• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
รูปแบบโครงงาน
 

รูปแบบโครงงาน

on

 • 12,633 views

 

Statistics

Views

Total Views
12,633
Views on SlideShare
12,633
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
17
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  รูปแบบโครงงาน รูปแบบโครงงาน Presentation Transcript

  • โครงงานหมายถึง การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายสิ่งที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้ง หรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นให้มากยิ่งขึ้น โดยใช้ กระบวนการ วิธีการศึกษา อย่างเป็น ระบบ จน ได้ข้อสรุปที่เป็นคำตอบ ในเรื่องนั้น ๆ
  • โครงงานวิทยาศาสตร์หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้ง หรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นให้มากยิ่งขึ้น โดยใช้ กระบวนการ วิธีการศึกษา อย่างเป็นระบบ จน ได้ข้อสรุปที่เป็นคำตอบ ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งนักเรียนจะต้องเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
  • กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
   • กำหนดปัญหา
   • วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล
   • เก็บรวบรวมข้อมูล
   • วิเคราะห์และสื่อความหมายข้อมูล
   • สรุปลงความเห็นจากข้อมูล
  • ประเภทของ โครงงาน 1. โครงงานสำรวจ 2. โครงงานประเภททดลอง 3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 4. โครงงานประเภททฤษฎี
  • ทักษะที่ต้องพัฒนา 1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 2. การกำหนดตัวแปร 3. การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 4. ทักษะการทดลอง 5. ทักษะการสื่อความหมายข้อมูล 6. ทักษะการลงสรุปความเห็นจากข้อมูล
  • การเลือกปัญหาที่จะทำโครงงาน จากเกมและการเล่น จากการศึกษาเอกสาร วารสาร สิ่งพิมพ์ จากการวิเคราะห์โครงงานที่มีผู้จัดทำไว้ จากสาระการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ จากการศึกษาชุมชน จากปัญหาในชุมชน จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
  • ลำดับขั้นของการทำโครงงาน 1. การคิดหาปัญหาหรือหัวข้อเรื่องที่จะทำการศึกษา 2. การวางแผนในการทำโครงงาน ( เขียนเค้าโครง ) 3. การลงมือศึกษา / ทำโครงงาน 4. การเขียนรายงาน 5. การนำเสนอผลงาน
  • การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
  • รายงานฉบับสมบูรณ์
   • บทที่ 1 บทนำ
   • บทที่ 2 บทเอกสาร
   • บทที่ 3 วิธีดำเนินการ
   • บทที่ 4 ผลการศึกษา
   • บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา
  • บทที่ 1 บทนำ
   • ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
   • จุดมุ่งหมายของการศึกษา
   • สมมติฐานของการศึกษา
   • ตัวแปรที่ศึกษา
   • ขอบเขตการศึกษา
   • คำนิยามศัพท์เฉพาะ
   • ระยะเวลาที่ทำการศึกษา
   • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  • บทที่ 2 เอกสารและหลักการ ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  • บทที่ 3 วิธีดำเนินการ
   • วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้
   • วิธีดำเนินการทดลองจุดมุ่งหมายของการศึกษา
  • บทที่ 4 ผลการศึกษา - ข้อมูลเชิงปริมาณ - ข้อมูลเชิงคุณภาพ
  • บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
   • สรุปผลการศึกษา
   • ข้อเสนอแนะ
   • - การนำผลไปใช้ประโยชน์
   • - การศึกษาคนคว้าเพิ่มเติม
   • บรรณานุกรม
   • ภาคผนวก
  • การเริ่มต้น
   • ปรับพื้นฐานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
   • จัดการเรียนรู้ที่ฝึกการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
   • เริ่มต้นจากสาระการเรียนรู้ในบทเรียน
   • ปรับเวลาในหน่วยการเรียนเพื่อฝึกโครงงาน
   • ทำในศักยภาพ / บริบทของโรงเรียนและชุมชน
  • สวัสดี