Bab 2

605 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
605
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab 2

 1. 1. KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAANBCT 310<br />JawatankuasaKeselamatan & KesihatanPekerjaan (JKKP)<br />
 2. 2. AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN <br />SEKSYEN 30<br />TIAP-TIAP MAJIKAN HENDAKLAH MENUBUHKAN JKKP DI TEMPAT KERJA<br /><ul><li>Terdapat40 ataulebihorangditempatkerja
 3. 3. DiaraholehKetuaPengarah JKKP</li></ul>Sekiranyagagalmematuhimana-manakehendak;<br />PENALTI : RM 5,000 atau 6 bulanpenjaraataukedua-duanya<br />
 4. 4. OBJEKTIF PENUBUHAN<br />Menggalakkankonsepperundingandankerjasamabagimeningkatkantahapkeselamatandankesihatanditempatkerja.<br />Menyediakan forum atausalurankomunikasiduahalauntukmenyampaikanteguran, pandangan, maklumatdanmaklumbalasmengenaiisu-isukeselamatandankesihatan.<br />Memupukminatdanmotivasisemuapihakdalambidangkeselamatandankesihatanpekerjaan.<br />
 5. 5. FUNGSI-FUNGSI UTAMA<br /><ul><li>Membantudidalampenyediaanlangkah-langkahkeselamatandankesihatansertasistemkerjaselamat.
 6. 6. Menjalankanpemeriksaan.
 7. 7. Menjalankansiasatankemalangandanaduan.
 8. 8. Mengkajisemuapolisikeselamatandankesihatanditempatkerja.
 9. 9. Membantumenganjurkan program galakandanpendidikan.</li></li></ul><li>
 10. 10. PERLANTIKAN JAWATANKUASA<br />
 11. 11. Pemecatan/ Pemberhentian/ PengguguranAhliJawatankuasa<br />Gagalmenghadirimesyuaratjawatankuasakeselamatandankesihatan 3 kali berturut-turut.<br />Tidakwaras<br />Muflis<br />Tidaklagibekerja (wakilpekerja)<br />Didapatibersalahataskesalahanberikut;<br /> 1. Penipuan, pecahamanahdankeruntuhan moral<br /> 2. Pelanggaranundang-undangberkaitan KKP<br /> 3. Lain-lain kesalahanjenayah<br />Tidakberupayamenjalankantugassebagaiahlijawatankuasa<br />
 12. 12. MESYUARAT JAWATANKUASA<br />
 13. 13. Notisawalbertulisbersama agenda mesyuarathendaklahdiedarkan.<br />Hanyaperkara-perkara yang berkaitandenganKeselamatan & KesihatanPekerjaandibincangkan.<br />Minitmesyuarathendaklahdiedarkansecepatmungkindanmestilahtidakmelebihi 2 minggudaritarikhmesyuarat.<br />
 14. 14. Majikanhendaklah;<br /> 1. menyediakanbilikmesyuarat yang sesuaiditempatkerja<br /> 2. memberikebenarankepadaahliuntukmenghadirimesyuaratdiwaktubekerja<br />
 15. 15. Korum<br />separuhdarijumlahkeseluruhanahlijawatankuasa<br />Bukanahlijugabolehmenghadiri<br />bolehmenjemputsesiapasahaja yang berkaitanuntukmembincangkanperkaraberkaitankeselamatandankesihatanpekerjaanatauhal-halberkaitankemalangan yang berlakuditempatkerja. <br />
 16. 16. Mesyuarathendaklahdiadakansekurang-kurangnyasekalididalamtempoh 3 bulan.<br />
 17. 17. Hanyaperkara-perkara yang berkaitandengankeselamatandankesihatanpekerjaandibincangkan.<br />
 18. 18. Minitmesyuarat;<br />salinanminitmesyuarathendaklahdiedarkankepadasetiapahlijawatankuasadanmajikandidalamtempoh 2 minggudaritarikhmesyuarat<br />mestilahdisimpanditempatkerjauntuktempoh minima selama 7 tahun<br />majikanhendaklahmemberikansalinanminitmesyuarat JKKP jikadiminta.<br />
 19. 19. LATIHAN & MAKLUMAT<br />Majikanmestilahmemastikan;<br />Ahlijawatankuasamempunyaipengetahuanasasdankefahamanberkenaanfungsidan t/jawabmereka.<br />Memberikanlatihankepadaahlijawatankuasa.<br />Menyediakanmaklumatdandokumentasi yang secukupnyakepadaahlijawatankuasaberkenaan:<br /><ul><li>AktadanPerundanganberkaitan KKP
 20. 20. Tata amalan
 21. 21. Maklumatteknikal
 22. 22. Maklumatoperasi</li></li></ul><li>PENALTY<br />Sesiapa yang melakukanpelanggarankeatasmana-manaperuntukkandibawahperaturaniniadalahmelakukankesalahandanbolehdidendatidakmelebihiRM5,000ataupenjaratidakmelebihi6 bulanataukedua-duanya<br />
 23. 23. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MEMASTIKAN KEBERKESANAN JAWATANKUASA<br />Pengiktirafanperlantikan<br />Pengetahuanasasdanminatahli<br />Latihandanpendidikanahli<br />Penyediaanbahandanmaklumat<br />Kekerapanmesyuarat<br />Kecepatanmembuatkeputusandantindakan<br />Publisitimeluasmengenaiaktiviti<br />Kepimpinanpengerusi<br />
 24. 24. TAMAT…..<br />Sekianterimakasih<br />diatasperhatiananda<br />

×