Uploaded on

cau hoi rung chuong vang

cau hoi rung chuong vang

More in: Technology , Sports
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,541
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
7
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. C©u1: Trong truyÖn th¬ Lôc V©n Tiªn nh©n vËt nµo ®· ®Èy Lôc V©n Tiªn xuèng s«ng ? ( ®¸p ¸n: Trinh H©m)
 • 2. C©u 2: H·y c ho biÕt c «ng trinh næ i tiÕng trªn thÕ g iíi c ã hinh c hãp tø g i¸c ? ®¸p ¸n: Kim Tù Th¸p Ai cËp
 • 3. C©u 3: Nh©n vËt anh thanh niªn trong LÆng LÏ Sa Pa lµm viÖc ë ®é cao m nghin m Êy et? ( ®¸p ¸n: 2.600m)
 • 4. C©u 4: Whic h wo rd is mis s ing in this pro ve rb ? Whe re the re is a will, the re is a ...... Ans we r: way ng hia : c o c hi thi ne n
 • 5. C©u 5: Hai c©u th¬: “ vÉn ch¹y vi m Nam phia tr­ Xe iªn íc ChØ cÇn trong xe co m tr¸i tim ” ét Lµ cña t¸c g i¶ nµo? ( ®¸p ¸n: Ph¹m Tiªn DuËt)
 • 6. C©u 6 : ®é ph©n g i¶i c ña full HD lµ .... ®¸p ¸n : 1920 ×1080
 • 7. C©u 7: ®¸nh s è 100 trang s ¸c h c Çn bao nhiªu c h­ s è ? ®¸p ¸n : 192
 • 8. C©u 8: C©u th¬: “ Con dï lín vÉn lµ con cña mÑ ®i hªt ®êi, lßng m vÉn theo con” Ñ ®­ trich trong bµi th¬ nµo? îc T¸c gi¶ lµ ai? ( ®¸ ¸ Bµi th¬“ Con cß”- t¸ gi¶: Chª Lan Viªn) p n: c
 • 9. C©u 9 : What c an yo u o nly s e e in a man , no t in a wo man ? tr¶ lêi: Beard
 • 10. C©u 10 : Cho 9 ®iÓm xÕp thµnh hinhvu«ng 3 ×3. H·y vÏ ®­ê ng g Êp khó c g åm bè n ®­ê ng th¼ ng ®i qua 9 ®iÓm . ®¸p ¸n :
 • 11. C©u 11: C©u sau ë trong truyÖn ng¾ nµo? cña ai? n “Chao «i co th” lµ tÊt c¶ nh­ c¸i ®o. Nh­ c¸i ®o ë thiÖt ng ng xaÉ Råi bçng chèc, sau m c¬n m a ®¸, chóng xo¸y m ét ­ ¹nh nh­song trong t©m tri t«i ” ®¸p ¸n : TruyÖn ng¾ Nhung ng«i sao xa x«i. n t¸c gi¶ : Lª M Khuª inh
 • 12. C©u 12: Tro ng phÇn mÒm mic ro s o lf wo rd , h·y c ho biÕt tªn c ña biÓu t­îng trªn ®¸p ¸n : Insert wordart
 • 13. C 13 ©u : Anh la Văn CÇu bÞ th­¬ng trong chiÕn dÞch nµo ? ®¸p ¸n : ChiÕn dÞch biªn giíi thu ®«ng 1950
 • 14. C©u 14: It is the part, tre e o r bus h in whic h the s e e d is fo rme d . what is it c alle d in Eng lis h ? answ r: fruit e
 • 15. C©u 15: Tim ng hiÖm c ña ®a thø c : 4x + 2009 x +2005 = 0 2 H·y nªu ý ng hÜa c ña c ¸c hÖ s è c ña ph­¬ng trinh trªn . ®¸p ¸n: x1 = -1 ; x2 = -2005/4
 • 16. C©u 16 : h·y kÓ tªn ba nhµ th¬ tro ng c h­¬ng trinh ng u van 9 ®· g ia nhËp qu©n ®é ivµ trë thµnh ba g ­¬ng mÆt tiªu biÓu c ña thÕ hÖ c ¸c nhµ th¬ trÎ c hè ng mü c ø u n­íc tr¶ lêi: - Ph¹m tiÕn DuËt - NGuyÔn Duy - HUu thØnh
 • 17. C©u 17 : What part o f a man ’s bo dy be c o me s 9 time s big g e r whe n it wo rks ? tr¶ lêi: L­ng
 • 18. C©u 18 : TÝnh ®é dµi c ung trßn c ña ®­ ê ng trßn c ã b¸n kÝnh lµ 1 vµ g ãc ë t©m lµ 120 0 tr¶ lêi: 2Π/3
 • 19. C©u 19 : M¹ng LAN viÕt ®Çy ®ñ lµ ? tr¶ lêi: Lan= local area network
 • 20. C©u 20 : tªn c ña nhµ to ¸n häc næ i tiÕng víi tµi tÝnh nhanh ? tr¶ lêi: Gauss
 • 21. C©u 20 : arrang e the s e wo rds into pro ve b : ne ve r, late ,than , be tte r answ r: e be r late than ne r tte ve
 • 22. C©u 21 : Tro ng “ Kim v©n kiÒu truyÖn” c ña thanh t©m tµi nh©n , m· g i¸m s inh c ã tªn thËt lµ g i? tr¶ lêi: M bÊt tiÕn ·
 • 23. C©u 22 : whe n i e at. i live , whe n i drink, i die .what am i ? answ r: fire e
 • 24. C©u 23: h·y c ho biÕt tªn lo µi ®é ng vËt ho ang d· th­ ê ng bÞ nu«i nhè t ®Ó lÊy mËt, l«ng c hó ng mµu ®e n nh­ng tr­íc ng ùc c ã l«ng mÇu vµng hinh c hu U tr¶ lêi: gÊu ngùa
 • 25. C©u 23: c h­ s è tËn c ïng c ña 2009 2009 lµ ? ®¸p ¸n : 9
 • 26. C©u 25: Tro ng c ¸c tø g i¸c ®· häc ë líp 8, tø g i¸c nµo né i tiÕp ®­îc ®­ ê ng trßn ? ®¸p ¸n: Hinh thang c©n, hinh ch­nh©t, hinh vu«ng