d hơn ankan. c, Bezencó kh năng tham gia ph n ng th tương ñ i d hơn ph n ng c ng. d, Các ñ ng ñ ng c a benzen làm m t màu thu c tím khi ñun nóng. e, Các nguyên t trong phân t benzen cùng n m trên m t m t ph ng. Nh ng câu ñúng là: A.a, b, c, d B.c, d, e C.a, b, d, e D.a, c, d, e Câu 14: ð t cháy hoàn toàn 4,48 lít h n h p khí g m propan và m t hiñrôcacbon không no Y th y sinh ra 22gam CO2 và 10,8gam nư c. Th tích không khí c n dùng ,ñ ñ ñ t cháy h n h p (bi t trong không khí oxi chi m 20% th tích và các th tích ño ñktc)và công th c phân t c aY là: A.17,92lít ; C2H4 B.17,92lít ; C3H6 C.89,6lít ; C2H4 D.89,6lít ; C3H6 Câu 15: A, B là 2 hiñrôcacbon khí di u ki n thư ng, khi phân h y ñ u t o cacbon và hiñrô v i th tích H2 g p 3 l n th tích hiddroocacbon ban ñ u (trong cùng ñi u ki n ). A và B có th là: A.Hai ñ ng ñ ng c a nhau B. ð u ch a 2 nguyên t cacbon trong phân t C. ð u ch a 6 nguyên t hiñrô trong phân t D. ðèu ch a 3 nguyên t hiñrô trong phân t Câu 16: ð t cháy hoàn toàn 2lít h n h p g m C2H2 và m t hiñrôcacbon A thu ñư c 4lít hơi H2O (các th tích ño cùng ñi u ki n). Công th c phân t c a A và ph n trăm theo th tích c a m i ch t trong h n h p là: A.C2H4 ; 50% C2H2 ,50% C2H4 B. C2H4 ; 40% C2H2 ,60% C2H4 C. C2H6; 50% C2H2 ,50% C2H6 D. C2H6; 40% C2H2 ,60% C2H6 Câu 17: H n h p X g m H2 và C2H2 có t kh i so v i H2 b ng 5,8.D n 1,792lít X(ñktc) qua b t Ni nung nóng cho ñ n khi các ph n ng x y ra hoàn toàn . Ph n trăm theo th tích m i khí trong h n h p X và t kh i c a khí thu ñư c so v i H2 là: A. 40% H2; 60% C2H2; 29 B. 40% H2; 60% C2H2; 14,5 C. 60% H2; 40% C2H2; 29 D. 60% H2; 40% C2H2; 14,5 b: ð t cháy h t a mol ankan A thu ñư c không quá 6a mol CO2.Clo hóa A theo t l mol 1 : 1 ñư c m t d n xu t monoclo duy nh t. A có tên là: A. Etan B2-metylpropan C. n-hexan D. 2,2-ñimetyl propan Câu 19: ð t cháy hoàn toàn 3,4gam m t ankañien liên h p không nhánh X thu ñư c 5,6lít khí CO2(ñktc) . X có tên là: A. Butañien-1,3 B.Pentañien-1,3 C.metylButañien-1,3 D.hexañien-1,3 Câu20: B n hiñrôcacbon ñ u là ch t khí ñi u ki n thư ng. Khi phân h y m i ch t trên thành cacbon và hiñrô, th tích khí thu ñư c ñ u g p 2 l n th tích ban ñ u. Chúng là: A.CH4, C2H4, C2H6, C3H4 B. CH4, C2H4, C3H4, C4H4 C.C2H4, C2H6, C3H4, C4H4 D. C2H6, C3H4, C4H4, C5H6 Câu 21: Hóa hơi hoàn toàn 0,295gam m t hiñrôcacbon A ñư c m t th tích hơi b ng v i th tích CO2 thu ñư c khi ñ t cháy h t cũng lư ng hiñrôcacbon A ñó (các th tích ño cùng ñi u ki n). hiddroocacbon A là: A.Anken B. Ankin C.CH4 D.C3H6 Câu 22: M t hiñrôcacbon A có công th c phân t là C9H10. Có bao nhiêu ñ ng phân bi t Acó ch a vòng benzen ? A. 5 B. 4 C. 7 D.6
 15. 15. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com Câu 23: ð hiñrô hóa m t hiñrôcacbon chưa no m ch h thành no ph i dùng 1 th tích H2 b ng th tích hiddroocacbon này. M t khác ñ t cháy m t th tích hơi hiñrôcacbon này thu ñư c 10 th tích h n h p CO2 và hơi nư c (các th tích ño cùng di u ki n ). hiddroocacbon này là: A.C2H4 B.C5H8 C.C3H6 D.C5H10 Câu 24: Hiñrôcacbon X có công th c phân t C4H10 không làm m t màu dung d ch brôm. Khi ñun nóng X trong dung d ch thu c tím t o thành h p ch t C7H5KO2 (Y).Cho Y tác d ng v i dung d ch axit HCl t o thành h p ch t C7H6O2. X có tên g i là: A.Etyl benzen B. 1,3-ñimetylbenzen C.1,2-ñimetylbenzen D.1,4-ñimetylbenzen Câu 25: X là d n xu t clo c a hiñrôcacbon A. Phân t lư ng c a X là 113 ñvC. ð t cháy X thu ñư c CO2, hơi nư c và khí clo, trong ñó th tích CO2 và hơi nư c là b ng nhau. A có công th c phân t : A.C3H8 B. C3H6 C. C4H8 D.Avà B ñ u ñúng Câu 26: M t h n h p X g m 1 ankan Avà 1 ankin B có cùng s nguyên t cacbon. Tr n X v i H2 ñ ñư c h n h p Y.Khi cho Y qua Pt nung nóng thì thu ñư c khí Z có t kh i ñ i v i CO2 b ng 1 (ph n ng hoàn toàn) .Bi t r ng VX = 6,72lít và VH2 = 4,48lít. công th c phân t và s mol c a A, B trong h n h p X(các khí ño ñktc) là: A.C3H8: 0,2mol ; C2H6: 0,1mol B. C3H8: 0,2mol ; C3H4: 0,1mol C. C2H2: 0,1mol ; C3H4: 0,2 mol D. C2H6: 0,2mol ; C2H2: 0,1mol Câu 27: ð t cháy hoàn toàn 9,9 gam ch t h u cơ A g m 3 nguyên t C, H, Cl s n ph m t o thành cho qua bình ñ ng H2SO4 ñ m ñ c và Ca(OH)2 thì th y kh i lư ng các bình này tăng l n lư t là 3,6gam và 8,8gam .Bi t phân t A ch a 2 nguyên t Cl. Công th c phân t c a A là: A.CH2Cl2 B.C2H4Cl2 C. C3H4Cl2 D. C3H6Cl2 Câu 28: ð t cháy 3lít h n h p khí g m 2 hiñrôcacbon no k ti p trong dãy ñ ng ñ ng ,d n s n ph m l n lư t qua bình (1) ñ ng CaCl2 khan r i bình (2) ñ ng dung d ch KOH. Sau thí nghi m kh i lư ng bình (1) tăng 6,43gam, binh (2) tăng 9,82gam.Công th c và hàm lư ng ph n trăm theo th tích c a 2 hiddroocacbon trong h n h p là(các khí ño ñktc) A.CH4:50% ; C2H6:50% B. C2H6: 50% ; C3H8: 50% C.CH4: 33,3% ; C2H6: 66,7% D. C2H6:33,3% ; C3H8: 66,7% Câu 29: Có 3 ch t A, B, C, là ñ ng phân câu t o c a nhau có công th c phân t là C4H8. + A, C làm m t màu dung d ch Br2 nhanh chóng (ngay c trong bóng t i). + B không làm nh t màu brôm + Khi c ng Br2, A có th t o 2 s n ph m + S n ph m công brôm t C có 1 nguyên t cacbon b t ñ i. V y A, B, C l n lư t là: A.Buten-2; Xiclobutan; Buten-1 B.Buten-2; Metyl xiclopropan; 2-metyl propen C.Metylpropen; Xiclobutan; Buten-1 D.Metylxiclopropan; Xiclobutan; 2-metylpropan Câu 30: G i tên hiddroocacbon có CTCT như sau: CH3 CH C C CH2 CH3 CH(CH3)2 A.2-iso propylhexin-3 B. 2-iso propylhexin-4 C. 5,6-ñimetylheptin-3 D. 5-iso propylhexin-3 Câu 30: Cho 5cm3 CxHy th khí v i 30cm3 O2 l y dư vào khí nhiên k . Sau khi b t tia l a ñi n và làm l nh, trong khí nhiên k còn 20cm3 mà 15cm3 b h p th b i KOH. Ph n còn l i b h p th b i phôtpho. Công th c phân t c a hiñrôcacbon là: A.C2H4 B.C2H6 C.C3H6 D.C3H8 Câu 31: T kh i c a m t h n h p khí g m mêtan và êtan so v i không khí b ng 0,6. S lít oxi ñ ñ t cháy hoàn toàn 3lít h n h p ñó và kh i lư ng m i s n ph m sinh ra (th tích các khí ño ñktc)là: A.6,45lít; 6,48gam CO2; 5,062gam H2O B. 2,15lít; 21,6gam CO2; 1,687gam H2O
 16. 16. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com C. 48,16lít; 48,4gam CO2; 37,8gam H2O D.144,48lít; 145,4gam CO2; 113,8gam H2O Câu 32: X và Y là 2 hiñrôcacbon có cùng công th c phân t C5H8; X là monome dùng ñ trùng h p thành caosu iso pren; Y có m ch cacbon phân nhánh và t o k t t a v i dung d ch Ag2O/NH3. Công th c c u t o l n lư t c a Xvà Y là: A.CH2 = CH CH2 CH = CH2; CH C CH2 CH2 CH3 B.CH2 = C (CH3) CH2 = CH2 ; CH3 C C CH2 CH3 C. CH2 = C(CH3)2 CH2 = CH2 ; CH C CH(CH3) CH3 D. CH2 = CH = CH CH2 CH3 ; CH3 C C CH2 CH3 Câu 33: Hiñrôcacbon A ch a vòng benzen tronh phân t không có kh năng làm m t màu dung d ch brôm. Ph n trăm kh i lư ng c a cacbon trong A là 90%. Kh i lư ng mol phân t c a A nh hơn 160gam. Bi t khi tác d ng v i brôm theo t l 1 : 1 trong ñi u ki n ñun nóng có b t s t ho c không có b t s t. M i trư ng h p ñ u t o m t d n xu t monobrôm duy nh t. Tên c a A là: A.Metyl benzen B. iso- propylbenzen C.Etyl benzen D.1,3,5-trimetyl benzen Câu 34: Cho các câu sau: a, Ankañien là nh ng hiñrôcacbon không no, m ch h có 2 liên k t ñôi trong phân t b, Nh ng hiñrôcacbon có 2 liên k t ñôi trong phân t là ankanñien-1,3 c, Nh ng hiñrôcacbon không no có 2 liên k t ñôi trong phân t là ankañien d, Nh ng hiñrôcacbon có kh năng c ng h p v i 2 phân t hiñrô thu c lo i ankañien e, Ankañien liên h p là nh ng hiñrôcacbon không no, m ch h , trong phân t có 2 liên k t ñôi c nh nhau g, Nh ng hiñrôcacbon không no, m ch h , trong phân t có 2 liên k t ñôi cách nhau 1 liên k t ñơn g i là ankañien liên h p. Nh ng câu ñúng là: A.b, c, d, g B. a, g C.a, b, g, e. D.a, d, g Câu 35: Tr n 10ml hiñrôcacbon khí v i m t lư ng O2 dư r i làm n h n h p này b ng tia l a ñi n. Làm cho hơi nư c ngưng t thì th tích c a h n h p thu ñư c sau ph n ng gi m ñi 30ml. Ph n còn l i ñi qua dung d ch KOH thì th tích c a h n h p gi m 40ml. Công th c phân t c a hiñrôcacbon ñó là: A.C2H6 B.C3H6 C. C4H6 D.C4H8 Câu 36: Khi ñ t 1lít khí X, c n 5lít khí oxi, sau ph n ng thu ñư c 3lít CO2 và 4lít hơi nư c , bi t th tích các khí ñư c ño cùng ñi u ki n nhi t ñ và áp su t . Công th c phân t c a X là: A. C2H6 B.C2H6O C.C3H8 D.C3H8O Câu 37: ð t cháy hoàn toàn a gam hiñrôcacbon X thu ñư c a gam nư c. X không tác d ng v i dung d ch brôm ho c v i brôm khi có b t s t và ñun nóng. X tác d ng v i brôm ñun nóng t o thành d n xu t duy nh t ch a 1 nguyên t brôm trong phân t . Tí kh i hơi c a X so v i không khí có giá tr trong kho ng t 5 : 6. Tên c a X là: A.1,3,5-trimetylbenzen B.1,3,5-trietylbenzen C. Hexametylbenzen D. p-ñi isopropylbenzen Câu 38: Có m t h n h p X g m hiñrôcacbon A và CO2 .Cho 0,5lít h n h p X v i 2,5lít O2 (l y dư) vào trong 1 khí nhiên k . Sau khi b t tia l a ñi n thu ñư c 3,4lít h n h p khí và hơi, ti p t c làm l nh thì ch còn1,8lít và sau khi cho qua KOH ch còn 0,5lít. Công th c phân t A là: A.C2H6 B.C3H6 C. C3H8 D.C3H4 Câu 39: Có m t h n h p Y g m hiñrôcacbon A và N2. ð t 300cm3 h n h p Y và 725cm3 O2 l y dư trong m t khí nhiên k ngư i ta thu ñư c 1100cm3 h n h p khí. Cho h n h p này làm l nh, th tích còn 650cm3 và sau ñó ti p t c l i qua KOH thì ch còn 200cm3 . Công th c phân t A là: A.C3H4 B.C3H6 C.C3H8 D.C4H6 Câu 40: ð t cháy m t h n h p g m 2 hiñrôcacbon ñ ng ñ ng k ti p A, B thu ñư c VCO2 : VH2O = 12 : 23. Công th c phân t và ph n trăm th tích c a 2 hiñrôcacbon là: A.CH4: 10% ; C2H6: 90% B.CH4: 90% ; C2H6: 10%
 17. 17. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com C. CH4: 50% ; C2H6: 50% D.C2H6: 50% ; C3H6: 50% Câu 41: H n h p khí X g m O2 và O3 có t kh i so v i H2 b ng 20. ð ñ t cháy hoàn toàn V(lít) CH4 c n 2,8lít h n h p X, bi t th tích các khí ñktc. Th tích V là giá tr nào sau ñây: A.1,65lít B.1,55lít C. 1,75lít D.1,45lít Câu 42: M t h n h p 2 ankin ñ t cho ra 13,2gam CO2 và 0,36gam nư c . Tính kh i lư ng Br2 có th c ng vào h n h p nói trên . A.8gam B.32gam C.16gam D.không ñ d ki n Câu 43: ð t cháy m t h n h p X g m 2 hiñrôcacbon ñ ng ñ ng k ti p, thu ñư c 22gam CO2 và 5,4gam H2O. Xác ñ nh dãy ñ ng ñ ng, công th c phân t c a A,B và s mol c a A, B A.Ankin; C3H4: 0,1 mol; C4H6: 0,1mol B.Anken; C2H4: 0,2mol; C3H6: 0,2mol C.Ankin; C2H2: 0,1mol; C3H4: 0,1mol D.Anken; C3H6: 0,1mol; C4H8: 0,2mol Câu 44: H n h p khí A g m propan và hiñrô.Cho thêm vào h n h p A m t lư ng O2 l y dư r i ñưa vào khí nhiên k . Sau khi b t tia l a ñi n và làm l nh, ñ gi m th tích khí trong khí nhiên k trư c và sau thí nghi m b ng 2,55 l n th tích h n h p khí A. Ph n trăm th tích các khí trong h n h p A l n lư t là: A. 70%; 30% B. 30%; 70% C. 40%; 60% D. 60%; 40% Câu 45: M t h n h p X có V = 2,688lít (ñktc) g m 1 ankin và H2. Khi cho h n h p X qua Ni nung nóng, ph n ng hoàn toàn cho ra hiñrôcacbon B có t kh i ñ i v i CO2 b ng 1. Xác ñ nh công th c phân t c a A. N u cho h n h p X nói trên qua 0,5lít nư c Br2 0,2M , tính n ng ñ mol c a dung d ch Br2 còn l i: A. C3H4; 0,05M B. C2H2; 0,05M C. C4H6; 0,06M D.C3H4; 0,04M Câu 46: Cho các câu sau: a, Ankan có ñ ng phân m ch cacbon. b, Ankan và xicloankan là ñ ng phân c a nhau. c, Xicloankan làm m t màu dung d ch brôm d, Hiñrôcacbon no la hiñrôcacbon ch có liên k t ñơn trong phân t . e, Hiñrôcacbon no là hiñrôcacbon làm m t màu dung d ch brôm. g, Hiñrôcacbon no là hiñrôcacbon không có m ch vòng. Nh ng câu ñúng là: A. a, d B.a, c, d, g C. a, c, d D.c, d, g Câu 47: Cho 5,6lít khí C2H6 (ñktc) tác d ng v i Cl2 ñư c ñi u ch t 126,4 KMnO4 khi tác d ng v i axit HCl. Lúc ph n ng k t thúc toàn b các khí thu ñư c cho vào nư c. S lít dung d ch NaOH 2M dùng ñ trung hòa dung d ch v a thu ñư c là: (các ph n ng x y ra hoàn toàn) A. 0,75lít B. 1,5lít C.1,25lít D. 2,5lít Câu 48: M t h n h p X g m ankan A và anken B có cùng s nguyên t C và ñ u th khí ñktc. Khi cho h n h p X ñi qua nư c Br2 dư, thì th tích khí Y còn l i b ng ½ th tích X, còn kh i lư ng Y b ng 15/29 kh i lư ng c a X. Các th tích khí ño trong cùng di u ki n nhi t ñ và áp su t. Công th c phân t c a A, B và thành ph n % theo th tích c a h n h p X là: A.C3H8: 50%; C3H6: 50% B.C2H6: 50%; C2H4: 50% C.C3H8: 75%; C3H6: 25% D.C2H6: 75%; C2H4: 25% Câu 49: ð t cháy 13,7ml h n h p A g m metan, propan và cacbon(II)oxit, ta thu ñư c 25,7ml khí CO2 cùng di u ki n nhi t ñ và áp su t. Ph n trăm th tích propan trong h n h p A và h n h p A so v i nitơ là: A.43,8%; nh hơn B.43,8%; n ng hơn C.21,9%; nh hơn D.21,9%; n ng hơn Câu 50: Cho các câu sau: a, Stiren có tên là vinylbenzen ho c phenylaxetilen. b, Stiren có tên là vinylbenzen ho c phenyletilen. c, Các nguyên t trong phân t stiren cùng n m trên m t m t ph ng.
 18. 18. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com d, Stiren v a có tính ch t gi ng anken v a có tính ch t gi ng benzen. e, Naphtalen có mùi thơm nh . g, Stiren không làm m t màu dung d ch thu c tím. Nh ng câu ñúng là: A.a, c, d B. a, b, c, e C. b, c, d, e D.b, c, e, g Câu 51: Cho m t bình thép kín dung tích 2lít ch a s n 1lít nư cvà 1 lít hiñrôcacbon không tan trong nư c 0o C; 1,344 atm. Ngư i ta cho vào bình 15,5lít O2 (ñktc) v i 26,4gam h n h p canxi cacbua r i phóng tia l a ñi n ñ ph n ng cháy x y ra hoàn toàn ñưa v 0o C áp su t lúc này 3,18 atm và thu ñư c 1lít dung d ch Ca(HCO3)2 0,28M và 2gam k t t a. Coi th tích ch t r n và áp su t hơi nư c không ñáng k . Công th c phân t c a hiñrôcacbon là: A. C2H6 B.C3H8 C.C3H6 D.C4H10 Câu 52: Cho các câu sau: a, D u m là h n h p các hiñrôcacbon khác nhau. b, Khí thiên nhiên và khí d u m có thành ph n các ch t tương t nhau. c,Chưng c t thư ng ch có th tách ñư c d u m thành các phân ño n d u m (là h n h p các hiñrôcacbon ) có nhi t ñ sôi g n nhau. d, Chưng c t thư ng có th tách ñư c d u m thành các phân ño n ch a các hiñrôcacbon riêng bi t. Nh ng câu sai là: A. a, b, c B.d C. a, c D. b, d Câu 53: Trong m t bình kín ch a h n h p g m hiñrôcacbon X, m ch h và khí hiñrô có Ni làm xúc tác (th tích Ni không ñáng k ). Nung nóng bình m t th i gian, thu ñư c m t khí B duy nh t. cùng nhi t ñ , áp su t trong bình trư c khi nung nóng g p 3 l n áp su t sau khi nung nóng. ð t cháy m t lư ng B thu ñư c 4,4gam CO2 và 2,7gam H2O. Công th c phân t c a X là : A.C2H4 B.C3H4 C.C2H2 D.C3H6 Câu 54: ð t cháy 1 hiñrôcacbon X ta thu ñư c s mol nư c l n hơn 1,5 l n s mol CO2 . V y X có th là : A. Anken B.Ankin C.ankan vòng có 1 liên k t ñôi D. CH4. Câu 55: Trong phòng thí nghi m n u có ñ hóa ch t thì nên dùng phương pháp gì ñ ñi u ch metan v i thi t b ñơn gi n nh t A. Nung CH3COONa + NaOH CH4 + Na2CO3 B. phương pháp griguard C. nhi t phân C3H8 D. Al 4C3 + H2O Al (OH)3 + CH4 Câu 56: H p ch t X ñ t cháy cho s mol CO2 b ng s mol H2O. X có th là : 1, Axit no ñơn ch c 2, Ancol 3, Xicloankan 4, Anken 5, Rư u không no 1 n i ñôi A.1,2,3,4,5 B.1,2,5 C.2,3,5 D.4,5 E.2,3,4 Câu 57: Ch t nào sau ñây có ñ ng phân cis-trans 1, CH2 CH2 2, CH3 – C = CH C6H5 3, CH3 CH =N OH CH3 4, CH3 CH = CH C6H5 5, CH3 N = N C6H5 A.1,2,3,4,5 B.2,3,4 C.3,4,5 D.2,4,5 Câu 58: Ph n ng nào sau ñây có kh năng t o ra CH4 1.CH3COOH + NaOH (dư) 2.CH4 + Cl2 3.CH2(COONa)2 + Ca(OH)2
 19. 19. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com 4. Al4C3 + H2O A.1,2,3,4 B.3,4 C.1,3,4 D.1,2,3 Câu 59: Trong các phát bi u sau v ph n ng gi a etylen và clo . Phát bi u nào ñúng: A.Trong ng n l a ph n ng cho ra 1,2- ñicloetan B.V i ánh sáng khuy ch tán cho ra 1,1-ñicloetan C. V i ánh sáng khuy ch tán cho ra C và HCl D.V i ánh sáng khuy ch tán cho ra 1,2-ñicloetan Câu 60: D a vào ñ b n liên k t HX : X là halogen trong các HX g m HF, HCl, HBr, HI . HX nào c ng vào liên k t ñôi c a anken d nh t: A.HF B.HCl C.HBr D.HI Câu 61: M t h n h p g m 2 ankin khi ñ t cháy cho ra 13,2g CO2 và 3,6g H2O . Tính kh i lư ng Brôm có th c ng vào h n h p nói trên A.8g B. Không ñ d ki n C.32g D.16g Câu 62: ð t cháy m t hidrocacbon A thu ñư c s mol nư c b ng ¾ s mol CO2 và s mol CO2 < 5 l n s mol A. Xác ñ nh CTPT, CTCT c a A , bi t A cho k t t a v i AgNO3/NH3 A.C3H4, CH3 C CH B.C4H6, CH3 C C CH3 C. C4H6, CH3 CH2 C CH D.C5H8, HC C CH2 CH2 CH3 Câu 63: Trong các d ki n sau 1, Ph n ng th 1H b ng 1Cl ch chho m t s n ph m th duy nh t 2, Phân t benzen là hình l c giác ñ u ph ng 3, Trong ph n ng c ng Cl2 ,6 nguyên t Cl c ng cùng lúc 4, Ph n ng phân hu v i Cl2 cho ra C và HCl D ki n nào cho th y trong benzen 6C và 6H ñ u tương ñương v i nhau A.1,2,3 B.1,2 C.3,4 D.1,3 Câu 64: Khi nitro hoá axit benzen sunfomic b ng HNO3 + H2SO4 ta thu ñư c s n ph m chính là A. o- benzen sunfomic axit B. m- benzen sunfomic axit C. 3,5-ñinitro benzen sunfomic axit D.2,4,6 – trinitro benzen sunfomic axit Câu 65: Nh n ñ nh sơ ñ sau A(buten-1) HCl X NaOH Y H2SO4 Z(spc) V y Z là: A. ðiisobutyl ete B. Buten-2 C. 2-metyl propen D. etyl metyl ete Câu 67: Hiñrat hoá 5,6g propen xúc tác H2SO4 thu ñư c m gam h n h p hai rư u A,B .Bi t có 65% và 15% propen ban ñ u tham gia ph n ng t o A, B. Giá tr m là: A.12g B.6g C.9,75g D.2,25g Câu 68: ðun 14,8gam butanol-2 v i H2SO4 ñ c 1700 ñư c h n h p hai anken A, B ñ ng phân có th tích ñktc l n lư t là 1,12 và 2,24. A là ankin nào: A. Buten-2 B. Buten-1 C.2-metyl propen D.Etylen Câu 69: Hi u su t c a ph n ng ñ hidrat trong câu trên là A.25% B.50% C.75% D.85% Câu 70: Ph n ng sau có h s cân b ng là: CH2 CH2 + KMnO4 + H2O C2H4(OH)2 + KOH + MnO2 A.2,3,4-3,2,2 B.4,2,3-2,3,2 C.3,2,4-3,2,2 D.4,6,8-6,4,4 D ki n sau dùng cho câu 71-72-73 : ð t cháy m gam hiñrôcacbon A th khí ñi u ki n thư ng ñư c CO2 và m g H2O Câu 71: A có th thu c dãy ñ ng ñ ng nào
 20. 20. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com A.ankan B.anken C.ankandien D. aren Câu 72: Ch ra phát bi u ñúng A. Có th ñi u ch A t ph n ng tách nư c t rư u ñơn ch c no B. A có ñư c t i ña 3 liên k t pi trong phân t C. A là monome ñ ñi u ch cao su t ng h p D. ð t cháy A luôn thu ñư c s mol CO2 bé hơn s mol nư c Câu 73: Trong bình kín ch a h n h p X g m hiñrôcacbon ( th khí ñi u ki n thư ng) và O2. ð t cháy A thu ñư c h n h p Y có ph n trăm th tích là 80% CO2 và 20% hơi H2O (còn O2 dư) A có công th c phân t là : A.C6H8 B.C2H4 C.CH4 D.C3H4 Câu 74: X là hiñrôcacbon th khí ( ñi u ki n thư ng). ð t X cho s mol CO2 bé hơn s mol H X phân nhánh và không làm m t màu Br2. CTPT có th phù h p v i X là: A.C3H6 B.C4H8 C.C4H10 D.C2H4 Câu 75: ð t cháy hoàn toàn h n h p A g m có C2H4, C2H6 ,C4H8, thu ñư c (m+2)gam nư c và (m+28)gam CO2. Giá tr m là: A.18g B.16g C.10g D.7g D ki n sau dùng cho câu 76-77-78 : Cho các ch t sau: etan(1), etylen(2), axetilen(3). Hãy s p x p các ch t theo th t tăng d n Câu 76: ð dài liên k t C-C l n nh t là: A.1 B.2 C.3 D.3 ch t b ng nhau Câu 77: ð dài liên k t C-H l n nh t là: A.1 B.2 C.3 D.3 ch t b ng nhau Câu 78: ð phân c c c a liên k t C-H l n nh t là: A.1 B.2 C.3 D.3 ch t b ng nhau Câu 79: Hiñrôcacbon nào dư i ñây là ñ ng ñ ng c a nhau CH3 I II III IV A.I, II ,III B.I, II, IV C.II, III, IV D.I, III, IV Câu 80: Hiñrôcacbon X th khí ñi u ki n thư ng, khi ñ t cháy hoàn toàn m gam X thu ñư c m gam H2O. S ñ ng phân c a X là A.4 B.5 C.6 D.7 Câu 81: X, Y, Z là 3 hiñrôcacbon khí ñi u ki n thư ng khi phân hu m i ch t X, Y, Z ñ u t o ra C và H2. Th tích H2 luôn g p 3 l n th tích hiñrôcacbon b phân h y và X, Y, Z không ph i ñ ng phân. Công th c phân t c a 3 ch t là: A.CH4, C2H4, C3H4 B. C2H6, C3H6, C4H6 C. C2H4 C2H6 C3H8 D.K t qu khác Câu 82: N u ñ t CnH2n+2-2k (k≥0) là công th c phân t t ng quát c a hiñrôcacbon thì k≥0 là: A. T ng s liên k t ñôi B. T ng s liên k t ñôi b ng ½ t ng s liên k t ba C. T ng s liên k t pi D. T ng s liên k t pi và vòng E. k t qu khác Câu 83: Cho các ankan CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18. Ankan nào t n t i m t ñ ng phân tác d ng v i Clo theo t l 1:1 cho ra monocloankan duy nh t: A. C2H6, C3H8, C4H10, C6H14 B. CH4, C2H6, C5H12, C8H18 C. CH4, C3H8, C5H12, C8H18 D. C2H6, C5H12, C4H10, C6H14 E. K t qu khác
 21. 21. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com Câu 84: Ngư i ta tr n hiñrôcacbon A v i lư ng dư khí H2 ñư c h n h p khí B. ð t cháy h t 4,8gam khí B t o ra 13,2gam CO2. M t khác 4,8gam B làm m t màu dung d ch ch a 32gam brôm. CTPT A là : A.C3H4 B.C2H2 C.C3H6 D.C4H8 E.K t qu khác Câu 85: H n h p A g m 1 ankan và 1 anken. ð t cháy h n h p A thì ñư c a mol H2O , b mol CO2. H i t s T = a/b có giá tr trong kho ng nào: A.1,2< T < 1,5 B. 1< T < 2 C.1≤ T ≤ 2 D.1≤ T ≤2,5 E.K t qu khác Câu 86: Cho sơ ñ chuy n hoá sau: CH2 = CH – CH3 → A → phenol. V y A là: A.C6H5ONa B.C6H5Cl C.cumen D.toluen E.K t qu khác Câu 87: Khí nào sau ñây khi ñ t cho nhi t lư ng nhi u nh t: A.C4H10 B.CH4 C.C2H2 D.isooctan Câu 88: V i công th c C4H8 có s ñ ng phân là A.3 B.4 C.5 D.6 E.K t qu khác Câu 89: C 6H10 có bao nhiêu ñ ng phân ankin t o k t t a v i AgNO3 A.1 B.2 C.3 D.4 E.5 D ki n sau dùng cho câu 90-91: H n h p X g m 15 anken ( th l ng hay r n) ñ ng tích. ð t cháy hoàn toàn cho 10 mol CO2. Hiñrô hoá hoàn toàn X thì ñư c h n h p Y g m các ankan, ñ t cháy hoàn toàn h n h p ankan thì s mol H2O thu ñư c là 12 mol Câu 90: ðem Y ñ t cháy hoàn toàn thì s mol CO2 thu ñư c là : A.8 mol B. 10 mol C. 12 mol D. 15 mol E.K t qu khác Câu 91: S mol H2 c n ñ hiñrô hoá hoàn toàn X là: A. 10 mol B. 2 mol C.12mol D. 6mol E. K t qu khác Câu 92: Cho isooctan tác d ng v i clo (ánh sáng) thì có th thu ñư c bao nhiêu s n ph m th monoclo A.8 B.18 C.4 D.7 E.k t qu khác Câu 93: H n h p X g m m t ankin th khí và H2 có t kh i hơi so v i CH4 là 0,425 . Nung nóng X (Ni,to ) ñ ph n ng x y ra hoàn toàn . Sau ph n ng thu ñư c khí có t kh i hơi so v i CH4 là 0,5. Cho Y qua dung d ch Br2 , kh i lư ng bình tăng thêm là: A.8g B.16g C.không tăng D.32g E. Không xác ñ nh ñư c Câu 94: H n h p X g m 0,2 mol propylen và xiclopropan có cùng th tích. H n h p Y có 0,4 mol H2 ñktc . Tr n X ,y v i xúc tác Ni sau m t th i gian thu ñư c h n h p Z . ð t cháy hoàn toàn Z thu ñư c s mol nư c là A.18 B.9 C.4,5 D.27 E. Không xác ñ nh ñư c Câu 95: H n h p hiñrôcacbon có cùng s nguyên t C . ð t cháy hoàn toàn 1 mol h n h p thu ñư c S mol CO2 = S mol H2O < 5 Bi t các hiñrôcacbon trong h n h p phân nhánh . Công th c phân t phù h p là: A.C2H4, C2H6 B.C3H6 C.C4H8 D.C5H10 E.Không xác ñ nh ñư c Câu 96: CTPT c a m t hiñrôcacbon là C5H8 . Hiñrôcacbon này có thu c dãy ñ ng ñ ng: A.Ankin B.Ankandien C.Xicloanken D.ðixicloankan *E. T t c ñ u ñúng Câu 97: Thu c th nào sau ñây có th phân bi t ñư c 3 ch t l ng : benzen, toluen, stiren. A.Br2 B.HNO3 C.KMnO4 D. Không th phân bi t Câu 98: Cho isobuten vào dung d ch HBr có hoà tan NaCl , CH3OH có th t o ra s s n ph m là: A.1 B.2 C.3 D.4 E.5 Câu 99: Cho A là C3H4BrCl . B qua các ñ ng phân hình h c, quang h c thì A có s công th c c u t o phù h p là phù h p là: A.8 B.9 C.10 D.11 E.12
 22. 22. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com Câu 100: M t trong s tiêu chu n ñánh giá ch t lư ng s d ng xăng là ch s octan. V y h p ch t isooctan là: A.2,3- ñimetyl hexan B.2,2,4-trimetyl hexan C.2,2,3 tri metyl butan D.xiclo hexan E.tetrametyl pentan Câu 101: H n h p g m 15 anken ch th r n ho c th l ng và có s nguyên t C khác nhau. H i trong h n h p có ít nh t bao nhiêu hiñrôcacbon th r n A.1 B.2 C.3 D.4 E. Không có Câu 102: Cho ph n ng sau: Propen + Cl2 CCl4 X X là: A. ClCH CH CH3 B. CH2 CCl CH3 C. ClCH = CH CH3 D. ClCH2 CH CH2 E. Không ph n ng Câu 102:: Nhi t phân hoàn toàn 8,8 g C3H8 gi s ch x y ra 2 ph n ng C3H8 C2H4 + CH4 C3H8 C3H6 + H2 L y h n h p sau ph n ng ñem ñ t cháy thu ñư c s mol CO2 là A.0,2 B.0,4 C.0,6 D.0,8 E.không xác ñ nh ñư c Câu 103:: Hidrocacbon nào sau ñây khi ñ t cháy s sinh ra nCO2 : n H2O = 1 : 4 A.C4H4 B.C6H6 C.C2H2 D.C4H2 E.K t qu khác Câu 104: T kh i c a h n h p khí C3H8 và C4H10 ñ i v i hiñrô là 25,5. Thành ph n % th tích h n h p khí ñó là: A.50 và 50 B.25 và 75 C.45 và 55 D.20 và 80 E. K t qu khác Câu 105: T kh i hơi c a metan va oxi so v i hiñrô là 40/3. Khi ñ t cháy hoàn toàn h n h p trên, sau ph n 5 ng thu ñư c s n ph m và ch t dư là: A. CH4 , CO2 , H2O B.O2 , CO2 , H2O C.CO2 , H2O D.H2 , CO2 ,O2 E.Không xác ñ nh ñư c Câu 106: Xét sơ ñ chuy n hóa: C3H5Br3 +H2O X + …. OH- ,p,t0 NH3 X + Ag2O Ag + …. X + Na H2 + …. V y công th c c u t o phù h p c a C3H5Br3 là: Br A. CH2 – CH2 – CH2 B.CH3 – C – CH Br Br Br Br Br Br C. CH3 – CH2 – C – Br D. CH – CH – CH3 Br Br Br E.K t qu khác
 23. 23. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com Câu 107: Cho sơ ñ chuy n hóa : X + H2O HgSO4 X1 +H2 CH3 – CH2 – OH Ni, t0 V y X là : A.CH CH B. CH2 = CH2 C.CH3 CH3 D. K t qu khác Câu 108: M t d n xu t hiñrôcacbon m ch h ch a 39,2% clo.Bi t r ng 0,01 mol ch t này làm m t màu dung d ch có 1,6 gam Br2 trong bóng t i. Công th c ñơn gi n c a d n xu t này là: A. C4H7Cl B.C3H7Cl C.C2H5Cl D. C4H9Cl E. K t qu khác Câu 109: ð t cháy h t 1,52 gam m t hiñrôcacbon A1 m ch h r i cho s n ph m cháy qua bình ñ ng dung d ch Ba(OH)2 thu ñư c 3,94 gam k t t a và dung d ch B. Cô c n dung d ch B r i nung ñ n kh i lư ng không ñ i thì thu ñư c 4,59 gam ch t r n.Công th c phân t hiñrôcacbon là: A.C5H12 B.C4H8 C.C3H8 D.C5H10 E. K t qu khác Câu 110: ð t cháy m t h n h p hiñrôcacbon ta thu ñư c 2,24 lít CO2 (ñktc) và 2,7gam H2O thì th tích O2 ñã tham gia ph n ng cháy (ñktc)là: A. 4,48lít B.3,92lít C.5,6lít D.2,8lít E.K t qu khác Câu 111: Công th c phân t c a m t hiñrôcacbon là C5H8 thì hiñrôcacbon này thu c dãy ñ ng ñ ng: A.Ankin B.Ankandien C.Xiclo anken D.ðixilo ankan E.T t c ñ u ñúng Câu 112 : H n h p A g m: H2 và 2 hiñrôcacbon m t no, m t chưa no. Cho A vào bình kín có Niken xúc tác , ñun nóng bình m t th i gian ta thu ñư c h n h p B. Phát bi u nào sau ñây ñúng: A. S mol A - S mol B = s mol H2 tham gia ph n ng B. T ng s mol hiñrôcacbon có trong B luôn b ng t ng s mol hiñrôcacbon có trong A C. S mol tiêu t n, s mol CO2 và H2O t o ra khi ñ t cháy hoàn toàn A cũng y h t như ñ t cháy hoàn toàn B D. C a ,b,c ñ u ñúng E. K t qu khác Câu 113: Crăcking 560lít C4H10 (ñktc)x y ra các ph n ng: C2H6 + C2H4 C4H10 to,xt,p CH4 + C3H8 H2 + C4H8 Ta thu ñư c h n hơp khí X có th tích 1010 lít (ñktc) Th tích (lít)C4H10 chưa b crăcking là: A.60 B.100 C.80 D.450 E.K t qu khác Câu 114: T kh i hơi c a hai ñ ng ñ ng th hai và th ba c a dãy ñ ng ñ ng metan so v i H2 là 18,5. Thành ph n % v th tích c a h n h p ñó là: A.50 va 50 B.40 và 60 C.25 và 75 D.33,3 và 66,7 E.K t qu khác Câu 115: ð t cháy hoàn toàn h n h p hai hiñrôcacbon ñ ng ñ ng có kh i lư ng phân t hơn kém nhau 28ñvC, ta thu ñư c 4,48 lít CO2 (ñktc) và 5,4gam H2O. Công th c phân t c a 2 hiñrôcacbon là: A.C2H4 và C4H8 B.C2H2 và C4H6 C.C3H8 và C5H8 D.CH4 và C3H8 E.K t qu khác Câu 116: H p ch t A có 8 nguyên t c a hai nguyên t MA < 32. Công th c phân t c a A: A.C4H4 B.C3H5 C.C2H6 D. K t qu khác
 24. 24. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com Câu 117: H n h p D g m h p ch t C2H6 và m t ankin B( th khí) tr n v i nhau theo t l mol 1:1. Thêm O2 vào h n h p D ñư c h n h p D1 có t kh i hơi so v i H2 =18. Công th c phân t c a ankin B là : A .C3H4 B.C2H2 C.C4H6 D.C5H8 E.K t qu khác D ki n sau dùng cho câu 118-119: M t h n h p hai anken k c n trong dãy ñ ng ñ ng có t kh i hơi so v i H2 =24,8 Câu 118: Công th c phân t c a hai anken là: A.C2H2 và C3H4 B.C2H4 và C4H8 C.C3H8 và C5H12 D.K t qu khác Câu 119: Thành ph n % v th tích trong thành ph n h n h p là: A.30% và 70% B.35% và 65% C.60% và 40% D.50% và 50% E.K t qu khác D ki n sau dùng cho câu 120-121: ñi u ki n tiêu chu n có m t h n h p khí hidrocacbon no A và B. T kh i hơi ñ i v i hiñrô là 12. Câu 120: Tìm kh i lư ng CO2 và H2O sinh ra khi ñ t 15,68 lít h n h p (ñktc) A.24,2g và 16,2 g B.48,4g và 32,4 g C.40g và 30g D.K t qu khác Câu 121: Công th c phân t c a A và B là: A.CH4 và C2H6 B.CH4 và C3H8 C.CH4 và C4H10 D.C 3 A, B, C ñ u ñúng Câu 122: M t h n h p 2 khí hiñrôcacbon m ch h .T kh i hơi h n h p so v i H2 = 17. ñktc 400cm3 h n h p tác d ng v a ñ v i 71,4cm3 dung d ch Br2 0,2M và còn l i 240 cm3 khí. Xác ñ nh công th c phân t c a hai hiñrôcacbon : A. C2H6; C2H2 B. C3H8; C3H4 C.C2H6; C3H4 D.C4H10; C2H2 E.K t qu khác D ki n sau dùng cho câu 123-124: M t h n h p g m ankan và ankin. ð t cháy hoàn toàn h n h p này thu ñư c 12,6gam H2O. Kh i lư ng O2 c n dùng cho ph n ng là 36,8gam. Th tích CO2 sinh ra b ng 8/3 th tích h n h p khí ban ñ u. Câu 123: T ng s mol c a h n h p ban ñ u là: A.0,3 mol B.0,2 mol C.0,4 mol D.K t qu khác Câu 124: Xác ñ nh công th c phân t có th có c a ankan và ankin. A.C3H8 và C2H2 B.C2H6 và C3H4 C.C4H10 và C2H2 D.C hai câu B và C D ki n sau dùng cho câu 125-126: H n h p khí A g m hai hiñrôcacbon có cùng s nguyên t cacbon ( ñktc). Câu 125: Tìm t kh i hơi c a h n h p A ñ i vơi nitơ, bi t r ng 560 cm3 h n h p ñó n ng 1,36225gam. A.1,9 B.2 C.1,6 D.K t qu khác Câu 126: ð t cháy V (cm3 ) h n h p A, cho các s n ph m cháy l n lư t qua bình (1) ñ ng P2O5 và bình (2) ñ ng Ba(OH)2 th y kh i lư ng bình 1 tăng 2,34gam và bình 2 tăng 7,04gam. Xác ñ nh công th c phân t các hiñrôcacbon bi t r ng có m t hiñrôcacbon là olêfin. A.C4H8 và C4H6 B.C4H8 và C4H4 C.C4H8 và C4H2 D.c 3 câu a,b,c D ki n sau dùng cho câu 127-128: Cho 10 lít h n h p khí ( 540 C và 0,8064 atm) g m 2 anken l i qua bình ñ ng nư c brom dư th y kh i lư ng bình nư c brom tăng lên 16,8gam. Câu 127: Tính t ng s mol c a 2 anken A.0,1 mol B.0,2 mol C. 0,3 mol D.0,4 mol E.K t qu khác Câu 128: Hãy bi n lu n các c p anken có th có trong h n h p khí ban ñ u. Bi t r ng s nguyên t C trong m i anken không quá 5. A.C5H10 và C2H4 B.C5H10 và C3H6
 25. 25. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com C.C5H10 và C4H8 D.Hai câu A,B ñúng Câu 129: ð t cháy hoàn toàn 2,24lít khí C2H4 (ñktc) r i h p th toàn b s n ph m vào dung d ch ch a 11,1gam Ca (OH)2. H i sau khi h p th kh i lư ng ph n dung d ch tăng hay gi m bao nhiêu gam? A.tăng 4,8 g B.gi m 2,4 g C.tăng 2,4 gam D.gi m 3,6 g E.tăng 3,6 g Câu 130: Tr n m t h n h p X g m 1 hiñrôcacbon khí A và H2 v i dX/H2 = 6,1818. Cho X qua Ni ñun nóng ñ n khi ph n ng hoàn toàn ñư c h n h p Y có dY/H2 =13,6. Xác ñ nh công th c phân t c a A. A.C3H4 B.C3H6 C.C4H6 D.C5H12 Câu 131: M t hiñrôcacbon X có công th c CnH2n+2-2k. Khi ñ t cháy X ta ñư c t l s mol c a CO2 và H2O b ng 2, ng v i k nh nh t. Công th c phân t c a A. A.C2H4 B.C2H6 C.C2H2 n D.C6H6 E.K t qu khác Câu 132: Tr n 0,02mol C2H2 và 0,03mol H2 v i 1,68lít O2 (ñktc) n p vào m t khí nhiên k có dung tích 4lít r i ñ t cháy. Áp su t h n h p sau ph n ng khi t0 =109,2 0 C là: A.0,392atm B.1,176atm C.0,784atm D.1,568atm E.K t qu khác Câu 133: Khi cho Br2 tác d ng v i m t hiñrôcacbon thu ñư c m t d n xu t Brôm hóa duy nh t có t kh i hơi so v i không khí b ng 5,207. Công th c phân t hiñrôcacbon là: A.C5H12 B.C5H10 C.C4H8 D.C4H10 E.Không xác ñ nh ñư c Câu 134: ð t cháy h t 0,244lít (ñkc) môt hiñrôcacbon no m ch h , s n ph m cháy cho qua 1lít nư c vôi trong 0,143% (D = 1gam/lít) thu ñư c 0,1gam k t t a. Công th c phân t c a hiñrôcacbon là : A.C4H10 B.C3H8 C.C5H12 D.C2H6 E.K t qu khác Câu 135: N u ñ t CnH2n+2-2k v i k > 0 là công th c phân t t ng quát c a hiñrôcacbon thì k > 0 là : A.T ng s liên k t ñôi B.T ng s liên k t vòng C. T ng s liên k t pi D.T ng s liên k t pi và vòng E.K t qu khác Câu 136: T công th c phân t t ng quát c a hiñrôcacbon CnH2n+2-2k v i k > 0, ta có th suy ra các trư ng h p nào sau ñây : A. N u k = 0 là ankan CnH2n+2 , n > 1 B. N u k = 1 là anken CnH2n C. N u k = 2 là ankin CnH2n -2 D. N u k = 4 là aren CnH2n-6 E.K t qu khác Câu 137: Cho 2 hiñrôcacbon A và B là ñ ng ñ ng nhau, phân t kh i c A g p ñôi phân t kh i c a B. T kh i hơi c a B so v i không khí là 0,966. T kh i c a h n h p ñ ng th tích A và B so v i khí C2H6 b ng 2,1. Xác ñ nh công th c phân t c a A và B. A.C6H12 và C3H6 B. C4H8 và C2H4 C. C4H12 và C2H6 D. C6H14 và C3H8 Câu 138: ð t cháy hoàn toàn 2,8gam m t h p ch t h u cơ A r i cho toàn b s n ph m h p th vàodung d ch NaOH thì dung d ch này có kh i lư ng tăng thêm 12,4gam, thu ñư c 2 mu i có kh i lư ng t ng c ng là 19gam và 2 mu i này có t l s mol là 1 : 1. Dãy ñ ng ñ ng c a ch t A là: A. Ankan B.Anken C.Ankin D.Aren E.K t qu khác Câu 139: ð t cháy hoàn toàn 2,8gam ch t h u cơ A b ng 6,72lít O2 (ñktc) ch t o thành khí CO2 và hơi nư c có th tích b ng nhau trong cùng ñi u ki n. N u cho 2,8gam A nói trên vào dung d ch Br2 dư thì thu ñư c 9,3gam s n ph m c ng. Công th c phân t c a A là: A.C2H2 B.C3H6 C.C4H8 D.C5H10 D.K t qu khác D ki n sau dùng cho câu 140-141: ð t cháy 2lít h n h p 2 hiñrôcacbon A ,B th khí và cùng dãy ñ ng ñ ng, c n 10lít O2 ñ t o thành 6lít CO2 (các khí ño ñktc). Bi t VA = VB Câu 140: Công th c phân t c a A, B là: A.C2H6 và C4H10 B. C2H4 và C4H8 C. CH4 và C5H12 D. A và C ñ u ñúng Câu 141: N u ñ hiñrô hóa h n h p A, B (theo c u t o câu trên) thì có th thu ñư c t i ña bao nhiêu anken: A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 142: ð t cháy hoàn toàn h n h p 2 hiñrcacbon X,Y thu c cùng m t dãy ñ ng ñ ng(ankan, anken, ankin), h p th s n ph m cháy vào 4,5lít dung d ch Ca(OH)2 0,02M thì thu ñư c k t t a, kh i lư ng
 26. 26. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com dung d ch tăng lên 3,78gam. Cho ti p Ba(OH)2 dư vào dung d ch l i thu ñư c k t t a.T ng kh i lư ng k t t a là 18,85gam. S mol X b ng 60% t ng s mol trong X, Y h n h p. Công th c phân t c a X, Y l n lư t là: A.C2H2 và C3H4 B. C2H2 và C4H6 C. C3H4 và C4H6 D. C2H4 và C3H6 D ki n sau dùng cho câu 143-144-145: M t h n h p g m 2 ankan có kh i lư ng là 10,2gam. ð t cháy hoàn toàn h n h p ankan này c n dùng 25,8lít O2 (ñktc). Câu 143: T ng s mol 2 ankan là: A.0,1mol B.0,2mol C.0,3mol D.K t qu khác Câu 144: Kh i lư ng CO2 và H2O t o thành: A.30,8gam; 16,2gam B.15,4gam; 8,4gam C.30,8gam; 8,4gam D.K t qu khác Câu 145: Công th c phân t c a 2 Ankan là: A.CH4 và C4H10 B. C2H6 và C4H10 C. C3H8 và C4H10 D.C A, B, C ñ u ñúng Câu 146: ð t cháy 3lít h n h p khí g m 2 hiñrôcacbon no k ti p trong dãy ñ ng ñ ng ,d n s n ph m l n lư t qua bình (1) ñ ng CaCl2 khan r i bình (2) ñ ng dung d ch KOH. Sau thí nghi m kh i lư ng bình (1) tăng 6,43gam, binh (2) tăng 9,82gam.Công th c và hàm lư ng ph n trăm theo th tích c a 2 hiddroocacbon trong h n h p là(các khí ño ñktc) A.CH4:50% ; C2H6:50% B. C2H6: 50% ; C3H8: 50% C.CH4: 33,3% ; C2H6: 66,7% D. C2H6:33,3% ; C3H8: 66,7%
 27. 27. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com CHƯƠNG II: RƯ U- PHENOL-ANMIN Câu 1: M t rư u no ña ch c X m ch h có n nguyên t C và m nhóm -OH trong c u t o phân t . Cho 7,6 gam rư c trên ph n ng v i lư ng dư Na, thu ñư c 2,24 lít khí (ñktc) L p bi u th c liên h gi a n và m. A. 7n + 1 = 11m B. 4n + 1 = 10m C. 7n + 4 = 12m D. 7n + 2 = 14m ðáp án : A Câu 2:.X p các ancol benzyl dư i ñây theo th t ph n ng gi m d n v i HBr : C6H5-CH2OH(1) , p-O2N-C6H4-CH2OH (2), p-CH3O-C6H4- CH2OH (3), p-Cl-C6H4-CH2OH (4). A. (3), (2), (4), (1) B. (2), (3), (1), (4), C. (3), (1), (4), (2) D. (4), (3), (2), (1) ðáp án : C Câu 3: Dung d ch A g m : H2O, CH3OH, C2H5OH. S liên k t Hiñro trong dung d ch là : A. 3 B. 6 C. 9 D. 12 ðáp án : C.: 9 Câu 4:. ðun nóng h n h p A g m 10 rư u no ñơn ch c v i H2SO4 ñ c 1400 C. S ete thu ñư c là : A.30 B. 45 C. 50 D. 55 ðáp án : D. Câu 5: Cho 2,15 gam rư u propylic tác d ng v i axit axetic, t o thành este v i hi u su t 100%. Tính kh i lư ng axit axetic ph i dùng : A. 2,15 B. 2, 148 C. 2,16 D. 2, 17 ðáp án : A Câu 6: S ñ ng phân c u t o c a C8H18 là : A. 17 B. 18 C. 19 D. 20 ðáp án : B Câu 7:. Cho 1 lít c n 920 tác d ng v i Na dư. Biêt r ng rư u etylic nguyên chât có d = 0,8 g/ml, tính th tích H2 t o ra ñktc A. 179,2 lít B. 224 lít C. 228,98 lít D. 280 lít E. K t qu khác. ðáp án : C Câu 8:.M t rư u A m ch h không làm m t màu nư c Br2. ð ñ t cháy a(lít) hơi rư u A c n 2,5a (lít) cùng ñi u ki n. Xác ñ nh công th c c u t o c a A :
 28. 28. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com A. CH3OH B. C2H5OH C. C2H4(OH)2 D. C3H5(OH)3 ðáp án : C Câu 9:. S p x p theo th t ñ m nh tăng d n tính axit c a các ch t cho sau ñây : C6H5OH(1) ;p-CH3-O-C6H4OH(2); p- NO2-C6H4OH(3); p-CH3- COC6H4OH(4) ; p-CH3-C6H4OH(5) A. (4) (3) (2) (1) (5) B. (2) (5) (1) (4) (3) C. (2) (5) (4) (3) (1) D. (2) (4) (3) (5) (1) ðáp án:B Câu 10:. H n h p X ñư c phan tr n t các rư c no ñơn ch c cùng dãy ñ ng ñ ng có s nguyên t C <=4. Khi cho X tác dung v i Na thu ñư c 5,6 lít H2, còn khi ñ t cháy hoàn toàn X c n 47,04 lít O2. X ch a 2 rư u. X có th là : A. CH3OH, C3H7OH B. CH3OH, C4H9OH C. C2H5OH, C3H7OH D.K t qu khác ðáp án : D Câu 11:.Hai ch t h u cơ A và B cùng ch a các nguyên t C, H, O. Khi ñ t cháy m i ch t ñ u ph i dùng m t lư ng oxi b ng 8 l n lư ng oxi có trong m i ch t và thu ñư c lư ng khí CO2 và H2O theo t l kh i lư ng CO2 so v i kh i lư ng nư c =22/9. Xác ñ nh công th c ñơn gi n m i ch t. A. A và B :C3H6O B. A và B : C2H6O C. A và B : C3H8O D. A và B : C4H10O E. K t qu khác ðáp án : A. Câu 12:. ð t cháy m t rư u ña ch c ta thu ñư c H2O và CO2 v i t l s mol nH2O : nCO2 = 3: 2. V y rư u ñó là : A. C2H6O B. C3H8O C. C2H6O2 D. C4H10O2 E. C2H6O3 ðáp án : C. Câu 13:. ðun nóng t t h n h p 2 rư u : C2H5OH và n-C3H7OH v i H2SO4 ñ m ñ c. S ph n ng x y ra : A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 E. K t qu khác. ðáp án : C Câu 14:. ð t cháy hoàn toàn 0,05 ml rư u no X m ch h c n 5,6 gam oxi t o ra 6,6 CO2. Hãy xác ñ nh công th c phân t c a X. A. C2H4(OH)2 B. C3H5(OH)3 C. C3H8O D. C3H6O E. K t qu khác. ðáp án : B. Câu 15:. Hai h p ch t h u cơ A, B t o b i 3 nguyên t và ñ u có 34,78% oxi v kh i lư ng. Nhi t ñ sôi A là 78,30 C, c a B là 23,60 C. Công th c c u t o c a A, B là : A. C2H5OH, CH3OCH3 B. C2H5OH, C2H5OC2H5 C. CH3OH, CH3OCH3 D. C2H5OH, C3H5(OH)3 E. K t qu khác ðáp án : A Câu 16:. Cho 4 h p ch t h u cơ A, B, C, D b n, m ch cacbon liên t c. Kh i lư ng phân t c a chúng l p thành c p s c ng. Khi ñ t cháy m t lư ng b t kì m i ch t ñ u ch thu ñư c CO2 và H2O. Kh i lư ng CO2 l n g p 1,8333 l n kh i lư ng H2O. Công th c c u t o c a A, B, C, D là : A. C3H8, C3H8O, C3H8O2, C3H8O3 B. C2H6, C3H8, C4H10, C5H12 C. C3H8O2, C3H8O, C3H8O3, C3H8O4 D. C3H8, C3H6, C3H4, C3H2.
 29. 29. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com E. K t qu khác ðáp án : A. Câu 17:. Phát bi u nào sau ñây ñúng : (1) Phenol có tính axit m nh hơn etanol vì nhân benzen hút e c a nhóm -OH b ng hi u ng liên h p trong khi nhóm -C2H5 l i ñ y e. (2) Phenol có tính axit m nh hơn etanol và ñư c minh ho b ng ph n ng phenol tác d ng dung d ch NaOH còn etanol thì không. (3) Tính axit c a phenol y u hơn H2CO3 vì s c CO2 vào dung d ch C6H5ONa ta s ñư c phenol và Na2CO3 (4) Phenol trong nư c cho môi trư ng axit, quỳ tím hoá ñ A. (1), (2). B. (2), (3). C. (1), (2), (3), (4) D. (1), (2), (3) E. K t qu khác. ðáp án : A. Câu 18: ð t cháy 1 mol 1 rư u no c n 3,5 mol O2. Rư u ñó là : A. C2H5OH B. C3H7OH C. C3H5OH D. C3H5(OH)3 E. K t qu khác. ðáp án :D Câu 19: Polivinyl ancol là polime có th ñi u ch t monome nào sau ñây : A. CH2=CH-COOCH3 B. CH2=CH-OH C. CH2=CH-Cl D. CH2=CH-OCOCH3 E. K t qu khác. ðáp án : D Câu 20:. H n h p A g m 2 rư u no ñơn ch c.Chia h n h p A thành 2 ph n b ng nhau : Ph n 1 : Tác d ng v i Na dư thu ñư c V(l) H2 Ph n 2 : ðem ñ t cháy thu ñư c 4,48 lít CO2 (ñkc) và 5,4 g H2O. Xác ñ nh V. (lít) A. 1,12 B. 2,24 C. 3,36 D. 4,48 E. K t qu khác. ðáp án : A. Câu 21: Ancol C5H11OH khi oxi hoá cho xeton. Còn khi tách nư c cho anken mà anken này khi oxi hoá cho h n h p xeton và axit. Công th c c u t o c a ancol là : A. (CH3)2CHCHOHCH3 B. CH3CH2CH2CH2CH2OH C. (CH3)2COHCH2CH3 D. (CH3)2CH2CH2CH2OH E. K t qu khác. ðáp án : A Câu 22:.M t h p ch t chưa biêt c u t o ph n ng ch m v i Na, không b dung d ch natri ñicromat oxi hoá. Ph n ng nhanh v i axit clohñric ñ c t o nên ankyl clorua ch a 33,3% kh i lư ng clo. Công th c c u t o A là : A. (CH3)2CHCHOHCH3 B. CH3CH2CH2CH2CH2OH C. (CH3)2COHCH2CH3 D. (CH3)2CH2CH2CH2OH E. K t qu khác. ð áp án : C.
 30. 30. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com Câu 23:. M t lư ng dư Na tác d ng v i h n h p rư u etylic và phenol gi i phóng 6,72 lít H2. ñ trung hoà hoàn toàn h n h p ñó c n 25ml dung d ch KOH 40%(d=1,4 g/ml). Thành ph n % kh i lư ng c a phenol và rư u là : A. 40,7% và 59,3% B. 59,3% và 40,7% C. 40% và 60% D. 45,6% và 54,4% E. K t qu khác. ðáp án : B Câu 24:. Khi ch hoá 10,5 gam hiñrocacbon dãy eten b ng dung d ch H2O c a KMnO4 thu ñư c 15,2 gam rư u 2 ch c. Rư u ñó tác d ng v i Na dư gi i phóng 4,48 lít H2 (ñkc). Tính hi u su t c a ph n ng th nh t./ A. 20% B. 40% C. 60% D. 80% E. K t qu khác ðáp án : D Câu 25:. Xác ñ nh công th c phân t c a rư u no ña ch c ch a 45,28% kh i lư ng oxi. A. C3H5(OH)3 B. C4H7(OH)3 C. C4H6(OH)4 D. C3H6(OH)2 E. K t qu khác. ðáp án : B Câu 26:.Xác ñ nh công th c phenol có ch a 13,11% kh i lư ng oxi. A.C6H6O B.C7H8O C.C8H10O D.C9H12O E.K t qu khác ðáp án :C Câu 27:.Xác ñ nh ch t ban ñ u trong dãy sau: C4H8O C4H8Br2O C4H7Br3 C4H10O3 A.Buten-3-ol-2 B.Buten-3-ol-1 C.Buten-2-ol-1 D.2-metyl propenol E.K t qu khác ðáp án : A Câu 28:.Xác ñ nh ch t X trong sơ ñ sau: rư u isopropylic X 2,3-ñimetylbutan A.(CH3)2CHCl B.CH3CH2CH2Cl C.CH2=CH-CH3 D.C3H7OC3H7 E.K t qu khác ðáp án :A Câu 29:.Trong các ch t sau:NaCl, I2, propanol, axeton ch t nào tan nhi u trong rư u etylic? A.Ch propanol B.Propanol và axeton C.I2,propanol,axeton D.I2 E.K t qu khác ðáp án :C Câu 30:Ch t A có thành ph n C9H10O, không ph n ng v i NaOH nhưng tác d ng v i Na gi i phóng H2.Ch t A tác d ng v i nư c Br2 bi n thành h p ch t C9H10Br2O, v i dung d ch ngu i c a KMnO4 t o h p ch t C9H10O3. S ñ ng phân c a A tho mãn là: A.3 B.4 C.5 D.6 E.K t qu khác ðáp án :C Câu 31:.Cho sơ ñ sau: rư u propylic X Y phenol
 31. 31. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com Ch t Yc n tìm là: A.C6H5-i-C3H7 B.C6H5Cl C.C6H5ONa D.C6H5-n-C3H7 E.K t qu khác ðáp án :A Câu 32:Cho sơ ñ sau, xác ñ nh ch t ñ u dãy: C4H10O2 C4H8Cl2 C4H8 C4H10O A.Butandiol-1,3 B.Butandiol-1,2 C.Butandiol-1,4 D.Butandiol-2,3 E.K t qu khác ðáp án :B Câu 33:.Khi oxi hoá hoàn toàn rư u ñơn ch c ,thu ñư c axit . ð trung hoà 10gam axit ñó c n 27ml dung d ch KOH 20%(d=1,18g/ml) .S công th c rư u phù h p là : A.1 B.2 C.3 D.4 E.K t qu khác ðáp án :B Câu 34:M t rư u no ñơn ch c khi cháy t o nên m t th tích CO2 l n g p 8 l n th tích H2 thoát ra khi cùng m t lư ng rư u ñó tác d ng v i Na dư .Tìm CTCT c a rư u ñó bi t trong phân t có 3 nhóm - CH3 A.(CH3)3COH B.(CH3)3C-CH2OH C.(CH3)2CH- CH(CH3)OH D.(CH3)2CH-CH2OH E.K t qu khác ðáp án:A Câu 35:.Khí thu ñư c v i H=66,7% khi 50 gam rư u no ñơn ch c tác d ng v i H2SO4 ñư c h p th hoàn toàn b i 1000gam KMnO4 t o nên 26,1 gam k t t a .Xác ñ nh CTPT c a rư u . A.C3H7OH B.C2H5OH C.C4H9OH D.CH3OH E.K t qu khác ðáp án: C Câu 36:. ð dehidro hoá hoàn toàn 15,2 gam h n h p 2 rư u no ñơn ch c ,c n 24 gam CuO.H n h p s n ph m ,khi tác d ng v i lư ng dư Ag2O/NH3 ,t o nên 86,4 gam k t t a .CTCT c a 2 rư u là: A.CH3OH ,CH3CH2CH2OH B.CH3OH,m t trong 3 rư u b c hai c a C5H11OH C.CH3OH,C2H5OH D.CH3OH,CH3CH2CH2CH2OH E.K t qu khác ðáp án: E Câu 37:Khi nitro hoá 10 gam phenol b ng HNO3 50% thu ñư c 17gam h n h p 2 h p ch t nitro (2,3 l n th ) trong ñó nitơ chi m 17%v kh i lư ng .Xác ñ nh hi u su t t o thành 2,4,6 -tri nitro phenol. A.40% B.77,1% C.37,1% D.70% E.K t qu khác ðáp án :A Câu 38:X p các ancol benzyl dư i ñây theo th t ph n ng gi m d n v i HBr : C6H5-CH2OH(1) , p-O2N-C6H4-CH2OH (2), p-CH3O-C6H4- CH2OH (3), p-Cl-C6H4-CH2OH (4). A. (3), (2), (4), (1) B. (2), (3), (1), (4), C. (3), (1), (4), (2) D. (4), (3), (2), (1) ðáp án : C
 32. 32. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com Câu 39:Dung d ch A g m : H2O, CH3OH, C2H5OH. S liên k t Hiñro trong dung d ch là : A. 3 B. 6 C. 9 D. 12 E. K t qu khác. ðáp án : C. Câu 40:ðun nóng h n h p A g m 10 rư u no ñơn ch c v i H2SO4 ñ c 1400 C. S ete thu ñư c là : A. 35 B. 45 C. 50 D. 55 E. K t qu khác. ðáp án : D. Câu 41:.Cho m t dung d ch rư u trong hexan, cho Na vào dung d ch có bao nhiêu ph n ng xãy ra : A. 1 B. 2 C. 3 D.4 E. K t qu khác ðáp án : A Câu 42:ðun nóng t t h n h p 2 rư u : C2H5OH và n-C3H7OH v i H2SO4 ñ m ñ c. S ph n ng x y ra : A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 E. K t qu khác. ðáp án : C. Câu 43:S ñ ng phân c u t o c a C8H18 là : A. 17 B. 18 C. 19 D. 20 E. K t qu khác ðáp án : B Câu 44:. S p x p theo th t ñ m nh tăng d n tính axit c a các ch t cho sau ñây : C6H5OH(1) p-CH3-O-C6H4OH(2) ; p- NO2-C6H4OH(3) p-CH3- COC6H4OH(4) ; p-CH3-C6H4OH(5) A. (4) (3) (2) (1) (5) B. (2) (5) (1) (4) (3) C. (2) (5) (4) (3) (1) D. (2) (4) (3) (5) (1) E. K t qu khác. Câu 45:H n h p X ñư c phan tr n t các rư c no ñơn ch c cùng dãy ñ ng ñ ng có s nguyên t C <=4. Khi cho X tác dung v i Na thu ñư c 5,6 lít H2, còn khi ñ t cháy hoàn toàn X c n 47,04 lít O2. X ch a 2 rư u. X có th là : A. CH3OH, C3H7OH B. CH3OH, C4H9OH C. C2H5OH, C3H7OH D. C2H5OH, C4H9OH E. K t qu khác ðáp án : E. Câu 46:.Hai ch t h u cơ A và B cùng ch a các nguyên t C, H, O. Khi ñ t cháy m i ch t ñ u ph i dùng m t lư ng oxi b ng 8 l n lư ng oxi có trong m i ch t và thu ñư c lư ng khí CO2 và H2O theo t l kh i lư ng CO2 so v i kh i lư ng nư c =22/9. Xác ñ nh công th c ñơn gi n m i ch t. A. A và B :C3H6O B. A và B : C2H6O C. A và B : C3H8O D. A và B : C4H10O E. K t qu khác ðáp án : A. Câu 47:. ð t cháy m t rư u ña ch c ta thu ñư c H2O và CO2 v i t l s mol nH2O : nCO2 = 3: 2. V y rư u ñó là :
 33. 33. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com A. C2H6O B. C3H8O C. C2H6O2 D. C4H10O2 E. C2H6O3 ðáp án : C. Câu 48:. ð t cháy hoàn toàn 0,05 ml rư u no X m ch h c n 5,6 gam oxi t o ra 6,6 CO2. Hãy xác ñ nh công th c phân t c a X. A. C2H4(OH)2 B. C3H5(OH)3 C. C3H8O D. C3H6O E. K t qu khác. ðáp án : B. Câu 49:. Hai h p ch t h u cơ A, B t o b i 3 nguyên t và ñ u có 34,78% oxi v kh i lư ng. Nhi t ñ sôi A là 78,30 C, c a B là 23,60 C. Công th c c u t o c a A, B là : A. C2H5OH, CH3OCH3 B. C2H5OH, C2H5OC2H5 C. CH3OH, CH3OCH3 D. C2H5OH, C3H5(OH) E. K t qu khác ðáp án : A. Câu 50:. Cho 4 h p ch t h u cơ A, B, C, D b n, m ch C liên t c. Kh i lư ng phân t c a chúng l p thành c p s c ng. Khi ñ t cháy m t lư ng b t bì m i ch t ñ u ch thu ñư c CO2 và H2O. Kh i lư ng CO2 l n g p 1,8333 l n kh i lư ng H2O. Công th c c u t o c a A, B, C, D là : A. C3H8, C3H8O, C3H8O2, C3H8O3 B. C2H6, C3H8, C4H10, C5H12 C. C3H8O2, C3H8O, C3H8O3, C3H8O4 D. C3H8, C3H6, C3H4, C3H2 E. K t qu khác ðáp án : A. Câu 51:. Phát bi u nào sau ñây ñúng : (1) Phenol có tính axit m nh hơn etanol vì nhân benzen hút e c a nhóm -OH b ng hi u ng liên h p trong khi nhóm -C2H5 l i ñ y e. (2) Phenol có tính axit m nh hơn etanol và ñư c minh ho b ng ph n ng phenol tác d ng dung d ch NaOH còn etanol thì không. (3) Tính axit c a phenol y u hơn H2CO3 vì s c CO2 vào dung d ch C6H5ONa ta s ñư c phenol và Na2CO3 (4) Phenol trong nư c cho môi trư ng axit, quỳ tím hoá ñ A. (1), (2). B. (2), (3). C. (1), (2), (3), (4) D. (1), (2), (3) E. K t qu khác. ðáp án : A. Câu 52:. ð t cháy 1 mol 1 rư u no c n 3,5 mol O2. Rư u ñó là : A. C2H5OH B. C3H7OH C. C3H5OH D. C3H5(OH)3 E. K t qu khác. ðáp án :D Câu 53:Polivinyl ancol là polime có th ñi u ch t monome nào sau ñây : A. CH2=CH-COOCH3 B. CH2=CH-OH C. CH2=CH-Cl D. CH2=CH-OCOCH3 E. K t qu khác. ðáp án : D Câu 54:H n h p A g m 2 rư u no ñơn ch c.Chia h n h p A thành 2 ph n b ng nhau : Ph n 1 : Tác d ng v i Na dư thu ñư c V(l) H2
 34. 34. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com Ph n 2 : ðem ñ t cháy thu ñư c 4,48 lít CO2 (ñkc) và 5,4 g H2O. Xác ñ nh V. (lít) A. 1,12 B. 2,24 C. 3,36 D. 4,48 E. K t qu khác. ðáp án : A. Câu 55:Ancol C5H11OH khi oxi hoá cho xeton. Còn khi tách nư c cho anken mà anken này khi oxi hoá cho h n h p xeton và axit. Công th c c u t o c a ancol là : A. (CH3)2CHCHOHCH3 B. CH3CH2CH2CH2CH2OH C. (CH3)2COHCH2CH3 D. (CH3)2CHCH2CH2OH E. K t qu khác. ðáp án : A Câu 56:.M t h p ch t chưa biêt c u t o ph n ng ch m v i Na, không b dung d ch natri ñicromat oxi hoá. Ph n ng nhanh v i axit clohñric ñ c t o nên ankyl clorua ch a 33,3% kh i lư ng clo. Công th c c u t o A là : A. (CH3)2CHCHOHCH3 B. CH3CH2CH2CH2CH2OH C. (CH3)2COHCH2CH3 D. (CH3)2CH2CH2CH2OH E. K t qu khác. ðáp án : C. Câu 57:M t lư ng dư Na tác d ng v i h n h p rư u etylic và phenol gi i phóng 6,72 lít H2. ñ trung hoà hoàn toàn h n h p ñó c n 25ml dung d ch KOH 40%(d=1,4 g/ml). Thành ph n % kh i lư ng c a phenol và rư u là : A. 40,7% và 59,3% B. 59,3% và 40,7% C. 40% và 60% D. 45,6% và 54,4% E. K t qu khác. ðáp án : B Câu 58:Khi ch hoá 10,5 gam hiñrocacbon dãy eten b ng dung d ch H2O c a KMnO4 thu ñư c 15,2 gam rư u 2 ch c. Rư u ñó tác d ng v i Na dư gi i phóng 4,48 lít H2 (ñkc). Tính hi u su t c a ph n ng th nh t./ A. 20% B. 40% C. 60% D. 80% E. K t qu khác ðáp án : D Câu 59:Xác ñ nh công th c phân t c a rư u no ña ch c ch a 45,28% kh i lư ng oxi. A. C3H5(OH)3 B. C4H7(OH)3 C. C4H6(OH)4 D. C3H6(OH)2 E. K t qu khác. ðáp án : B Câu 60:Xác ñ nh công th c phenol có ch a 13,11% kh i lư ng oxi. A.C6H6O B.C7H8O C.C8H10O D.C9H12O E.K t qu khác ðáp án :C Câu 61:.Xác ñ nh ch t ban ñ u trong dãy sau: C4H8O C4H8Br2O C4H7Br3 C4H10O3 A.Buten-3-ol-2 B.Buten-3-ol-1 C.Buten-2-ol-1 D.2-metyl propenol E.K t qu khác ðáp án : A Câu 62:. Cho rư u : CH3OH, C2H5OH, C3H7OH. Ch dùng thêm m t ch t nào sau ñây ñ nh n bi t : A.H2SO4 ñ m ñ c, 1400 C B. H2SO4 ñ m ñ c 1700 C
 35. 35. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com C. Kim lo i ki m D. CH3COOH , H2SO4 ñ m ñ c E. K t qu khác. ðáp án :C Câu 63:.Xác ñ nh ch t X trong sơ ñ sau: rư u isopropylic X 2,3-ñimetylbutan A.(CH3)2CHCl B.CH3CH2CH2Cl C.CH2=CH-CH3 D.C3H7OC3H7 E.K t qu khác ðáp án :A Câu 64:Trong các ch t sau: NaCl, I2, propanol, axeton ch t nào tan nhi u trong rư u etylic? A.Ch propanol B.Propanol và axeton C.I2,propanol,axeton D.I2 E.K t qu khác ðáp án :C Câu 65:Ch t A có thành ph n C9H10O,không ph n ng v i NaOH nhưng tác d ng v i Na gi i phóng H2.Ch t A tác d ng v i nư c Br2 bi n thành h p ch t C9H10Br2O,v i dung d ch ngu i c a KMnO4 t o h p ch t C9H10O3. S ñ ng phân c a A tho mãn là: A.3 B.4 C.5 D.6 E.K t qu khác ðáp án :C Câu 66:Cho sơ ñ sau: rư u propylic X Y phenol Ch t Yc n tìm là: A.C6H5-i-C3H7 B.C6H5Cl C.C6H5ONa D.C6H5-n-C3H7 E.K t qu khác ðáp án :A Câu 67:Cho sơ ñ sau,xác ñ nh ch t ñ u dãy: C4H10O2 C4H8Cl2 - C4H8 C4H10O A.Butandiol-1,3 B.Butandiol-1,2 C.Butandiol-1,4 D.Butandiol-2,3 E.K t qu khác ðáp án :B Câu 68:.Khi oxi hoá hoàn toàn rư u ñơn ch c ,thu ñư c axit . ð trung hoà 10gam axit ñó c n 27ml dung d ch KOH 20%(d=1,18g/ml) .S công th c rư u phù h p là : A.1 B.2 C.3 D.4 E.K t qu khác ðáp án :B Câu 69:Cho 1 lít c n 920 tác d ng v i Na dư. Biêt r ng rư u etylic nguyên chât có d = 0,8 g/ml, tính th tích H2 t o ra ñktc A. 179,2 lít B. 224 lít C. 228,98 lít D. 280 lít E. K t qu khác. ðáp án : C Câu 70:M t rư u A m ch h không làm m t màu nư c Br2. ð ñ t cháy a(lít) hơi rư u A c n 2,5a (lít) cùng ñi u ki n. Xác ñ nh công th c c u t o c a A :
 36. 36. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com A. CH3OH B. C2H5OH C. C2H4(OH)2 D. C3H5(OH)3 E. K t qu khác ðáp án : C Câu 71:.M t rư u no ñơn ch c khi cháy t o nên m t th tích CO2 l n g p 8 l n th tích H2 thoát ra khi cùng m t lư ng rư u ñó tác d ng v i Na dư .Tìm CTCT c a rư u ñó bi t trong phân t có 3 nhóm - CH3 A.(CH3)3COH B.(CH3)3C-CH2OH C.(CH3)2CH-CH(CH3)OH D.(CH3)2CH-CH2OH E.K t qu khác ðáp án:A Câu 72:.Khí thu ñư c v i H=66,7% khi 50 gam rư u no ñơn ch c tác d ng v i H2SO4 ñư c h p th hoàn toàn b i 1000gam KMnO4 t o nên 26,1 gam k t t a .Xác ñ nh CTPT c a rư u . A.C3H7OH B.C2H5OH C.C4H9OH D.CH3OH E.K t qu khác ðáp án: C Câu 73:ð dehidro hoá hoàn toàn 15,2 gam h n h p 2 rư u no ñơn ch c ,c n 24 gam CuO.H n h p s n ph m ,khi tác d ng v i lư ng dư Ag2O/NH3 ,t o nên 86,4 gam k t t a .CTCT c a 2 rư u là: A.CH3OH ,CH3CH2CH2OH B.CH3OH,C2H5OH C.CH3OH,CH3CH2CH2CH2OH D.K t qu khác ðáp án: D Câu 74:.Khi nitro hoá 10 gam phenol b ng HNO3 50% thu ñư c 17gam h n h p 2 h p ch t nitro (2,3 l n th ) trong ñó nitơ chi m 17%v kh i lư ng .Xác ñ nh hi u su t t o thành 2,4,6 -tri nitro phenol. A.40% B.77,1% C.37,1% D.70% ðáp án :A ð chung cho câu 75 - 76 -77 : Có m t h n h p g m 2 rư u no ñôn ch c m ch h . N u ñem m gam h n h p này ñ t cháy thu ñư c m t lư ng CO2 và H2O là 4,7 gam. Còn n u ñem oxi hoá ñ n axit r i ñem trung hoà b ng dung d ch NaOH 0,1 M thì h t 200ml. Bi t m t trong 2 axit t o ra có phân t lư ng b ng phân t lư ng c a 1 trong 2 rư u ñã cho. Câu 75:Công th c 2 rư u ñã cho là : A. CH3OH, C2H5OH B. C2H5OH, C3H7OH C.C3H7OH, C4H9OH D. C2H5OH, C4H9OH. ðáp án : C. Câu 76:T ng s ñ ng phân c a 2 rư u : A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 ðáp án : C. Câu77:. T ng kh i lư ng c a 2 rư u là : A. 1,3g B. 1,6g C. 1,34g D. 1,7g ðáp án : C. D ki n sau dùng cho câu 78-79-80: Chia 22 gam rư u no ñơn ch c k ti p thành 2 ph n b ng nhau : *ð t cháy hoàn toàn ph n 1 thu ñư c V(l) CO2 và m)g) H2O *Ph n 2 cho tác d ng h t v i Na thu ñư c 3,36 lít H2(ñkc)
 37. 37. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com Câu 78:. Xác ñ nh V (l): A. 2,24 B. 3,36 C. 4,48 D. 8,96 ðáp án : C Câu 79:. Xác ñ nh kh i lư ng 2 rư u : A. 7,2g B. 1,8g C. 12,6g D. 1,8g ðáp án : C Câu 80:Xác ñ nh công th c 2 rư u : A. CH3OH, C2H5OH B. C2H5OH, C3H7OH, C.C3H7OH, C4H9OH D. K t qu khác. ðáp án : A. Câu 81:. Cho sơ ñ : etanol -> X1->X2->axit lactic. Ch t X1 là : A. CH2=CH2 B. C2H5Cl C.CH3CHO D. C2H5CN ðáp án : C Câu 82:S ñ ng phân c a h p ch t thơm C7H8O là : A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 ðáp án : B Câu 83:Vi t công th c c u t o có th có c a ch t A có thành ph n C4H10O, khi tác d ng v i HBr bi n thành ch t B có thành ph n C4H9Br. Ch t B ph n ng v i dung d ch rư u trong KOH bi n thành C có thành ph n C4H8. Ch t C tác d ng v i H2O khi có m t H3PO4 t o thành ch t có thành ph n C4H10O. S n ph m oxi hoá c a A không cho ph n ng tráng gương. A là : A. (CH3)2CH-CH2OH B. CH3-CHOH-CH2-CH3 C. (CH3)3C-OH D. CH3-CH2-CH2-CH2OH E. K t qu khác ðáp án : B. Câu 84:Khi hiñrat hoá h n h p anken A thu ñư c 2 s n ph m rư u. H n h p A có th là : A. C2H4 và C3H6 B. CH3-CH=CH-CH3, C2H4 C. CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH3, C3H6 D. CH3-CH=CH-CH3, CH2=C(CH3)2 E. K t qu khác. ðáp án : B. Câu 85:Khi ñem hiñrat hoá gi a các ph n t m t h n h p 2 rư u ñơn ch c, chưa bi t c u t o, thu ñư c 10,8 g nư c và 36g h n h p c a 3 h p ch t h u cơ có cùng lư ng mol và thu c cùng m t l i h p ch t h u cơ. (H=100%). Công th c c a rư u là : A. CH3OH và C2H5OH B. C4H8OH và C5H11OH C. C2H5OH, C3H7O D. CH3OH và C3H7OH E. K t qu khác, ðáp án : A. D ki n sau dùng cho câu 86-87: M t h n h p rư u no và ñ ng ñ ng c a phenol có kh i lư ng 2,82 gam. Có th ph n ng v i 320 g Br2 1,5%. Cùng lư ng h n h p ñó, khi cho tác d ng v i Na (dư) thu ñư c 481 ml H2 (t0 -200 C) Câu 86:. Công th c phân t các ch t là : A. C3H5OH và C7H8O B. CH3OH và C9H12O C. C2H5OH và C8H10O D. C3H8O và C4H9OH E. K t qu khác. ðáp án : A. Câu 87:.% s mol c a các ch t là (ch t có M l n trư c )
 38. 38. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com A. 75% và 25% B. 60% và 40% C. 25% và 75% D. 40% và 60% E. K t qu khác. ðáp án : C. Câu 88:ð t cháy hoàn toàn 1 mol 1 rư u no c n 2,5 mol O2. Công th c phân t rư u là : A. C2H5OH B. C3H5(OH)3 C. C2H4(OH)2 D. C3H5(OH) E. K t qu khác. ðáp án : C. Câu 89:ðun 132,8 gam h n h p g m 3 rư u no ñơn ch c v i H2SO4 ñâm ñ c 1400 C thu ñư c h n h p các ete có s mol b ng nhau và có kh i lư ng là 111,2 gam. S mol m i ete là : A. 0,1 B. 0,2 C. 0,3 D. 0,4 E. K t qu khác ðáp án :B Câu 90:Cho 3,38 g h n h p Y g m CH3OH, CH3COOH, C6H5OH tác d ng v a ñ v i Na th y thoát ra 672 ml khí ñktc. H n h p r n Y1. Kh i lư ng Y1 là : A. 3,61g B. 4,7g C. 4,76g D. 4,04g E. K t qu khác ðáp án:B Câu 91:H n h p CH3OH, C2H5OH, phenol có kh i lư ng 28,9g. Chia ñôi h n h p thành 2 ph n b ng nhau ñ làm hai thí nghi m. Ph n m t ph n ng hoàn toàn v i Na thu ñư c 2,806 lít H2 270 C, 750mm Hg. Ph n 2 ph n ng v a h t v i 100 ml dung d ch NaOH 1M. Ph n trăm theo kh i lư ng phenol ta có là : A. 36,87% B. 65,05% C. 76,89% D. 12,34% E. 32,65% ðáp án :B D ki n sau dùng cho câu 92-93-94 Chia h n h p X g m 2 rư u no ñơn ch c thành 2 ph n b ng nhau Ph n 1: b ñ t cháy hoàn toàn t o ra 5,6 lít CO2 (ñkc) và 6,3 gam H2O Ph n 2 : tác d ng h t v i Na thì th y thoát ra V lít khí (ñktc) Câu 92:Ta có th tích V là : A. 1,12 l B. 0,56 l C. 2,24 l D. 1,68 l ðáp án:A Câu 93:N u 2 rư u ñơn ch c trên là ñ ng ñ ng liên ti p thì công th c c a chúng là : A.C3H6O và C4H8O B.CH3OH,C2H5OH C.C4H10O,C5H12O D.C2H5OH,C3H7OHðáp án :D Câu 94:Thành ph n %theo kh i lư ng c a 2 rư u là: A.43,4%và 56,6% B.25% và 75% C.505 và 50% D.44,77% và 55,23% ðáp án :A Câu 95:ð t cháy hoàn toàn m gam rư u C, r i cho s n ph m cháy vào bình ñ ng Ca(OH)2 dư th y kh i lư ng bình tăng lên p gam và có t gam k t t a .Bi t r ng p=0,71t và t=(m+p)/1,02 thì rư u C là: A.Rư u etylic B.Propylen glicol 1,2 C.Glyxerin D.etylen glicol
 39. 39. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com ðáp án:D Câu 96:M t rư u no ña ch c X m ch h có n nguyên t C và m nhóm OH trong c u t o phân t . Cho 7,6 gam rư c trên ph n ng v i lư ng dư Na, thu ñư c 2,24 lít khí (ñktc) L p bi u th c liên h gi a n và m. A. 7n + 1 = 11m B. 4n + 1 = 10m C. 7n + 4 = 12m D. 7n + 2 = 14 ðáp án :A Câu 97:HCHC m ch h ng v i công th c t ng quát CnH2nO là : A: axitcacboxilic no ñơn ch c B: Ancol no ñơn ch c C: este no ñơn ch c D: andehit no ñơn ch c ðáp án:D Câu 98:Ngư i ta ñi u ch rư u etylic t xenlulozo v i hi u su t c a c quá trình là 60% thì kh i lư ng rư u thu ñư c t 32,4 g xenlulozo là : A: 11,04 g B: 30,67 g C: 12,04 g D: 18.4 g ðáp án:A Câu 99: Cho các ch t CH3CHO(1), C2H5OH(2), CH3COOH(3) th t s p x p theo chi u tăng d n nhi t ñ sôi là: A: 2,1,3 B: 2,3,1 C: 1,2,3 D: 3,1,2 ðáp án C Câu 100: Cho các dung d ch sau CH3COOH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3, glucozo, saccarozo, C2H5OH s lư ng dung d ch có th hòa tan ñư c Cu(OH)2 là: A: 4 B: 5 C: 6 D: 3 ðáp án B Câu 101: Công th c c u t o c a Propan-1,3-diol là: A: HO-CH2-CH(OH)-CH2OH B: HO-CH2-CH2-CH2-OH C: CH3-CH(OH)-CH2-CH2-OH D: HO-CH2-CH(OH)-CH3 ðáp án B Câu 102: Cho các h p ch t thơm: C6H5OH(1), CH3-C6H3(OH)2(2), C6H5CH2OH(3). Ch t nào thu c lo i phenol A: 2 và 3 B: 1 C: 1 và 2 D: 2 ðÁp án C Câu 103: ð t cháy hoàn toàn 7,6g 2 rư u ñơn ch c m ch h liên ti p trong cùng dãy ñ ng ñ ng thu ñư c 7,84 lít CO2(ñktc) và 9g H2O công th c phân t 2 rư u là A: CH3OH. C2H5OH B: C2H5OH, C3H7OH C: C3H7OH, C4H9OH D: C4H9OH, C5H11OH ðáp án B Câu 104: Ph n ng nào sau ñây có th x y ra: A: C6H6 + Br2 (H2O) B: C6H5OH + Br2 (H2O) C: CH3COOH + C6H5OH D: c 3 ph n ng trên ðáp án B Câu 105: Cho các rư u sau n-butylic(1), sec-butylic(2), izo-bulylic(3), tert-butylic(4) th t gi m d n nhi t ñ sôi là: A: 1,2,3,4 B: 1,3,2,4
 40. 40. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com C: 4,2,3,1 D: 4,3,2,1 ðáp án B Câu 106: Rư u nào sau ñây khi tách nư c thu ñư c s n ph m chính là 3-Metylbuten-1 A: 2-Metylbutanol-1 B: 2-metylbutanol-2 C: 3-metylbutanol-2 D: 3-metylbutanol-1 ðáp án D Câu 107: Hòa tan 92g rư u etylic vào nư c thu ñư c 250ml dung d ch A bi t kh i lư ng riêng c a rư u nguyên ch t là 0,8 g/ml tính ñ rư u c a dung d ch A. A: 40 B: 46 C: 50 D: k t qu khác ðap án B Câu 108: T c ñô c a nh ng ph n ng làm ñ t liên k t O-H gi m d n theo th t A:Rư u b c1>Rư u b c2>Rư u b c3 B: Rư u b c2>Rư u b c1>Rư u b c3 C: Rư u b c3>Rư u b c2>Rư u b 1 D: không ph thu c vào b c rư u ðÁp án A Câu 109:: ðun 132,8 g h n h p 3 rư u no ñơn ch c v i H2SO4ñ c 140 ñ C cho ñ n khi ph n ng hoàn toàn thu ñư c 111,2 g h n h p các ete có s mol b ng nhau. Tính s mol m i ete A: 0.1 B: 0,2 C: 0,3 D: K t qu khác ðÁp án B Câu 110:: Nh a phenolfomandehit ñư c ñi u ch b ng cách ñun nóng phenol (dư) và dung d ch : A: CH3CHO trong môi trư ng axit B: CH3COOH trong môi trư ng axit C: HCOOH trong môi trư ng axit D: HCHO trong môi trư ng axit ðáp án D Câu 111; Có th dùng Cu(OH)2 ñ phân bi t các ch t trong nhóm A: glixerin và saccarozo B: C3H7OH và CH3CHO C: CH3COOH và C2H3OH D: C3H5(OH)3 và C2H4(OH)2 ðáp án : B Câu 112; ð tách riêng t ng ch t t h n h p benzen, anilin, phenol ta ch c n dùng các hoá ch t (d ng c , ñi u ki n thí nghi m ñ y ñ ) là : A. dung d ch NaOH, dung d ch HCl, khí CO 2 . B. dung d ch Br 2 , dung d ch NaOH, khí CO 2 . C. dung d ch Br 2 , dung d ch HCl, khí CO 2 . D. dung d ch NaOH, dung d ch NaCl, khí CO 2 . ðáp án : A Câu 113;Cho 0,1 mol rư u X ph n ng h t v i Na dư thu ñư c 2,24 lít khí H2 (ñktc). S nhóm ch c - OH c a rư u X là : A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. ðáp án:C Câu 114: Cho 11 gam h n h p hai rư u no ñơn ch c, k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng tác d ng h t v i Na dư thu ñư c 3,36 lít H2 (ñktc). Hai rư u ñó là A. C2H5OH và C3H7OH. B. C3H7OH và C4H9OH. C. C4H9OH và C5H11OH. D. CH3OH và C2H5OH. ðáp án :D Câu 115:Cho m gam glucozơ lên men thành rư u etylic v i hi u su t 80%. H p th hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào dung d ch nư c vôi trong dư thu ñư c 20 gam k t t a. Giá tr c a m là A. 45. B. 22,5. C. 14,4. D. 11,25.
 41. 41. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com ðáp án B Câu 116: Dãy g m các ch t ñ u ph n ng ñư c v i C2H5OH là A. Na, HBr, CuO. B. Na, Fe, HBr. C. NaOH, Na, HBr. D. CuO, KOH, HBr. ðáp án A Câu 117:Các rư u (ancol) no ñơn ch c tác d ng ñư c v i CuO nung nóng t o anñehit là A. rư u b c 2. B. rư u b c 3. C. rư u b c 1. D. rư u b c 1 và rư u b c 2. ðÁp án C Câu 118:Dãy ñ ng ñ ng c a rư u etylic có công th c chung là A. CnH2n +2 - x(OH)x (n ≥x, x>1). B. CnH2n - 7OH (n ≥6). C. CnH2n - 1OH (n ≥3). D. CnH2n + 1OH (n ≥1). ðáp án D Câu 119: H n h p X g m 3 rư u ñơn ch c A,B,C trong ñó B,C là 2 rư u ñ ng phân. ð t cháy hoàn toàn 0,08mol X thu ñư c 3,96 g H2O và 3,136 lít khí CO2 (ñktc). S mol rươu A b ng 5/3 t ng s mol rư u B+C. V y công th c phân t các rư u là : A: CH4O và C3H8O B: CH4O và C3H6O. C: CH4O và C3H4O D: C A,B,C ñ u có th ñúng E: c 4 câu trên ñ u sai ðáp án :A Câu 120: Cho 18,32 g 2,4,6 trinitro phenol vào m t chai b ng gang có th tích không ñ i 560 cm3 . ñ t kíp n vào chai r i cho n 1911 ñ C. tính áp su t trong bình t i nhi t ñ ñó bi t r ng s n ph m n là h n h p CO, CO2,N2,H2 và áp su t th c t nh hơn áp su t lý thuy t 8%. A: 207,36 atm B: 211,968 atm C: 201 atm D: 236,4 atm E: t t c ñ u sai ðáp án :B Câu 121: ðun nóng h n h p g m 2 rư u no ñơn ch c v i H2SO4 ñ m ñ c 140 ñ C thu ñư c 21,6 g H2O và 72 g h n h p 3 ete( 3 ete thu ñư c có s mol b ng nhau). CTCT 2 rư u là: A: CH3OH, CH3CH2CH2OH B: (CH3)2CHOH, CH3CH2CH2OH C: CH3OH, C2H5OH D: (CH3)2CHOH, C2H5OH E: C2H5OH, CH3CH2CH2OH ðáp án :C Câu 122: Tách nư c hoàn toàn h n h p X thu ñư c h n h p Y g m các olephin. N u ñ t cháy hoàn toàn X thi thu ñư c 1,76 g CO2 thì khi ñ t cháy hoàn toàn Y t ng kh i lư ng H2O và CO2 t o ra: A: 2.,94g B 2,48g C:1,76.g D 2,76 g E 1,8g ðáp án:B Câu 123:A và B là 2 rư u no k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng. Cho h n h p g m 1,6 g A và 2,3 g B tác d ng h t v i Na thu ñư c 1,12 lít H2(dkc). CTPT 2 rư u là: A CH3OH, C2H5OH B C3H8OH, C2H5OH C C3H8OH, C4H9OH D C4H9OH, C8H11OH ðáp án :A Câu 124: Chia a g h n h p 2 rư u no ñơn ch c thành 2 ph n b ng nhau. Ph n 1: ñ t hoàn toàn thu ñư c 2,24 lít CO2 Ph n 2: tách nư c hoàn toàn thu ñư c 2 anken. ð t cháy hoàn toàn 2 anken này thu ñư c m g H2O. m có giá tr :
 42. 42. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com A .0,18 B .1,8 C. 8,1 D. 0,36 ðáp án:B Câu 125: công th c phân t c a rư u A là CnHmOx. ð cho A là rư u no thì m ph i có giá tr : A. m=2n +x B. m=2n+2-x C. m=2n-1 -x D. m=2n+1-x ðap án B Câu 126: ð t cháy 1 mol rươu no X m ch h c n 56 lít O2(ñkc). Xác ñ nh công th c c u t o c a X A: C3H5(OH)3 B: C2H4(OH)2 C: C3H6(OH)2 D: k t qu khác ðáp án :B Câu 127: Tr n 1 rư u metylic và rư u etylic r i ti n hành ñun nóng có m t axit H2SO4 ñ m ñ c ta thu ñư c t i ña bao nhiêu h p ch t h u cơ A.3 B.4 C.5 D.K t qu khác ðáp án : D Câu 128: Benzen không ph n ng v i Br2 nhưng phenol làm m t màu Br2 r t nhanh vì: A: phenol có tính axit. B: tính axit c a phenol y u hơn c axit cacbonic C: phenol là dung môi h u cơ phân c c hơn benzen D:do nh hư ng c a nhóm OH các v trí octo và para trong phenol giàu ñi n tích âm t o ñi u kiên cho Br2 t n công ðáp án :D Câu 129: ðun rư u A ñơn ch c v i H2SO4 ñ c thu ñư c h p ch t h u cơ B có dB/A= 0,7. xác ñ nh CTPT c a A A. C3H5OH B .C3H7OH C .C4H7OH D.C4H9OH ðáp án :B Câu 130: Cho các ch t sau Butan-1-ol(1) pental-1-ol(2) và hexan-1-ol(3) S p x p các ch t theo th t tăng d n kh năng tan trong trong nư c : A: 1<2<3 B:3<2<1. C: 2<1<3 D:3<1<2 ðáp án :B Câu 131: H p ch t nào có tính axit m nh nh t A: phenol B: rư u metylic C: 2,4,6-Trinitrophenol D: 2,4,6-Trimetylphenol ðáp án:C
 43. 43. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com CHƯƠNG III: ANðEHIT - AXIT – ESTE Câu 1: Tính ch t ñ c trưng cu fomandehit: 1. Ch t l ng 2. Có mùi x c 3. R t ñ c 4. Không tan trong nư c tham gia các ph n ng: 5. Oxi hoá 6. Kh 7. Este hoá 8. Trùng h p 9. Trùng ngưng 10. Tráng b c A. 1,3,5,7 B. 1,4,7 C. 4,7,9,10 D. 3,6,7,9 Câu 2: ðun este C4H6O2 v i dung d ch HCl ñư c s n ph m có ph n ng tráng b c. E là: A. Vinyl axetat B. Propyl fomiat C. Alyl fomiat D. a,b,c ñúng Câu 3: X g m 2 axit cacboxylic no ñơn ch c ñ ng ñ ng k ti p A và B. p (g) X tác d ng v a ñ v i 100 ml NaOH 2M, ph n ng xong cô c n dung d ch ñư c 15 g h n h p 2 mu i h u cơ khan. CTPT và ph n trăm kh i lư ng c a 2 axit là: A HCOOH 43.4% VÀ CH3COOH 56.6 % B. HCOOH 50% VÀ CH3COOH 50% C.HCOOH 25% VÀ CH3COOH 75 % D.HCOOH 33.3% VÀ CH3COOH 67.7 % Câu 4: CTPT A C4H8O2 tác d ng v i NaOH t o thành B có CTPT C4H7O2Na. A thu c lo i: A. H p ch t diol B. Axit cacboxylic C. Este ñơn ch c D.Không xác ñ nh Câu 5: Cho sơ ñ : X (anñehit ) Y Z HCHO. Các ch t X, Y, Z s là : A. HCHO, CH3ONa,CH3OH B. CH3CHO, CH3COONa,CH4 C. CH3CHO, CH3COOH, CH4 D. HCHO, CH3OH, HCOOCH3 Câu 6: Tr n m1 g m t rư u ñơn ch c v i m2 g 1 axit ñơn ch c, chia h n h p thành 3 ph n b ng nhau : - Ph n 1 tác d ng h t v i Na thoát ra 3,36 l H2(ñktc) - ð t hoàn toàn ph n 2 ñư c 9,6 g CO2
 44. 44. Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com - Ph n 3 ñun nóng v i H2SO4 ñ c ñư c 10,2 g este, H=100%. ð t 5,1 g este ñư c 11 g CO2 và 4,5 g H2O. CTPT c a rư u và axit là: A. CH3OH, HCOOH B. C2H5OH, C2H5COOH C. C2H5OH, CH3COOH D. CH3OH, C3H7COOH Câu 7: A là este ñơn ch c, dA/CO2 =2. Th y phân A ñư c rư u B, dB/A = 0,522. A là: A. n - propyl fomiat B. metyl axetat C. metyl propionat D. etyl axetat Câu 8: S ñ ng phân amin b c 1, b c2, b c 3 c a C4H11N A. 3,3,1 B. 4,3,1 C. 3,2,1 D. 4,1,1 Câu 9: Th t ñi u ch axit axetic (A) là: axetanñehit (B), metan (D), axetilen (E): A. B D E A B. D E B A C. A B C D D. D B E A Câu 10: Hidro hóa hoàn toàn 1,56 g 1 ankin (A) thu ñư c 1 andehit (B). Tr n (B) v i 1 andehit ñơn ch c (C). Thêm nư c ñ ñư c 0,1 lit dung d ch (D) ch a (B) và (C) v i CM t ng c ng là 0,8M. Thêm t t vào dung d ch (D) dung d ch AgNO3 trong NH3 dư ñư c 21,6 g Ag. CTCT và CM c a (B) và (C) trong dung d ch (D) là: A.CH3CHO 0,06 M, HCHO 0,02 M B.CH3CHO 0,1 M, C2 H5OH 0,2 M C.CH3CHO 0,1 M, HCHO 0,15 M D.CH3 CHO 0,08 M, HCHO 0.05 M Câu 11: Nh n ñ nh 2 h p ch t : HCOOCH3 (A), CH3COOH (B). Ch ra ñi u sai: A. H n h p A,B có th cho ñư c ph n ng tráng gương B. a mol h n h p A,B tác d ng v a ñ v i a mol NaOH C. a mol h n h p A,B cháy h t cho ra 2a mol CO2 D. T t c ñ u sai Câu 12: Este CH3COOCH=CH2 do các ch t nào sau ñây ph n ng v i nhau t o thành : A. CH3COOH và CH2 = CH2 B. CH3COOH và CH2 = CH - OH C. CH3COOH và C2H2 D. CH3COOH và CH2 = CH - Cl Câu 13: Este C có công th c RCOOR' (R có 6 nguyên t C) có t kh i hơi ñ i v i O2 bé hơn 4,5. Khi xà phòng hóa X b ng dung d ch NaOH ñư c 2 mu i có t l kh i lư ng là 1.4146. CTCT c a X là: A. HCOOC6H5 B. CH3COOC6H5 C. C2H5COOC6H5 D. C3H7COOC6H5 Câu 14: X và Y là axit cacboxylic no ñơn ch c k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng. N u cho h n h p g m 4,6 g X và 6 g Y tác d ng h t v i Na ñư c 2,24 lit H2 (ñktc). CTPT X,Y là: A. HCOOH ,CH3COOH B. C2H5COOH, C3H7COOH C. CH3COOH,C2H5COOH D. C3H7COOH, C4H9COOH Câu 15: ðun este E (C4H6O2) v i dung d ch NaOH ñư c 1 mu i có M=126. CTCT ñúng nh t là: A. CH3COOC2H5 B. C2H3COOCH3 C. CH3COOCH=CH2 D. CH3COOH Câu 16: A,B là các h p ch t h u cơ ñơn ch c ch a C,H,O. A(cũng như B) ñ u cho ph n ng tráng gương và ph n ng v i NaOH. ð t 1 mol A (cũng như B) ñư c không ñ n 3 mol CO2. A, B có th là: A. HCOOH, CH3COOH B. HCOOH, OHC-COOH C. HCOOCH3, OHC-COOH D. T t c ñ u sai Câu 17: Cho sơ ñ : HCHO A CH3-CH(OH)-COOH. A là : A. Axit fomic B. 2-hidroxi etanal C. Rư u mêtylic D. Glucozơ Câu 18: Xà phòng hóa este vinyl axetat ñư c: A. Axetilen B. Eten C. CH2=CH-OH D. Axetandehit

×