παγετώνες

309 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
309
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

παγετώνες

 1. 1. Από τον Νοΐτςη Δημότρηκαι Παπανικολϊου Δημότρη.
 2. 2. Δημιουργία Οι παγετώνεσ ςχηματύζονται ςε περιοχϋσ υπεραιωνόβιασπαρουςύασ χιονιού. Στισ εκτϊςεισ αυτϋσ λόγω τησγεωγραφικόσ τουσ θϋςησ ό του ύψουσ που βρύςκονται, ηποςότητα του χιονιού που πϋφτει εύναι μεγαλύτερη τησποςότητασ του τηκόμενου και ςτη ςυνϋχεια εξατμιζόμενου.
 3. 3.  Αυτό ϋχει ωσ ςυνϋπεια οιςυςςωρευμϋνεσ και ςυνεχώσαυξανόμενεσ μϊζεσ ναμεταβϊλλονται λόγωτησ πύεςησ εκτου βϊρουσ τουσ ςε πϊγο, οοπούοσ αν και ςκληρόσ καικαταφανώσεύθραυςτοσ, όπωστο γυαλύ, κινεύται προσ τηθϊλαςςα.
 4. 4. Ταχφτητα παγετώνων Γενικϊ οι παγετώνεσ ρϋουν ωσ «ποταμού πϊγου»τροφοδοτούμενοι από το χιόνι τησ χιονόπτωςησ, ακριβώσόπωσ οι ποταμού από τη βροχό. Ο πϊγοσ τουσ κινεύταιγλιςτρώντασ υπό την επύδραςη τησ βαρύτητασ και υφύςταταιεςωτερικϋσ παραμορφώςεισ. Ένασ διαφορετικόσ οριςμόσπεριγρϊφει τουσ παγετώνεσ ωσ διαρκώσ ανανεωμϋνα ςώματαπϊγου και ςυμπιεςμϋνου χιονιού που ϋχουν καταςτεύ αρκετϊπυκνϊ και βαριϊ ώςτε να ολιςθαύνουν εξαιτύασ του ύδιου τουστου βϊρουσ.
 5. 5.  Η ταχύτητα μετακύνηςησ τωνταχυτϋρων τμημϊτων τωνμεγϊλων παγετώνων τωνΆλπεων υπολογύζεται ςε 30 -90 εκατοςτϊ του μετρου τοεικοςιτετρϊωρο, ενώ οιΠαγετώνεσ των Ιμαλαΐωνκινούνται με δεκαπλϊςιαταχύτητα, λόγω ακριβώσ τησμεγαλύτερησ παρατηρούμενησκλύςησ. Κϊποιοι δε παγετώνεστησ Γροιλανδύασ παρουςιϊζουνταχύτητα που φθϊνει τα 18μϋχρι 30 μϋτρα το 24ώρο.
 6. 6. Αποτελέςματα παγετώνων Αρκετϊ γεωλογικϊ χαρακτηριςτικϊ δημιουργούνται απόπαγετώνεσ, όπωσ οι μοραύνεσ (από πϋτρεσ καιςυντρύμματα που μεταφϋρθηκαν ςε ϊλλεσ θϋςεισ απόπαγετώνα) και χαρακτηριςτικϋσ κοιλϊδεσ ςε ςχόμα Uπου ϋμειναν ϋτςι λειαςμϋνεσ από παλαιούσ παγετώνεσπου ϋλιωςαν πριν από χιλιϊδεσ χρόνια.
 7. 7.  Οι παγετώνεσ κυριαρχούςαν πρϊγματι ςτην εύκρατηζώνη ςε περιόδουσ με χαμηλότερη μϋςη θερμοκραςύατησ Γησ, γνωςτϋσ ωσ Εποχϋσ των Παγετώνων.Αντιθϋτωσ, κατϊ τισ τελευταύεσ δεκαετύεσ, η ϋκταςη τωνπαγετώνων μειώνεται ςυνεχώσ εξαιτύασ τουανθρωπογενούσ φαινομϋνου του θερμοκηπύου.
 8. 8. Οι παγετώνεσ ςήμερα Πϊμπολλοι εύναι οι παγετώνεσ που κατϋρχονται ςόμερα απότισ Άλπεισ, τα Πυρηναύα, τον Καύκαςο, τα βουνϊτησ Σκανδιναβύασ, τη χερςόνηςο τησ Νϋασ Ζηλανδύασ καιβεβαύωσ οροςειρϋσ τησ Αςύασ.
 9. 9.  Περιςςότεροι των 1000 ϋχουν παρατηρηθεύ ςτισ Άλπεισκαταλαμβϊνοντασ ϋκταςη 1.200 τετραγωνικών μιλύων.Οι μεγαλύτεροι εξ αυτών, μόκουσ 10-15 μιλύων,μοιϊζουν με ποταμούσ που κατεβαύνουν μϋςα από δϊςημϋχρι τα 1.800 ϋωσ 1.200 μ. υψόμετρο από την επιφϊνειατησ θϊλαςςασ.

×