Vodni zdroje

1,618 views

Published on

Vodni Zdroje 2012

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,618
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vodni zdroje

  1. 1. Závěrečná práce pro Kurz práce s informacemi Téma:Webový portál vývoje stavu vodních zdrojů planety Země
  2. 2. Obsah: 1) Úvod a účel zpracované práce – Argumentace 2) Otázky k tématu 3) Klíčová slova 4) Myšlenková mapa 5) Vodní zdroje v Evropě 6) Expedice a výzkum vodních zdrojů 7) Tvorba interaktivního webového portálu 8) Veřejná publikace a propagace 9) Anotace 10) Hodnocení odborných zdrojů 11) Odborné zdroje dle ČSN ISO 6901)Úvod a účel zpracované práce - Argumentace:Problematiku uchování zdrojů pitné vody na planetě Zemi považuju za jedno znejdůležitějších témat nadcházejích let. Vzhledem k vývoji globálního oteplováníplanety a znečišťování současných zdrojů vody jsem se rozhodl tomuto tématu sevěnovat hlouběji v rámci mého studia a vytvořením webového portálu šířit apropagovat současný stav a trend kvality vodních zdrojů, výzkum významnýchsvětových univerzit a expedice získávající aktuální informace. Součástí projektuje vytvoření webového rozhraní v PHP, HTML5, JavaScript spustitelného zlibovolného zařízení podporujícího HTTP protokol a sociální sítě typu Facebook.Zapojením většího počtu lidí do problematiky čisté vody zaměříme pozornost napřírodu a její komplexní vztahy a můžeme změnit pohled a vztah civilizovanýchlidí k přírodě, které moderní člověk závislý na službách jen málo rozumí.2)Otázky k tématu: 1) Jakým způsobem vhodně navrhnout rozhraní webové stránky s využitím PHP, HTML5, Javascript, CSS, RSS kanály, sociální sítě? 2) Jaké je aktuální situace využívání a kvality vodních zdrojů planety? 3) Které nejvýznamnější projekty se momentálně zapojují do analýzya řešení nedostatku kvalitní pitné vody?3)Klíčová slova: zdroje, pitná, voda, projekty, kvalita, HTML5, PHP, JavaScript
  3. 3. 4) Myšlenková mapa5) Vodní zdroje v EvropěProblematika čisté pitné vody se stává s narůstající industrializací v moderníchprůmyslových státech hlavnim tématem. Postupná modernizace společnosti,konzumní způsob života a zvýšené znečišťování vzduchu, půdy a vodyprůmyslovými odpady způsobuje nedostatek kvalitní pitné vody pro všechny. Vodaje základní složkou každého živého organismu a bez pravidelného doplňováníkvalitní vodou dochází ke zhoršení kvality života a předčasné smrti.V nedávné minulosti bylo nemyslitelné, že kvalitní voda bude v obchodech na prodej.Dobré vody bylo všude dost, v řece, v městských a vesnických studních, dešťovévody po každé bouřce a také v jezerech. Průmyslový rozvoj bohužel způsobil, žetéměř každá voda v nižších nadmořských výškách je kontaminována exhalacemi aodpady z průmyslové výroby, z nadměrného chemického hnojení pesticidy amasového užívání dopravních prostředků na fosilní paliva.V rámcí Evropské Unie je možné v posledních letech sledovat zvýšený zájem ovyužívání ekologických zdrojů paliva a vytvoření komplexní vodní politikyEvropské Unie. Byla vytvořena Evropská komise DG Envi, která se věnuje výhradněproblematice čistoty životního prostředí a vodních zdrojů.Česká Republika uspořádala v roce 2012 mezinárodní konferenci Voda Fórum2012, na které vystoupil i představitel Evropské komise Robert Schroder spřednáškou na téma Program zachování vodních zdrojů v Evropě.Robert Schroder zdůraznil současný posun zaměření vodní politiky EU odzdravotních rizik jakosti pitné vody k dopadům hlavních odvětví průmyslu azemědělství využívajících vodu na životní prostředí (živiny ze zemědělství,průmyslové znečišťování a vypouštění městských odpadních vod z domácností).Potvrdil také významné zlepšení ve všech odvětvích zájmů vodní politiky, zvláštěv jakosti pitné vody, vody pro koupání a v čištění městských odpadních vod.Od roku 2000, s přijetím rámcové směrnice o vodě (dále též jen „RSV“), učinila
  4. 4. vodní politika další skokovou změnu zavedením integrovaného přístupu kvodohospodářství na základě koncepce „správa povodí řek“ zaměřené na dosaženídobrého stavu všech vod EU do roku 2015. Směrnice o povodních z roku 2007 arámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí z roku 2008 poskytují dalšílegislativní stavební bloky pro tento integrovaný přístup. V roce 2007 je doplnilastrategie pro řešení nedostatku vody a sucha a v roce 2009 bílá kniha o přizpůsobeníse změně klimatu.Evropské vodohospodářství se potýká stále s řadou problémů. Dochází neustále keznečišťování vodních zdrojů a nadměrnému odběru, což má škodlivé dopady nasladkovodní ekosystémy a ekonomickou činnost zaměřenou na vztah mezi vodoua výrobou potravin. Demografický vývoj, změny ve využívání půdy a hospodářskýrozvoj se promítají do zvýšení znečišťování a opakujícího se nedostatku vody. Tobude zhoršováno změnou klimatu, zejména v oblasti Středozemí, přičemž vzrosteintenzita a četnost povodní v mnoha částech Evropy. To vše činí dosažení cíle RSV,tj. dobrého stavu všech vod EU do roku 2015, stále obtížnějším.Pan Schroder zdůraznil nutnost soudržnosti vodní politiky s dalšími politikami,zejména zemědělskou, regionální, dopravní a obnovitelných zdrojů, aby bylozajištěno, že prostředky Evropské Unie budou lépe zacíleny na zmírnění dopaduzměny klimatu.Upozornil také na další akce a nástroje, které jsou potřebné na úrovni členskýchstátů EU a také na horizont plánu, který počítá s rokem 2020 a úzce souvisí sestrategií Evropa 2020 a nejnovějším plánem pro účinnější využívání zdrojů.6) Expedice a výzkum vodních zdrojůCyklus vody v přírodě je mechanismem, který je neustále sledován a vědecké týmycelého světa se snaží o co největší pochopení vazeb v rámci celého ekosystému.Voda je naprosto ojedinělá sloučenina, vyskytující se na planetě Zemi ve všechtřech skupenstvích (pára, voda, led). Je součástí života všech organismů žijícíchna planetě. Jakákoli výchylka v cyklu vody na planetě způsobuje změny klimatuvelkých oblastí a proměnu biologického života všech forem.Křehké vazby na všechny přírodní ekosystémy je nutné v co nejkratším časepochopit, aby člověk svou neuváženou činností nezpůsobil fatální kolaps.Problematika vody se dost všeobecně podceňuje a mohlo by se stát, že připozorovatelných výrazných změnách již může být pozdě, vzhledem k velkýmsetrvačnostem systému a obrovské mase hmoty vody, která v přírodě cirkuluje.Vědci Masarykovy univerzity se věnují tématu vody v rámci širokého spektraoborů Přírodovědecké fakulty a zúčastňují se vědeckých expedic po celém světěza účelem lepšího pochopení přírodních zákonitostí.Pro lepší pochopení cyklů vody a stavu fauny a flóry současné a i dávno minulév oblasti Antarktidy, vybudovala univerzita vlastní Antarktickou stanici J.G.Mendelana ostrově Jamese Rosse. Poslední den roku 2012 na ni vyjede rekordní počet
  5. 5. účastníků. Dvacetičlennou výpravu bude tvořit 14 vědců, dva odborní asistenti,správce stanice, dva technici a specialista na obnovitelné zdroje. Kromě vědců adoktorských studentů MU, se výpravy zúčastní i pracovník Vysokého učenítechnického v Brně a České geologické služby.Vědci budou mimo jiné zkoumat lokální klimatické podmínky odledněné severníčásti ostrova Jamese Rosse, měřit a hodnotit rychlost ústupu ledovců či rozmrzánívrstvy trvale zmrzlé půdy. Budou také měřit a modelovat škodlivé UV záření běhemkaždoročního úbytku stratosférického ozónu nad Antarktidou.Odborníci budou pokračovat ve výzkumu reakcí vegetace na drsné klimaticképodmínky, zaměří se také na biodiverzitu mikroorganismů či parazitologiiantarktických ryb. I během letošní expedice budou vědci studovat křídová apaleogenní společenstva rostlin a živočichů získaných z usazenin a také následkyvulkanické činnosti na ostrovech Jamese Rosse a Vega.Zatímco se vědci budou věnovat své práci, správce stanice a technici budou pracovatna zvýšení ubytovací kapacity zařízení tak, aby na stanici mohlo působit až dvacetosob a byla tam i tři provizorní místa pro případ nouze.„Další úpravy – především montáž fotovoltaických panelů – pak významně snížíspotřebu fosilních paliv, která se využívala k výrobě elektřiny,“ uvedl vedoucíexpedice Pavel Kapler.Účastníci expedice:Kristián Brat - humánní fyziologie, lékař výpravyPavel Coufalík - analytická chemieAndrei Diakin – parazitologieTomáš Franta - klimatologie, meteorologieTomáš Jagoš - klimatologie, meteorologie, glaciologiePavel Jurajda – ichtyologieLukáš Krmíček - geologie, vulkanologie (VUT Brno)Šárka Mašová – parazitologieSlavomír Nehyba – geologieDaniel Nývlt - geomorfologie, geologie, glaciologieIva Přikrylová – parazitologieJan Russnák - geografie, kartografie, geodézieIvo Sedláček - mikrobiologiePeter Váczi - rostlinná fyziologie, botanika (lichenologie, bryologie, algologie)Martin Vácha - zoologie bezobratlýchRadek Vodrážka - geologie, paleontologie (ČGS Praha)7)Tvorba interaktivního webového portáluPro propagaci tématiky ochrany vodních zdrojů a vědeckých prací je v současnédobě počítačových sítí a všeobecně dostupného internetu, nejlepší prezentace nawebovém serveru některého z poskytovatelů webových služeb tzv. Webhosting.Někteří poskytovatelé dokonce poskytují tyto služby zdarma za cenu menšíhokomfortu a služeb v rámci serveru.Pro tento projekt jsem si vybral poskytovatele, který nabízí možnosti PHP skriptů,
  6. 6. MySQL databázový server pro ukládání a zpracování dat, JavaScript a podporuE-mail schránky.Celé rozhraní vytvořím pouze vlastními prostředky s využitím bezplatnýchprogramových produktů, PHP modulů a vlastní programátorskou prací. Cílem jezpracovat i rozsáhlejší fotodokumentaci zajímavých témat a video odkazů.Prostřednictvím modulu pro podporu diskusních skupin by měla webová stránkanabýt charakter živého média, která podporuje aktivity všech zájemců bez rozdílu,s možností publikovat další zajímavá témata vztahující se k uvedené problematice.Hodlám též využít služeb RSS kanálů pro pravidelné zasílání příspěvků zájemcůmo aktuální články.8)Veřejná publikace a propagacePro propagaci této činnosti hodlám v první řadě využít systém pro sdílení dokumentůSlideShare a sociální síť Facebook, na které se pohybuji přibližně tři roky.Propojím skupiny sítě Facebook, zabývající se vodními zdroji s mými stránkami azačlením je tak do sítě zajímavých tématických zdrojů.9) AnotaceTato práce se zaměřila na stav vodních zdrojů převážně Evropské oblasti, aktuálnímexpedicím, zkoumajícím vodní cykly a způsobu prezentace a zapojení zájemců otématiku kvality pitné vody a jejího prezentování na internetové síti v interaktivnímsociálním prostředí. Propojením podobných tématických stránek mezi sebou azapojením co největšího počtu lidí by tato aktivita měla přispět k rozšíření povědomío naléhavosti pochopení životních cyklů planety a aktivní účasti při ochraně arozvoji stěžejních zdrojů a vazeb planety pro zachování stávající kvalityživotní úrovně a podporu oblastí s nedostatkem základních potřeb jako je i kvalitnípitná voda.10) Hodnocení odborných zdrojůZdroj 1: − kvalitní e-portál o problematice vodních zdrojů a vodárenství − informace o aktuálním stavu řešení vodních zdrojů z oblasti politiky EU − autorka rozumí oboru, má vysokoškolské vzdělání − konference Voda Fórum 2012 má kvalitní obsazení kompetentních lidí − odkazy na konkrétní osoby a instituce, kde je možné zjistit další infoZdroj 2: − vědecký publikační zdroj Masarykovy univerzity − zpravodajský portál o aktualitách z vědecké činnosti − polární stanice na Antarktidě přináší nové poznatky z mnoha přírodovědných oborů
  7. 7. − účastníci expedice jsou i našimi učiteli a uznávanými kapacitami oborů − globální klimatické změny nejlépe detekuje polární stanice: úbytek ledu a změny teplot polárních oblastíZdroj 3: − Minerální vody jsou jedním z významných zdrojů pitné podzemní vody − Stav těchto zdrojů nejlépe demonstruje vývoj kvality vodních zdrojů v nízkých nadmořských výškách − Celkový přehled a rozložení všech zdrojů v České republice − Možnost zaměřit se na konkrétní oblast podle tohoto přehledu − Autor je uznávaným odborníkem v oboruZdroj 4: − Rozsáhlá podrobná publikace o programovacím jazyku HTML web stránek − Nejnovější vlastnosti nové verze jazyka a rozdíly oproti starší verzi − Možnost krok za krokem využít všechny vlastnosti doporučeného postupu − Odkazy na další rozšíření a příklady použití − Elektronické zdroje informací od uznávaného autoraZdroj 5: − Zdroj informací o programovacím skriptovacím jazyku PHP − Informace o databázovém připojení k serveru MySQL prostřednictvím skriptů PHP − Nové techniky pro aktuální verzi MySQL serveru − Autor je dlouhodobým uživatelem těchto programátorských technik − Krok za krokem vylepšování interaktivity11) Odborné zdroje dle ČSN ISO 6901) BÁBLÍKOVÁ, Jana. Evropský program na zachování vodních zdrojů.vodarenstvi.cz: vše o vodárenství [online]. 12. července 2012 [vid. 2012-12-29].Dostupné z:http://www.vodarenstvi.cz/clanky/program-na-zachovani-vodnich-zdroju-v-evrope2) WIESNEROVÁ, Ema. Do Antarktidy míří rekordní počet vědců Masarykovy univerzity. Masarykova univerzita: věda a výzkum [online]. Brno: Masarykovauniverzita 18.prosince 2012 [ vid. 2012-12-29]. Dostupné z:http://www.online.muni.cz/vedaavyzkum/3313-do-antarktidy-miri-rekordni-pocet-vedcu-masarykovy-univerzity3) KVĚT, Radan. Minerální vody České republiky: vznik, historie a současný stav.Vyd. 1. Třebíč: Akcent, 2011, 150 s. ISBN 9788072688623
  8. 8. 4) LUBBERS, Peter, ALBERS Brian, SALIM, Frank. HTML5: programujeme moderní webové aplikace. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 304 s. ISBN 97880251353965) GILMORE, W. Velká kniha PHP a MySQL 5: kompendium znalostí pro začátečníky i profesionály. Vyd. 1. Brno: Zoner Press, 2007, 864 s. ISBN 8086815536

×