Artikel Square Cure 30 jan 09

338 views
281 views

Published on

Artikel over de ontwikkeling van Square Cure door AT Osborne. Square is een rekenmodel waarmee de ruimtebehoefte van ziekenhuizen op basis van productieparameters snel en zorgvuldig kan worden bepaald. Door middel van kostenmodules wordt direct inzicht in de investeringskosten en exploitatiekosten verkregen.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
338
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Artikel Square Cure 30 jan 09

  1. 1. SQUARE 10 SQUARE: voor weloverwog in zorgvastgoed Een ziekenhuis moet aan een groot aantal zorgprocessen en activiteiten ruimte bieden: van spreekuur- afdeling tot interventie-OK. Dat maakt nieuw- of verbouw een complexe operatie. Want hoe maak je de oppervlakte en kosten van zoveel verschillende functies inzichtelijk én beheersbaar? En wat is het effect van je huisvestingsambities daarop? Een team van adviseurs binnen AT Osborne boog zich over deze vragen. Het resultaat: een adviesinstrument dat het zorgproces, de vereiste oppervlakte en alle gebouwgerelateerde kosten combineert in één model. “Het ontstaan van dit instrument, SQUARE, is Inzicht in kosten een reactie op de veranderde wetgeving”, schetst Van Iterson is één van de drijvende krachten achter Jonts van Iterson, adviseur Gezondheidszorg bij het adviesinstrument. Zij heeft bij de ontwikkeling AT Osborne. “Voorheen gaf een WTZi­vergunning hiervan ook een aantal ziekenhuizen betrokken. Die zekerheid over de vergoeding van de kapitaallasten. gaven aan belang te hechten aan scenario­analyse In de komende periode wordt dit afgebouwd. Voor en transparante onderbouwing van keuzes. Ook ziekenhuizen neemt de keuzevrijheid toe bij het inzicht verkrijgen in kosten per afdeling was een invullen van hun huisvesting, maar dat betekent belangrijke wens. Hun input gaf mede vorm aan ook grotere financiële risico’s. Daarom hebben wij SQUARE, dat uit drie modules is opgebouwd: één geïntegreerd model ontwikkeld om huisvesting een oppervlaktemodule in vierkante meters en euro’s te bepalen op basis een investeringskostenmodule van de productie en de ambities”. een exploitatiekostenmodule
  2. 2. 11 en investeringen “Juist door die combinatie geven we een betrouw­ onderbouwd advies waarin ook ambitieniveaus en baar beeld van de investering en huisvestings­ toekomstscenario’s zijn meegewogen. lasten, de oppervlakte en in hoeverre de huisves­ ting aansluit op de productie”, zegt Van Iterson. Voor wie? “Het instrument stemt de totale omvang zorg­ Het adviesinstrument is geschikt voor zieken­ vuldig af op wat je als ziekenhuis aan capaciteit huizen met een huisvestingsvraag. Dat kan variëren nodig hebt. Voorheen was de voorgeschreven norm van complete nieuwbouw tot een voorgenomen gebaseerd op het verzorgingsgebied. Nu heb je (deel)renovatie. Het instrument kan worden zoveel beïnvloedbare parameters dat de berekening gebruikt voor het totale ziekenhuis, maar ook voor veel beter bij de eigen ambities en doelen aansluit.” individuele afdelingen en specialismen. Wat doet het adviesinstrument? Wat levert het op? SQUARE is een adviesinstrument dat ziekenhuizen Door productiegegevens – zoals het aantal opera­ helpt bij het maken van objectieve en welover­ ties en patiënten per afdeling – te combineren met wogen investeringsbeslissingen. De productie­ oppervlakte, investering en exploitatie ontstaat een cijfers van het ziekenhuis vormen de basis voor de reëel beeld van alle gebouwgebonden kosten. Niet berekening in het instrument. Deze worden in de alleen voor de bouwinvestering, maar ook voor oppervlaktemodule ingevoerd. De modules voor de bijbehorende exploitatiekosten. SQUARE gaat investerings­ en exploitatiekosten zijn gekoppeld bovendien uit van de ambities die een ziekenhuis aan de benodigde oppervlakte. Het resultaat is een heeft en verbindt daaraan een totaaladvies over de
  3. 3. SQUARE 12 gevolgen voor oppervlakte, investering en Zo werkt het instrument exploitatie. SQUARE is opgebouwd uit drie modules: oppervlakte Wel quick, niet dirty investeringskosten “Stel dat je als ziekenhuis wilt investeren in exploitatiekosten ‘healing environment’ ”, zegt Ytzen van der Werf, De productiegegevens van het ziekenhuis worden senior­adviseur bij AT Osborne. “Dat kan extra geld ingevoerd in de oppervlaktemodule, die de kosten. Maar als je kunt onderbouwen dat dit de benodigde vierkante meters berekent. De modules verpleegduur bekort, heb je die meerkosten al snel voor investerings­ en exploitatiekosten zijn aan de gedekt.” Door in het adviesinstrument de ene knop oppervlaktemodule gekoppeld. Zo wordt de relatie omhoog en de andere omlaag te draaien krijg je als tussen productie, investeringskosten en exploitatie­ ziekenhuis steeds de consequenties van jouw kosten gelegd. keuzes voorgeschoteld. “Dat levert een totaalbeeld op van kosten en mogelijkheden dat echt voor Per module wordt rekening gehouden met de jouw ziekenhuis van toepassing is”, zegt Van der ambities van het ziekenhuis op het gebied van Werf. “Het model werkt dus wel quick, maar zeker organisatie, ruimte, gebouw en gebruik. Dat niet dirty.” varieert van de wens openingstijden te verruimen tot een verhoogd klimaatcomfort, of meer aan­ dacht voor bijvoorbeeld veiligheid. Zo worden “Door te draaien aan de ambitieknoppen, krijg je als ziekenhuis consequenties van diverse scenario’s bepaald. Door steeds de consequenties van jouw keuzes voorgeschoteld.” de snelheid waarmee dat kan, is het model goed geschikt voor scenario­analyses. productie oppervlakte investering exploitatie - ambitie organisatie + - ambitie ruimte + totaal m2 - ambitie gebouw + totaal € - ambitie gebruik + totaal €/jr per functie per functie per functie - ambitie organisatie + - ambitie ruimte + - ambitie gebouw + - ambitie gebruik + productiegroei grootte van ruimten nieuwbouw/renovatie afschrijvingstermijn openingstijd healing environment onderhoud bezettingsgraad uitstraling energie duurzaamheid flexibiliteit veiligheid marktinvloed demonteren
  4. 4. 13 Weloverwogen beslissen Het gemak waarmee SQUARE verschillende “Voor ziekenhuizen is het van belang scenario’s de revue laat passeren, bepaalt mede de kosten per afdeling snel inzichtelijk te kunnen maken.” kracht van het adviesinstrument. Dit gebeurt door wijzigingen in de productie of het ambitieniveau aan te brengen. Zo is de huidige huisvesting van een ziekenhuis moeiteloos te vergelijken met Je krijgt als ziekenhuis tenslotte niet langer toekomstscenario’s. Het helpt ziekenhuisbestuur­ financiering per vierkante meter, maar financiering ders meer gevoel te krijgen bij de strategische afhankelijk van het aantal behandelingen dat je keuzes die ze maken. Een andere meerwaarde zit uitvoert. in de onderbouwing van beslissingen. “We maken het proces inzichtelijk”, zegt Van der Werf. “Het is Snellere scenario-analyses niet alleen een uitkomst die de werkelijkheid recht Maar hoe nieuw is dit instrument nu eigenlijk? doet, maar ook een die transparant is. Het advies is “Wijzelf en ook andere adviesbureaus konden al daardoor geen ‘black box’ en dat geeft een bestuur­ prima voorrekenen hoe groot een ziekenhuis moest der ook gevoelsmatig de zekerheid dat hij een wel­ worden”, zegt Van Iterson. “Ook kostenmanage­ overwogen beslissing neemt.” ment behoort tot onze dagelijkse bezigheden. De sprong die we met SQUARE maken is dat de Inspringen op marktwerking productie, kosten en omvang worden gecombi­ Hoe gedetailleerder de informatie die een opdracht­ neerd in één model waarbij je ook de ambities kunt gever aanlevert, hoe verfijnder en specifieker de wijzigen. We willen de opdrachtgevers van dienst uitkomst. Hoeveel mensen bezoeken mijn polikli­ zijn door dit instrument mee te nemen in de nieken, hoeveel patiënten wil ik ontvangen op de advisering. Hiermee kunnen we sneller scenario­ verpleegafdeling? Het gaat om de vraag wat analyses uitvoeren, met een grotere mate van werkelijk nodig is. Daarmee sluit het advies­ verfijning.” AT Osborne verzorgt presentaties bij instrument aan bij de marktwerking en noodzaak een aantal ziekenhuizen die hun huisvesting tot efficiency in ziekenhuizen. Toenemende markt­ heroverwegen. Van der Werf: “Vanuit de ervaringen werking noodzaakt ziekenhuizen immers om kosten die we in die organisaties ontmoeten, zullen we en feitelijke productie nauwkeurig af te stemmen. anderen interesseren.” n

×