Prium Tempus Best Practice Zoglev Bitola (Mac)

638 views
566 views

Published on

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ,, - БИТОЛА (Best-Practice_Zoglev-Bitola)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
638
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Prium Tempus Best Practice Zoglev Bitola (Mac)

  1. 1. УНИВЕРЗИТЕТ ,, СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ,, - БИТОЛА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
  2. 2. ... ЧЛЕНКИ НА УКЛО (1) PRIUM – Promoting a Model of Integrated University in the Republic of Macedonia EXCHANGE OF BEST PRACTICE SEMINAR Ss. Cyril and Methodius University in Skopje 12-13 November 2008
  3. 3. ... ЧЛЕНКИ НА УКЛО (1) Начин на функционирање – финансирање до крајот на 2008 година – пред интеграцијата на Универзаитетот: (1) <ul><li>Факултетите располагаат со </li></ul><ul><li>сопствени сметки за: </li></ul><ul><li>Приходи од буџетот; </li></ul><ul><li>Приходи од самофинансирачки </li></ul><ul><li>активности; </li></ul><ul><li>Приходи од проекти (за секој проект </li></ul><ul><li>одделна сметка). </li></ul>
  4. 4. Начин на функционирање – финансирање до крајот на 2008 година – пред интеграцијата на Универзаитетот: (2) <ul><li>2. Универзитетот – Ректоратот располага со </li></ul><ul><li>сметки за: </li></ul><ul><li>Приходи од буџетот; </li></ul><ul><li>Приходи од самофинансирачки активности; </li></ul><ul><li>Наменски средства за функционирање и развој на Универзитетот; </li></ul><ul><li>Наменски средства за културно уметнички потреби на студентите; </li></ul><ul><li>Наменски средства за студентски гласила други потреби на студентите; </li></ul><ul><li>Приходи од донации – проекти ( за секој проект одделни сметки). </li></ul>
  5. 5. Начин на функционирање – финансирање до крајот на 2008 година – пред интеграцијата на Универзаитетот: (3) 3. Потписници на сметките на факултетите се деканите и продеканите за финансии; 4. Потписници на сметките на Универзитетот се ректорот и проректорот за финансии; 5. Директна комуникација на факултетите со Министерството за образование и наука, самостојно располага со средствата на сите сметки и самостојно усвојување на финансиски планови, планови за јавни набавки и други акти од страна на управите на Факултетите.
  6. 6. Начин на функционирање – финансирање до крајот на 2008 година – пред интеграцијата на Универзаитетот: (4) 6. Универзитетот – Ректоратот нема никакво влијание врз факултетите.Министерството за образование и наука ги финансира дел од трошоците кои ги прави стручната служба на Универзитетот – Ректоратот. Универзитетот располага само со средства на сметките на Универзитетот, а ги покрива трошоците покрај за стручната служба и трошоците на телата на Универзитетот. Освен тоа од наменските сметки користи средства согласно намената за која се уплаќаат. Финансиските планови, плановите за јавни набавки и другите акти се усвојуваат од страна на телата на Универзитетот ( Комисии, Ректорска управа, Сенат);
  7. 7. Начин на функционирање – финансирање до крајот на 2008 година – пред интеграцијата на Универзаитетот: (5) 7. Секој факултет изготвува завршни сметки за сметките со кои располага; 8. Универзитетот изготвува завршни сметки за сметките со кои располага.
  8. 8. Начин на функционирање – финансирање по 2008 година – по интеграцијата на (Универзитетот): (1) <ul><li>Факултетите се единици на Универзитетот, немаат правен субјективитет; </li></ul><ul><li>Универзитетот е интегриран и располага со сметки за: </li></ul><ul><li>Буџетски приходи; </li></ul><ul><li>Приходи од самофинасирачки активности на единиците на Универзитетот (факултетите) за секоја единица одделна сметка; </li></ul><ul><li>Наменски средства за културно уметнички потреби на струдентите; </li></ul><ul><li>Наменски средства за студентски гласила и други потреби на студентите; </li></ul><ul><li>Приходи од даноци-проекти ( за секој проект одделна сметка). </li></ul>
  9. 9. Начин на функционирање – финансирање по 2008 година – по интеграцијата на (Универзитетот): (2) 3. Не постои директна комуникација на Факулте-тите со Министерството за образование и наука; 4. Сите потреби се доставуваат до Универзитетот; 5. Универзитетот оправданите барања ги доставу-ва до МОН; 6. На ниво на Универзитет се усвојува Годишен финансиски план кој ги содржи плановите на единиците; 7. Универзитетот изготвува консолидирана завршна сметка со завршните сметки на единиците.

  ×