Modul 1 dunia komputer bm

9,098 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,098
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,778
Actions
Shares
0
Downloads
255
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Modul 1 dunia komputer bm

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKurikulum Standard Sekolah RendahTEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASIMODUL DUNIA KOMPUTER:1.0 Memperihal Komputer danFungsinyaTAHUN 4TerbitanBahagian Pembangunan Kurikulum2013
 2. 2. Cetakan Pertama 2013© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagianartikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengancara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau caralain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, BahagianPembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 3. 3. iiiRUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukungcita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebiherat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;memelihara satu cara hidup demokratik; menciptamasyarakat yang adil bagi kemakmuran negarayang akan dapat dinikmati bersama secara adildan saksama; menjamin satu cara yang liberalterhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kayadan berbagai-bagai corak; membina satumasyarakat progresif yang akan menggunakansains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akanmenumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untukmencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA• KELUHURAN PERLEMBAGAAN• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG• KESOPANAN DAN KESUSILAAN
 4. 4. ivPendidikan di Malaysia adalah suatu usahaberterusan ke arah lebihmemperkembangkan potensi individusecara menyeluruh dan bersepadu untukmelahirkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosidan jasmani berdasarkan kepercayaan dankepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalahbertujuan untuk melahirkan warganegaraMalaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri sertamemberikan sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.
 5. 5. Draf0204131Standardkandungan:1.0 Memperihal komputer Dan Fungsinya.Standardpembelajaran:1.1 Menyatakan maksud komputer.1.2 Mengenal dan menyenarai jeniskomputer.Masa: 60 minitNOTA RUJUKANAnda boleh lihat komputer di mana-mana sama ada di sekolah, dipejabat atau di rumah. Komputer juga digunakan untuk mengawalsesuatu peralatan seperti permainan kawalan jauh, mesin basuh, keretaketuhar gelombang mikro dan mesin autoteler (ATM). Ia ada di mana-mana!Pada hari ini kita boleh melihat kenderaan yang berbagai jenis sepertikereta, kenderaan pelbagai guna, bas, lori dan sebagainya. Begitu jugadengan komputer. Komputer terdiri dari berbagai jenis. Ianya digunakanuntuk berbagai tujuan dan berbeza dari segi saiz, harga dan keupayaan.Komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima data, memprosesdata, menyimpan data dan menghasilkan output.Apa itu komputer ?MODUL DK1
 6. 6. Draf0204132Peranti: Peralatan yang disambung kepadasistem unitPerisian: Program atau arahan yang memberitahukomputer apa yang harus dilakukanData: Fakta mengenai sesuatu benda atauorang seperti nama, gambar, warna,saiz, bilangan dan sebagainyaMaklumat: Data yang telah diproses menjadi sesuatuyang bermaknaKomputer boleh dikelaskan kepada tujuh (7) jenis komputer. Jenis-jenisnyabergantung kepada saiz , kelajuan dan kuasa pemprosesan.Rajah di sebelah menunjukkan tujuh(7) jenis komputer tersebut dancontoh-contohnya.Istilah-istilah asas yang perlu diketahui apabila belajarmengenai komputer:Jenis-jenis Komputer
 7. 7. Draf02041331. Komputer peribadi2. Komputer mudah alih3. Konsol mainan berkomputer
 8. 8. Draf02041344. Pelayan5. Komputer benam (embedded)6. Komputer tangan (hand held)
 9. 9. Draf02041357. Komputer tabletKEPERLUAN PERKAKASANSatu set komputerKEPERLUAN PERISIANMS WordDK1.mp3
 10. 10. Draf0204136AKTIVITI 1KomputerLangkah 1: Lakarkan sebuah komputer yang pernah andalihat atau guna.Langkah 2: Banding dan bincangkan tentang lakaran komputeryang telah anda buat bersama rakan di sebelah.
 11. 11. Draf0204137Mari kita kaji apa itu komputer bersama-sama.Langkah 3: Baca nota rujukan yang diberi untuk mengetahui maknakomputer dan fungsinya.Langkah 4: Cuba anda senaraikan apakah yang anda tahu tentangkomputer dalam ruangan dialog di bawah.Langkah 5: Bincangkan apa yang anda telah senaraikan di atas bersamarakan anda. Bandingkan jawapan rakan anda.
 12. 12. Draf0204138Komputer dapat menyimpan data yangbanyak!Komputer boleh melaksanakan berjuta-jutaarahan sesaat!Kegagalan komputer adalah disebabkan olehkesilapan manusia memberikan arahan.TAHUKAH ANDA?Apa yang boleh dilakukanoleh komputer?
 13. 13. Draf0204139AKTIVITI 2Maksud KomputerLangkah 1: Anda akan di bahagikan kepada 5 kumpulan.Langkah 2: Cuba anda nyanyikan sebuah lagu yang anda minati.Langkah 3: Secara berkumpulan cuba anda ubah lirik lagu tersebutdengan memasukkan perkataan-perkataan ini:a. Komputerb. dapat menerima datac. memproses datad. menyimpan datae. menghasilkan outputLangkah 4: Dengar contoh lagu yang akan dimainkan oleh guru melaluifail DK1.mp3Langkah 5: Secara berkumpulan cuba nyanyikan lagu yang telah andaubah liriknya.Langkah 6: Secara berkumpulan cuba buat kaedah NEMONIK untukmengingati maksud komputer dengan mudah dengan menggunakankata kunci di bawah:a. komputerb. terimac. prosesd. simpane. hasilcontoh NEMONIK: 1. Kambing Tok Pa Sangat Hamis/Handsome2. Kakak Tipah Pakai Seluar Hijau
 14. 14. Draf02041310Langkah 7: Secara berpasangan cuba sebut semula maksud komputersecara bergilir-gilir.AKTIVITI 3KomputerLangkah 1: Perhatikan gambar yang dipamerkan di bawah.Langkah 2: Adakah semua alat di bawah boleh dikatakansebagai KOMPUTER?MENGAPA?A. Adakah alat-alat di atas merupakanalat elektronik? Ya / TidakB. Adakah alat-alat tersebut dapatmemproses maklumat? Ya / TidakC. Jika jawapan anda bagi kedua-duasoalan di atas ialah YA, maka alat-alat tersebut ialah sejenis KOMPUTER.
 15. 15. Draf02041311Pada asalnya, perkataan komputerbermaksud ‘compute’ atau pengiraan.Pengira bertugas untuk melakukanpengiraan matematik sama ada denganbantuan alat mekanik atau tidak.Seterusnya, hasil kiraan dialihkan ke mesin.Pada asalnya, tugas “komputer” hanyalahkhusus kepada penyelesaian matematik,tapi komputer moden digunakan untukpelbagai tugas lain selain daripada tugasmatematik.TAHUKAH ANDA?
 16. 16. Draf02041312AKTIVITI 4Komputer boleh dilihat dalam berbagai bentuk dan saiz. Ada yangdapat diletak di atas tapak tangan, di atas meja atau di atas lantai.Model-model baru selalu sahaja keluar di pasaranLangkah 1: Berpandukan kepada nota, nyatakan tentang jenis-jeniskomputer yang telah anda baca.Langkah 2: Baca situasi di bawah:Anda selalu mengikut ibu bapa anda ke pasaraya, bank atau stesyenminyak. Cuba anda nyatakan jenis-jenis komputer yang pernah andalihat di tempat-tempat tersebut.Langkah 3: Cari sekurang-kurangnya sepuluh imej komputer yangmenarik daripada internet yang mewakili tempat-tempat yangdinyatakan tadi.Langkah 4: Cuba anda kelaskan imej komputer yang anda cari mengikutjenis yang anda telah pelajari.Jenis-Jenis Komputer
 17. 17. Draf02041313PENILAIAN 11. Lakarkan sebuah komputer masa hadapan ciptaan anda yangakan menjadi rebutan setiap orang dan laris di pasaran.2. Berikan sebarang nama kepada komputer yang anda lakarkan.3. Berikan 3 keistimewaan yang ada pada komputer yang andalakarkan.a) _________________________________________________b) _________________________________________________c) _________________________________________________Komputer
 18. 18. Draf02041314PENILAIAN 21. Berikan beberapa jenis komputer yang anda ketahui :-a) _______________________b) _______________________c) _______________________d) _______________________e) _______________________2. Namakan 3 komputer yang anda boleh bawa bersama anda.a)_____________ b)______________ c) __________________3. Berikan sebab kepada jawapan anda pada soalan ( 2 )_______________________________________________________________4. Jika diberi peluang untuk memiliki salah satu daripada komputerpada soalan (2), yang manakah anda akan pilih?________________________________________________________________5. Berdasarkan kepada pendapat anda apakah ciri-ciri yang patutada pada sebuah komputer?a)________________________ b)______________________________c)________________________ d)______________________________Mengenal dan menyenarai jenis komputer.
 19. 19. Draf02041315LAPORAN PENCAPAIAN MURIDNama Murid:Tahun:KelasModul:Dunia KomputerStandardKandungan:1.0 Memperihal Komputer Dan Fungsinya.StandardPembelajaran:1.1 Menyatakan maksud komputer.1.2 Mengenal dan menyenarai jenis-jeniskomputer.Bil Perkara yang dinilai Pencapaian CatatanYa Tidak1 Murid dapat menyatakanmaksud komputer denganmenggunakan ayat sendiri2 Murid kenal jenis-jenis komputer3 Murid dapat memberikan 3contoh jenis-jenis komputerKEPUTUSAN (CAPAI / TIDAK CAPAI)TARIKHNama Guru: Tandatangan &TarikhDisahkanoleh:Tandatangan &Tarikh
 20. 20. Draf02041316Standardkandungan:1.0 Memperihal komputer dan fungsinya.Standardpembelajaran:1.3 Mengenal bahagian-bahagian pentingkomputer.1.4 Menunjukkan komponen pada unitsystem seperti port input dan output,pemacu cakera liut, pemacu cakeraoptik, dan soket input arus ulangalik(AC).Masa: 60 minitMODUL DK2
 21. 21. Draf02041317NOTA RUJUKANSebuah sistem komputer adalah gabungan dari beberapa bahagianperkakasan komputer. Bahagian-bahagian tersebut adalah sistem unit,papan kekunci, monitor, dan tetikus. Setiap bahagian mempunyai fungsimasing-masing.MONITORUntuk paparan maklumat.Mempunyai pelbagai jenisdan saiz.PAPAN KEKUNCIDigunakan untuk menaipdata ke dalam komputer.TETIKUSDigunakan untuk memberi arahan kepadakomputer.Memilih item yang dipaparkan pada skrinkomputer.SISTEM UNITSebagai ‘otak’ komputer.Mengawal operasi komputer.Menerima dan melaksanakanarahan.Bahagian-bahagian Penting Sistem Komputer
 22. 22. Draf02041318Terdapat pelbagai rupa bentuk sistem unit yang dapat anda lihat disekolah, pejabat, kedai dan pasaraya. Di bahagian hadapan sistem unit,anda akan nampak butang ON/OFF, pemacu cakera liut, pemacucakera optik dan port seperti port audio atau port USB.Bahagian Hadapan Sistem Unit
 23. 23. Draf02041319Komponen Bahagian Hadapan Sistem UnitON/OFFPemacu Cakera LiutPemacu cakera optikPort AudioPort USB
 24. 24. Draf02041320Di bahagian belakang sistem unit anda akan nampak pelbagai jenis portseperti port PS2, port USB, port audio dan port monitor. Soket input arusulangalik (AC) juga terdapat di bahagian belakang sistem unit.Bahagian Belakang Sistem Unit
 25. 25. Draf02041321Soket Input Arus Ulang Alik (AC) Dan Port Input/OutputYang Terdapat Di Belakang Sistem UnitSoket Input ArusUlang Alik (AC)Port MonitorPort PS2Port USBPort AudioPort Rangkaian
 26. 26. Draf02041322KEPERLUAN PERKAKASAN1. Satu set komputer desktop atau komputer notebook.2. Kertas A4KEPERLUAN PERISIANMS WordMS PowerPoint
 27. 27. Draf02041323AKTIVITI 1Bahagian-bahagian Penting Sistem Komputer dan Komponen PadaSistem Unit.Langkah 1: Anda perlu berada di hadapan komputer.Langkah 2: Perhatikan dan teliti bahagian-bahagian penting padakomputer tersebut.Langkah 3: Guru memaparkan bahagian-bahagian penting diskrinseperti: monitor, sistem unit, papan kekunci, tetikus, fon telinga, mikrofondan pembesar suara. (rujuk DK1_A1L3.ppt.)Langkah 4: Guru memaparkan pula komponen penting pada sistem unitseperti: pemacu cakera liut, pemacu cakera optik, port USB, port monitor,port PS2, port audio dan soket input arus ulang alik (AC). (rujukDK1_A1L4.ppt.)Langkah 5: Anda perlu menyatakan bahagian-bahagian komputer dankomponen-komponen pada sistem unit seperti yang ditujukkan oleh guruanda tadi.Langkah 6: Dalam kumpulan, anda dikehendaki bermain permainanbahasa isyarat dengan melakonkan watak bisu sebagai monitor, sistemunit, papan kekunci, tetikus, fon telinga, mikrofon dan pembesar suara.Langkah 7: Minta rakan-rakan dari kumpulan lain meneka siapa andadalam permainan bahasa isyarat tersebutMari mengenali bahagian-bahagian pentingsebuah komputer.
 28. 28. Draf02041324Terdapat pelbagai jenismonitor di pasaranMonitor jenis CRT (cathoderay tube)Monitor jenis LCD (liquidcrystal display)Monitor jenis LCDtouchscreenPapan kekunci QWERTY dan tetikus yangmenggunakan Port P/S2 atau Port USBPapan kekunci dan tetikus tanpa wayar(wireless)TAHUKAH ANDA?Terdapat dua jenis papankekunci dan tetikus di pasaran
 29. 29. Draf02041325AKTIVITI 2Menunjukkan Bahagian-bahagian Penting Komputer,Komponen Pemacu Cakera Liut, Pemacu cakera optikdan Soket Input Arus Ulang Alik.Langkah 1: Secara berkumpulan, anda dikehendaki membuat satupersembahan menggunakan MS PowerPoint untuk mempersembahkantentang komponen-komponen yang terdapat pada satu set komputeriaitu:a. Monitorb. Sistem Unitc. Papan Kekuncid. Tetikuse. Pemacu Cakera Liutf. Pemacu cakera optikg. Mikrofonh. Fon telingai. Pembesar SuaraLangkah 2: Kumpulan anda hendaklah membuat persembahan yangada unsur animasi di mana setiap komponen perlu menjelma satupersatu sehingga menjadi satu set komputer yang lengkap dankomponen tersebut dilabelkan.Langkah 3: Bentangkan hasil kumpulan anda.Langkah 4: Kumpulan lain hendaklah memberikan pujian atau cadangankepada kumpulan yang membuat persembahan.
 30. 30. Draf02041326PENILAIAN 1Port Input/Output yang terdapat di belakang Sistem UnitCuba padankan kabel yang digunakan untuk port-port di belakangSistem Unit dengan meletak nombor kabel dalam petak yang disediakan.
 31. 31. Draf02041327124356
 32. 32. Draf02041328PENILAIAN 2Labelkan Bahagian-Bahagian Penting Komputer.
 33. 33. Draf02041329PENILAIAN 3Labelkan port-port input/output yang terdapat di belakangSistem Unit.Sistem Unit.
 34. 34. Draf02041330LAPORAN PENCAPAIAN MURIDNama Murid:Tahun:KelasModul:Dunia KomputerStandardKandungan:1.0 Memperihal komputer dan fungsinya.StandardPembelajaran:1.3 Mengenal bahagian-bahagian pentingkomputer.1.4 Menunjukkan komponen pada unit sistem, portinput/output, pemacu cakera liut, pemacucakera optik, dan soket bekalan kuasa.Bil Perkara yang dinilai Pencapaian CatatanYa Tidak1 Dapat menyenaraikanbahagian-bahagian pentingkomputer.2 Persembahan slaid yangmengandungi perkaraberkenaan pemacu cakeraliut, pemacu cakera optik, dansoket bekalan kuasa.3 Dapat melabelkan port-portinput dan output.KEPUTUSAN (CAPAI / TIDAK CAPAI)TARIKH
 35. 35. Draf02041331Nama Guru: Tandatangan &TarikhDisahkanoleh:Tandatangan &Tarikh
 36. 36. Draf02041332Standardkandungan:1.0 Memperihal Komputer Dan Fungsinya.Standardpembelajaran:1.5 Menerangkan maksud input, proses,output dan storan denganmenggunakan analogi mudah.Masa: 60 minitNOTA RUJUKANInputInput adalah aktiviti memasukkan data ke dalam sistem komputer. Datadimasukkan ke dalam sistem komputer melalui aktiviti:1. Menaip data secara manual menggunakan papan kekunci .2. Memilih dan klik dari senarai yang disediakan menggunakantetikus.Input, Proses, Output dan StoranMODUL DK3
 37. 37. Draf020413333. Mengimbas dokumen, imej dan sebagainya menggunakanpengimbas.ProsesProses adalah langkah menukarkan data kepada maklumat yangberguna.OutputOutput ialah maklumat yang dipaparkan oleh komputer selepas datadiproses mengikut arahan yang diberikan oleh peranti input.Contoh output ialah paparan teks, video atau imej di monitor, teks atauimej yang dicetak oleh pencetak dan paparan di projector LCD.StoranStoran ialah tempat untuk menyimpan data untuk tujuan kegunaan masahadapan.INPUTSTORANPROSES OUTPUTRajah1: Menunjukkan carta aliran input, proses, output dan storan.
 38. 38. Draf02041334KEPERLUAN PERKAKASAN1. Satu set komputer2. Kad imbas yang tertera perkataan INPUT, OUTPUT, PROSES danSTORAN3. Sampul surat yang mengandungi:Abjad vokal – 5 setiap satu vokalAbjad konsonan- 1 setiap satu4. Fail5. Kertas A4KEPERLUAN PERISIANMS Word
 39. 39. Draf02041335AKTIVITI 1Input, Proses, Output dan StoranLangkah 1: Pernahkah anda melihat ibu anda memasak mee goreng?Cuba anda ceritakan apa yang ibu anda buat sebelum, semasa danselepas memasak mee goreng.Langkah 2: Lihat pula gambar rajah di bawah dan terangkan apakahyang berlaku.Input OutputProsesStoran
 40. 40. Draf02041336Langkah 3: Terangkan pula apakah yang berlaku dalam gambar rajah dibawah.Langkah 4: Lihat carta di bawah dan dengar penerangan oleh guru.Simpanan(Storan)Data(Input)Diubah(Proses)Maklumat(Output)Input OutputProsesStoran
 41. 41. Draf02041337Langkah 5: Berpandukan contoh di atas cuba lukiskan satu aktiviti yangpernah anda buat yang melibatkan aktiviti input, proses, output danstoran.Data yang telah diprosesdipanggil maklumatTAHUKAH ANDA?
 42. 42. Draf02041338AKTIVITI 2Input, Proses, Output dan StoranLangkah 1: Masuk dalam kumpulan (4 orang). Setiap seorang akanmenjadi Input, Proses, Output dan Storan.Langkah 2: Setiap kumpulan di berikan satu sampul surat mengandungiabjad A-Z yang dipegang oleh Proses.Langkah 3: Input akan membisikkan sepatah perkataan yang tidakmelebih 10 abjad kepada Proses.Langkah 4: Proses perlu mencari abjad yang betul dengan perkataanyang dibisikkan oleh Input. Setelah itu, Proses akan berikan abjad yangmembentuk perkataan Input kepada Output.Langkah 5: Output akan tulis perkataan Input di atas kertas. Setelah ituOutput akan tunjukkan kertas tersebut kepada rakan-rakan yang lain.Langkah 6: Output akan memberikan kertas tersebut kepada Storanuntuk disimpan.Langkah 7: Setiap kumpulan akan menceritakan semula apa yangberlaku.
 43. 43. Draf02041339PENILAIAN 1Input, Proses, Output dan StoranCuba teka Siapa Saya1234
 44. 44. Draf02041340a) ________________ b)________________ c)_____________________a) ________________ b)________________ c)_____________________a) ________________ b)________________ c)_____________________Bolehkah anda fikirkan contoh SAYA yang no 1?Bolehkah anda fikirkan contoh SAYA yang no 3?Bolehkah anda fikirkan contoh SAYA yang no 4?
 45. 45. Draf02041341PENILAIAN 2Lihat gambar rajah di bawah dan jawab soalan-soalan berikut:1. Berdasarkan rajah di atas, namakanP _________________Q _________________
 46. 46. Draf020413422. Berikan sebab mengapa outputnya menjadi jajah dan bukannyagajah.
 47. 47. Draf02041343PENILAIAN 3Tuliskan aktiviti untuk setiap peranti di bahagian bawah.Gambar di bawah menunjukkan sebahagian daripada perantiyang digunakan untuk aktiviti input, output dan storan.Bolehkah anda labelkan aktiviti untuk setiap peranti-perantitersebut?
 48. 48. Draf02041344LAPORAN PENCAPAIAN MURIDNama Murid:Tahun:KelasModul:Dunia KomputerStandardKandungan:1.0 Memperihal komputer dan fungsinya.StandardPembelajaran:1.5 Menerangkan maksud Input, Proses, Outputdan Storan dengan menggunakan analogimudah.Bil Perkara yang dinilai Pencapaian CatatanYa Tidak1 Dapat menerangkan maksudInput, Proses, Output danStoran dengan menggunakananalogi mudah.KEPUTUSAN (CAPAI / TIDAK CAPAI)TARIKHNama Guru: Tandatangan &TarikhDisahkanoleh:Tandatangan &Tarikh

×