รูปแบบโครงงาน

12,557 views
12,314 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,557
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รูปแบบโครงงาน

 1. 1. โครงงานหมายถึง การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายสิ่งที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้ง หรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นให้มากยิ่งขึ้น โดยใช้ กระบวนการ วิธีการศึกษา อย่างเป็น ระบบ จน ได้ข้อสรุปที่เป็นคำตอบ ในเรื่องนั้น ๆ
 2. 2. โครงงานวิทยาศาสตร์หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้ง หรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นให้มากยิ่งขึ้น โดยใช้ กระบวนการ วิธีการศึกษา อย่างเป็นระบบ จน ได้ข้อสรุปที่เป็นคำตอบ ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งนักเรียนจะต้องเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 3. 3. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ <ul><li>กำหนดปัญหา </li></ul><ul><li>วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล </li></ul><ul><li>เก็บรวบรวมข้อมูล </li></ul><ul><li>วิเคราะห์และสื่อความหมายข้อมูล </li></ul><ul><li>สรุปลงความเห็นจากข้อมูล </li></ul>
 4. 4. ประเภทของ โครงงาน 1. โครงงานสำรวจ 2. โครงงานประเภททดลอง 3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 4. โครงงานประเภททฤษฎี
 5. 5. ทักษะที่ต้องพัฒนา 1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 2. การกำหนดตัวแปร 3. การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 4. ทักษะการทดลอง 5. ทักษะการสื่อความหมายข้อมูล 6. ทักษะการลงสรุปความเห็นจากข้อมูล
 6. 6. การเลือกปัญหาที่จะทำโครงงาน จากเกมและการเล่น จากการศึกษาเอกสาร วารสาร สิ่งพิมพ์ จากการวิเคราะห์โครงงานที่มีผู้จัดทำไว้ จากสาระการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ จากการศึกษาชุมชน จากปัญหาในชุมชน จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
 7. 7. ลำดับขั้นของการทำโครงงาน 1. การคิดหาปัญหาหรือหัวข้อเรื่องที่จะทำการศึกษา 2. การวางแผนในการทำโครงงาน ( เขียนเค้าโครง ) 3. การลงมือศึกษา / ทำโครงงาน 4. การเขียนรายงาน 5. การนำเสนอผลงาน
 8. 8. การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
 9. 9. รายงานฉบับสมบูรณ์ <ul><li>บทที่ 1 บทนำ </li></ul><ul><li>บทที่ 2 บทเอกสาร </li></ul><ul><li>บทที่ 3 วิธีดำเนินการ </li></ul><ul><li>บทที่ 4 ผลการศึกษา </li></ul><ul><li>บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา </li></ul>
 10. 10. บทที่ 1 บทนำ <ul><li>ที่มาและความสำคัญของโครงงาน </li></ul><ul><li>จุดมุ่งหมายของการศึกษา </li></ul><ul><li>สมมติฐานของการศึกษา </li></ul><ul><li>ตัวแปรที่ศึกษา </li></ul><ul><li>ขอบเขตการศึกษา </li></ul><ul><li>คำนิยามศัพท์เฉพาะ </li></ul><ul><li>ระยะเวลาที่ทำการศึกษา </li></ul><ul><li>ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ </li></ul>
 11. 11. บทที่ 2 เอกสารและหลักการ ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 12. 12. บทที่ 3 วิธีดำเนินการ <ul><li>วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ </li></ul><ul><li>วิธีดำเนินการทดลองจุดมุ่งหมายของการศึกษา </li></ul>
 13. 13. บทที่ 4 ผลการศึกษา - ข้อมูลเชิงปริมาณ - ข้อมูลเชิงคุณภาพ
 14. 14. บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา <ul><li>สรุปผลการศึกษา </li></ul><ul><li>ข้อเสนอแนะ </li></ul><ul><li>- การนำผลไปใช้ประโยชน์ </li></ul><ul><li>- การศึกษาคนคว้าเพิ่มเติม </li></ul>
 15. 15. <ul><li>บรรณานุกรม </li></ul><ul><li>ภาคผนวก </li></ul>
 16. 16. การเริ่มต้น <ul><li>ปรับพื้นฐานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ </li></ul><ul><li>จัดการเรียนรู้ที่ฝึกการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ </li></ul><ul><li>เริ่มต้นจากสาระการเรียนรู้ในบทเรียน </li></ul><ul><li>ปรับเวลาในหน่วยการเรียนเพื่อฝึกโครงงาน </li></ul><ul><li>ทำในศักยภาพ / บริบทของโรงเรียนและชุมชน </li></ul>
 17. 17. สวัสดี

×