Vienna, May 29,2008 Quality Assurance

841 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
841
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vienna, May 29,2008 Quality Assurance

 1. 1. Razvivawe na strategija za obezbeduvawe kvalitet Na~ela i sredstva Obezbeduvawe kvalitet i evaluacija
 2. 2. Misija i celi <ul><li>Misija: </li></ul><ul><li>Procesot na obezbeduvawe kvalitet na Univerzitetot vo Viena ima za cel obezbeduvawe trajna naso~enost kon kvalitetot i me|unarodnite standardi da stanat voobi~aena praktika. </li></ul><ul><li>Celi: </li></ul><ul><li>analiza na potrebniot kvalitet na istra`uvaweto, nastavata i administrativnata poddr{ka; </li></ul><ul><li>promovirawe akademska kreativnost i inovativnost; </li></ul><ul><li>razvivawe sistem za donesuvawe odluki na nivo na srednoro~nite i dolgoro~nite planirawa; </li></ul><ul><li>obezbeduvawe javna odgovornost i ot~etnost . </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Organizirawe na procesot za obezbeduvawe kvalitet( QA): </li></ul><ul><li>Senat i Rektorat; </li></ul><ul><li>Nau~en odbor za evaluacija; </li></ul><ul><li>Slu`ba za obezbeduvawe kvalitet. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Organizirawe na procesot na obezbeduvawe kvalitet( QA): </li></ul><ul><li>Senat: usvojuvawe na Statutot </li></ul><ul><li>Rektorat: evaluacionen plan </li></ul><ul><li>Nau~en odbor za evaluacija (SEB): </li></ul><ul><li>J institucii }e bidat instituciite na Univerzitetot, podredeni na nezavisno, me|unarodno-povrzano ekspertsko upravuvawe.” ( Organizacionen plan ): </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Prof. d-r Xon Brenan, Otvoren univerzitet </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Prof. d-r Hans-Diter Daniel, Univerzitetot vo Cirih </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>D-r Doroti Yvonek , DFG </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Slu`ba za obezbeduvawe kvalitet (QA): </li></ul><ul><li>Slu`bata za obezbeduvawe kvalitet na Univerzitetot vo Viena ima zada~a da go organizira menaxiraweto na kvalitetot vo slednive oblasti: </li></ul><ul><li>• nau~no istra`uvawe ; </li></ul><ul><li>• nastava; </li></ul><ul><li>• rakovodewe i obezbeduvawe uslugi. </li></ul>
 6. 6. Seopfatna, peer-review evaluacija <ul><li>Postignuvawata vo nau~noto istra`uvawe, nastavata, menaxmentot za poddr{ka i obezbeduvaweto na uslugi se podnesuvaat do analiza na zaedni~ki kvalitet na institucionalno nivo (fakultet ili centar). </li></ul>
 7. 7. Seopfatna, peer-review evaluacija <ul><li>Statut i Evaluacionen plan : </li></ul><ul><li>Fakulteti vo 2008 godina (ciklus od 5 godini): </li></ul><ul><li>Fakultet za kompjuterski nauki; </li></ul><ul><li>Fakultet za filozofija i pedago{ki nauki; </li></ul><ul><li>Fakultet za op{testveni nauki; </li></ul><ul><li>Fakultet za fizika . </li></ul><ul><li>Edinici vo 2008 godina (ciklus od 7 godini): </li></ul><ul><li>nau~no istra`uvawe i me|unarodna sorabotka. </li></ul>
 8. 8. Evaluacionen interval 5 years ex-ante 5 years ex-post t+4 t+3 t+2 t+1 t t-1 t-2 t-3 t-4 t-5
 9. 9. Dvoetapen proces: informirawe na drugite institucii Informacii, analizi, pokazateli (kvantitativni) Samoevaluacionen izve{taj na fakultetot/centarot faza 1 faza 2 Poseta od drugi univerziteti Izve{taj od posetata na univerzitetite Izjavi od fakultetite Idni Pra{awa (kvalitativni)
 10. 10. Procedura za Peer-review evaluacija <ul><li>informacii, analizi i pra{awa; </li></ul><ul><li>izve{taj za samoevaluacija; </li></ul><ul><li>nadvore{na evaluacija: poseta na univerzitetite-partneri i izve{taj; </li></ul><ul><li>Sledni aktivnosti . </li></ul>
 11. 11. Podatoci, analizi i pra{awa <ul><li>Podatoci i analizi : </li></ul><ul><li>podatoci od nau~nite istra`uvawa i scientometri~na analiza na objaveniot materijal; </li></ul><ul><li>drugi informacii (vklu~eni lica itn.); </li></ul><ul><li>informacii za nastavata i rezultatite od ocenuvaweto na studentite; </li></ul>Izve{taj za samoevaluzacija <ul><li>Pra{awa: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>struktura i strategija; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>nau~no istra`uvawe </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>obrazovanie; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>menaxment na ~ove~ki resursi; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>buxet, infrastruktura i administracija. </li></ul></ul></ul></ul>
 12. 12. Izve{taj za samoevaluacija <ul><li>Fakultet </li></ul><ul><li>Institut </li></ul><ul><li>Studiska (programa (i) </li></ul><ul><li>Lica </li></ul>Misija, celi, strategii  Informacii  Aktivnosti  Analizi - SWOT analiza - merki Fakultetot mo`e da formulira sopstveni pra{awa Jazikot e angliski (osven vo odredeni slu~ai)
 13. 13. Nadvore{na evaluacija: Peers <ul><li>Selekcija na peers grupata </li></ul><ul><li>Fakultetot/ centarot ima pravo da gi predlaga peer- univerzitetite. Treba da bidat zemeni predvid slednive kriteriumi: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>odli~na me|unarodna profesionalna reputacija; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ekspertiza vo obezbeduvaweto na strukturirana poddr{ka na mladite nau~nici; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>poznavawa od oblasta na razvivawe na studiskite programi; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Menaxersko iskustvo vo rakovodewe golemi akademski institucii; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>iskustvo vo evaluacioni procesi </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Nazna~uvaweto na peer- univerzitetite go pravi rakovoditelot za obezbeduvawe kvalitet, koj ne mora da gi prifati predlozite na rakovoditelot na odnosnata institucija koja se evaluira. (Odredba 5, stav 3 ). </li></ul><ul><li>Poseta na univerzitetite </li></ul><ul><li>Li~na procenka na uslovite na samoto mesto. </li></ul><ul><li>Diskusii so pretstavnicite od fakultetot/centarot. </li></ul><ul><li>Prva nacrt-verzija na izve{tajot. </li></ul>
 14. 14. Posledovatelni aktivnosti <ul><li>• Posledovatelni diskusii so rektorot i odgovornite prorektori: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>zbir na predlo`eni merki od strana na Slu`bata za obezbeduvawe kvalitet; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>postignuvawe dogovor me|u fakultetot i rektoratot za predlo`enite merki i za implementacija na rezultatite od evaluacijata. </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>• Zapo~nuvawe na krugot za kvalitet. </li></ul><ul><li>Usvojuvawe na rokovi i ramki. </li></ul><ul><li>• Zavr{en e tekovniot proces na evaluacija. </li></ul><ul><li>• Zapo~nuva procesot na monitorirawe. </li></ul>
 15. 15. Ocenuvawe na programite od strana na studentite <ul><li>Ocenuvaweto na kursevite treba da: </li></ul><ul><li>go pottikne nastavniot kadar da razmisluva za formatot i sodr`inata na kursevite; </li></ul><ul><li>pomogne vo planiraweto na akademskite programi za celiot univerzitet; </li></ul><ul><li>dade pridones vo izve{tajot za samoevaluacija na fakultetot vo ramkite na peer evaluacijata </li></ul>
 16. 16. Ocenuvawe na kursevite <ul><li>Ciklus: Kursevite treba da se ocenuvaat najmalku na tri meseci (okolu 2500 na semestar). Vo evaluacijata i ocenuvaweto mo`e da se u~estvuva na volonterska osnova. </li></ul>

×