Banku darbība un to loma finanšu tirgū
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Banku darbība un to loma finanšu tirgū

on

 • 6,178 views

Dr. oec. Ineses Spīčas datorprezentācija

Dr. oec. Ineses Spīčas datorprezentācija
How operate banks.

Statistics

Views

Total Views
6,178
Views on SlideShare
6,135
Embed Views
43

Actions

Likes
2
Downloads
66
Comments
0

2 Embeds 43

http://www.slideshare.net 38
http://webcache.googleusercontent.com 5

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Apple Keynote

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Banku darbība un to loma finanšu tirgū Banku darbība un to loma finanšu tirgū Presentation Transcript

 • Banku darbība un to loma finanšu tirgū Finanšu menedžments, investīcijas un banku darbība I.Spīčas lekcija
 • Plāns 1. Bankas kā finanšu tirgus dalībnieki 2. Banku darbības tiesiskie aspekti 3. Banku aktīvi, pasīvi un operācijas ar tiem
 • 1. Bankas kā finanšu tirgus dalībnieki Finanšu tirgus ir ekonomisko attiecību kopums, kur darījumi notiek ar dažādiem finanšu instrumentiem atbilstoši tirgū esošajam piedāvājumam un pieprasījumam.
 • 1. Bankas kā finanšu tirgus dalībnieki Finanšu instrumenti ir vienošanās, kas vienlaicīgi vienai personai rada finanšu aktīvu, bet citai personai – finanšu saistības vai kapitāla vēŗtspapīrus.
 • 1. Bankas kā finanšu tirgus dalībnieki Finanšu aktīvs ir nauda: • no līguma izrietošās tiesības saņemt no citas personas naudu vai citu finanšu aktīvu, • no līguma izrietošās tiesības apmainīties ar finanšu instrumentiem ar citu personu potenciāli izdevīgos apstākļos • citas komercsabiedrības lapitāla instruments
 • 1. Bankas kā finanšu tirgus dalībnieki Finanšu aktīvus no citiem aktīviem atšķir: • līgumattiecības starp citiem darījuma dalībniekiem • tiesības uz naudas ldzekļu vai citu finanšu aktīvu iegūšanu.
 • 1. Bankas kā finanšu tirgus dalībnieki Finanšu tirgus dalībnieki ir kredītiestādes un citas finanšu institūcijas Kredītiestādes ir banka un elektroniskās bankas institūcija
 • 1. Bankas kā finanšu tirgus dalībnieki Finanšu institūcijas ir institūcijas, kas nav centrālā banka, kredīt iestādes vai monetārās finanšu institūcijas, bet , kas veic ieguldījumu vai kreditēšanas operācijas vai sniedz ar to saistītus starpniecības pakalpojumus
 • 1. Bankas kā finanšu tirgus dalībnieki Banku loma finanšu starpniecībā ir šāda: 1. bankas pārdala naudas resursus, 2. bankas transformē aktīvu termiņus 3. bankas rada jaunu naudu
 • 1. Bankas kā finanšu tirgus dalībnieki Bankas peļņas rašanās procesu var var atspoguļot šādi: 1. naudas aizņemšanās izmaksas ir procenti vai dividendes, ko grib saņemt noguldītāji, 2. finanšu starpnieki gūst peļņu aizņemoties naudu no aizdevējiem un par augstāku procentu likmi, aizdodot to tālāk azņēmējiem 3. procentu starpība veido bruto peļņa, kuras finanšu starpnieks sedz savas darbības izmaksas 4. atlikusī summa veido tīro peļņu
 • 1. Bankas kā finanšu tirgus dalībnieki Centrālās bankas uzdevums ir nodrošināt ekonomisko stabilitāti un nepieļaut kredītu pārmērīgu izsniegšanu. Šim nolūkam Centrālās bankas rīcībā ir šādi rīki: • obligātās rezerves normas kontrole • refinansēšanas likmes noteikšana • intervence starpbanku tirgū utml.
 • 2. Banku darbības tiesiskie aspekti LR tiesības veikt kredītiestādes darbību ir: 1. LR reģistrētai kredītiestādei, 2. ārvalstu kredītiestādes filiālei, 3. ES dalībvalstu reģistrētai kredītiestādei vai tās filiālei
 • 2. Banku darbības tiesiskie aspekti Kredītiestāžu darbību regulē: 1. Kredītiestāžu likums 2. Komerclikums 3. Finanšu instrumentu tirgus likums 4. Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas likums 5. Noguldījumu garantiju likums
 • 2. Banku darbības tiesiskie aspekti Kredītiestādēm ir saistoši: 1. Finanšu un kapiāla tirgus komisijas (FKTK) izdoti normatīvu dokumenti par kredītiestādēm 2. Latvijas Bankas (LB) apstiprināti norādījumi un noteikumi
 • 2. Banku darbības tiesiskie aspekti Banku darbību LR var uzsākt tikai pēc 1. FKTK licences saņemšanas 2. reģistrācijas komercdarbības veikšanai likumos noteiktajā kārtībā
 • 2. Banku darbības tiesiskie aspekti LR kredit iestādēm ir jāsaņem FKTK atļauja arī filiāles atvēršanai ārvalstīs, bet ārvalstu kredītiestādēm jāpaziņo FKTK par pārstāvniecības atvēršanu Latvijas republikā Analīzes gaitā tiek savstarpēji salīdzināti dati viena pārskata ietvaros. Vertikālā analīze ļauj konstatēt izmaiņas uznē°uma līdzekļu, līdzekļu avotu un izmaksu struktūrā,
 • 2. Banku darbības tiesiskie aspekti lai panāktu Latvijas kredītiestāžu sektora drošību, stabilitāti un attīstību FKTK veic kredītiestāžu uzraudzību.
 • 2. Banku darbības tiesiskie aspekti Ja LB vai FKTK kredītiestādes darbībā konstatē likuma pārkāpumu tās par šiem pārkāpumiem ir tiesīgas informēt : 1. Valsts ieņēmumu dienestu 2. prokuratūru 3. valsts policiju 4. citas valsts institūcijas, kurām ir tiesības veikt uzziņu un pirmstiesas izmeklēšanu
 • 2. Banku darbības tiesiskie aspekti Kredītiestādes likvidācija var notikt: • saskaņā ar kredītiestādes akcionāru sapulces lēmumu • saskanā ar tiesas nolēmumu • bankrota gadījumā
 • 2. Banku darbības tiesiskie aspekti Kredītiestādei ir pienākums iesniegt maksātspējas pieteikumu, ja izveidojas vismaz viens nošādiem apstākļiem: 1. kredītiestāde nespēj nokārtot parādsaistības astoņu dienu laikā pēc saistību termiņa iestāšanās un nav panākta rakstveida vienošanās ar kreditoriem par šā parāda nokārtošanu 2. kredītiestādes parādsaistības pārsniedz tās aktīvus
 • 2. Banku darbības tiesiskie aspekti Līdz ar kredītiestādes pasludināšanu par maksātnespējīgu: • kredītiestāde zaudē tiesības rīkoties ar savu mantu un tās valdījumā esošo trešo personu mantu • kredītiestādes pārvaldes institūciju darbība tiek apturēt, tās pārvaldīšanu veic administrators • apstājas nokavējuma naudas un procentu pieaugums kreditoru prasījumiem, izņemot nodokļu parādus
 • 3. Banku aktīvi, pasīvi un darījumi ar tiem Aktīvi Latvijas banku bilancē ir izvietoti ievērojot lividitātes samazinājuma principu
 • 3. Banku aktīvi, pasīvi un darījumi ar tiem Aktīvās operācijas ir operācijas, ar kuru palīdzību bankas izvieto to rīcībā esošos resursus, lai saņemtu peļņu un uzturētu likviditātes līmeni
 • 3. Banku aktīvi, pasīvi un darījumi ar tiem Aktīvus un aktīvās operācijas veido: 1. nauda kasē un noguldījumi LB 2. prasības pret kredītiestādēm un ārvalstu centrālajām bankām 3. vekseļi un izsniegtie kredīti 4. parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 5. akcijas u.c. vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 6. līdzdalība saistīto un radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā 7. atsavināti līgumi..................
 • 3. Banku aktīvi, pasīvi un darījumi ar tiem Aktīvus un aktīvās operācijas veido: 8. nemateriāli aktīvi 9. pamatlīdzekļi 10.pašu akcijas 11.pārējie aktīvi 12.tranzītkredīti 13.nākošo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 14.aktīvi pārvaldīšanā (trasta operācijas)
 • 3. Banku aktīvi, pasīvi un darījumi ar tiem Pasīvi Latvijas banku bilancē ir izvietoti, ievērojot to saistību termiņa pieauguma principu
 • 3. Banku aktīvi, pasīvi un darījumi ar tiem Bankas ar pasīvo operāciju palīdzību veido savus resursus. Aktīvu un pasīvu kopējā pārvaldīšana dod iespēju bankai aizsargāt noguldījumus un aizdevumus no biznesa aktivitātes ciklu svārstībām un sezonālo svārstību ietekmes, kā arī dod bankai resursus aktīvu porfeļu veidošanai, kas sekmē bankas °ērķu sasniegšanu
 • 3. Banku aktīvi, pasīvi un darījumi ar tiem Banku pasīvi ir pašu kapitāls un piesaistītie fizisko un juridisko personu līdzekļi, kuri piesaistīti uz atmaksāšanas pamata un ar pasīvo operāciju palīdzību un paredzēti aktīvo operāciju veikšanai.
 • 3. Banku aktīvi, pasīvi un darījumi ar tiem pašu kapitāls pieder bankai tās darbības laikā. Piesaistītajiem resursiem ir pagaidu raksturs
 • 3. Banku aktīvi, pasīvi un darījumi ar tiem var izdalīt 2 pasīvo operāciju veidus: 1. pašu kapitāla veidošana 2. piesaistīto līdzekļu veidošana
 • 3. Banku aktīvi, pasīvi un darījumi ar tiem Banku pasīvu sastāvu un un pasīvās operācijas veido: 1. saistības pret LB 2. saistības pret kredītiestādēm un ārvalstu centrālajām bankām 3. noguldījumi 4. emitēti parāda vērtspapīri 5. atvasināti līgumi 6. pārējās saistības
 • 3. Banku aktīvi, pasīvi un darījumi ar tiem 7. tranzītfondi 8. nākamo periodu ienākumi un uzkrātie aizdevumi 9. uzkrājumi parādiem un saistībām 10.pakārtotās saistības 11.kapitāls un rezerves 12.pasīvi pārvaldīšanā