Prabacaan

2,425 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,425
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
93
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prabacaan

 1. 1. Menurut Golden (1984; 4) kanak -kanak pada seawal umur tiga tahunb o l e h mengenalpasti perbezaan antara contengan untuk tulisan dan contengan untuklakaran.P a n d a n g a n b e l i a u m e n j e l a s k a n b a h a w a k a n a k - k a n a k t e l a ht e r d e d a h d e n g a n p e n g a l a m a n t u l i s a n ( print ) d a n b a c a a n p a d a a w a lperingkat perkembangannya.Peranan orang dewasa untuk memupuk minatk e a t a s t u l i s a n d a n b a c a a n b o l e h bermula ketika kanak-kanak berumur tiga tahun.Di pusatprasekolah kanak-kanak diberi penekankan dengan kemahiran menulMenurut Ann Miles Gordon et.al (1995), kebolehan kanak-kanak untuk menulisdan membacabukanlah ditentukan oleh faktor tahap umur. Kesediaan kanak-kanaku n t u k m e n u l i s d a nm e m b a c a ( graphic language) m e s t i l a h d i s u b u r k a n o l e h o r a n g d e w a s a .Kecekapan bahasa kanak -kanak merupakan penentu ulung kesediaa nmembaca di kalangan kanak-kanak. Peranan guru adalah untuk mengenal pastifaktor kesediaan tersebut melalui sejauhmana kanak-kanak memahami struktur ayatdanpenggunaan perbendaharaan kata dalam interaksi seharian merekaBeberapa kajian telah menunjukkan bahawa kanak-kanak menguasai kemahiranb a h a s a a p a b i l aw u j u d n y a j a l i n a n a n t a r a b a h a s a y a n g d i u n g k a p ( b a c a ) d e n g a n perkataan yangditulis. Ini adalah sejajar dengan pandangan sarjana”..... that sounds are how language is put together”(Nurss, 1980)Berdasarkan saranan tersebut guru boleh merancang aktiviti bahasa yang mengaitkanperkarayang disebut (baca) dengan perkara yang ditulis (Gordon, 1995; 317).Terdapat beberapa cara atau aktiviti yang dikenal pasti oleh ahli linguistik untukmemupuk minatkemahiran menulis dan membaca di kalangan kanak-kanak prasekolah(Beaty, J.J., 1999)http://www.scribd.com/doc/21952171/kemahiran-pra-bacaanhttp://www.scribd.com/pally_charmed/d/20747438-BONEKA-SIAP2.0PRATULISAN Pra tulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh kanak-kanak bagimenyediakandiri ke arah melahirkan lambang-lambang bunyi khusus yangditerima oleh kelompokmasyarakat. Pada peringkat awal kanak-kanak membuatcontengan di ataS permukaan benda-bendayang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang bolehmeninggalkan kesan keatas permukaan benda tersebut.1) Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebashingga keperingkatcontengan terkawal. Peringkat pra tulisan ini adalahbagi kanak-kanakmendapatkan latihanotot, tangan,jari serta kordinasimata tangan. Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkanperkara-perkaraberikut:1. Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti sepertimenggunting, mengoyak, menganyam, menampal, menguli tepungdan lain- lain
 2. 2. 2)Menguasai gerak tangan bebas, cara memegang alat tulis, ca rad u d u k dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa.3)Melakukan latihan-latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan, dari atas kebawah dan lain-lain.4)Melakukan latihan-latihan keselarasan (koordinasi) mata dan tangan.2.1 TULISAN MEKANISMESetelah kanak-kanak melalui proses pra tulisan, sepatutnya mereka telah fahamdan bolehmemegang pensel serta cara duduk yang betul dan selesa. Tulisanmekanis merupakanperingkat kedua yang patut didedahkan kepada murid -murid. Sebagaipermulaan untukmemberi kemahiran dalam penulisan mekanismurid-murid diminta membentuk huruf -huruf pada permukaan kertas kosongt a n p a g a r i s a n . S e t e l a h k e m a j u a n n y ad i d a p a t i m e m u a s k a n b a r u l a h l a t i h a n membentuk huruf diberikan. Bermuladengan ruang garisan yang lebar / luasmembawa kepada lembaran bergaris kecil sempit.Latihan-latihan tulisan mekanis diharapkan murid-murid akan dapat :Kemahiran mengawal dan memegang pensel.Meneliti, mengenal, menyalin bentuk-bentuk huruf mengikut urutan.Mendapat kesedaran tentang perkaitan bunyi dengan tulisan.2.2KEMAHIRAN MENULIS ASASTeknik Pengajaran Pemulihan Kemahiran Menulis asasHammil dan Mc Nut (1981)melaporkan bahawa kemahiran menulis mempunyai kaitan rapat dengan bacaan.Kemahiran ini termasuklah kecekapan dalam menulis mekanis,mengeja, tanda baca, huruf,kemahiran belajar dan membentuk makna.Objektif utama penguasaan kemahiran menulismekanis atau tulisantangan ialah supaya mudah dibaca. Pengajaran guru harusberfokus kepadamemegang alat tulis, membentuk garisan dan lengkokan hurufdengan betulserta mengekalkan jarak dan bentuk huruf dengan sempurna. Kanak-kanakyangm e m p u n y a i m a s a l a h p e m b e l a j a r a n m e m p u n y a i m a s a l a h m e n u l i s .Mercer (1985)yang bersetuju pendapatHidreth (1947)"menyatakan bahawa puncautama ialah masalah ’psikomotor’, masalah emosi,kegagalan pengamatanterhadap huruf dan perkataan serta daya ingatan yang lemah".Jenis-jenismasalah tulisan tangan atau tulisan mekanis ini ialah lambat,arah tulisan yang tidkbetul,terlalu jarak atau terlalu dekat, bercelaru, senget, terlalu menekan ketika menulis dantulisan yang berlapis-lapis.
 3. 3. 2.3 AKTIVITI-AKTIVITI LATIHAN PRATULISANa)Latihan mengikut garisan-garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan.i. -----…………. ………….. …………... …………b)Latihan membentuk bulatan di udara, di meja, di lantai, di atas pasir, drumput tanpamenggunakan alat tulis.BULATAN BESAR – BULATAN KECILc)Latihan-latihan gerak jari dengan mempermain-mainkan jari, menekan-nekan jari,menggoyangkan tangan, meramas-ramas jari dan sebagainya.d)Latihan membentuk garisan lurus.e ) L a t i h a n m e m b e n t u k c o r a k - c o r a kc a m p u r a n b u l a t a n d a n g a r i s a n lurus.Dilakukan secara bebas.f)Latihan melukisgambar-gambar yang mengandungi garisan-garisan lurus dan bulat.3.0 PEMULIHAN BACAAN3.1 PENGENALANMenurut Atan Long (1976) membaca adalah proses menterjemahkanbentukpenulisan kepada bacaan atau mendapatkan makna daripada bahan bertulis itu.Justeru, aktiviti pemulihan membaca perlu dilakukan terhadap muridyang tidak dapat menguasaikemahiran ini.Terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang murid itu tidak dapatmembaca:a)Faktoryang ada pada murid itu sendiri (pembaca)○Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini adalah sepertikecerdasan berbahasa,kebolehan berbahasa, pengetahuan, danpengalaman sedia ada.b)Faktor yang ada padabahan bacaan.○Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini pulam e l i p u t i perbendaharaan kata, panjang pendek ayat, kendungan bahan,struktur cerita,penggunaan dan organisasi bahan grafik3.2 AKTIVITI PEMULIHAN BACAANAktiviti utama dalam mengajarkan pemulihan bacaan adalah pengajaranfonetik dengan betul.Penghasilan artikulasi yang berbeza akan menyebabkan p e n e r i m a a n a k u s t i k y a n gb e r b e z a . P e n g a j a r a n b u n y i v o k a l , d i f t o n g , d a n konsonan juga perlulah ditekankan.Justeru, guru perlu mengajarkan alat-al alatsebutan bunyi seperti:BibirGigiGusiLelangit kerasLelangit lembutAnak tekak
 4. 4. LidahRongga tekakRongga mulutKaedah abjad juga merupakan asas yang perlu dikuasai murid. Melalui aktivitipemulihan, guru perlu memastikan murid-murid supaya menguasai danmenghafal huruf ‘a’sehingga ‘z’ dengan urutan yang betul. . Justeru, guru perlumelaksanakan aktiviti berikut:Nyanyian lagu A,B,C,..Menayangkan huruf satu persatu secara berulangPadanan abjadMenyebut huruf satu persatu secara berulang.Latihan Pandang dan Sebut juga menjadi asas pemulihan yang perludiajarkan olehguru supaya murid berjaya menguasai kemahiran membaca. L a t i h a n i n i j u g am e l i b a t k a n p e n g g u n a a n g a m b a r u n t u k i m e r a n g s a n g m u r i d supaya bertutur.Aktivitipermainan bahasa dapat memupuk minat murid untuk menguasaik e m a h i r a n m e m b a c a .A n t a r a p e r m a i n a n y a n g b o l e h d i j a l a n k a n o l e h g u r u termasuklah permainan yangberbentuk pergerakan, permainan respon terhadapb u n y i h u r u f , p e r m a i n a n b a l i n g d a d uu n t u k m e m b e n t u k p e r k a t a a n y a n g mempunyai suku kata kv, kvk, kv+kv, dan kv+kvk.Pengolahan bahan pengajaran merupakan aspek yang penting dalam m e n g a j a r k a na s a s k e m a h i r a n b a c a a n . G u r u p e r l u m e l a l u i p e l b a g a i p r o s e s semasamenyediakan bahan bacaan seperti memproses bahan, memilih bahan,m e n g o l a h b a h a n ,m e m b i n a , m e n g g u n a k a n d a n m e n i l a i b a h a n . B a h a n pengajaran pula perlulahmenarik, dan memenuhi keperluan pancaindera.3.3 ANALISIS AKTIVITI PEMULIHAN BACAANGuru sepatutnya dapat mengetahui faktor -faktor yangmempengaruhik e b o l e h b a c a a n m u r i d . P e n g e t a h u a n d a n p e n g a l a m a n g u r ut e r s e b u t d a p a t membantu perancangan dan penyediaan proses pengajaran. Pengetahuandanpemahaman guru dapat membantu keberkesanan pengajaran dan pembelajaranserta meningkatkankefahaman. Aktiviti pemulihan membaca perlulah dilakukandengan menggunakan pendekatan,kaedah, dan teknik yang sesuai agar murid-murid mampu menguasai asas kemahiran berbahasa iaitumembaca.
 5. 5. 4.0 PEMULIHAN TULISAN4.1 CARA-CARA PELAKSANAAN RANCANGAN PEMULIHANPada masa ini, rancangan pemulihan yang sedang dijalankan di sekolahd i t u m p u k a n d is e k o l a h r e n d a h . M u r i d - m u r i d y a n g t i d a k d a p a t m e n g i k u t i pengajaranguru bersama murid lain diasingkan, dan seorang guru pemulihan ditugaskan untukmengajar murid-murid ini.Beberapa waktu pelajaran telahdiasingkan untuk memberi pengajaran secara individukepada murid-murid ini.Kelas pemulihan ini biasanya diberi nama kelas lembam (yangkebetulannyamembawa berbagai-bagai makna negatif). Guru pemulihan yang ditugaskan akan membuat penyelidikan dan penyiasatanlatarbelakang murid, supayapengajaran benar-benar sesuai untuk murid tersebut. Peperiksaanpenilaian darjah tiga di sekolah rendah pula ialah bertujuanmengesan kelemahan muriduntuk dibetulkan, atau diberi pemulihan dalamdarjah empat. Setakat mana perkaraini dilaksanakan terpulanglah kepadak e m a m p u a n d a n k e s a n g g u p a n g u r u - g u r udarjah empat. Selaras dengank e p e r l u a n k u r i k u l u m d i s e k o l a h r e n d a h y a n gm e m e n t i n g k a n k e b o l e h a n membaca, menulis dan mengira, berikut dikemukakan cara-cara pelaksanaanrancangan pemulihan dalam 3M.Sebelum Sesutu rancangan pemulihan dapat dijalankan, langkah yang p e r t a m asekali ialah untuk mengesan dan mengasingkan muridy a n g memerlukan pengajaran pemulihan dalam bidang membaca, menulisd a n mengira. Langkah ini diberi nama saringan. Kemudian, setelah m urid-muridtersebut dikesan dan diasingkan, langkah yang kedua ialah diagnosis,iaitumenentukan jenis kelemahan secara khusus dalam sesuatu bidangsahaja,sama ada bidang membaca, menulis atau mengira. Diagosis ini akan memberipetunjukkepada guru mengenai langkah-langkah khusus dalam pengajarannnyauntuk mengatasi kelemahan muridtersebut.4.2 SARINGAN DAN DIAGNOSISSalah satu keperluan akademik di sekolah ialah kebolehan menulis.Kebolehanmenulis diperlukan untuk semua mata pelajaran di sekolah. Guru s a n g a t k e n a la k a n t u l i s a n b u r u k , d a n s e l a l u n y a m a r a h k e r a n a i a t e r p a k s a memeriksaberatus-ratus halaman tulisan dalam setahun yang susah hendak di-bacanya.Berbagai-bagaicara telah dikemukakan untuk mengesan, atau membuat saringan mengenai kebolehanmenulis. Cara yang paling mudah ialah denganmelihat tulisan-tulisan murid yang sedia adadalam buku latihan, atau ringkasan.Walau bagaimanapun, cara ini kurang memuaskan,kerana ada murid yangtulisannya memuaskan jika diberi masa yang cukup, dan murid itujuga mungkin tidak dapat menulis dengan jelas jika masa ini dihad¬kan. Dengan itu, carayangdapat mengawal kedua faktor ini ( iaitu masa dan tulisan) adalah lebih baik
 6. 6. .C a r a b e r i k u t u n t u k m e n g e s a n , a t a u m e m b u a t s a r i n g a nm e n g e n a i kebolehan menulis mudah digunakan oleh guru bilik darjah.1.Ayat, atau perenggan biasa boleh digunakan, asalkan me¬matuhi dua syaratberikut:a)Tidak mengandungi perkataan yang akan menghentikan murid menulis keranakerumitan mengeja.b)Mempunyai isi kandungan yang dalam pengalaman dan dapa t difahamioleh murid.2.Setelah murid membaca ayat yang diberikan beberapa kali dan setelah kenalsemuakandungannya, guru boleh memberitahu murid supaya menulis ayatt e r s e b u t l i m a k a l id e n g a n t u l i s a n y a n g t e r b a i k d a n m a s a n y a p u n t i d a k dihadkan.3.Setelah semua murid selesai menulis, guru menyuruh mereka menulis ayatyangsama seberapa banyak yang mereka boleh dalam masa tiga minit. S e t e l a h t i g am i n i t , g u r u a k a n m e n y u r u h m e r e k a b e r h e n t i d a n m e n g u t i p tulisan tersebut.4.Apabila menilai tulisan-tulisan tersebut, guru harus memerhatikan perkara-perkaraberikut:a)Kualiti tulisan dalam ujian yang tidak menghadkan masa.b)Kaitan kualiti di antara tulisan dalam ujian yang tidak menghadkan masa dan ujianyang menghadkan masa.c)Kadar penulisan dalam ujian yang masanya ter had dikira seperti berikut:Jumlahperkataan dibahagi dengan masa).5.Dari ujian ini, murid-murid berikut memerlukan latihan pemulihan tulisan.a ) M u r i d y a n g t u l i s a n n y a t e r l a l u b u r u k d a n t i d a k d a p a t d i b a c a d a l a mu j i a n yang masanya dihadkan.b)Murid yang tulisannya tidak mudah dibaca dalam ujiany a n g t i d a k mengehadkan masa.c)Murid yang kadar penulisannya terlalu lambat.d)Murid yang tulisannya terlalu condong ke kiri, atau yang tulisannya terlalubesar, atau terlalu keciluntuk dibaca dengan mudah.Cara mengesan murid yang tulisannya tidak mudah dibaca seperti ini b i a s a n y amemadai untuk situasi bilik darjah. Cara lain ialahd e n g a n menggunakan Skel Tulisan yang telah disediakan dengan contoh-contohtulisanbersama dengan kualiti mutunya. Skel-skel ini telah disediakan
 7. 7. berdasarkankajian yang luas, dan dari kajian ini satu skel purata disediakan yangdapatdiperkait¬kan dengan darjah muridDengan menggunakan Skel Tulisan ini, sesuatu darjahd a p a t dibandingkan dengannya. Contoh-¬contoh skel ini ialah ‘Thorndike Scalefor H a n d w r i t i n g , ` A y r e s M e a s u r i n g S c a l e f o r H a n d w r i t i n g ( G e t t y s b u r gE d i t i o n ) ‘,`American Handwriting Scale, dan Minneapolis Handwriting Scale.Walaubagaimanapun, skel-skel ini hanya merupakan alai mengesan (atau saringan)dan tidakdapat menentukan kelemahan seperti yang dibuat dalam diagnosis.Setelah murid yang memerlukanpengajaran pemulihan dalam penulisandikesan, guru harus dapat membuat diagnosis, ataumenentukan apakah jenisk e l e m a h a n m u r i d t e r s e b u t . C a r a y a n g m u d a h u n t u k m e l a k s a n a k a n p r o s e s diagnosis ini ialah denganmembaca tulisan murid, dan menandakan semua huruf yang tidak mudah dibaca, atau yangmemerlukan penelitian kali kedua.Sediakan jadual senarai semua murid dan catatkan kelemahan setiapmurid.Perkara ini mudah dibuat dengan meng¬gunakan Carta The PresseyChart forDiagnosis of Illegibilities in Handwriting. Carta ini boleh disediakan berdasarkanpenyelidikan tulisan murid yang menunjukkan berbagai-bagai jenistulisan dan bentuk tulisan yangtidak dapat dibaca.Dari penyelidikan Pressey, untuk menyediakan cartanya itu, beberapah u r u fdidapatinya sering menimbulkan kerumitan.C o n t o h n y a h u r u f k e c i l r,n,e,a,o,s dan t.menyebabkan kesilapan menulis lebihdaripada 50%. Huruf yang paling menimbulkan kerumitan ialah r, diikuti denganhuruf n. Kesilapanyang sering berlaku ialah menulis r seperti i, n seperti u, menutup e,membuat dseperti cl, o seperti a dan a seperti u. Huruf besar biasanya mudahdibaca,k e c u a l i h u r u f LOleh kerana tujuh huruf kecil dan satu huruf besar inimenyebabkan tulisan yang susah dibaca, adalah munasabah jikapengajaranpemulihan dalam penulisan diarahkan kepada menulis bentuk-bentuk hurufinidengan betul. Teknik seperti ini telah menghasilkan tulisan yang memuaskan dikalangan muridsekolah rendah.1.3CARA-CARA MENGATASI MASALAH TULISANGuru perlulah memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalamperingkat-peringkatpermulaan dan mendirikan asas. Penerangan, tunjuk caraserta contoh-contoh yang jelasdan betul perlulah diberi agar sesuai dengantahap keupayaan murid secaraindividu supaya dapat diikuti dengan mudah. Guru adalah model atau contoh yangmenjadi ikutan murid-murid. Tulisan dancara-cara guru menulis contoh yang akan disalinoleh murid-murid hendaklahdibuat dengan teliti dan betul.Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakanoleh guru dengan sempurna. Seberapa bolehbanyakkan latihan dan berikanbantuan individu. Guru juga perlu membuatpertimbangan harus dibuat bagimenentukan ketika sesuai seseorang kanak-kanak itu tidakdigalakkan lagi untukmenggunakan getah pemadam.4.4 KAEDAH PENGAJARAN PEMULIHAN TULISAN DAN PENILAIANNYAPengajaran pemulihan tulisan bagi murid-murid sekolah rendahadalahb e r d a s a r k a n p e n g a j a r a n t u l i s a n y a n g b e t u l d a n k u k u h .B a h a s a b e r t u l i s memerlukan perhubungan dengan bahasa dalam diri
 8. 8. p e n u l i s , a t a u d a l a m fikirannya. Perihal menghubung¬kan bahasa lisan dengan bahasafikiran adalaha m a t s u k a r . D e n g a n s e b a b i n i , m a k a u s a h a p e n g a j a r a np e r m u l a a n d a l a m penulisan biasanya amatlah susah, walaupun murid tersebut tiadakesusahanmembentuk huruf. Seperti pengajaran bahasa juga, penulisan adalahlebihmudah dipelaj ari ketika murid masih kanak-kanak kecil lagi, seperti pada umur empat tahunsetengah.25Latihan permulaan untuk kanak-kanak kecil ini haruslah menggunakanpensil, ataukrayon. Langkah-langkah untuk mengajar mernegang pensil, ataukrayon adalah seperti berikut:1.Murid disuruh mernegang pensil dengan semua jari mengelilingi pensiltersebut.Kemudian, murid diberitahu supaya membayangkan bahawa mereka sedang mengacaukuih. Mereka patut mengacau dari kanan kekiri dalam besen yang bulat, dan seluruh anggotatangan harus dihayun;bukanlah setakat tapak tangan sahaja.2.Apabila murid telah mahir membuat pergerakan bulati n i , m u r i d ditunjukkan bagaimana tiga jari harus berada di sebelah belakang pensil.pensilharus dipegang dengan ibu jari dan jari telunjuk.3.Murid disuruh menggerakkan pensil naik dan turun dengan menggunakanibu jari dan jaritelunjuk, sambil membiarkan tiga jari yang lain berada dikeadaan senang dan selesa.4.Kemudian, murid disuruh meletakkan ibu jari dan jari telunjukh a m p i r dengan mata pensil dan disuruh melatihkan kawalan jari di kedudukan ini.5.Setelah itu, murid diajar melonggarkan pegangan pensil oleh ibu jari serta, jari telunjuk, supayapensil dapat bersandar ke atas jari tengah (jari hantu)di kedudukan yang betul.4.5 LATIHAN SEBELUM MENULISMurid-murid harus diajar membuat berbagai -bagai bentukd e n g a n menggunakan jari mereka. Latihan in boleh dikelolakan seperti kelaslukisanyang menggunakan kanji dan warna dan murid-murid disuruh membuat bentukdenganjari mereka. Bentuk-bentuk yang penting dan menjadi asas penulisanialah bulatan, garisan,lengkungan serta kombinasi lengkungan dan garisan l u r u s . T i t i k p e r m u l a a nh a r u s d i b e r i t a h u s e r t a d i l u k i s k a n , d a n g u r u h a r u s memberitahu arah danbentuk yang harus dibuat oleh murid.4.6 RUMUSANM u r i d b u k a n h a n y a m e m e r l u k a n s a t u p e n d e k a t a n p e n g a j a r a n y a n g fleksibeldan inovatif yang dapat menarik perhatian mereka tetapi yang samapenting ialahsatu strategi yang dapat membantu mereka mengingat kembalim a k l u m a t y a n gdiajar agar proses P & P boleh dianggap berkesan. W a l a u bagaimanapun, peruntukan masa yang panjang bagi sesuatupembelajarandiperlukan supaya mereka benar-benar dapat menguasai kemahirantersebut.Bahan yang diberi juga tidak boleh terlalu banyak memandangkankumpulansasaran terdiri daripada mereka yang cepat merasa bosan.Guru juga perlulah memberi
 9. 9. latihan dan pengukuhan yang secukupnyadalam peringkat-peringkat permulaan dan mendirikanasas. Penerangan, tunjukcara serta contoh-contoh yang jelas dan betul perlulah diberi agar sesuaidengantahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti denganmudah.Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid. Tulisan dan cara-cara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid -murid hendaklahdibuatdengan teliti dan betul. Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerjab e r t u l i sperlulah disediakan oleh guru dengan sempurna. Seberapab o l e h banyakkan latihan dan berikan bantuan individu.Guru juga perlu membuatpertimbangan harus dibuat bagi menentukan ketika sesuaiseseorang kanak-kanak itu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam.Jika pengajarandan pembelajaran guru tersebut menarik, murid -murida k a n t e r t a r i k d e n g a np e n g a j a r a n g u r u t e r s e b u t d a n i n i a k a n m e n i n g k a t k a n motivasi murid-murid untuk terusmencuba apa yang dipelajari sehingga berjaya.BAHAGIAN 5: AKTIVITI PEMULIHAN MENGGUNAKAN KAEDAH BONEKA5.1 PENGENALANBoneka adalah merupakan sebagai sebarang benda o bjek yangd i g e r a k lakonkan oleh pemain sama ada secara sentuhan atau arahan yangbertujuanmenyampaikan mesej. Apa-apa sahaja benda atau objek ini dapatdijadikanb o n e k a i t u p e m a i n a k a n m e n c u b a u n t u k m e n g h i d u p k a n w a t a ksama-adamenerusi dialog yang dipertuturk an oleh pemain atau aksib o n e k a t a n p a sebarang sebarang dialog.B o n e k a i n i s e s u a i d i g u n a k a n s e b a g a i a l a tbantuan dalam prosespengajaran dan pembelajaran untuk menyampaikanc e r i t a a t a u m a k l u m a t dengan lebih berkesan. Dengan ini, murid-murid akan lebihmenghayati danmemahami sesebuah penyampaian itu dengan khusyuk di sampingmelihatkandiri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka.Pengaplikasian permainan boneka akan mendedahkan murid untuk b e r k o m u n i k a s id e n g a n l e b i h b e r k e s a n s e r t a m e l a h i r k a n i d e a k r e a t i f d a l a m penciptaan cerita,dan merangsang imaginasi.Selain daripada itu, penggunaanb o n e k a j u g a j u g am e n d e d a h k a n m u r i d - m u r i d u n t u k b e k e r j a s a m a s e c a r a kumpulan.5.2 JENIS-JENIS BONEKA5 . 2 . 1 B o n e k a S a r u n g T a n g a n Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dananggota boneka. Semasam e n g g u n a k a n b o n e k a j e n i s i n i , k e s e m u a j a r ia t a u h a n y a s e b i l a n g a n j a r i dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dangerakkan untuk menghidupkananggota boneka.5.2.2Boneka lidi29

×