Vienna 29 May 2008, Bologna Tempus Office Vienna

879 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
879
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vienna 29 May 2008, Bologna Tempus Office Vienna

 1. 1. Implementirawe na promenite: teorija i praktika Bolowskata kancelarija na Univerzitetot vo Viena Viena, 29 maj 2008 godina
 2. 2. Pogled nanazad <ul><li>2005 godina- predizvik od voveduvawe na bolowskite reformi pridru`eni od ambicijata Bolowa da se prifati proaktivno i so seopfatna strategija; </li></ul><ul><li>Ambicija na univerzitetskoto rakovodstvoto da se implementiraat bolowskite principi so {iroka poddr{ka i soglasnost od site involvirani vo visokoto obrazovanie, preku koncenzus, voveduvawe dijalog pri implementirawe na novitemehanizmi i instrumenti na upravuvawe. </li></ul><ul><li>Nabrzo proizleze deka be{e neophodno centralna platfroma koja }e ja ponudi o~ekuvanata poddr{ka, nadzor, koordinacija i informirawe. </li></ul>
 3. 3. Pogled nanazad II <ul><li>Na 1 januari 2006 godina, Univerzitetot vo Viena ja otvori bolowskata kancelarija so cel brzo implementirawe na celite predvideni so Razvojniot plan. Tro{ocite glavno gi finansira{e Federalnoto ministerstvo za obrazovanie. Obvrskite i pravata na Bolowskata kancelarija se odnesuvaa na site pra{awa i problemi povrzani so bolowskite reformi. </li></ul><ul><ul><ul><li>Glavna zada~a: vrz osnova na usoglaseni klu~ni dokumenti i ramkovni materijali poddr{ka i konsultacii so fakultetite pri sostavuvaweto na novite studiski programi. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>nastaven kadar – profilirani kadri </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>So cel da se postigne prifa}awe od akademskiot kadar koj }e ja odrazuva akademskata razli~nost na instituciite. Dodaten benefit: svesnost za razli~nite akademski kulturi i specifi~nosti koi mo`at da bidat zemeni predvid pri soo~uvawe so novi predizvici. </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Primer za implementirawe na bolowskite reformi na Univerzitetot vo Viena
 5. 5. Struktura na Bolowskata kancelarija I <ul><li>Struktura na kancelarijata- momentalno 6 vraboteni </li></ul><ul><li>Prof. d-r Ilse [riteser- rakovoditel , Bolowska kancelarija </li></ul><ul><li>M-r David Baldinger- zamenik-rakovoditel na Bolowskata kancelarija </li></ul><ul><li>M-r Harald Edlinger </li></ul><ul><li>Gizela Krigler </li></ul><ul><li>Alakesandar Dizenrajter </li></ul><ul><li>Folker Ekl </li></ul>
 6. 6. Struktura na Bolowskata kancelarija II <ul><li>Struktura na vrabotenite vo kancelarijata: profili na vraboteniot kadar </li></ul><ul><li>M-r David Baldinger- filologija, doktorski studii, Joint degrees; </li></ul><ul><li>M-r Harald Edlinger- studii po istorija, obrazovanie na nastavnici; </li></ul><ul><li>M-r Levente Koltai- pravo; </li></ul><ul><li>M-r Gizela Krigler- komplementarni studiski programi/ vrabotuvawe; </li></ul><ul><li>Aleksandar Dizenrajter- smetkovodstvo, administracija; </li></ul><ul><li>Folker Ekl- menaxirawe na znaeweto i informaciski dizajn. </li></ul>
 7. 7. Studiski programi na Univerzitetot vo Viena <ul><li>26 programi za dodiplomski studii, 47 programi za postdiplomski studii, 34 programi za steknuvawe so diplomi ; </li></ul><ul><li>24 programi za akredaticija na nastavnici ; </li></ul><ul><li>doktorski programi vo pove}e od 80 studiski podra~ja. </li></ul><ul><li>Esen 2008/09: </li></ul><ul><li>52 programi za dodiplomski studii, 108 programi za postdiplomski studii, 6 programi za steknuvawe so diploma. </li></ul>
 8. 8. Obvrski vo Bolowskata kancelarija I <ul><li>Sovetuvawe za novite studiski programi </li></ul><ul><li>+ poddr{ka pri formuliraweto na obrazovanite izlezni rezultati; </li></ul><ul><li>+ poddr{ka i sovetuvawe vo odnos na obrazovnite zakoni; </li></ul><ul><li>+ poddr{ka so predizvikot od modularizacijata; </li></ul><ul><li>+ finansiski implikacii i procenka na tro{ocite za studiskite programi; </li></ul><ul><li>+ grafi~ka prezentacija na obrazovni pravci i optovarenosta na studentite; </li></ul><ul><li>+ istra`uvawe i sobirawe na informacii (referentni univerziteti i me|unarodna komparabilnost). </li></ul>
 9. 9. Obvrski vo bolowskata kancelarija I <ul><li>Primer: Sovetuvawe za novata studiska programa po muzikologija </li></ul><ul><li>Predizvik: profil na programata za postdiplomski studii </li></ul><ul><li>+ istra`uvawe vo sli~ni institucii; </li></ul><ul><li>+ povratni informacii i direktni poseti na rabotnite grupi; </li></ul><ul><li>+ novi prilagodeni vremenski ramki; </li></ul><ul><li>+ organizirawe i vodewe sostanoci so univerzitetskoto rakovodstvo; </li></ul><ul><li>+ dogovori vrz osnova na konsenzus za novata struktura na profiliranite programi za postdiplomski studii- istaknuvawe na tri zna~ajni pravci. </li></ul>
 10. 10. Obvrski vo bolowskata kancelarija II <ul><li>Vo sorabotka so Rektoratot i Senatot </li></ul><ul><li>+ razvivawe na ramkovni dokumenti vklu~uvaj}i: </li></ul><ul><li>studiski programi za postdiplomski studii; </li></ul><ul><li>bolowski prira~nik; </li></ul><ul><li>itn. </li></ul><ul><li>+ u~estvo vo rabotni grupi. </li></ul>
 11. 11. Obvrski vo bolowskata kancelarija II <ul><li>Master Curriculum </li></ul><ul><li>BACHELORSTUDIUM AN DER UNIVERSITÄT WIEN </li></ul><ul><li>Version 06.12.2007 </li></ul><ul><li>Studium </li></ul><ul><li>Studienziel(e) und Qualifikationsprofil </li></ul><ul><li>§ 1 </li></ul><ul><li>(1) Das Ziel des Bachelorstudiums an der Universität Wien ist </li></ul><ul><li>(2) Die Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums an der Universität Wien sind befähigt [] erhalten [], verfügen über [] </li></ul><ul><li>Dauer und Umfang </li></ul><ul><li>§ 2 </li></ul><ul><li>Der Arbeitsaufwand für das Bachelorstudium beträgt 180 ECTS-Punkte. Dies entspricht einer vorgesehenen Studiendauer von 6 Semestern. </li></ul><ul><ul><li>Nach der derzeitigen Rechtslage, vgl. Universitätsgesetz 2002 § 54 Abs 3. </li></ul></ul>
 12. 12. Slu`bi vo bolowskata kancelarija II-online re~nik
 13. 13. Obvrski vo bolowskata kancelarija III <ul><li>Bolowskata kancelarija ima uloga na moderator vo procesot na komunikacija </li></ul><ul><li>+ organizirawe na ekspertski rabotilnici i Bolowa nastani </li></ul><ul><li>(pr. Forum za evropskiot visokoobrazoven prostor); </li></ul><ul><li>+ organizirawe na procesot na komunikacija me|u odgovornite strani vo razvojot na studiskite programi: Rektoratot, Senatot, Komisijata za studiski programi, rabotnite grupi za studiski programi, direktorite na studiskite programi; </li></ul><ul><li>> potceneta optovarenost:povicite na Bolowa za refokusirawe- dali informaciskite i komunikaciskite pravci se se‘ u{te soodvetni i efikasni ? </li></ul>
 14. 14. Obvrski vo bolowskata kancelarija III <ul><li>Internet-stranica so tekovnite informacii </li></ul><ul><li>informacii na: http://bologna.univie.ac.at/ </li></ul><ul><li>Kako institucionalna bolowska memorija- dinami~ni promeni - obezbeduvawe bogata baza na podatoci, vklu~uvaj}i i: </li></ul><ul><li>+ rabotni dokumenti za razvojot na studiskite programi; </li></ul><ul><li>+ glosar na bolowskite reformi (prevedeni od strana na Univerzitetot vo Viena; </li></ul><ul><li>+ intervjua so me|unarodni eksperti; </li></ul><ul><li>+ novosti za tekovniot razvoj na bolowskiot proces. </li></ul>
 15. 15. Zavr{uvawe na proektot vo 2008 godina I <ul><li>sovetuvawe i poddr{ka na fakultetite; </li></ul><ul><li>organizirawe i rakovodewe na bolowskite informativni denovi, kako i strategiite kon univerzitetskata javnost- za zgolemuvawe na svesnosta za bolowskite reformi. </li></ul><ul><li>pokrenuvawe i pottiknuvawe na procesite na univerzitetska komunikacija; </li></ul><ul><li>menaxirawe so znaeweto za najdobri praktiki i iskustvata od implementiraweto na bolowskite reformi na Univerzitetot vo Viena. </li></ul>
 16. 16. Zavr{uvawe na proektot vo 2008 godina II <ul><li>krstosnica me|u evropskite, nacionalnite i lokalnite institucii koi se vklu~ueni vo bolowskiot proces; </li></ul><ul><li>nau~noistra`uva~ki aktivnosti na tekovni temi od bolowskiot porces: doktorski studii, optovarenost, mo`nosti za vrabotuvawe; </li></ul><ul><li>dopolnuvawe na implementacijata na procesot so izrabotka na novi studiski programi, kako i davawe instrukcii za onie studiski programi koi se‘ u{te ~ekaat akreditacija od Komisijata za studiski programi; </li></ul><ul><li>operabilna poddr{ka za univerzitetskite rabotni grupi: rabotna grupa za koordinacija na obrazovnite strategii, inicijativna grupa za idnoto obrazovanie na nastavnici, Komisija za zaedni~ki diplomi. </li></ul>
 17. 17. Pregled 2009-2012 godina I <ul><li>Integracija na Bolowskata kancelarija i Centarot za razvoj na obrazovanieto </li></ul><ul><li>Sozdavawe na Centar za u~ewe i obrazovanie (CTL) </li></ul><ul><li>zajaknuvawe na didakti~koto profilirawe na programite na Univerzitetot vo Viena; </li></ul><ul><li>ponatamo{no razvivawe na studiskite programi na najvisoki standardi; </li></ul><ul><li>pridru`uvawe i rakovodewe so novi i inovativni didakti~ki modeli. </li></ul>
 18. 18. Pregled 2009-2012 godina II <ul><li>Cel: sozdavawe na edinica za poddr{ka na Univerzitetot vo Viena i fakultetite vo ramkite na Univerzitetot so sozdavawe na novi studiski programi; </li></ul><ul><li>Poddr{ka na postoe~kite programi so e-learning ; </li></ul><ul><li>Implementacijata na CTL }e ja obezbedi i ~uva opstojnosta na nastavnite programi, nivniot sistematski kvalitet i razvoj poddr`an i pottiknat so bolowskiot proces. </li></ul><ul><li>Po 2010 godina </li></ul>
 19. 19. Posetete ja internet-stranicata: <ul><li>http: //bologna . univie . ac .at/ </li></ul>

×