Definisi Kaedahkaedah merupakan satu siri tindakan guru yang sistematikyang bertujuan untuk mencapai objektif pengajaran y...
Jenis-Jenis KaedahKaedahpengajaranBahasaMelayuKaedahnaturalKaedahOral-AuralKaedahBahasaKomunitiKaedah KodKognitifKaedahlin...
Kaedah NaturalKonsepBerasaskan penggunaan bahasa dalam situasikomunikatifKaedah ini kurang menekankan rujukan kepada anali...
Ciri-ciri Kaedah NaturalPenekanan kepadapersembahan inputpemahaman dalambahasa sasaranKelas diasaskan kepadatugasan yang d...
Kebaikan Kaedah NaturalMurid tidak dipaksa mengucapkan sesuatu sehingga mereka betul-betulbersedia untuk berbuat demikian....
Kelemahan Kaedah NaturalPenguasaan bahasa hanya berlaku apabila memahami mesej.Guru perlu menentukan situasi supaya murid ...
Kaedah Tatabahasa TerjemahanKonsepCiri-ciri Kaedah Tatabahasa TerjemahanKaedah iniberfokuskepadakemahiranmenulis danbukann...
Kebaikan Kaedah Tatabahasa TerjemahanMenjimatkan masakerana tidakmemerlukan masayang panjang.Menjimatkan koskerana tidakme...
Kelemahan Kaedah Tatabahasa TerjemahanSukar membuat terjemahankerana dua perkataanberbeza untuk maksud yangsama.Persepsi s...
Kaedah TerusKonsepKaedah yang membabitkan pengajaranperbualanTujuannya adalah untuk memperkenalkanbahasa kedua kepada kana...
Ciri-ciri Kaedah TerusMempelajari sesuatu yang mudah dahulu sebelum abstrak.Mempelajari sesuatu keseluruhan.Latih tubi diu...
Kebaikan Kaedah TerusKelemahan Kaedah TerusPenglibatan murid secara aktifPenglibatan murid secara menyeluruhMurid dapat be...
Kaedah Ajuk HafazKonsepKonsepKaedah ini dilakukansecara demonstrasidan latih tubiPengajaran demonstrasioleh guru perlulah ...
Ciri-ciri Kaedah Ajuk HafazKebaikan Kaedah Ajuk HafazTatabahasa diajar secaramenghafazMenggunakan beberapaayat asas melalu...
Kelemahan Kedah Ajuk HafazTugas guru bertambah kerana terpaksa menyediakanlatihan pertuturan yang banyakMemerlukaan guru m...
Kaedah LinguistikKONSEPKaedah ini digunakan untukpengajaran bahasa modensecara saintifik denganmembandingkan dua bahasa.Pe...
Ciri-ciri Kaedah LinguistikCiri-ciri KaedahLinguistikMendahulukan bentuk daripada makna.Mementingkan pengetahuan fonetikke...
Kebaikan Kaedah LinguistikGuru berpeluang menyediakan bahan pengajarandengan lebih tersusun dan teratur.Murid-murid dapat ...
Kelemahan Kaedah LinguistikHasil yang dijangka tidak mungkin tercapai sebabhukum-hukum bahasa sentiasa berubah-ubah darise...
Kaedah Kod KognitifKonsepKONSEPKaedah ini wujudberasaskan pendapatgolongan mentalis yangmemandang bahasasebagai kreativiti...
Ciri-ciri Kaedah Kod KognitifCiri-ciri Kaedah KodKognitifMenekankan kemahiran membaca danmenulis.Murid-murid perlu berpeng...
Kebaikan dan Kelemahan Kaedah Kod KognitifKebaikan Kaedah Kod KognitifMurid berpeluang belajarmembaca dan menulis denganbi...
Kaedah Bahasa KomunitiKonsepKonsepDalam kaedah bahasa komuniti,murid-murid akan menjadi ahlidalam komuniti.Mereka akan mel...
Ciri-ciri Kaedah Bahasa KomunitiMemupuk semangat kekitaandan perasaan keselamatan.Kebolehan murid meningkatmaju dan mula b...
Kebaikan Kaedah Bahasa KomunitiMurid dibenarkan untuk menggunakan bahasa pertama dalam pada masa yang samaberpeluang menig...
Kelemahan Kaedah Bahasa KomunitiSukar untuk melaksanakan kehendak kaedah ini yang menetapkan bilangan murid didalam sesebu...
Kaedah Oral-AuralKonsepKaedah oral-Aural jugadikenali sebagai kaedahdengar-tutur.Kaedah inimemperkembangkankeempat-empat k...
Ciri-ciri Kaedah Oral-AuralCiri-ciri Kaedah Oral-AuralDimulakandengan beberapadialog tertentu.Dialog dipelajarimelalui pro...
Kebaikan dan Kelemahan Oral-AuralKebaikan Kaedah Oral-AuralMurid mudah menerimapelajaran kerana aktivitilatih tubi.Murid b...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

nota Kaedah BMM3117

1,871 views
1,755 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,871
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
138
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

nota Kaedah BMM3117

 1. 1. Definisi Kaedahkaedah merupakan satu siri tindakan guru yang sistematikyang bertujuan untuk mencapai objektif pengajaran yangditetapkan.kaedah adalah lebih bercorak jangka pendek danmerupakan usaha keseluruhan yang terdiri daripadaprosedur tersusun serta berdasarkan sesuatu pendekatanyang dipilih.Kaedah merupakan langkah-langkah pengajaran yangtersusun rapi dan kesinambungan yang harus diturutidengan saksama bagi mencapai sesuatu objektifpengajaran.
 2. 2. Jenis-Jenis KaedahKaedahpengajaranBahasaMelayuKaedahnaturalKaedahOral-AuralKaedahBahasaKomunitiKaedah KodKognitifKaedahlinguistikKaedahAjuk HafazKaedahTerusKaedahTatabahasaTerjemahan
 3. 3. Kaedah NaturalKonsepBerasaskan penggunaan bahasa dalam situasikomunikatifKaedah ini kurang menekankan rujukan kepada analisisgramatikal, latih tubi gramatikal atau teori tatabahasatertentu.kaedah ini melihat bahasa itu sebagai alat yangdigunakan untuk menghubungkan makna denganmesej.
 4. 4. Ciri-ciri Kaedah NaturalPenekanan kepadapersembahan inputpemahaman dalambahasa sasaranKelas diasaskan kepadatugasan yang dapatmemenuhi keperluanmuridMemperkembangkankeupayaan bahasamelalui penguasaan danpembelajaranMirip kepada prinsipaudio-linguis
 5. 5. Kebaikan Kaedah NaturalMurid tidak dipaksa mengucapkan sesuatu sehingga mereka betul-betulbersedia untuk berbuat demikian.Murid mengambil bahagian aktif untuk memperoleh input pemahaman.Murid tidak perlu menguasai bentuk dan struktur ayat semasa menentukanmatlamat komunikasi murid.Objektif pelaksanaan bergantung kepada keperluan, kemahiran bahasa danperingkat yang akan diajar kepada murid.
 6. 6. Kelemahan Kaedah NaturalPenguasaan bahasa hanya berlaku apabila memahami mesej.Guru perlu menentukan situasi supaya murid dapat menggunakan bahasasasaran secara berkesan.Murid harus boleh bercakap dalam bahasa sasaran selepas beberapa jampembelajaran.Guru terbeban kerana terpaksa menjadi sumber utama.
 7. 7. Kaedah Tatabahasa TerjemahanKonsepCiri-ciri Kaedah Tatabahasa TerjemahanKaedah iniberfokuskepadakemahiranmenulis danbukannyakemahiranlisan.Kaedah ini tidakmementingkanfonetik ketikamenggunakannya.Kaedah inimemberi peluangkepada muriduntukmenterjemahkanbahan daripadabahasa asing kebahasa jati.Gabungantatabahasadenganterjemahan.Berfokus kepadaaspek tulisanMengekalkan bahasapertama sebagaisistem rujukanMenekankan hafazanperaturan tatabahasaPengajaran danpraktikalnyaberdasarkan ayatBerteraskanpendekatan deduktif
 8. 8. Kebaikan Kaedah Tatabahasa TerjemahanMenjimatkan masakerana tidakmemerlukan masayang panjang.Menjimatkan koskerana tidakmemerlukanpembiayaan yangbanyak.Tidak membebankanguru kerana tidakperlu menyediakanBBM.Guru kurang fasihmasih berpeluangmengajar bahasaberkenaan.Tidak memerlukanlatihan intensif yanglama.Tidak mengehadkanbilangan murid didalam bilik darjah.Murid boleh belajarsendiri tanpabimbingan guru.
 9. 9. Kelemahan Kaedah Tatabahasa TerjemahanSukar membuat terjemahankerana dua perkataanberbeza untuk maksud yangsama.Persepsi salah dalamkalangan murid keranamenganggap fonetik tidakpenting.Murid juga beranggapanbahawa pembelajaranstruktur bahasa tidak pentingkerana menekankan aspekhafazan.
 10. 10. Kaedah TerusKonsepKaedah yang membabitkan pengajaranperbualanTujuannya adalah untuk memperkenalkanbahasa kedua kepada kanak-kanakMurid-murid diajar untuk menguasaikeempat-empat kemahiran bahasasecara berkesanSegala pengajaran tidak menggunakanbahasa yang telah diketahui oleh murid-murid
 11. 11. Ciri-ciri Kaedah TerusMempelajari sesuatu yang mudah dahulu sebelum abstrak.Mempelajari sesuatu keseluruhan.Latih tubi diuatamakan.Mengutamakan sebutan yang betul dan sempurna.Murid tidak diajar hukum-hukum bahasa.Tidak menggunakan terjemahan.Murid-murid dihubungkan terus dengan bahasa yang hendak diajar.Utamakan bahasa lisan di mana kemahiran mendengar didahulukan.Pengajaran haruslah berpandukan lunas-lunas kanak-kanak mempelajari bahasa ibundamereka.Timbulkan perasaan ingin tahu menerusi soalan yang dikemukakan.Mementingkan pengalaman sedia ada murid.Hubungan secara terus antara perkataan dengan benda, ayat dengan fikiran dansebagainya.
 12. 12. Kebaikan Kaedah TerusKelemahan Kaedah TerusPenglibatan murid secara aktifPenglibatan murid secara menyeluruhMurid dapat berkomunikasi atau bertutur dengan cepatdan lancar.Menekankan aspek penguasaan bahasa dankomunikasi.Tugas guru bertambah sukar terutama mengajarperkataan sukar dan abstrakMengambil masa yang lama untuk melihat hasilnyaMemerlukan guru-guru yang terlatihMenerbitkan kekeliruan makna sepanjang pengajaranguruHanya sesuai untuk murid-murid pandai sahaja
 13. 13. Kaedah Ajuk HafazKonsepKonsepKaedah ini dilakukansecara demonstrasidan latih tubiPengajaran demonstrasioleh guru perlulah berkaitandengan tatabahasa,pertuturan, perbendaharaankata melalui guru bahasaSesudah ayat dibaca,murid-murid dimintamengajuknya sehinggalahayat-ayat tersebut diingatidan hafaz oleh murid.
 14. 14. Ciri-ciri Kaedah Ajuk HafazKebaikan Kaedah Ajuk HafazTatabahasa diajar secaramenghafazMenggunakan beberapaayat asas melalui caraajukan.Apabila ayat telah dihafazsepenuhnya, murid dimintamembaca deskripsi asaldalam bahasa ibunya.Mudah kerana murid belajar melalui hafazan danajukanMurid berpeluang menguasai pelajarandengan cepat dan betul
 15. 15. Kelemahan Kedah Ajuk HafazTugas guru bertambah kerana terpaksa menyediakanlatihan pertuturan yang banyakMemerlukaan guru menguasai cara sebutanyang betul terlebih dahulu
 16. 16. Kaedah LinguistikKONSEPKaedah ini digunakan untukpengajaran bahasa modensecara saintifik denganmembandingkan dua bahasa.Pengetahuan bahasa muridharus tertumpu kepada bentukdan fungsi bahasa.Kaedah ini amat mementingkanaspek pertuturan dan membolehkanguru menggunakan bahasa yangtelah diketahui oleh murid-muridsemasa proses pengajaran di dalambilik darjah.Tujuannya supaya muridmenggunakan bahasa yang telahdiketahui untuk mempelajaribahasa baharu dari segi bunyinya.
 17. 17. Ciri-ciri Kaedah LinguistikCiri-ciri KaedahLinguistikMendahulukan bentuk daripada makna.Mementingkan pengetahuan fonetikkerana pemilihan bunyi yang samadalam kedua-dua bahasa diutamakan.Mengajar dahulu sebutan bunyi yang adapersamaan dengan bunyi bahasa yangdiketahui.Pemilihan bentuk ayat adalahberdasarkan bentuk ayat yang adadalam bahasa ibunda.
 18. 18. Kebaikan Kaedah LinguistikGuru berpeluang menyediakan bahan pengajarandengan lebih tersusun dan teratur.Murid-murid dapat memahami dengan jelas bahantatabahasa yang dipelajari.Menjimatkan masa.Murid-murid dapat bertutur dan membuat ayat dalambahasa yang dipelajari dengan cepat.Dapat mengelakkan salah faham dalam kalanganmurid-murid terhadap bahasa yang dipelajari.
 19. 19. Kelemahan Kaedah LinguistikHasil yang dijangka tidak mungkin tercapai sebabhukum-hukum bahasa sentiasa berubah-ubah darisemasa ke semasa.Murid sukar membaca kerana kaedah inimenekankan bahasa pertuturan (lisan) semata-mata.Murid sukar membaca kerana bahan bacaandikarang dalam bahasa tulisan.Hanya boleh diajar oleh guru-guru yang terlatihdalam ilmu bahasa, pengajaran dan pendidikansahaja.Kaedah ini mengambil masa yang lama danmemerlukan belanja besar.Murid-murid hanya dapat menuturkan apa yangdiajar sahaja tetapi tidak dapatmemperkembangkannya dengan baik.
 20. 20. Kaedah Kod KognitifKonsepKONSEPKaedah ini wujudberasaskan pendapatgolongan mentalis yangmemandang bahasasebagai kreativiti mental.Kaedah ini merupakanpembaharuan danpengubahsuaian kaedahnahu terjemahan.Menekankan aspek bentuk dan maknamenyebabkan murid-murid yang hendakmempelajari sesuatu bahasa baharu ituharus terlebih dahulu mengetahui sistembahasa yang didasarkan kepada hukumdan norma dalam tatabahasa.
 21. 21. Ciri-ciri Kaedah Kod KognitifCiri-ciri Kaedah KodKognitifMenekankan kemahiran membaca danmenulis.Murid-murid perlu berpengetahuan tentangtatabahasa yang hendak dipelajari.Murid-murid diberi galakan untukmenggunakan secara maksimumkemampuan kreatif.Pengertian dan huraian dalam sesuatupengajaran dan pembelajaran perludiwujudkan guru.Menggunakan aplikasi tatabahasatransformasi-generatif untuk menghuraikanbahasa.
 22. 22. Kebaikan dan Kelemahan Kaedah Kod KognitifKebaikan Kaedah Kod KognitifMurid berpeluang belajarmembaca dan menulis denganbimbingan guru sepenuhnya.Murid diberikan peluang untukmenghasilkan bahanmenggunakan kreativiti sendirisecara maksimum.Kelemahan Kaedah Kod KognitifMurid perlu mengetahui sistembahasa yang didasarkan padahukum dan norma dalam ilmutatabahasa terlebih dahulu.
 23. 23. Kaedah Bahasa KomunitiKonsepKonsepDalam kaedah bahasa komuniti,murid-murid akan menjadi ahlidalam komuniti.Mereka akan melalui prosesinteraksi dengan rakan-rakan dalamkomuniti tersebut.Matlamatnya adalah untuk memastikanmurid-murid belajar cara-cara berkomunikasimenggunakan bahasa yang ingin dipelajarimengikut gaya sendiri.
 24. 24. Ciri-ciri Kaedah Bahasa KomunitiMemupuk semangat kekitaandan perasaan keselamatan.Kebolehan murid meningkatmaju dan mula berdikari.Peranan guru sebagaipembimbing.Guru mengenal pasti sejauhmanakah situasipembelajaran yang baharu iniboleh menggugat prosespembelajaran yang mantap.Guru perlu menyokong danmemahami sifat murid-muriddalam usaha untukmenguasai bahasa tersebut.Peringkat awalpelaksanaannya, murid-murid dibenarkan untukbergantung kepada guru-guru. Tetapi apabila prosespembelajaran meningkat,mereka perlu berdikari.
 25. 25. Kebaikan Kaedah Bahasa KomunitiMurid dibenarkan untuk menggunakan bahasa pertama dalam pada masa yang samaberpeluang menigkatkan bahasa kedua mereka.Proses terjemahan oleh guru membantu meningkatkan kemahiran murid-murid dalamtatabahasa.Memantapkan penguasaan murid dalam bidang perbualan dan struktur ayat.Murid juga bebas bercakap tentang apa jua topik yang berkaitan dengan kehidupan seharianmereka.Murid berpeluang membincang serta membahaskan tajuk-tajuk tertentu secara bebas tanpamengambil kira tahap penguasaan bahasa mereka.Menyemai sikap bersaing secara sihat dalam kalangan rakan sebaya.Membantu murid menangani faktor-faktor yang boleh mengancam diri mereka seperti kerapkali melakukan kesalahan.Melahirkan kumpulan komuniti sokongan yang boleh membantu murid-murid mengurangkanrasa cemas dan takut.
 26. 26. Kelemahan Kaedah Bahasa KomunitiSukar untuk melaksanakan kehendak kaedah ini yang menetapkan bilangan murid didalam sesebuah bilik darjah adalah antara 6-12 orang murid sahaja.Guru hilang fokus terhadap susunan dan aras kesukaran jika murid membangkitkanstruktur tatabahasa yang kompleks.Menyukarkan guru kerana mereka terpaksa menguasai dan fasih bahasa pertama danbahasa kedua sebelum melaksanakannya kepada murid.Guru sukar untuk memastikan semua murid berminat terhadap tajuk yangdiperbincangkan dan sekali gus menarik minat mereka menyertai perbincangan.Tidak sesuai dilaksanakan untuk kelas yang muridnya terdiri daripada pelbagai jurusan.
 27. 27. Kaedah Oral-AuralKonsepKaedah oral-Aural jugadikenali sebagai kaedahdengar-tutur.Kaedah inimemperkembangkankeempat-empat kemahiranbahasa kepada murid-murid.Walau bagaimanapun,kemahiran mendengar danbertutur diberikan keutamaan.Kaedah ini menggunakandialog untuk dihafaz dandiikuti pula dengan caraajukan.
 28. 28. Ciri-ciri Kaedah Oral-AuralCiri-ciri Kaedah Oral-AuralDimulakandengan beberapadialog tertentu.Dialog dipelajarimelalui prosesmeniru danmenghafaz.Aktiviti dijalankansecara kumpulan.Murid yangberjaya mencapaikemahiran yangdiharapkanbarulah diberikanteks.
 29. 29. Kebaikan dan Kelemahan Oral-AuralKebaikan Kaedah Oral-AuralMurid mudah menerimapelajaran kerana aktivitilatih tubi.Murid berpeluang menirudan menghafaz apa-apayang diajarkan guru.Kesalahan yangdilakukan murid-muridakan dibetulkan oleh gurudan mereka dimintamengulang-ulangperkataan yang betul.Kelemahan Kaedah Oral-AuralMembebankan gurukerana keperluan tenagayang banyak untukmenjalankan latih tubi.Memerlukan tempohmasa yang agak panjanguntuk dilaksanakan.Murid bosan keranaterlalu banyak latihan oral.Murid hilang keyakinanuntuk belajar keranamenganggappembelajaran hanyatertumpu kepada aktivitioral sahaja.

×