Bab 2a

434 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
434
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab 2a

 1. 1. BCT 310 – KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN<br />AUDIT KESELAMATAN<br />
 2. 2. MajlisKeselamatandanKesihatanIndustriKimia<br />“suatupemeriksaankritikal yang sistematikdenganobjektifuntukmeminimumkankerugian”<br />Piawai British BS 8800: 1996<br />“pemeriksaansistematikdimanamungkin, bebasuntukmenentukansamaadaaktivitidanhasilnyaberkaitan, menepatikiraan yang telahdirancangdilaksanakandengancekapdanadalahsesuaiuntukmencapaiobjektifdandasarorganisasi.”<br />SiriPenilaianKesihatandanKeselamatanPekerjaan (Occupational Health and Safety Assesment Series) OHSAS, 18001: 1999<br />“pemeriksaan yang sistematikuntukmenentukansamadaaktivitidanhasil yang berkaitan, menepatikiraan yang telahdirancangdanperkiraanperlaksanaansecaraberkesandansesuaidengandasardanobjektiforganisasi.”<br />
 3. 3. memeriksadanmenilai status pencapaianpengurusanKeselamatandankesihatanpekerjaanberdasarkanamalansebenar<br />Memberikanmaklumbalas yang bolehdisahkankepadamajikanberdasarkanpemeriksaandanpenilaiantersebut<br />Mengesahkantahapperlaksanaanterhadapkeperluan, standard, prosedurdangarispanduan<br />Mencadangkansebarangperubahandanpemantauan yang perlu<br />Menaikkan standard keselamatandankesihatansejajardengandasardanobjektiforganisasi.<br />Objektif<br />
 4. 4. menentukansamaadasistempengurusan yang adamampumencapai standard yang diperlukan<br />menentukankelemahandankekuatansistempengurusan<br />menentukansamaadaorganisasibenar-benarmelaksanakandanmencapaiapa yang dirancang.<br />Peranan Audit Keselamatan<br />
 5. 5. PeningkatanBerterusan<br />Semakan status awal<br />Semakan Pengurusan<br />Dasar KKP<br />AUDIT<br />Perancangan<br />TindakanPemeriksaan & Pembetulan<br />Implementasi dan Operasi<br />
 6. 6. Jenis Audit Keselamatan<br />melihatrekabentuk, pembinaandanoperasikemudahanuntukmemastikaniamemenuhikeperluanterkiniundang-undang, standard dankodamalan<br />memastikankeperluansyarikat, mengenaisesuatu hazard dipenuhi.<br />menilaiterhadapdasardanobjektifsyarikat<br />
 7. 7.
 8. 8. Perancangan<br />Latarbelakangberkenaandengantempat yang perludiauditsepertipelankeselamatan dan kesihatan, deskripsi tugas dan tanggungjawab pekerja, manual keselamatandankesihatan, prosedurdalamoperasikerja, kewangandankonklusidaripadalaporan audit sebelumnya;<br />Keperluan kepada tenaga kepakaran seperti berapa ramai juru audit diperlukan dankelayakanmerekadansamadaperluatautidakmengambiljuru audit luar;<br />Keperluankomunikasi yang manamesyuaratperludilakukandenganpihakatasanpengurusan, seterusnyatemubualdenganrespondentertentu, lawatan, pemeriksaandanpembentanganhasil.<br />
 9. 9. Implementasi<br />
 10. 10. Penilaiandanlaporanperluberasaskanfaktadanmaklumat yang didapatisemasaproses audit berjalan.<br />Kepakarandanpengalamanamatpentingbagijuruauditkeranatujuan audit ialahuntukmengenalpastikelemahandanmemantaupencapaiandidalamsistemkeselamatandankesihatanpekerjaan, seterusnyamencadangkanlangkahlangkahpembaikanbukannyabertujuanuntukmenudingjarimencarikesalahanorang.<br />Penilaian & Laporan<br />
 11. 11.
 12. 12. MenurutPeraturan 14(1), ahli JKKP perlumengetahuiberkenaandenganhasil audit, dimanaseseorangmajikanperlumembuatsatumesyuaratuntukmemberitahujawatankuasadanjugamembincangkanberkenaandenganhasil audit.<br />Majikan perlu menyebarkan maklumat laporan akhir audit kepada JKKP seterusnyapelantindakanakandirancangdandibangunkanbagimenanganikelemahan yang dapatdikenalpastimelalui audit.<br />Berdasarkan Peraturan 14(2), majikan akan mengarahkan JKKP untuk mengambiltindakan yang difikirkanperludansesuai. Padawaktu yang sama, sebaranglangkahpembaikan yang diambilakandipantauperkembangannya<br />Tindakanterhadaphasil audit<br />

×