Απολςηίκιο
Gesang zu Ehren unseres Schutzpatrons,
des Heiligen Demetrius
Μέγαλ εύξαην εv ηνηο θηvδύvνηο,
ζε ππέξκαρνv, ε ν...
Χαιπεηιζμόρ Διεςθύνηπιαρ
Ανάγνυζη Ππακηικού

Οπιζμόρ ζημαιοθόπος και παπαζηαηών
Απονομή βπαβείυν και απιζηείυν
Leandros: Ok. Fertig
Αιμίλιοσ: Τι, κιόλασ;
Leandros: Wo bist du denn?

Αιμίλιοσ: E, περίπου ςτη μέςη. Έχει πολφ
ακόμα;
Lea...
Johanna: Ηη, wie geht’s? Bei uns ist
es schlimm. Wir haben täglich so viel
auf in der Schule!
Eβειίλα: Σε καο είλαη αθόκα
...
Johanna: Zum Glück ist heute
Tanzabend. Meine Eltern werden
wieder meckern, ich soll noch vor
Mitternacht zu Hause sein.
E...
Johanna: Eigentlich hab ich gar nichts.
Den schwarzen Rock hatte ich auf der
Party meiner besten Freundin, und das
blaue K...
Δβειίλα: Δληάμεη. Καιά ςώληα. Τα
ιέκε αξγόηεξα πάιη, λα κνπ δείμεηο ηη
πήξεο.
Johanna: Ok. Tschüs!
Δβειίλα: Γεηα!
Das ist die heutige Realität. Junge Leute sprechen miteinander,
verlieben sich, lachen, kommunizieren!
Β’ Παγθόζκηνο Πόιεκνο
 Έναπξη:

Σεπηέμβπηρ 1939
 Λήξη:
Μάηρ 1945
 Θύμαηα: 50.000.000 τςσέρ
Ανηιηορπιλικό «Έλλη».
Τορπιλίζηηκε ζηις 15/8/1940
Η θήξπμε ηνπ πνιέκνπ
Ausbruch des Krieges
Απηά ηα δέληξα δε βνιεύνληαη κε ιηγόηεξν νπξαλό

Απηέο νη πέηξεο δε βνιεύνληαη θάηνπ απ΄ ηα μέλα βήκαηα
Απηά ηα πξόζσπα δε...
Το άλογο – ανάγνωζμα
Ζαταρίας Παπανηωνίοσ

Einem älteren Mann werden während der Mobilmachung
Karren und Pferd vom Militär...
Γε ζα ζε μαλαδώ...
Δ, δνπιεπηή... Δ,
παιηθάξη... Καη ζην
ζπίηη δελ μέξνπλ
ηίπνηε... Μήηε ε
θπξά ζνπ, κήηε ε
Βγεληώ. Καηάια...
Πνιινί γύξηδαλ από
ην ζηξαηώλα
κνλαρνί, θαη κέζα
ζ’ απηνύο ν
θαξνηζέξεο πεδόο,
ν γέξνο, ν πην
κνλαρόο.
Ένα ηο τελιδόνι
Eine ist die Schwalbe
Text: Jannis Ritsos, griechischer Dichter
Musik: Mikis Theodorakis, griechischer Kom...
Ένα ηο τελιδόνι
Eine ist die Schwalbe
Πάξζεθελ από κάγνπο ην ζώκα ηνπ Μαγηνύ
Τν `ρνπλε ζάςεη ζ’ έλα κλήκα ηνπ πέιαγνπ
ζ’ έ...
Η πορεία προς ηο μέηωπο
Μάλα θαη γηνο
Ν. Βξεηηάθνο
Mutter und Sohn
Gedicht von N.
Vrettakos

Στθσ ιςτορίασ το διάςελο
όρκιοσ ο γιοσ πολζμαγε
κι θ ...
Γσναίκες Ηπειρώηιζζες
Frauen von Epirus
Ein Lied, das die
Tapferkeit der
Frauen aus Epirus
preist
Γπλαίθεο Ηπεηξώηηζζεο
κέζα ζην ρηόλη πάλε
θη νβίδεο θνπβαιάλε
ζεέ κνπ ηη ηηο πόηηζεο
θαη δελ αγθνκαράλε

Γπλαίθεο απ’ ηα ζ...
Η Σηασρούλα
Τζοσμάνη θσμάηαι ...

Aρ απηόο ν πόιεκνο!
Eίδα θαη λεθξνύο.
Mεο ζηα αίκαηα. Σε
θνηηνύζαλ κεο ζηα
κάηηα. ... Kα...
Λίγο ακόμα
Της Αγάπης αίμαηα
Der Liebe Blut
Τεο αγάπεο αίκαηα κε πνξθύξσζαλ
θαη ραξέο αλείδσηεο κε ζθηάζαλε
νμεηδώζεθα κεο ζηε λνηηά ...
Της αγάπης αίμαηα


Ση’ αλνηρηά ηνπ πειάγνπ κε θαξηέξεζαλ
Με κπνκπάξδεο ηξηθάηαξηεο θαη κνπ ξίμαλε
ακαξηία κνπ λα `ρα θη ...
Της αγάπης αίμαηα


Τνλ Ινύιην θάπνηε κηζαλνίμαλε
ηα κεγάια κάηηα ηεο κεο ζηα ζπιάρλα κνπ
ηελ παξζέλα δσή κηα ζηηγκή λα θ...
Βόιθγθαξλη
Μπόξρεξη:
«Τόηε ε ιύζε
είλαη κία»
Du. Mädchen hinterm Ladentisch und Mädchen im Büro.
Wenn sie
dir morgen befehlen, du sollst Granaten füllen und
Zielfernro...
Δζύ. Πνηεηή ζηελ
θάκαξά ζνπ.
Αν αύπιο ζε
διαηάξοςν, να μη
γπάθειρ πια επυηικά
ποιήμαηα, αλλά
ηπαγούδια μίζοςρ,

ηόηε η λύζ...
Du. Pfarrer auf der Kanzel.
Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst den Mord
segnen und den Krieg heilig sprechen,
dann gi...
Du, Kapitän auf dem Dampfer!
Εζύ, καπεηάνιε ζηο καράβι ζοσ!
Du. Kapitän auf dem Dampfer. Wenn sie dir morgen
befehlen, du ...
Du, Pilot auf dem Flugfeld!
Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Bomben und
.

Phosphor über die Städte tragen, dann gi...
Δζύ, κάλα
ζηε
Ννξκαλδία
θαη κάλα
ζηελ
Οπθξαλία.
Μαλάδεο ζ’όιεο ηηο επείξνπο,
καλάδεο ζ’όιν ηνλ θόζκν, αλ
αύξην ζαο δηαηάμνπλ λα
γελλήζεηε παηδηά, λνζνθόκεο γηα
ζηξαηησηηθ...
Φσλάμηε
ΌΧΙ,
καλάδεο,

θσλάμηε

ΌΧΙ!
Επίλογος από ηη Σύμβοσλο
Παιδαγωγικής Εσθύνης,
κα Σ. Λεσκοπούλοσ.
Schlusswort von der pädagogisch
verantwortlichen Schulbe...
Σαο επραξηζηνύκε
Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit
παρουσίαση 28η οκτωβρίου 2013
παρουσίαση 28η οκτωβρίου 2013
παρουσίαση 28η οκτωβρίου 2013
παρουσίαση 28η οκτωβρίου 2013
παρουσίαση 28η οκτωβρίου 2013
παρουσίαση 28η οκτωβρίου 2013
παρουσίαση 28η οκτωβρίου 2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

παρουσίαση 28η οκτωβρίου 2013

311 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
311
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

παρουσίαση 28η οκτωβρίου 2013

 1. 1. Απολςηίκιο Gesang zu Ehren unseres Schutzpatrons, des Heiligen Demetrius Μέγαλ εύξαην εv ηνηο θηvδύvνηο, ζε ππέξκαρνv, ε νηθνπκέλε, Αζινθόξε ηα έζλε ηξνπνύκελνλ. Ωο νπλ Λπαίνπ θαζείιεο ηελ έπαξζηλ, ελ ησ ζηαδίσ ζαξξύvαο ηνλ Νέζηνξα, νύησο Άγηε, Μεγαινκάξηπο Γεκήηξηε, Χξηζηόλ ηνλ Θεόλ ηθέηεπε, δσξήζαζζαη εκίλ ην κέγα έιενο.
 2. 2. Χαιπεηιζμόρ Διεςθύνηπιαρ Ανάγνυζη Ππακηικού Οπιζμόρ ζημαιοθόπος και παπαζηαηών Απονομή βπαβείυν και απιζηείυν
 3. 3. Leandros: Ok. Fertig Αιμίλιοσ: Τι, κιόλασ; Leandros: Wo bist du denn? Αιμίλιοσ: E, περίπου ςτη μέςη. Έχει πολφ ακόμα; Leandros: Αch, komm, lass uns irgendwohin gehen. Αιμίλιοσ: Σωςτά. Δίκιο έχεισ. Κι εγώ βαρέθηκα. Πάμε Λευκό Leandros: ΟΚ. Also, Λευκό !
 4. 4. Johanna: Ηη, wie geht’s? Bei uns ist es schlimm. Wir haben täglich so viel auf in der Schule! Eβειίλα: Σε καο είλαη αθόκα αλζξώπηλα ηα πξάγκαηα.
 5. 5. Johanna: Zum Glück ist heute Tanzabend. Meine Eltern werden wieder meckern, ich soll noch vor Mitternacht zu Hause sein. Eβειίλα: Χνξόο; Τέιεηα! Τη ζα βάιεηο;
 6. 6. Johanna: Eigentlich hab ich gar nichts. Den schwarzen Rock hatte ich auf der Party meiner besten Freundin, und das blaue Kleid hatte ich auf dem letzten Tanzabend an. Ich kann doch nicht wieder das gleiche anziehen!!!! Ich muss unbedingt einkaufen gehen. Küsschen.
 7. 7. Δβειίλα: Δληάμεη. Καιά ςώληα. Τα ιέκε αξγόηεξα πάιη, λα κνπ δείμεηο ηη πήξεο. Johanna: Ok. Tschüs! Δβειίλα: Γεηα!
 8. 8. Das ist die heutige Realität. Junge Leute sprechen miteinander, verlieben sich, lachen, kommunizieren!
 9. 9. Β’ Παγθόζκηνο Πόιεκνο  Έναπξη: Σεπηέμβπηρ 1939  Λήξη: Μάηρ 1945  Θύμαηα: 50.000.000 τςσέρ
 10. 10. Ανηιηορπιλικό «Έλλη». Τορπιλίζηηκε ζηις 15/8/1940
 11. 11. Η θήξπμε ηνπ πνιέκνπ Ausbruch des Krieges
 12. 12. Απηά ηα δέληξα δε βνιεύνληαη κε ιηγόηεξν νπξαλό Απηέο νη πέηξεο δε βνιεύνληαη θάηνπ απ΄ ηα μέλα βήκαηα Απηά ηα πξόζσπα δε βνιεύνληαη παξά κόλν ζηνλ ήιην Απηέο νη θαξδηέο δε βνιεύνληαη παξά κόλν ζην δίθην. Όηαλ ζθίγγνπλ ην ρέξη, ν ήιηνο είλαη βέβαηνο γηα ηνλ θόζκν Όηαλ ρακνγειάλε έλα κηθξό ρειηδόλη θεύγεη κέζα απ΄ η΄άγξηα γέληα ηνπο Όηαλ θνηκνύληαη δώδεθα άζηξα πέθηνπλ απ΄ ηηο άδεηεο ηζέπεο ηνπο Όηαλ ζθνηώλνληαη, ε δσή ηξαβάεη ηελ αλεθόξα κε ζεκαίεο θαη κε ηακπνύξια….
 13. 13. Το άλογο – ανάγνωζμα Ζαταρίας Παπανηωνίοσ Einem älteren Mann werden während der Mobilmachung Karren und Pferd vom Militär genommen. Der Mann verabschiedet sich von seinem Pferd, das sein wahrer Arbeitsgefährte ist und zum Einkommen der Familie beiträgt.
 14. 14. Γε ζα ζε μαλαδώ... Δ, δνπιεπηή... Δ, παιηθάξη... Καη ζην ζπίηη δελ μέξνπλ ηίπνηε... Μήηε ε θπξά ζνπ, κήηε ε Βγεληώ. Καηάιαβεο; ... Πνηνο μέξεη πνπ ζα πεζάλεηο θαη πσο... Κη όκσο... Γηα ηελ παηξίδα, ραιάιη. Άληε ζην θαιό.
 15. 15. Πνιινί γύξηδαλ από ην ζηξαηώλα κνλαρνί, θαη κέζα ζ’ απηνύο ν θαξνηζέξεο πεδόο, ν γέξνο, ν πην κνλαρόο.
 16. 16. Ένα ηο τελιδόνι Eine ist die Schwalbe Text: Jannis Ritsos, griechischer Dichter Musik: Mikis Theodorakis, griechischer Komponist Έλα ην ρειηδόλη θη ε άλνημε αθξηβή γηα λα γπξίζεη ν ήιηνο ζέιεη δνπιεηά πνιιή Θέιεη λεθξνί ρηιηάδεο λα `λαη ζηνπο ηξνρνύο Θέιεη θη νη δσληαλνί λα δίλνπλ ην αίκα ηνπο. Θε κνπ Πξσηνκάζηνξα κ’ έρηηζεο κέζα ζηα βνπλά Θε κνπ Πξσηνκάζηνξα κ’ έθιεηζεο κεο ζηε ζάιαζζα!
 17. 17. Ένα ηο τελιδόνι Eine ist die Schwalbe Πάξζεθελ από κάγνπο ην ζώκα ηνπ Μαγηνύ Τν `ρνπλε ζάςεη ζ’ έλα κλήκα ηνπ πέιαγνπ ζ’ έλα βαζύ πεγάδη ην `ρνπλε θιεηζηό κύξηζε ην ζθνηάδη θη όιε ε άβπζζνο Θε κνπ Πξσηνκάζηνξα κέζα ζηηο παζραιηέο θαη Σπ Θε κνπ Πξσηνκάζηνξα κύξηζεο ηελ Αλάζηαζε
 18. 18. Η πορεία προς ηο μέηωπο
 19. 19. Μάλα θαη γηνο Ν. Βξεηηάθνο Mutter und Sohn Gedicht von N. Vrettakos Στθσ ιςτορίασ το διάςελο όρκιοσ ο γιοσ πολζμαγε κι θ μάνα κράταε τα βουνά, όρκιοσ να ςτζκει ο γιοσ τθσ μπροφντηοσ, χιόνι και ςίδερο. Κι αχολόγαγε θ Πίνδοσ ςα να ‘χε ο Διόνυςοσ γιορτι. Τα φαράγγια κατζβαηαν τραγοφδια κι αναπιδαγαν τα ζλατα και χόρευαν οι πζτρεσ κι όλα φϊναηαν: «Ίτε παίδεσ Ελλινων…» Φωτεινζσ ςπάκεσ οι ψυχζσ, ςταφρωναν ςτον ορίηοντα ποτάμια πιςωδρόμιηαν, τάφοι μετακινιόνταν.
 20. 20. Γσναίκες Ηπειρώηιζζες Frauen von Epirus Ein Lied, das die Tapferkeit der Frauen aus Epirus preist
 21. 21. Γπλαίθεο Ηπεηξώηηζζεο κέζα ζην ρηόλη πάλε θη νβίδεο θνπβαιάλε ζεέ κνπ ηη ηηο πόηηζεο θαη δελ αγθνκαράλε Γπλαίθεο απ’ ηα ζύλνξα θόξεο γξηέο θπξάδεο θσηηά κεο ηνπο βνξηάδεο εζείο ζα είζηε ζίγνπξα ηεο ιεπηεξηάο καλάδεο Γσναίκες Ηπειρώηιζζες Γπλαίθεο Ηπεηξώηηζζεο μαθληάζκαηα ηεο θύζεο ερζξέ γηαηί δε ξώηεζεο πνηνλ παο λα θαηαθηήζεηο Γηαλληώηηζζεο Σνπιηώηηζζεο μαθληάζκαηα ηεο θύζεο ερζξέ γηαηί δε ξώηεζεο πνηνλ παο λα θαηαθηήζεηο Γπλαίθεο Ηπεηξώηηζζεο μαθληάζκαηα ηεο θύζεο ερζξέ γηαηί δε ξώηεζεο πνηνλ παο λα θαηαθηήζεηο Γηαλληώηηζζεο Σνπιηώηηζζε μαθληάζκαηα ηεο θύζεο ερζξέ γηαηί δε ξώηεζεο πνηνλ παο λα θαηαθηήζεηο
 22. 22. Η Σηασρούλα Τζοσμάνη θσμάηαι ... Aρ απηόο ν πόιεκνο! Eίδα θαη λεθξνύο. Mεο ζηα αίκαηα. Σε θνηηνύζαλ κεο ζηα κάηηα. ... Kαη Eιιελεο θαη Iηαινύο είδα. ... Hξζαλ ζε μέλν ηόπν. Πνύ λα πεξάζνπλ. Eδώ ηζαθίδνληαλ ν ιύθνο θαη απηνί...
 23. 23. Λίγο ακόμα
 24. 24. Της Αγάπης αίμαηα Der Liebe Blut Τεο αγάπεο αίκαηα κε πνξθύξσζαλ θαη ραξέο αλείδσηεο κε ζθηάζαλε νμεηδώζεθα κεο ζηε λνηηά ησλ αλζξώπσλ καθξηλή κεηέξα ξόδν κνπ ακάξαλην
 25. 25. Της αγάπης αίμαηα  Ση’ αλνηρηά ηνπ πειάγνπ κε θαξηέξεζαλ Με κπνκπάξδεο ηξηθάηαξηεο θαη κνπ ξίμαλε ακαξηία κνπ λα `ρα θη εγώ κηαλ αγάπε καθξηλή κεηέξα ξόδν κνπ ακάξαλην
 26. 26. Της αγάπης αίμαηα  Τνλ Ινύιην θάπνηε κηζαλνίμαλε ηα κεγάια κάηηα ηεο κεο ζηα ζπιάρλα κνπ ηελ παξζέλα δσή κηα ζηηγκή λα θσηίζνπλ καθξηλή κεηέξα ξόδν κνπ ακάξαλην
 27. 27. Βόιθγθαξλη Μπόξρεξη: «Τόηε ε ιύζε είλαη κία»
 28. 28. Du. Mädchen hinterm Ladentisch und Mädchen im Büro. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Granaten füllen und Zielfernrohre für Scharfschützengewehre montieren, dann gibt es nur eins : Sag NEIN ! Δζύ, θνξίηζη ζηνλ πάγθν θαη εζύ, θνξίηζη ζην γξαθείν. Αλ αύξην ζε δηαηάμνπλ λα γεκίζεηο ρεηξνβνκβίδεο θαη λα ζπλαξκνινγήζεηο ηειεζθνπηθέο δηόπηξεο γηα ηνπθέθηα αθξηβείαο, ηόηε ε ιύζε είλαη κία: Πεο «΄Ορη»
 29. 29. Δζύ. Πνηεηή ζηελ θάκαξά ζνπ. Αν αύπιο ζε διαηάξοςν, να μη γπάθειρ πια επυηικά ποιήμαηα, αλλά ηπαγούδια μίζοςρ, ηόηε η λύζη είναι μία. Περ ΟΧΙ Du, Dichter in deiner Stube, wenn sie dir morgen befehlen ....
 30. 30. Du. Pfarrer auf der Kanzel. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst den Mord segnen und den Krieg heilig sprechen, dann gibt es nur eins : Sag NEIN ! Εςφ, παπά ςτον άμβωνά ςου. Αν αύπιο ζε διαηάξοςν, να εςλογήζειρ ηο θόνο και να αγιάζειρ ηον πόλεμο, ηόηε η λύζη είναι μία: Περ ΟΧΙ!
 31. 31. Du, Kapitän auf dem Dampfer! Εζύ, καπεηάνιε ζηο καράβι ζοσ! Du. Kapitän auf dem Dampfer. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keinen Weizen mehr fahren – sondern Kanonen und Panzer, dann gibt es nur eins: Sag NEIN ! Εςφ, καπετάνιε ςτο καράβι ςου. Αν αφριο ςε διατάξουν, να μθ μεταφζρεισ πια ςιτάρι, αλλά κανόνια και άρματα μάχθσ, τότε θ λφςθ είναι μία: Περ ΟΧΙ!
 32. 32. Du, Pilot auf dem Flugfeld! Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Bomben und . Phosphor über die Städte tragen, dann gibt es nur eins : Sag NEIN ! . Έζύ. Πηιόηε ζηνλ αεξνδηάδξνκν Αν αφριο ςε διατάξουν να ρίξεισ βόμβεσ και φϊςφορο πάνω απ’ τισ πόλεισ, τότε θ λφςθ είναι μία: Περ ΟΧΙ.
 33. 33. Δζύ, κάλα ζηε Ννξκαλδία θαη κάλα ζηελ Οπθξαλία.
 34. 34. Μαλάδεο ζ’όιεο ηηο επείξνπο, καλάδεο ζ’όιν ηνλ θόζκν, αλ αύξην ζαο δηαηάμνπλ λα γελλήζεηε παηδηά, λνζνθόκεο γηα ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία θαη θαηλνύξγηνπο θαληάξνπο γηα θαηλνύξγηεο κάρεο, καλάδεο ζ’ όινλ ηνλ θόζκν, ηύηε ππάξρεη κόλν κηα ιύζε.
 35. 35. Φσλάμηε ΌΧΙ, καλάδεο, θσλάμηε ΌΧΙ!
 36. 36. Επίλογος από ηη Σύμβοσλο Παιδαγωγικής Εσθύνης, κα Σ. Λεσκοπούλοσ. Schlusswort von der pädagogisch verantwortlichen Schulberaterin der Schule Frau Lefkopoulou
 37. 37. Σαο επραξηζηνύκε Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

×