cara guru dapat memainkan peranan menjayakan hasrat FPK dan FPG dalam melaksanakan KSSR untuk membangunkan modal insan

25,922 views

Published on

3 Comments
14 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
25,922
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1,700
Comments
3
Likes
14
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

cara guru dapat memainkan peranan menjayakan hasrat FPK dan FPG dalam melaksanakan KSSR untuk membangunkan modal insan

  1. 1. 11.0 PengenalanFPK dan FPG merupakan penyuluh yang memberi pedoman dan arah tuju kepada segalausaha pendidikan. Matlamat yang terkandung dalam kedua-dua falsafah ini dapatmembangunkan modal insan. Maka adalah penting bagi setiap guru untuk meneliti danmentafsir kandungannya serta memahami secara mendalam hasrat dan cita-cita yangterkandung di dalamnya. Kandungan, hasrat dan cita-cita yang dinyatakan dalam FPK dan FPGakan memberikan memberikan implikasi kepada keseluruhan perjalanan sistem pendidikan.2.0 Berdasarkan teks ucapan di atas, huraikan bagaimana cara guru dapat memainkanperanan menjayakan hasrat FPK dan FPG dalam melaksanakan KSSR untukmembangunkan modal insan.2.1 Guru harus mengamalkan kemahiran profesionalGuru merupakan tenaga ikhtisas di dalam bidang perguruan yang dipertanggungjawabkanuntuk mendidik murid-murid di sekolah. Oleh itu, guru yang mempunyai kemahiran profesionalserta kecerdasan emosi yang tinggi memainkan peranan besar dalam menghasilkan generasiyang berpendidikan, berkemahiran, berbudaya ilmu dan berakhlak selaras dengan FalsafahPendidikan Kebangsaan. Peranan ini penting bagi membawa pendidikan negara Malaysia kearah pendidikan yang bertaraf dunia (Dr.Ragbir Kaur, 2007).Antara kemahiran yang perlu ditekankan ialah kemahiran berfikir dan kemahiran konstruktif.Para pelajar mestilah dididik menggunakan daya fikir tinggi dan minda untuk melahirkan murid-murid yang dapat belajar sepanjang hayat dan mempunyai modal intelektual tinggi menghadapiera globalisasi. Kemahiran berfikir dan pemikiran konstruktif perlu juga terarah kepadapandangan jauh dan luar biasa.Perkembangan dan kemajuan dalam pendidikan tanah air mendesak guru menguasaipelbagai kemahiran generik seperti kemahiran berfkir, kemahiran mengguna danmengintegrasikan Teknologi maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam pengajaran danpembelajaran, kemahiran belajar dan kebolehan menguasai bahasa kedua dengan baik.Sehubungan dengan itu, Kementerian Pelajaran sentiasa menganjurkan pelbagai kursus jangkapendek dan jangka panjang untuk guru. Oleh itu, guru dapat mengaplikasikan kemahiran inidalam proses pengajaran dan pembelajaran.
  2. 2. 22.2 Guru sebagai pendorong pemikiran kritis dan kreatifGuru boleh dianggap sebagai seorang pengusaha. Dengan itu, untuk memenuhi ciripengusaha yang dinamik, guru perlu mempunyai kemahiran dan sentiasa berupaya berfikirsecara inovatif dan kreatif. Oleh itu, peranan guru seterusnya ialah sebagai pendorongpemikiran kritis dan kreatif anak muridnya. Tanggungjawab guru mendorong pemikiran kritisdan kreatif adalah usaha ke arah pembinaan modal insan yang mampu membangunkan negaramenerusi pemikiran mereka.Melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 usaha membangunkanmodal insan, tumpuan diberikan dalam melahirkan murid yang kompeten dalam sains danberdaya kreatif serta berkebolehan pasaran. Hal ini bererti setiap guru bertanggungjawab dalammendorong pemikiran murid yang kritis dan kreatif menerusi pengajaran guru. Apabila seorangguru itu sendiri mempunyai pemikiran kritis dan kreatif, secara tidak langsung dapatmemperkasakan lagi gaya pemikiran anak muridnya supaya dapat menjana idea-idea baruyang bernas dan kreatif agar dapat melahirkan murid yang kompeten dalam pelbagai bidangdan berdaya kreatif serta berkebolehan.Guru bertanggunjawab meransang pemikiran murid agar mampu berfikir pada tahap yangtinggi dengan memilih strategi pengajaran yang berkesan. Antara tindakan guru yang bolehmerangsang pemikiran kritis dan kreatif murid adalah pemilihan teknik pembelajaran yangmemberi ruang kepada murid untuk meneliti, mengamati dan berfikir serta pembelajaran di luarbilik darjah meluaskan pengalaman dan pengamatan murid terhadap persekitaran. Bukan itusahaja, keadah pembelajaran yang boleh dikendalikan oleh guru adalah penyediaan sumberpengajaran dan pembelajaran yang mengajak murid-murid berfikir dan menyelesaikan masalahdi samping membaca pelbagai bahan ialah ransangan kemahiran berfikir kepada guru danmurid.2.3 Guru berperanan menggilap potensi murid-muridSetiap manusia diberi kelebihan dan keistimewaan berbeza-beza. Bagi seorang guru, bukankelemahan seseorang murid itu dicari, tetapi keistimewaan itu dicari dan digilap agar menjadimanusia yang berguna bukan sahaja untuk diri sendiri, malahan untuk mesyarakat dan negara.Oleh itu, seorang guru itu harus bijak mencungkil bakat serta kebolehan murid-muridnya agartidak disia-siakan begitu sahaja bakat yang mereka peroleh.
  3. 3. 3Guru ialah pihak yang bertanggungjawab memupuk potensi murid dengan didikan danbimbingan. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) memastikankurikulum di sekolah mampu memanfaatkan potensi sedia ada yang ada di dalam diri muriddengan menekankan pendidikan yang berasaskan nilai murni. Contohnya melalui pelajaranPendidikan Moral, Pendidikan Islam serta nilai merentas kurikulum. Setiap guru yangbertanggungjawab mengendalikan mata pelajaran tersebut merupakan pihak yang bolehmengenal pasti bakat murid dan menggilap potensi mereka supaya potensi tersebut dapatmenjadi modal insan yang mampu menyumbang kejayaan kepada diri dan negaranya.2.4 Guru bertindak sebagai pembentukan nilai/role modelNilai merupakan kriteria penting bagi mengukur mutu sesuatu perkara.menurut Ragbir Kaur(2007), guru harus membentuk murid-murid untuk memiliki akhlak yang mulia dan mempunyainilai-nilai murni yang tinggi. Nilai-nilai yang perlu diterapkan ialah moral, agama, terminal daninstrumental.Oleh yang demikian, guru haruslah mempunyai sifat dan kualiti peribadi, profesional dansosial yang baik dan murni supaya dapat menjalankan tugas sebagai pendidik dengansempurna. Nilai-nilai murni yang ditonjolkan oleh guru di sekolah secara tidak langsung akanditerapkan dalam jiwa murid. Menurut Ee Ah Meng (2003) guru yang beriltizam akan menjadirole model kepada murid-murid. Secara tidak langsung, guru berkenaan akan dapat memupukbeberapa ciri peribadi yang positif melalui amalan-amalannya di dalam bilik darjah.2.5 Guru berperanan sebagai pembimbingGuru bukan sahaja memainkan peranan untuk menyampaikan maklumat dan kemahiranmata pelajaran kepada murid. Malah untuk melaksanakan tugasnya dengan berkesan, guruperlu memastikan bahawa muridnya membina kemahiran untuk menangani masalah yangmungkin dihadapi dalam hidupnya. Peranan seorang guru sebagai pembimbing dan kaunselorsangat besar dan sangat penting dalam memastikan kelahiran manusia-manusia yang berilmu,yang boleh berfikir untuk membawa perubahan keidupan manusia ke arah yang lebih selesadan sempurna.Guru juga bertindak sebagai pembimbing anak murid secara seimbang dari segi intelek,rohani, jasmani dan emosi. Pada awal persekolahan, murid tidak faham apa yang perludipelajari oleh mereka dan mereka hanya akan tahu setelah mereka diajar, selepas itu merekaakan belajar apa yang diajarkan kepada mereka. Guru sebagai seorang pembimbing perlu
  4. 4. 4menguasai kemahiran dalam bimbingan dan kaunseling untuk membimbing murid-murid dalamproses pembinaan modal insan. Guru juga adalah pekerja yang mematuhi segala etikaprofesion ke arah membimbing anak muridnya menepati acuan sebagaimana yang termaktubdalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).3.0 KesimpulanSecara kesimpulannya, guru merupakan permata yang bernilai kepada bangsa, masyarakatdan negara. Oleh itu, guru memikul tanggungjawab yang sangat penting dalam pembangunandan kemajuan sesebuah negara. Maka, warga guru wajar dan wajib memanfaatkan kepakarandan ilmu masing-masing untuk membina modal insan dalam pelbagai disiplin dan dimensi demimemenuhi tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menjadi tunjang kepadasistem pendidikan di negara kita selama ini. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysiayang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab danberkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmoniandan kemakmuran masyarakat dan negara.

×