Word press高级教程.pdf

4,010 views

Published on

Word press高级教程

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,010
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Word press高级教程.pdf

 1. 1. WORD PRESSWo srØ~§eYz d šs e P ÿfK~§rHÿ •„WÿY––è •QzÙÿ n.w cn. wlo pg e a c w 9 0 g6 2 8 2 ^t eå
 2. 2. vî _U |¾• WORDPRESS N;˜˜R6Ob€]ç .................................................................................................. 6 <?php get_bloginfo (); ?> ÿ ................................................................................................ 6ÿ ;) (nb?> oo<f>y:SZ[¢v„Oá`o? fgp ilh ÿSÂepT ÿgg oot fi_ nle b ....................... 6>;) (gtsi_ÿRˆhf>y:˜u—b”þc¥? sw e l? a< pp _h ............................................................. 6 >;D< ? ry[šQ…[¹˜u( ÿ )(tp I? _h e h •êtP )R¨ubv„ s o D IÿeàSÂepÿ ................................... 6 >)nrh< ? _—R0Q…[¹˜u( ÿ kl tp (i_ h m? e p a UtP Ro L )s ÿeàSÂepÿ ........................................ 6 >;)(lti_t< VÞQ…[¹˜u( ÿf>y:b•Ô ? e thpeh? h˜˜ )to Ps ...................................................... 6>) SjF(_t<? eå_×Sшhv„eågÿY m p , ithh e?e h<_ÿgeå^t ................................... 7 >)(o_t< ÿf>y:eå_×v„O€ÿeàSÂepÿ ? ru p he h th? a .......................................................... 7 <?php the_content(Read the rest of this entry &raquo;); ?>ÿeå_×v„Q…[¹ ............................... 7 <?php the_tags(Tags: , , , <br />); ?>ÿeå_×v„ tag h{~ .................................................... 7 <?php edit_post_link(Edit, , | ); ?>ÿ_Su(b7]òv{_U^vQwggC–Peöÿb@f>y:v„eå_ו•‘”þc¥ ................................................................................................................................................... 7 <?php comments_popup_link(No Comments », 1 Comment », % Comments »); ?>ÿeå_×v„‹Ä‹º`ÅQµ ................................................................................................ 7 <?php next_posts_link(&laquo; Older Entries) ?>ÿ•ƒeéeå_טu—bv„”þc¥ .............................. 7 <?php previous_posts_link(Newer Entries &raquo;) ?>ÿ•ƒe°eå_טu—bv„”þ .......................... 7 <?php wp_get_archives(type=monthly);?>ÿcgf>y:Q…[¹[Xhc ............................................. 7 <?php wp_tag_cloud():?>ÿf>y: tag h{~ ............................................................................. 8 <?php get_posts( ); ?>ÿ_—R0eå_×v„Oá`o............................................................................... 8 <?php wp_list_categories(sort_column=&optioncount=&hierarchical=&……);?>ÿqg[W{&˜z c ^•f>y:R|{Rˆh ...................................................................................................................... 10 <?php wp_list_bookmarks(categorize=&title_after=&title_before=&……);?>ÿf>y:SË`Å”þc¥ ................................................................................................................................................. 10 <?php wp_list_pages(sort_column=menu_order&depth=3&title_li=); ?>ÿ f>y:mñ^¦R0 3 v„˜u —b”þc¥..................................................................................................................................... 10 <?php include(TEMPLATEPATH. /searchform.php); ?>ÿŒu( searchform v„e‡Nöubd}"h ------------------------------------------------{, 2 ˜u /Qq60 ˜u -------------------------------------------------
 3. 3. ................................................................................................................................................. 10 <?php get_calendar(); ?>ÿŒu( WordPress •ê^&v„eåS† ...................................................... 10WORDPRESS Wúg,j!g•e‡Nö ......................................................................................................... 10 NYW[Œetv„WordPress j!g•^”•óQwgY‚Ne‡Nöÿ ............................................................. 10 Wúg,gaNöR$e-Tag................................................................................................................... 11 Header •èR^8u(R0v„ PHP Qýep............................................................................................. 11 j!g•^8u(v„ PHP QýepSÊT}Nä................................................................................................. 12 Nj!g•vøQsv„QvNÖQýep ........................................................................................................... 12WORDPRESS Qýepb€]ç ................................................................................................................ 13 Loop _ªs¯ÿbRŸÿ ................................................................................................................. 13 W(WordPress v„{,N{Çe‡zàN-cÒQe Google ^•TJÿbRŸÿ ..................................................... 13 e9SØkÏN*R|{˜u—bv„eå_×f>y:ep . ÿbRŸÿ .......................................................................... 14 ~Ùry[šR|{mûR NTj!g•ÿbRŸÿ ........................................................................................ 14 N:ry[šR|{e‡zàR^úNTY‰Â ............................................................................................... 14 h7_SNTR|{ ...................................................................................................................... 15 W(gÐNN*˜u—bSUrìŒu(gÐNN* e‡Nöÿ ............................................................................ 15 php R¨`h˜˜Nå[žs°fôSËY}v„ SEO............................................................................................... 15 R¨`f>y:ƒÜSUÿh9cnR|{Sʘu—b|{W‹f>y:vø^”gavîÿ ......................................................... 15 R¨`f>y:šØN®f>ƒÜSUÿ ........................................................................................................... 16 •ê[šNI˜v•è[ü‚* ...................................................................................................................... 16 gå‹âe‡zà ................................................................................................................................. 17 Query_posts(gå‹âe‡zàÿ )€ýˆ«u(gef>y:ry[še‡zàÿO`b@—PZSêf/O`NN*j!g•e‡Növ„ Loop _YËNKRMŒu(Qýep.................................................................................................................. 17 query_posts() Qýepv„NN›^8‰Áu(lÕ........................................................................................ 17 ƒ·SÖe‡zà ................................................................................................................................. 17 Y‚OUcR|{TŒcgf>y:NN* Archvies [Xhc˜u—b..................................................................... 18 ˜u—bj!g•Y4•èXðf .................................................................................................................. 18 N:NTv„R|{c[šNTv„VþPÏ ............................................................................................... 18 Y‚OUmûR ^{porG BANNER ^•TJ .................................................................................................... 19------------------------------------------------{, 3 ˜u /Qq60 ˜u -------------------------------------------------
 4. 4. 5 N*O`Nwå•Sv„ WORDPRESS Qýep............................................................................................. 22WORDPRESS NN›^8u(Nãxÿ ..................................................................................................... 23 f>y:ge°e‡zà .......................................................................................................................... 23 f>y:ge°‹Ä‹º .......................................................................................................................... 23 f>y:pí‹Äe‡zà .......................................................................................................................... 24 Œu(rtr 5 Sê•^” NåN) (av 2 a . G ........................................................................................... 24 Œu(RMN${Çeå_×ÿT~í 3 {Çeå_×Rˆh .................................................................................... 24 –•g:e‡zà ................................................................................................................................. 24 [‰Qhv„Œu( seo W sd cÒNöj!g•Nãx rr p .................................................................................... 25WORDPRESS ^8u(Nãx‰ã‘Ê........................................................................................................ 25 ge°e‡zà . 1 ............................................................................................................................ 25 –•g:e‡zà . 2 ............................................................................................................................ 25 ge°uYŠ . 3 ............................................................................................................................ 26Œu( TAB ˜u{~ƒÜSUÿ .................................................................................................................... 27 mûR Y4e‡NöÿR$e-TŒu(sj d ae h e‡Nö ............................................................................... 27 mûRNãxR0 ss c h7_e‡NöQ… ................................................................................................ 27 mûR b a NãxR0—‰•Œu(v„W0e¹ t ............................................................................................ 28 OÝ[Xsj NãxR0vî_UN ............................................................................................................. 31b@g˜u—bv„_Rhcÿ .......................................................................................................................... 32WORDPRESS N;˜˜N-^8u(Nãx`;~Óÿ .......................................................................................... 34WORDPRESS {€SUONj!g• ,ON•QzÙ[Œb ................................................................................. 37WORDPRESS d-^úON•QzÙ ......................................................................................................... 40 Nÿ WordPress d-^úN-ON•QzÙ`•ï ............................................................................................. 40 NŒÿlèaN‹˜y ..................................................................................................................................... 46R^úoN®v„ WORDPRESS eågc”® ........................................................................................... 47 {,Nkeÿ•“QeNãx ...................................................................................................................... 47------------------------------------------------{, 4 ˜u /Qq60 ˜u -------------------------------------------------
 5. 5. {,NŒkeÿ^úzË€ÌfoVþrG ............................................................................................................... 48 {,NkeÿN:QvR^úh7_ ............................................................................................................... 48R^úR¨`v„•n˜ve‡zà ...................................................................................................................... 48gå‹â WORDPRESS SZ[¢•De™v„SQL T}Nä................................................................................... 50~ÙWP mûR CTRL+ENTER VÞY_ëcw•. ...................................................................................... 51WORDPRESS v„ 10 N*g@bK~§ HACK b€]ç .................................................................................. 52 1.SêW(d}"_dÎ~ÓgœN-f>y: AdSense ^•TJ .......................................................................... 52 2.•QMW(Y_ªs¯N-Qús°‘ÍYe‡zà ............................................................................................ 53 3.u(˜uxNãfÿ “N˜u ”TŒ “N˜u ” .................................................................................................. 54 4.•êR¨ƒ·SÖe‡zàVþPÏ............................................................................................................... 55 5.R^ú “SÑ•R0 Twitter”c”® .................................................................................................... 55 6. O•u(vô_S÷ÿ••QM_/_S÷ .................................................................................................. 56 7. Y‚eà Referrer ‹÷lBRy•kbSшh‹Ä‹º .................................................................................. 56 8.W(WordPess [ü‚*gaN-O•u( CSS nÑR¨•è.......................................................................... 57 9. WordPress SZ[¢v~SØY4Vþ .................................................................................................. 58 10.f>y:d°Q™‹¡R ..................................................................................................................... 58O§•¹R Qev{–FuL—bÿ ...................................................................................................................... 59ƒ·SÖSU{Çe‡zàQ…v„Qs•.[WSÊcÏ•ðe¹lÕÿ ........................................................................................ 60------------------------------------------------{, 5 ˜u /Qq60 ˜u -------------------------------------------------
 6. 6. |¾• WordPress N;˜˜R6Ob€]ç <?php get_bloginfo (); ?> ÿ u1 WordPress Qýep•êR¨ubv„Oá`oO VÞSZ[¢ÿ q6TQ•W(QvNÖW0e¹O•u(O`v„PHP Nãx •èR^8u(SÂepÿ defaultÿžØ‹¤ nameÿTyð descriptionÿ‹ôf url0 home0 siteurlÿ•QW@ charsetÿ•Q˜uv„•xe¹_ stylesheet_urlÿ css e‡NöW0W@ versionÿSZ[¢b@O•u(v„ WordPress v„v„rHg,ÿ;) og? (fop> n? f>y:SZ[¢v„Oá`o i< b p lh ÿSÂepTe og ÿi_ nb fot g l?;)_?>Rˆhf>y:˜u—b”þc¥ÿ pwap gh t<l sp e_ (i •èR^8u(SÂepÿ post_titleÿch˜˜[Wk͘z^•c’RÿžØ‹¤ÿ post_dateÿcR^úeö•ôc’^• post_modifiedÿcgTOîe9eö•ôc’^• IDÿcqg id c’^• post_authorÿcqgO€ id c’^• ?? >D ÿ)I <( ;p h e h _ t ry[šQ…[¹˜u(tR¨ubv„ p •ê P ) o s DÿeàSÂepÿ I <m ?el hr_—R0Q…[¹˜u(ÿeàSÂepÿ >k p(a ÿi e h _ tn p) Ut R P ) o Ls ?)(lth ÔVÞQ…[¹˜u(t >e<p ÿf>y:b• ; ? p ih e_ t h˜˜ P ) os u(lÕÿ <?php the_title(before,after,display); ?> beforeÿ[W{&N2ÿh˜˜RM—bv„e‡[WÿžØ‹¤`ÅQµNNf>y:ÿ ÿ afterÿ[W{&N2ÿh˜˜RM—bv„e‡[WÿžØ‹¤`ÅQµNNf>y: ÿ displayÿ^ÿ_S^P<N:weöÿf>y:h˜˜ÿžØ‹¤ÿ_S^P<N:PGeöÿ_— ÿ ÿ R0h˜˜v„P<OFNf>y: ------------------------------------------------{, 6 ˜u /Qq60 ˜u -------------------------------------------------
 7. 7. >) SjFi_<? eå_×Sшhv„eågÿY mtp , (t h e? e h h<_ÿgeå^t >)(hh< ? f>y:eå_×v„O€ÿeàSÂepÿ ÿ oep ruth t? a _ <?php the_content(Read the rest of this entry &raquo;); ?>ÿeå_×v„Q…[¹ u(lÕÿ <?php the_content(more_link_text, strip_teaser, ); ?> more_link_textÿ[W{&N2ÿ_Seå_×g ÿ ÿ more h‹°eöÿ”þc¥R0eå_טu—b strip_teaserÿ^ÿeå_× ÿ ÿ “fôY ””þc¥v„–•…Ïÿ trueÿbf>y:ÿ falseÿžØ‹¤ÿ ÿ <?php the_tags(Tags: , , , <br />); ?>ÿeå_×v„ tag h{~ u(lÕ ÿ <?php the_tags ( before , separator , after ); ?> beforeÿ[W{&N2ÿu(W(h{~v„RM—bÿžØ‹¤N: “tagsÿ ” ÿ separatorÿ[W{&N2ÿR–”{&ÿžØ‹¤`ÅQµNNf>y: ÿ afterÿ[W{&N2ÿu(W(h{~v„T—bÿžØ‹¤`ÅQµNNf>y: ÿ <?php edit_post_link(Edit, , | ); ?>ÿ_Su(b7]òv{_U^vQwggC–Peöÿb@f>y:v„eå_ו•‘ ”þc¥ <?php comments_popup_link(No Comments », 1 Comment », % Comments »); ?>ÿeå_×v„‹Ä‹º`ÅQµ <?php next_posts_link(&laquo; Older Entries) ?>ÿ•ƒeéeå_טu—bv„”þc¥ <?php previous_posts_link(Newer Entries &raquo;) ?>ÿ•ƒe°eå_טu—bv„”þ <?php wp_get_archives(type=monthly);?>ÿcgf>y:Q…[¹[Xhc u(lÕÿ <?php wp_get_archives(type=&limit= &format=&before=&after=&show_post_count=) SÂepSÊP<ÿ type ÿ[W{&N2ÿf>y:hchHv„e¹lÕ l yearly ÿ^t l monthly (žØ‹¤) ÿg l daily ÿeå l weekly ÿTh limit ÿ[W{&N2ÿf>y:e‡zàepvîv„–PR6ÿžØ‹¤`ÅQµNeà–PR6 formatÿ[W{&N2ÿe‡hcnSUv„h<_ ÿ htmlÿmûR HTML Rˆhÿ <li> ÿh{~ÿžØ‹¤ÿ optionÿmûR •béÿ <select> ÿbNbÉ_•˜yÿ <option> ÿh‹° linkÿmûR ”þc¥ÿ <link>ÿh‹° customÿ•ê[šNIRˆhO•u(NKRMTŒNKTv„[W{&N20 beforeÿ[W{&N2ÿ_Sg ÿ format h‹°eöu(W( format RM—b ------------------------------------------------{, 7 ˜u /Qq60 ˜u -------------------------------------------------
 8. 8. afterÿ[W{&N2ÿ_Sg ÿ format h‹°eöu(W( format T—bshow_post_countÿ^ÿf/T&f>y:e‡hc‘Ì—beå_×v„epvîÿ ÿ 1 f>y: 0 Nf>y:ÿžØ‹¤ÿ<?php wp_tag_cloud():?>ÿf>y: tag h{~u(lÕÿ<?php wp_tag_cloud(smallest=,largest=,unit=,number=,format=,orderby=name,order=ASC,exclude=,include=); ?>SÂepÿsmallest ÿ etep ÿe‡[Wv„g:[øÿ unit ~ÙNˆSUOMÿ ÿlargestÿ etep ÿe‡[Wv„gY:[øÿ unit ~ÙNˆR SUOMÿunit ÿ [W{&N2ÿ~Ù smallest TŒlargesti mûR v„SUOMnumberÿ ÿ etep ÿf>y:v„ tag v„epvîformat ÿ [W{&N2ÿh{~N‘f>y:v„h<_P<ÿ l flatÿu1zzh<R_ÿžØ‹¤ÿ l listÿNåg^•Rˆhc’R l arrayÿh{~ˆ«e>W(NN*ep~Ä‘Ì—bÿ^vNQýeph{~N‘•ÔVÞN:Œu(0lèaÿep~Äf/ •ÔVÞÿ€Nf>y:orderbyÿÿ [W{&N2ÿh{~v„c’Rv„˜z^•P<ÿ l nameÿT[WÿžØ‹¤ÿ l countÿep[Worder ÿ [W{&N2ÿc’^•v„k!^•ÿ‰•YQ™bMgeHÿP<ÿ l ASCÿSG^•ÿžØ‹¤ÿ l DESCÿ–M^• l RANDÿ–•g:excludeÿÿ [W{&N2ÿc’–dgÐN*ry[šv„h{~includeÿ ÿ [W{&N2ÿSêST+gÐN*ry[šv„h{~<?php $myposts=get_posts(numberposts=10$offset=1);foreach($mypostsas $post):?><li><a href="<?php the_permalink();?>"><?php the_title();?></a></li><?phpendforeach;?>ÿf>y:NÎ{,N{Ç_YËSÖ 10 {Çeå_×v„Rˆh<?php get_posts( ); ?>ÿ_—R0eå_×v„Oá`ou(lÕÿ <?php get_posts(numberposts=, offset=, category=, category_name=,tag=, orderby= ,……); ?> SÂepSÊP<ÿnumberpostsÿ etep ÿ•ÔVÞeå_×v„epvîÿžØ‹¤P<ÿ 5 ÿoffsetÿ etep ÿge°e‡zàv„•wYËp¹ÿžØ‹¤P<ÿ ÿ 0categoryÿ etep ÿSêf>y:•ÙN|{R+v„e‡zàÿh9cn ÿ IDÿžØ‹¤P<ÿeà ÿcategory_nameÿÿ [W{&N2ÿSêf>y:•ÙN|{R+v„e‡zàÿh9cnTyðb•)Q™ÿžØ‹¤P<ÿeà ÿtagÿ ÿ [W{&N2ÿSêf>y:•ÙNh{~v„e‡zàÿ‚ågYN*h{~ÿu(•S÷–”_ÿRN------------------------------------------------{, 8 ˜u /Qq60 ˜u -------------------------------------------------
 9. 9. N*Nf>y:ÿ^”u(zzh<–”_orderbyÿ ÿ [W{&N2ÿe‡zàv„c’R˜z^•ÿžØ‹¤ÿ post_dateÿP<ÿl authorÿO€ idl categoryÿR|{ idl contentÿQ…[¹ idl dateÿeåg idl IDÿe‡zàg,Ž«v„ idl menu_orderÿcƒÜSUT}NäÿSê^”u(NŽ•Q˜u pageÿl mime_typeÿc MIME |{W‹ÿSê^”u(NŽ^&–DNöv„ÿl modifiedÿgTOîe9v„eågl nameÿc•)ueTl parentÿcr6e‡zàv„ idl passwordÿc[Æxl randÿ–•g:l statusÿcr¶`l titleÿch˜˜l typeÿc|{W‹orderÿ [W{&N2ÿc’^•v„k!^•ÿ‰•YQ™bMgeHÿ ÿ P<ÿl ASCÿSG^•l DESCÿ–M^•ÿžØ‹¤ÿ ÿincludeÿ [W{&N2ÿf>y:båggÐN› ID v„e‡zàÿYN*Nå•S÷0 /0zzh<–”_ÿžØ‹¤P<ÿeàexcludeÿÿ [W{&N2ÿc’–dbåggÐN› ID v„e‡zàÿYN*Nå•S÷0 /0zzh<–”_ÿžØ‹¤P<ÿeàmeta_key TŒmeta_valueÿ [W{&N2ÿSêf>y:•£N›gry[š•.P<[ùv„•ê[šNIWßÿY‚gœ‰•u( ÿ ÿv„‹ÝÿN$N*P<N•wÿžØ‹¤P<ÿeàpost_typeÿÿ [W{&N2ÿe‡zàv„|{W‹P<ÿl postÿžØ‹¤ÿl pagel attachmentl anypost_statusÿ ÿ [W{&N2ÿgåwe‡zàv„rykŠr¶` P<ÿl publishÿžØ‹¤ÿl privatel draftl futurel inheritpost_parentÿ ÿ etep ÿSêf>y:•ÙN*båg•ÙN* id v„e‡zàv„[Pe‡zàÿžØ‹¤P<ÿeànopagingÿ ÿ ^ ÿT/u(by•u(R˜uÿžØ‹¤P<ÿeà------------------------------------------------{, 9 ˜u /Qq60 ˜u -------------------------------------------------
 10. 10. <?php wp_list_categories(sort_column=&optioncount=&hierarchical=&……);?>ÿcqg[W{&˜z^•f>y:R|{RˆhSÂep show_option_all ÿ [W{&N2ÿ_S style ‹¾•nN: list v„eöPÿOgNN*P<gef>y:R0b@gR|{v„”þc¥ÿžØ‹¤f/Nf>y:b@g”þc¥orderbyÿÿ [W{&N2ÿc’^•v„O•cnÿžØ‹¤P<ÿ nameP<ÿl IDl nameÿžØ‹¤ÿl countorderÿ ASCÿSG^•ÿb DESCÿ–M^•ÿshow_last_updateÿf/ÿwÿT&ÿPGÿf>y:gTOîe9eö•ôÿ 1 N:wÿ 0ÿžØ‹¤ÿN:PGstyleÿ [W{&N2ÿf>y:R|{v„e¹_ÿP<ÿ ÿ listÿžØ‹¤ÿ none ÿshow_countÿ ÿ ^ ÿf/ÿwÿT&ÿPGÿf>y:eå_×v„epvîÿ 1 N:wÿ 0ÿžØ‹¤ÿN:PGhide_emptyÿ ÿ ^ ÿf/ÿwÿT&ÿPGÿ–•…Ïeàeå_×v„R|{ÿ 1ÿžØ‹¤ÿN:wÿ 0 N:PGuse_desc_for_titleÿ ^ ÿ ÿf/ÿwÿT&ÿPGÿ~Ùh˜˜‹¾•nR|{Oá`oÿ 1ÿžØ‹¤ÿN:wÿ 0N:PGchild_ofÿ ÿ etep ÿSêf>y:•ÙN*R|{v„[PR|{ÿl¡gžØ‹¤P<excludeÿ–dN†includeÿSêSbìhierarchicalÿÿ ^ ÿf/ÿwÿT&ÿPGÿ‹©[PR|{f>y:eö•)•Ûÿ 1ÿžØ‹¤ÿN:wÿ 0 N:PGnumberÿ ÿ etep ÿ‹¾•nf>y:v„epvîÿžØ‹¤eà–PR6echoÿÿ ^ ÿ_—R0v„~Ógœf/ÿwÿT&ÿPGÿ[XW(NN*SØ‘ÏN-ÿ 1ÿžØ‹¤ÿN:wÿ 0 N:PGdepthÿÿ etep ÿf>y:R|{v„mñ^¦ÿ 0ÿžØ‹¤ÿN:eà–PR6<?php wp_list_bookmarks(categorize=&title_after=&title_before=&……);?>ÿ f>y:SË`Å”þc¥<?php wp_list_pages(sort_column=menu_order&depth=3&title_li=); ?>ÿf>y:mñ^¦R0 3 v„˜u—b”þc¥<?php include(TEMPLATEPATH. /searchform.php); ?>ÿŒu( searchform v„e‡Nöubd}"h<?php get_calendar(); ?>ÿŒu( WordPress •ê^&v„eåS†WordPress Wúg,j!g•e‡NöNYW[Œetv„ WordPress j!g•^”•óQwgY‚Ne‡Nöÿ • cy slt es . C( Sh7_ˆh) S : e‡Nö------------------------------------------------{, 10 ˜u /Qq60 ˜u -------------------------------------------------
 11. 11. • p n h d p e .i x N;˜uj!g• : • pia hr p e v.c h Cr: ei yA g e v o a /c rh t j!g• • p 4 h 0p 4 . Ft: o •‹ï˜uj!g• N un d o • om cpn me ht p . s uYŠ/ : VÞYj!g• • prtf ho p.e F: e rt!g• o j • pr h p ea .e d H!g• e a de : r j • pr hi p d e .a bs O§hj!g• : • p ah g p e. Q…[¹˜u() : Pa j!g• ge • pg hli ps e .n Q…[¹˜u( : j!g• P )o t s • m p oh re ph c s . fr a d}"ˆhSUj!g• : • ph ph c e s .r a d}"~Ógœj!g• :_Sq6ÿQwOSR0ry[šv„gÐk>j!g•ÿSï€ýNkb•ÙN›e‡NöÿOFN‚,€Šÿ•ÙN›e‡Nöf/kÏYWj!g•b@_ÅYv„0Wúg,gaNöR$e- Tag • s)( _e h o mi f/T&N:N;˜u : • )(gi es n l_ i f/T&N:Q…[¹˜u( : P )o t s • s _ p a )i ge ( f/T&N:Q…[¹˜u() : P a g e • )ei (c y g_ s o a r t f/T&N:v˜u : eC ha co A irr e /t y g • )(i ag _ s t f/T&N: T[Xhc˜u : ag • )s e _ (ti da f/T&N:c[šeåg[Xhc˜u : • )s _ (r e ya i f/T&N:c[š^tNý[Xhc˜u : • s(t _o m)n i h f/T&N:c[šgNý[Xhc˜u : • s _ )y da ( i f/T&N:c[šeå[Xhc˜u : • mi )( ie _ s t f/T&N:c[šeö•ô[Xhc˜u : • )(ci er va h _ s i f/T&N:[Xhc˜u : • )e _ s h c (i ar f/T&N:d}"~Ógœ˜u : • s _ 4 )( 04 i f/T&N:F4 : H: oP N u4 nT dT o •‹ï˜u t 0 • s( _ p ag ) e id N;˜u/ : v˜uf/T&NåY˜uf>y: ero hr ca A iC e y /t gHeader •èR^8u(R0v„ PHP Qýep • <?php bloginfo(’name’); ?> : SZ[¢Tyð (Title) • <?php bloginfo(’stylesheet_url’); ?> : CSS e‡Nö•ï_„ • <?php bloginfo(’pingback_url’); ?> : PingBack Url • <?php bloginfo(’template_url’); ?> : j!g•e‡Nö•ï_„ • <?php bloginfo(’version’); ?> : WordPress rHg, • <?php bloginfo(’atom_url’); ?> : Atom Url • <?php bloginfo(’rss2_url’); ?> : RSS 2.o Url • <?php bloginfo(’url’); ?> : SZ[¢ Url • <?php bloginfo(’html_type’); ?> : SZ[¢•Q˜u Html |{W‹------------------------------------------------{, 11 ˜u /Qq60 ˜u -------------------------------------------------
 12. 12. • <?php bloginfo(’charset’); ?> : SZ[¢•Q˜u•x • <?php bloginfo(’description’); ?> : SZ[¢cÏ•ð • <?php wp_title(); ?> : ry[šQ…[¹˜u(Post/Page)v„h˜˜j!g•^8u(v„ PHP QýepSÊT}Nä • <?php get_header(); ?> : Œu( Header j!g• • <?php get_sidebar(); ?> : Œu( Sidebar j!g• • <?php get_footer(); ?> : Œu( Footer j!g• • <?php the_content(); ?> : f>y:Q…[¹(Post/Page) • <?php if(have_posts()) : ?> : hÀgåf/T&[XW(Post/Page • <?php while(have_posts()) : the_post(); ?> : Y‚gœ[XW( Post/Page RNˆNå f>y: • <?php endwhile; ?> : While ~Óg_ • <?php endif; ?> : If ~Óg_ • <?php the_time(’[W{&N2 ?> : f>y:eö•ôÿeö•ôh<_u1 “[W{&N2SÂepQ³[šÿ ’) ” QwOSS€ HP bKQŒ P • <?php comments_popup_link(); ?> : kce‡N-v„uYŠ”þc¥0Y‚gœO•u( comments_popup_script() ÿRuYŠOW(e°z—SãN-bS_ÿSÍNKÿRW(_SRM z—SãbS_ • <?php the_title(); ?> : Q…[¹˜u (Post/Page)h˜˜ • <?php the_permalink() ?> : Q…[¹˜u (Post/Page) Url • <?php the_category(’, ‘) ?> : ry[šQ…[¹˜u (Post/Page)b@^Category • <?php the_author(); ?> : O€ • <?php the_ID(); ?> : ry[šQ…[¹˜u (Post/Page) ID • <?php edit_post_link(); ?> : Y‚gœu(b7]òv{_U^vQwggC–Pÿf>y:••‘”þc¥ • <?php get_links_list(); ?> : f>y: Blogroll N-v„”þc¥ • <?php comments_template(); ?> : Œu(uYŠ /VÞYj!g• • <?php wp_list_pages(); ?> : f>y: Page Rˆh • <?php wp_list_categories(); ?> : f>y: Categories Rˆh • <?php next_post_link(’ %link ‘); ?> : NN{Çe‡zà”þc¥ • <?php previous_post_link(’%link’); ?> : NN{Çe‡zà”þc¥ • <?php get_calendar(); ?> : eåS† • <?php wp_get_archives() ?> : f>y:Q…[¹[Xhc • <?php posts_nav_link(); ?> : [ü‚*ÿf>y:NN{Ç /NN{Çe‡zà”þc¥ • <?php include(TEMPLATEPATH . ‘/e‡NöT’); ?> : ]LQeQvNÖe‡NöÿSïN: [šR6v„j!g•bQvNÖ|{W‹e‡NöNj!g•vøQsv„QvNÖQýep • <?php _e(’Message’); ?> : •“Qúvø^”Oá`o • <?php wp_register(); ?> : f>y:lèQŒ”þc¥ • <?php wp_loginout(); ?> : f>y:v{_U /lè•”þc¥------------------------------------------------{, 12 ˜u /Qq60 ˜u -------------------------------------------------
 13. 13. • <!–next page–> : _SRMQ…[¹R˜u • <!–more–> : _SRMQ…[¹b*e-ÿNåNW(N;˜u/vî_U˜uf>y:Qh•èQ…[¹ • <?php timer_stop(1); ?> : •Q˜uR •}eö•ô (yÒ) • <?php echo get_num_queries(); ?> : •Q˜uR •}gå‹â‘ÏWORDPRESS Qýepb€]çLoop _ªs¯ ÿbRŸÿ<?php if(have_posts()) : ?><?php while(have_posts()) : the_post(); ?>// the code inside the loop //cÒQe Loop N-v„Nãx<?php endwhile; ?><?php else : ?><?php endif; ?>W(WordPress v„{,N{Çe‡zàN-cÒQeGoogle ^•TJ ÿbRŸÿ<?php while ( have_posts() ): the_post(); $count++;?><?php if ($count == 1) : ?>// Insert your Google AdSense code here<?php endif; ?><?php endwhile; ?>O`Th7SïNåe9SØ count P<ge‹©^•TJkÔY‚e>W(NTv„eå_×T—bÿkÔY‚e9bcount == 2, RbŠGoogle ^•TJf>y:W({,NŒ{Çeå_×T—b :------------------------------------------------{, 13 ˜u /Qq60 ˜u -------------------------------------------------
 14. 14. e9SØkÏN*R|{˜u—bv„eå_×f>y:ep . ÿbRŸÿO`—‰•bS_ category.php e‡Nö^vNb~R0N—bv„•ÙˆL ,W( ?php if (have_posts()) : ?> <N—bmûR Q…[¹ÿ<?php if (is_category(1)) {$posts = query_posts ($query_string.&showposts=1); } ?><?php if (is_category(16)) {$posts = query_posts($query_string.&showposts=2); } ?>“is_category()”1f/R|{ IDÿkÔY‚SïNåQ™b”is_category(’5′)”, “showposts=4″ ‘Ì—bv„epP<1f/O`‰•f>y:v„R|{eå_×ep0~Ùry[šR|{mûR NTj!g• ÿbRŸÿY‚gœO``ó~Ù N: 7 v„R|{R6ONN*TŒO`vîRMN;˜˜NNh7v„Y‰ÂÿSê—W(O`_SRMN;˜˜e‡NöY9 IDN-R^úNN*TN: category-7.php v„j!g•e‡Nöÿq6T•ê[šNIbUœk"v„h7_ÿ WordPress O•êR¨gåw^vf>y:[ƒÿ‹÷lèae‡NöTN-v„ "-"{&S÷0N:ry[šR|{e‡zàR^úNTY‰ÂPG‹¾O`gN$N*R|{ÿRR+TN: "News"TŒ "Tutorials"ÿq6TO``ó‹© "News"R|{‘Ìv„SU{Çe‡zàv„Y‰ÂˆhBN:style1.cssÿ "Tutorials"R|{‘Ìv„SU{Çe‡zàY‰ÂˆhBN: style2.cssÿ Lorelle cÐO› ‹©N†NåN•ÙyÍkÔ•ƒ{€SUv„‰ãQ³e¹lÕÿbS_ single.php e‡Nöÿ^vR –d‘Ì—bv„b@gNãxÿmûR NåNNãxÿ <?php $post = $wp_query->post; if ( in_category(9) ) { include(TEMPLATEPATH . /single2.php); } else { include(TEMPLATEPATH . /single1.php);}?>•^8`ÅQµNÿ PHP O•êR¨gå‹â•ÙkµNãxÿ ‚gœeå_×v„R|{ Y ID N: 9ÿ O•êR¨f>y: R single2.phpÿY‚gœNf/ROf>y:N: single1.php0 lèaÿ single1.php TŒ single2.php ‘Ìv„h7_•ê[šNIÿ|û~ßO•êR¨R$e-R •}NTv„h7_f>y:------------------------------------------------{, 14 ˜u /Qq60 ˜u -------------------------------------------------
 15. 15. h7_SNTR|{Y‚gœO``ó~Ùry[šR|{‰Ä[šNTv„h7_ˆhÿO`b@—PZv„Sêf/W(header.php e‡Növ„h{~N-R QeNåNNãxÿ<?php if ( is_category(15) ) { ?><link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo(template_url); ?>/cat-15.css"type="text/css" media="screen" />;<?php } else { ?><link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo(stylesheet_url); ?>" type="text/css"media="screen" /><?php } ?>W(gÐNN*˜u—bSUrìŒu(gÐNN* e‡Nöÿ php index.php e‡NöN-Q™QeNåNNãxÿY‚gœO`NÅ`óW(™–˜uf>y:gÐN*e‡NöQ…[¹ÿSïW(<div> <?php if ( is_home() ) { include (TEMPLATEPATH./test.php); } ?> </div><div> <?php if ( is_category(1) ) { include (TEMPLATEPATH./test.php); } ?> </div>˜u—bf>y:ry[šQ…[¹ÿSÖT[WR0 is_page(‘* ’)ÿ ÿ<div> <?php if( is_page(contact)) { include (TEMPLATEPATH./test.php); } ?> </div>//R$e-f/N contact ˜u—b /// is_posted()R¨`h˜˜Nå[žs°fôSËY}v„ SEOfÿcbÿ header.php Q… <title><?php bloginfo(name); wp_title(); ?></title><?php if (is_home()) { echo bloginfo(name); } elseif (is_404()) { bloginfo(name); echo - Oops, this is a 404 page; } else if ( is_search() ) { bloginfo(name); echo ( - Search Results);} else { bloginfo(name); echo ( - ); wp_title(); }?>R¨`f>y:ƒÜSUÿh9cnR|{Sʘu—b|{W‹f>y:vø^”gavîÿ------------------------------------------------{, 15 ˜u /Qq60 ˜u -------------------------------------------------
 16. 16. <!--Begin an unordered list the ID is for the bookmark, the class is for the style (so I can have other lists with the same styling as seen on RedScrubs.com)--> <ul id="nav" class="btn"><!--IF the current page is the 404 page, note the added error class--> <?php if(is_404()) { ?> <li class="current_page_item error"><a href="#">404 Error</a></li> <?php } ?> <!--IF the current page is the search results page--> <?php if(is_search()) { ?> <li class="current_page_item"><a href="#">Search Results</a></li> <?php } ?><!--IF the current page is a single post--> <?php if(is_single()) { ?> <li class="current_page_item"><a href="#">Selected Article</a></li> <?php } ?>R¨`f>y:šØN®f>ƒÜSUÿR¨`R •} css h7_ÿ<ul id="nav"> <li<?php if ( is_home() || is_category() || is_archive() || is_search() || is_single() ||is_date() ) { echo class="current"; } ?>><a href="#">Gallery</a></li> <li<?php if ( is_page(about) ) { echo class="current"; } ?>><a href="#">About</a></li> <li<?php if ( is_page(submit) ) { echo class="current"; } ?>><ahref="#">Submit</a></li></ul>•ê[šNI˜v•è[ü‚*<ul id="nav"> <li <?php if ( is_home() || is_category() || is_archive() || is_search() || is_single() ||is_date() ){ echo class="current"; } ?>><a href="<?php bloginfo(url); ?>">™–˜u /a></li> < <li <?php if ( is_page(about) ) { echo class="current"; } ?>> <a href="<?php echo/index.php/about ; ?>">QsNŽ/a> </li> < <li <?php if ( is_page(liuyan) ) { echo class="current"; } ?>> <a href="<?php echo/index.php/liuyan ; ?>">uYŠg• </a> </li></ul>------------------------------------------------{, 16 ˜u /Qq60 ˜u -------------------------------------------------
 17. 17. gå‹âe‡zàQuery_posts(gå‹âe‡zàÿ )€ýˆ«u(gef>y:ry[še‡zàÿO`b@—PZSêf/O`NN*j!g•e‡Növ„ Loop_YËNKRMŒu(QýepSêf>y:gÐN*R|{N-v„e‡zàY‚gœO``óf>y:gÐN*ry[šR|{v„N[švî_Uv„e‡zà<?php query_posts(cat=15&showposts=10); ?> //•Ù‘ÌROf>y:R|{ ID N: 15v„ge° 10{Çe‡zà0NΙ–˜uyû–dry[šR|{<?php if (is_home()) { query_posts("cat= -3"); } ?> //NÎN;˜uNyû–dR|{N: 3 v„b@geå_×0hÀ}"gÐ{Çe‡zà<?php query_posts(p=3); ?> Sêf>y: post-id N: 3 v„˜u—b0query_posts() Qýepv„NN›^8‰Áu(lÕf/ page €Nf/ post<?phpquery_posts(page_id=1); // Sêf>y: id=1 v„˜u—bquery_posts(pagename=about); // Sêf>y:˜u—bT[WSëabout v„˜u—b?>ƒ·SÖe‡zàget_posts f/NN*{€SUv„O`SïR)u(Y_ªs¯NåNTe¹_•WRe‡zàv„h{~ÿ O‹Y‚O``ó•WRge°v„5 N*gavîÿNãxSïY‚Nÿ<div> <h2> ge°e‡zà </h2> <?php $previous_posts = get_posts(numberposts=5); foreach($previous_posts as $post) : setup_postdata($post); ?> <li><a href="<?php the_permalink(); ?>" id="post-<?php the_ID(); ?>"><?php------------------------------------------------{, 17 ˜u /Qq60 ˜u -------------------------------------------------
 18. 18. the_title(); ?></a></li> <?php /*?><?php the_content(); ?><?php */?> <?php endforeach; ?> </div> N—bv„NãxN-SØ‘Ï "numberposts=ÿ "RTJ‹É WordPress W(_ªs¯‘Ì}"_TŒXkQEYe‡zàÿ WordPress e‡zàh<_Qýepsetup_postdata()O•êR¨XkQEb@—Qýepÿ Y‚OUcR|{TŒcgf>y:NN* Archvies [Xhc˜u—b <?php while(have_posts()) : the_post(); ?> <ul><?php wp_get_archives(type=monthly&show_post_count=1) ?></ul> <ul><?php wp_list_cats(sort_column=name&optioncount=1) ?></ul> <?php endwhile; ?> O•u( wp_list_cats h{~f>y:NN*cR|{c’Rv„ WordPress [XhcRˆhTŒ wp_get_archives f>y:WúNŽeågv„[XhcRˆh0 ˜u—bj!g•Y4•èXðf <?php/* Template Name: Gallery */ ?> N:NTv„R|{c[šNTv„VþPÏ ?) )1ir<p > s( fi : _?ep ch a gy o t (> =l/ptai/ t0;)ets b ml m er a m ? _f 1 up . lilg >< ? p rb c o= n ( h ?) )1ir<p > 6( fp : _ ? s( s ee c il a e ghy o t> =l/ptai/ t1;)ets b ml m er a m ? _f 6 up . lilg >< ? p rb c o= n ( h ?e >h <p ?i ;f pn d N;˜u/ :s(v˜uf/T&NåY˜uf>y: Ù‘Ìf/cf/T&f/R˜uv„{, 2 _ eC pA a co g ha ) irr ee i y d /t g ÿ• ÿ 34 ÿÿÿ˜u0 ÿi( f/cR˜uv„{,N˜u _ s p a g )e d ------------------------------------------------{, 18 ˜u /Qq60 ˜u -------------------------------------------------
 19. 19. Y‚OUmûR ^{porG banner ^•TJW(_YËNKRMbNì—‰•QHN•} SmoothGallery 2.01) b@—e‡Nöe>R0T•v„W0e¹‰ãS‹N•}R0v„ smoothgallery‰ãS‹_—R0v„ ss e‡NöY9YR6R0 ordpress vî_U wp-content/themes/your_theme_name c w scripts e‡NöY9YR6R0 p-content/themes/your_theme_name w2) W( header.php ‘ÌmûR ÿ<script type="text/javascript" src="<?phpbloginfo(template_url); ?>/huandeng/scripts/mootools.v1.11.js"></script><!--<!–JS SmoothGallery–>--><script type="text/javascript" src="<?phpbloginfo(template_url); ?>/huandeng/scripts/jd.gallery.js"></script><?php /*?><?php wp_head();?><?php */?>S»c‰kdˆLÿ Nq6N€ý[žs°0Nwå•SNÀNHSŸVàÿwp_head();‘Ì—bf/QvNÖcÒNö‘Ì—bv„h7_b€f/QvNÖŒu(NãxÿY‚gœS»c‰kdˆLv„‹ÝeàlÕf>y:N†ÿb@NåSê€ýbŠNÖNìb@—‰•v„Nãxvôc¥Q™•ÛN;˜˜v„h7_j!g•Q…•ÛˆL~ßNŒu(0SïNå‰ãQ³•î˜˜03) e°^úNN*e‡Nöhuandeng.phpmûR Nãxÿ<!-- Initialization of SmoothGallery--><script type="text/javascript"> function startGallery() { var myGallery = new gallery($(myGallery), { timed: false }); } window.addEvent(domready,startGallery); </script><!-- Creation of the html for the gallery --> <div class="content"> <div id="myGallery"> <div class="imageElement"> <h3>Item 1 Title</h3> <p>Item 1 Description</p> <a href="#" title="open image" class="open"></a> <img src= <?phpbloginfo(template_url); ?>/huandeng/images/brugges2006/1.jpg class="full" /> <img src=<?phpbloginfo(template_url); ?>/huandeng/images/brugges2006/1-mini.jpg class="thumbnail" />------------------------------------------------{, 19 ˜u /Qq60 ˜u -------------------------------------------------
 20. 20. </div> <div class="imageElement"> <h3>Item 2 Title</h3> <p>Item 2 Description</p> <a href="#" title="open image" class="open"></a> <img src=" <?phpbloginfo(template_url); ?>/huandeng/images/brugges2006/2.jpg" class="full" /> <img src="<?phpbloginfo(template_url); ?>/huandeng/images/brugges2006/2-mini.jpg" class="thumbnail" /> </div> <div class="imageElement"> <h3>Item 3 Title</h3> <p>Item 3 Description</p> <a href="#" title="open image" class="open"></a> <img src="<?phpbloginfo(template_url); ?>/huandeng/images/brugges2006/3.jpg" class="full" /> <img src="<?phpbloginfo(template_url); ?>/huandeng/images/brugges2006/3-mini.jpg" class="thumbnail" /> </div> <div class="imageElement"> <h3>Item 4 Title</h3> <p>Item 4 Description</p> <a href="#" title="open image" class="open"></a> <img src="<?phpbloginfo(template_url); ?>/huandeng/images/brugges2006/4.jpg" class="full" /> <img src="<?phpbloginfo(template_url); ?>/huandeng/images/brugges2006/4-mini.jpg" class="thumbnail" /> </div> <div class="imageElement"> <h3>Item 5 Title</h3> <p>Item 5 Description</p> <a href="#" title="open image" class="open"></a> <img src="/huandeng/images/brugges2006/5.jpg" class="full" /> <img src="/huandeng/images/brugges2006/5-mini.jpg" class="thumbnail" /> </div> <div class="imageElement"> <h3>Item 6 Title</h3> <p>Item 6 Description</p> <a href="#" title="open image" class="open"></a> <img src="<?phpbloginfo(template_url); ?>/huandeng/images/brugges2006/6.jpg" class="full" /> <img src="<?phpbloginfo(template_url); ?>/huandeng/images/brugges2006/6-mini.jpg" class="thumbnail" /> </div>------------------------------------------------{, 20 ˜u /Qq60 ˜u -------------------------------------------------
 21. 21. <div class="imageElement"> <h3>Item 7 Title</h3> <p>Item 7 Description</p> <a href="#" title="open image" class="open"></a> <img src="<?phpbloginfo(template_url); ?>/huandeng/images/brugges2006/7.jpg" class="full" /> <img src="<?phpbloginfo(template_url); ?>/huandeng/images/brugges2006/7-mini.jpg" class="thumbnail" /> </div> <div class="imageElement"> <h3>Item 8 Title</h3> <p>Item 8 Description</p> <a href="#" title="open image" class="open"></a> <img rc="<?phpbloginfo(template_url); ?>/huandeng/images/brugges2006/8.jpg" class="full" /> <img src="<?phpbloginfo(template_url); ?>/huandeng/images/brugges2006/8-mini.jpg" class="thumbnail" /> </div> </div> </div></div>4) W(—‰•_u(v„W0e¹mûR NåNNãxÿ Nwå•SNÀNHSŸVàŒu( ÿ huandeng.php NãxTÿ kdS: Wß•1y»e‡NömAÿ€Nl¡gRžlÕ‹©[ƒ_ROMÿSê€ýQvvôc¥Q™Qe index.php e‡NöQ…•èÿ<?php include(TEMPLATEPATH./huandeng.php); ?>•Ù‘Ì—bgNN* 5) •ê[šNI gallery v„QwOSf>y:eHgœ0 bS_e‡Nöwp-content/themes/your_theme_name/css/jd.gallery.cssÿW(•Ù‘ÌOîe9 gallery v„[½TŒšØ0•ÇOîe9 jd.gallery.css [ŒQh[ù•ÙN*slideshow h9cn•ê]ñv„N;˜˜•ÛˆLN*`S0 ÿ ^_^ÿ#myGallery, #myGallerySet, #flickrGallery{width: 590px;height: 250px;z-index:5;border: 1px solid #000;}žØ‹¤v„[WS÷[ùNŽN-e‡Y*N†ÿSïNåŒet slideshow Ne¹Oá`ohv„šØ^¦SÊe‡[Wv„[WS÷ÿSê—‰•Oîe9.jdGallery .slideInfoZoneÿnÑR¨Oá`ohšØ^¦0˜œ‚r{ISÂepÿ.jdGallery .slideInfoZone h2ÿOá`ohQ…h˜˜h7_ÿ------------------------------------------------{, 21 ˜u /Qq60 ˜u -------------------------------------------------
 22. 22. .jdGallery .slideInfoZone pÿOá`ohe‡g,h7_ÿ *NnÑR¨h[½^¦ ; .jdGallery .carousel { position: absolute; width: 100%; margin: 0px; left: 0; top: 0; height: 90px;/*NnÑR¨h[½^¦ ;*/ background: #333; color: #fff; text-indent: 0; overflow: hidden; } O`•ØSïNåOîe9wp-content/themes/your_theme_name/scripts/jd.gallery.js gee9SØgallery v„ Uy:eHgœÿSmooth Gallery cÐO›N†YyÍNTv„f>y:eHgœÿO`SïNåh9cn—‰••ÛˆLOîe9ÿ 5 N*O`Nwå•Sv„ Wordpress Qýep . 1 wa )(m pi _ l Wúg,Nf/NN*•…~§{€SUv„QýepÿQA‹¸O`••ÇNN›{€SUv„Nãx•{g~ W0TNûOUNºSÑ•u5[P•®Nö0O‹Y‚ÿ < ?p hp @$ u=tl ex sep ra o c m ;e . ; ofyH e mle c gol=ts m $ rl u !b b j yieab-otCg omm u $e u lsoy t ihe n ig- m ! l e g c k = a s $esopla m$,$l$a ,e wm ab (m sut=ii ;)j _ g t c ; m)m Yo$a !b lfi e sc (i o n e u h tg a s rh ne; nyteegahee .gr ase w cl a Pun ah a sas To i eyms s mnr e e l od e go r eip rb .l ? > 2 N;˜˜N-f>y: v{_U ”þc¥ . wt:)_ o n pg o ( i l u 3 ÿn . )a er (_ cl u Qe U ^vmK‹Õ[ƒv„~Óg„f/T&kcxn0Y‚gœ”þc¥RM—b•:/:t RL /p t h [ƒSïNå•êR¨mûR ÿ•lcb{&S÷N:kcxnv„ HLTÿ M 4 w( . ÿu po a ) p t •ÙN*Qýepu(ge•lcbcbˆL{&[W{&N2N:< >b h‹°ÿ^vbŠSÌcbˆL{& /r ON:NN*e°v„kµ„=v„_YËÿW(RMNkµR Qe<^vW(e°v„kµ„=R N< p> ÿ / p > 0 ------------------------------------------------{, 22 ˜u /Qq60 ˜u -------------------------------------------------
 23. 23. wordpress NN›^8u(Nãxÿf>y:ge°e‡zàl <div id="newpost">l <h2> ge°e‡zà </h2>l <?phpl $previous_posts = get_posts(numberposts=15);l foreach($previous_posts as $post) :l setup_postdata($post); ?>l <li><a href="<?php the_permalink(); ?>" id="post-<?php the_ID(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>l <?php /*?><?php the_content(); ?><?php */?>l <?php endforeach; ?>l </div>l <div id="newcomment">f>y:ge°‹Ä‹ºl <h2>ge°‹Ä‹º </h2>l <div id="newcom">l <?phpl global $wpdb;l $sql = "SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,l comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved,l comment_type,comment_author_url,l SUBSTRING(comment_content,1,30) AS com_excerptl FROM $wpdb->commentsl LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID =l $wpdb->posts.ID)l WHERE comment_approved = 1 AND comment_type = ANDl post_password = l ORDER BY comment_date_gmt DESCl LIMIT 10";l $comments = $wpdb->get_results($sql);l $output = $pre_HTML;l $output .= "n<ul>";l foreach ($comments as $comment) { $output .= "n<li>".strip_tags($comment->comment_author) .":" . "<a href="" . get_permalink($comment->ID). "#comment-" . $comment->comment_ID . "" title="on " . $comment->post_title . "">" .strip_tags($comment->com_excerpt) ."</a></li>"; }l $output .= "n</ul>";------------------------------------------------{, 23 ˜u /Qq60 ˜u -------------------------------------------------
 24. 24. l $output .= $post_HTML;l echo $output;?>l </div>l </div>f>y:pí‹Äe‡zàl <div id="reping">l <h2> gS×Qslèe‡zà</h2>l <?php $result = $wpdb->get_results("SELECT comment_count,ID,post_title FROM $wpdb->posts ORDER BY comment_count DESC LIMIT 0 , 10");l foreach ($result as $topten) {l $postid = $topten->ID;l $title = $topten->post_title;l $commentcount = $topten->comment_count;l if ($commentcount != 0) { ?>l <li><a href="<?php echo get_permalink($postid); ?>" title="<?php echo $title ?>"><?php echo $title ?></a></li>l <?php } } ?>l </div>Œu(Sê•^” 5 (a 2 G .NåN) rt av r<?php if(function_exists(get_avatar)){ echo get_avatar($comment, 50);} ?>Œu(RMN${Çeå_×ÿT~í 3{Çeå_×Rˆhl <?php query_posts(showposts=2); ?><?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>l <h2<?php the_title(); ?></h2>l Posted on <?php the_time(F jS, Y) ?> in <?php the_category(, ); ?>l <?php endwhile; endif; ?><!-- google ad script -->l (Google ads here)l <?php query_posts(showposts=3&offset=2); ?>l <?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>l <h2><?php the_title(); ?></h2>l Posted on <?php the_time(F jS, Y) ?> in <?php the_category(, ); ?>l <?php endwhile; endif; ?>–•g:e‡zàl <div id="rand">l <h2>–•g:e‡zà </h2>l <?phpl $rand_posts = get_posts(numberposts=10&orderby=rand);------------------------------------------------{, 24 ˜u /Qq60 ˜u -------------------------------------------------
 25. 25. l foreach( $rand_posts as $post ) : ?> l <!--N—bf/O``ó•ê[šNIv„ Loop--> l <li><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li> l <?php endforeach; ?></div> [‰Qhv„Œu( W e s d p o rcÒNöj!g•Nãx <?php if ( function_exists(’plugin_template_tag_function’) ) : ?> <h2>•èNöh˜˜ </h2> <?php plugin_template_tag_function(); ?> <?php endif; ?> Wordpress ^8u(Nãx‰ã‘Ê ge°e‡zà . 1 Ws ge°e‡zàv„Œu(SïNåO•u(NˆL_ˆ{€SUv„j!g•h{~sh s d e p r o e_ ge ip v c_ w r at e g [žs°. NãxY‚Nÿ (vt? shp e_h ie cg r ap < b tt p ys o p s o , 0> 1?;) f>y: 1 ( 0 {Çge°fôe°e‡zà) b sh e_ v? ip c_ w <r a h p te g =(e m & 0p 2y tb ii= ttt s o lo ps m oa rt t= u f s c ;) > ? T—b•ÙN*Nãxf>y:O`SZ[¢N-ge°v„ 2 0{Çe‡zàÿQvN-oa ‘ÌN;‰•u( m rt•Ù t= u f s c ge•ê[šNI•ÙNýe‡zàRˆhv„f>y:h7_0QwOSv„SÂepTŒO•u(e¹lÕO`SïNåS€[˜e¹v„O• u(‹ôf- sh er w ip v c_ a _t e g 0( m oa rtN_SïNåN‰•ÿžØ‹¤Nå URˆhf>y: t = uf s c L e‡zàh˜˜0) ˆeQE Wv„ •Ç P : )(q s_ te y p ur s o QýepN_€ýŒu(ge°e‡zàRˆhÿ†}q6NãxOkÔ•ƒ YNp¹ÿOFSïNåfôY}v„c§R6 L p ov„f>y:ÿkÔY‚O`SïN勾•nf/T&f>y:dX‰•0QwOS v„O•u(e¹lÕN_SïNågåw[˜e¹v„‹ôf0 –•2:e‡zà g . < p ? h p npo=a =os n ua_ s_ mt $ &e t 0ep d 1stg r ;) p s( o t s b = y r d n : ) t as_h p ncf $s aa s re o $(do tr p s o > ? N—bf/O``ó•ê[šNIv„ > --! < L -- p o>la ;)(ltihhn"<l i> e _?)ma < ttpk<i< ? ?p(=> / >; hh e _fp " pe > ra < it? ep lr ------------------------------------------------{, 25 ˜u /Qq60 ˜u -------------------------------------------------
 26. 26. >ho< ?;anp crdh ef? e N—bcÐR0v„ sty ˆeQE: sq o p _r e u Th7SïNåub–•g:e‡zàRˆh0 ge°uYŠ . 3 N—bf/bNKRMW(NN* sd W sp N;˜˜N-NãR0v„ge°uYŠNãxÿ eo rr QwOSN_‹°N_—f/Tê N*N;˜˜N†0‹åNãxvôc¥Œu(epcn^“f>y:NNýge°uYŠ0QvN- M L 0 1I I T –PR6uYŠ f>y:ep‘Ï0~ÿ‚r•èNýRf/kÏgauYŠv„•“Qúh7_0 < h p? wo $lg ; bl da pb ms o l tEN o,ntp,eti_pI,T ctss SC$ Do "D Iw _r me ,_ toC da p Lq sSs El = T D ,vg_oDt d_muon mcntnm om,mc e endhtt_ ctttrm rea c_o po e_ p a, , _ Is m am e ,l_uen ro,c e utot rm hy mm cp a __ et n tA1R_ pSBnm m,Toe oSSon c3,Nt r_ tc e0 In c ec x m e G ) t U( FMn R$m Opt we > m o c - b ds =>nI D.s$ IEep _T> Lm mO oU Ow cttp wn $T mo oN tNd cE Fe (J s- ob pR _s m - b d Ds$ I. w ) tp > s o- b d p A A1eEn N =Wdt DNno em=E otHp e e p v y R c m Dct _ _ m mr a =stp wo ds s r o a p _ OEn RRt Dt e B m g_ _m ed o c S YC a ML 0 1I I T ;" ;)qstu_=n l$ lsr$$t s ewm ( >se tp e g - b d m oc HL _M$ e=;o Tp r t p tu $u mcnrf os$ho cnm $a(ta )t se mcm o e { )>nirts."n". p mp il t$ oge ><= u cse $a rm ht m ot_ cn (m -t u _ t u o.om . "=ha" . ":". mrt fr< Deg e cn $ile >t_ Ip ( ka ne ) - m . "oetit ""omm nl mn-n "= $_ot cI.tm >n#e mc ote ce" .m D-)ogirts .>" . eti_pn mp " l tot cse $a tcn p_ >t_ m ot (e r - m ec x mc $e to >s - m ;"l>. >a" i< /< / } H .; u _$Lp T o tp t$ M s t o u = >ph ?uo ;t$c t u oe ------------------------------------------------{, 26 ˜u /Qq60 ˜u -------------------------------------------------
 27. 27. Œu( TAB ˜u{~ƒÜSUÿmûR Y4e‡NöÿR$e-TŒu( s d a h e e‡Nö j<?php if ( is_home() ){ ?><script type="text/javascript" src="<?phpbloginfo(template_url); ?>/tab/easytabs.js"></script><?php } else { ?><script type="text/javascript" src="<?phpbloginfo(template_url); ?>/tab/easytabs1.js"></script><?php } ?>mûR NãxR0 s c h7_e‡NöQ… l <!--tab ˜u{~ css--> l #tab{ l text-align:left; l position:relative; l } l .menu { l background-color:#ececec; l color:#272727; l border-bottom:1px solid #d7d7d7; l height:23px; l width:450px; l vertical-align:middle; l } l .menu ul { l margin:0px; l padding:0px; l list-style:none; l text-align:left; l } l .menu li {display:inline; l line-height:23px;} l l .menu li a {color:#000000; l text-decoration:none; l padding:4px 5px 6px 5px;------------------------------------------------{, 27 ˜u /Qq60 ˜u -------------------------------------------------
 28. 28. l border-left:1px solid #ececec; l border-right:1px solid #ececec; l } l .menu li a.tabactive {border-left:1px solid #d7d7d7; l border-right:1px solid #d7d7d7; l background-color:#CCCCCC; l font-weight:bold; l position:relative;} l l #tabcontent1,#tabcontent2,#tabcontent3,#tabcontent4 { l border:1px solid #ececec; l width:450px; l text-align:left; l padding:6px 0px; l font-size:12px; l margin:2px 0 5px 5px; l } l l l #container1 #newcomment,#container #newcomment{ l l position: relative; l margin-left:30px; l width:350px; l } l l #container1 #reping,#tabcontent1 #reping{ l position: relative; l margin-left:30px; l width:350px; l } l l #container1 #rand li, #tabcontent2 #rand li{ l margin-left:30px; l padding:0; l } l l <!--tab ˜u{~ css-->mûR aNãxR0—‰•Œu(v„W0e¹ bt <div id="tab"><h2>ge°Qslèeå_×SÊ‹Ä‹º </h2><!--Start of the Tabmenu 1 -->------------------------------------------------{, 28 ˜u /Qq60 ˜u -------------------------------------------------
 29. 29. <div class="menu"> <ul> <li><a href="#" onmouseover="easytabs(1, 1);" onfocus="easytabs(1, 1);" onclick="return false;" title="" id="tablink1">ge°‹Ä‹º </a></li> <li><a2 ,1a";)2 ,1ar ";) href="#"no b ob o (n e s u c ao = tf y s" m s (o e u a= s te y" v >a"i "ltit "slfnr"io>l> nb e e ucn i a glt = ;artk c < 2d " kS×Qslèe‡zà< "i = el / =";)3 ,1a";)3 ,1#>< b o"sal o (n s e u c a= o s tf y " noi m< ar = b (o s e u a= e tv y "f h >a"i:e‡zà<eio nb "ltit >anr" n –lt e "s>uc c 3 d " i;lf r= k•g = e<tk l "i = / >/ u l< >/ v< d i >1ba-< -- TtS! ar- et n tt o cn >niv 1d < "c d e" i a b n o tt= nme dv"n e <t =m wd "c> ioi < ? p h p $b wl p o d ;g al omStoI cont"LqT mtl ED _o iEI, pr =$ a_ _C w p s, C t,I S d s D tT e Nl D om_ cDnn moa ome ccat, mm oed _,o ,_v Iep ht pr tu g r n sd t omume cctSSm mmc,e Sl_Io _ oen) n UT3 c ,BA, o pu0 n ynGtt eh 1 _R ta( rN _ oe t FepmTId o_wE R cO>LnEb m$bOJp R dF O pcs N tr o T $o c- t s x me w M U> N - t s $cH_= wmp_ (dcpea W>oo podsv >IEtm o)sIne b$n p me d -w n DD t .R r =mb o c tE - s m OcmoAm RRta Ne DDC c1t oes oyn mm me E_tr =_ BE D Ye p gd t A = d a _ np N S wo D erTLtt ;)$twm aMu s$=sI h=p qe ;0 o ;$ lss M c o (u 1 rp u $ e e _ $ H f _n lp T ot c" >L r- I m d gb e t =$me . pan o{st cstn um me $) o t$ (c u t o . "=a.$mhn" "e" c:ctm< fr oio)>l h a>sri < me_ g"na ( mu pr.." s- o " e _ n t t $.ctm omt-t cckra m(D "#eItn om >_e "n> op $.e ml -n "-) g i_ en .>" .e.cmtit " l$_l tm= oon i">t t" np o - t s e _M} ;"i$"cp HL >cmr $. ;o oio_ p p a>t o $ lm)e = u >.e t u prn s tt gm T ( tc s-s <x _ / t ?$d >tv< ;pi/ u e o h c u > o t >/ v< d i ------------------------------------------------{, 29 ˜u /Qq60 ˜u -------------------------------------------------

×